Zasady bezpieczeństwa i warunki wykonywania polowań

Dawid Kropidłowski
Flashcards by Dawid Kropidłowski, updated more than 1 year ago
Dawid Kropidłowski
Created by Dawid Kropidłowski about 5 years ago
11
0

Description

Zasady bezpieczeństwa i warunki wykonywania polowań

Resource summary

Question Answer
Łowiectwo Element ochrony środowiska przyrodniczego . Oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.
Cele łowiectwa 1) Ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych 2) ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny 3) Uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego 4) Spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej
Gospodarka łowiecka Działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny.
Polowanie 1) tropienie, strzelanie z myśliwskiej broni palnej, łowienie sposobami dozwolonymi zwierzyny żywej 2) łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska - zmierzające do wejścia w jej posiadanie
Kłusownictwo Działanie zmierzające do wejścia w posiadanie zwierzyny w sposób nie będący polowaniem albo z naruszeniem dopuszczalności polowania
Broń dopuszczona do polowania Wyłącznie myśliwska broń palna długa centralnego zapłonu, o lufach gwintowanych lub gładkich, z wyłączeniem broni czarnoprochowej, pistoletów i rewolwerów, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej sześć pojedynczych strzałów, z tym że do magazynka broni samopowtarzalnej można załadować jendorazowo najwyżej dwa naboje.
Energia kuli broni myśliwskiej (przypadek ogólny) Broń myśliwska o lufach gwintowanych musi być przeznaczona do strzelania amunicją myśliwską charakteryzującą się energią pocisku nie mniejszą niż 1000 J w odległości 100 m od wylotu lufy.
Energia kuli broni myśliwskiej (specjalne przypadki) 1) Przy polowaniu na łosie - min. 2500 J 2) Przy polowaniu na jelenie, daniele, muflony i dziki (poza warchlakami) - min. 2000 J
Polowanie z bronią gładkolufową i nabojami kulowymi Polowanie jest dopuszczalne z wyjątkiem byków łosi i jeleni!
Polowanie na zwierzynę drobną Dopuszczalna wyłącznie broń gładkolufowa i naboje śrutowe ze śrutem o średnicy do 4,5 mm.
Polowanie na drapieżniki Do polowania na drapieżniki dopuszcza się zarówno naboje kulowe jak i śrutowe do broni gładkolufowej oraz broń gwintowaną (dopuszczalne zarówno pociski pół- jak i pełnopłaszczowe).
Dopuszczalne urządzenia optyczne Wyłącznie urządzenia optyczne, w których obraz celu powstaje w świetle naturalnym i nie jest przetwarzany przez urządzenia elektroniczne. Znak celowniczy może być podświetlany a urządzenie może zawierać dalmierz. Powyższe ograniczenie nie dotyczy lornetek.
Używanie sztucznego źródła światła Dopuszcza się dochodzenie postrzałka z użyciem sztucznego źródła światła nieprzytwierdzonego do broni.
Polowanie z psami lub naganką Polowanie z psami lub naganką może odbywać się od 1. października do 31. stycznia. Ograniczenie nie dotyczy polowania z psami lub naganką na ptactwo łowne, z psami lub naganką na drapieżniki oraz poszukiwania postrzałka z psem na otoku.
Poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do polowania Może się odbywać pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia dzierżawcy lub zarządcy tego obwodu (nie poźniej niż po upływie 12 godzin od rozpoczęcia poszukiwań). Można korzystać z pomocy innego myśliwego, naganiacza, psa prowadzonego na otoku.
Poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej na terenie niewchodzącym w skład obwodu łowieckiego Dopuszczalne za zgodą władającego terenem i z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Można korzystać z pomocy innego myśliwego, naganiacza, psa prowadzonego na otoku. Zgoda może być wydana na określony czas lub mieć charakter stały (nie trzeba za każdym razem).
Zachowanie myśliwego wobec postrzałka Myśliwy powinien poszukiwać, dochodzić i uśmiercić ranną zwierzynę możliwie szybko i w sposób oszczędzający jej niepotrzebnych cierpień.
Podnoszenie zwierzyny drobnej Można podnieść zwierzynę drobną, która padła po strzale w polu widzenia od granicy obwodu łowieckiego.
Warunki polowania na ptactwo Polowanie na ptactwo może się odbywać pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa. Jeden pies może przypadać na nie więcej jak trzech myśliwych.
Warunki polowania na zwierzynę grubą Może się odbywać pod warunkiem zapewnienia w poszukiwaniach postrzałka udziału ułożonego w tym celu psa.
Polowanie na zające Może się odbywać wyłącznie jako polowanie zbiorowe (min. 6 myśliwych). Pędzenie odbywa się bez udziału psów Myśliwi są rozstawieni na linii wzdłuż jednego z boków miotu i na flankach, a naganka naprzeciwko tej linii. Na flance nie może się znajdować więcej niż dwóch myśliwych.
Wydłużenie okresu polowań zbiorowych Jeżeli 1. października przypada bezpośrednio po dniu wolnym od pracy i/lub dzień 31. stycznia przypada bezpośrednio przed dniem wolnym od pracy (niedziele i święta oraz soboty).
Podczas polowania nie strzela się do: 1) licówki 2) zwierzyny przy paśnikach, lizawkach, pasach zaporowych oraz punktach stałego dokarmiania (poza polowaniem na dziki i drapieżniki przy nęciskach) 3) zwierzyny z pojazdów silnikowych i zaczepionych do nich przyczep, naczep lub innych urządzeń oraz z pojazdów konnych, a także z łodzi o napędzie silnikowym z pracującym silnikiem 4) zwierzyny na ogrodzonych poletkach żerowych 5) ptactwa niebędącego w locie (z wyjątkiem jarząbków, gęsi i łysek) 6) zajęcy pozostających w bezruchu 7) celów nierozpoznanych
Podczas polowania zabrania się wykorzystywania: 1) oślepionych lub okaleczonych zwierząt użytych jako wabiki 2) urządzeń odtwarzających nagrania głosów zwierząt w celu wabienia i płoszenia zwierzyny 3) urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, które mogą zabijać lub ogłuszać 4) luster i innych urządzeń oślepiających 5) gazu i dymu do wypłaszania zwierząt
Polowanie w nocy może odbywać się na: 1) dziki, piżmaki i drapieżniki - przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem optycznym oraz lornetkę i latarkę 2) gęsi i kaczki - na zlotach i przelotach
Myśliwy polujący w nocy jest obowiązany: Zachować szczególną ostrożność, a w szczególności: 1) znać dokładnie teren w rejonie polowania 2) nie strzelać w kierunku osad i dróg publicznych 3) przed strzałem osobiście rozpoznać przez lornetkę cel i teren na linii strzału 4) w razie oddania strzału i niepodniesienia zwierzyny w nocy sprawdzić wynik strzału przy świetle dziennym
Myśliwy jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad: 1) używanie broni myśliwskiej sprawnej technicznie 2) przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku 3) sprawdzania każdorazowo przed załadowaniem broni, czy lufy nie są zatkane 4) trzymania broni zawsze lufami skierowanymi w górę lub w dół: podczas ładowania i rozładowania broni, poruszania się w terenie, w czasie przerw w polowaniu, zajmowania miejsca w pojeździe lub wychodzenia z niego i w innych podobnych okolicznościach - niezależnie czy broń jest załadowana czy rozładowana
Kiedy broń musi być rozładowana i znajdować się w futerale? Przy przechodzeniu, przejeżdżaniu lub przebywaniu w obwodzie łowieckim, w którym mysliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji oraz w czasie przebywania na terenie miast i osiedli.
Kiedy broń powinna być rozładowana? Przy przechodzeniu lub przejeżdżaniu przez tereny zabudowane, albo poruszaniu się pojazdem w obwodzie,w którym myśliwy wykonuje polowanie.
Kiedy wolno załadować broń na polowaniu zbiorowym? Dopiero po zajęciu stanowiska przed pierwszym pędzeniem.
Co musi zrobić myśliwy między pędzeniami? Myśliwy musi usunąć naboje z komór nabojowych przed zejściem ze stanowiska. Ponowne wprowadzenie nabojów do komór nabojowych może nastąpić dopiero po zajęciu stanowiska w następnym pędzeniu.
Co musi zrobić myśliwy po ostatnim pędzeniu? Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska myśliwy musi broń rozładować.
Obowiązki prowadzącego polowanie w zakresie sprawdzania rozładowania broni Prowadzący polowanie powinien wyrywkowo sprawdzać w czasie przerw w polowaniu, czy myśliwi usunęli naboje z komór nabojowych, a po jego zakończeniu, czy myśliwi rozładowali broń.
Warunki używania optycznych przyrządów celowniczych na polowaniu zbiorowym Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniu zbiorowym jest możliwe pod warunkiem, że luneta ma ustawioną krotność nie większą niż trzy. Ograniczenie krotności lunety nie dotyczy polowań zbiorowych z ambon.
Kiedy myśliwy musi usunąć naboje z komór nabojowych? Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególności rowy, kładki, płoty, wchodzenia i schodzenia z ambony oraz podczas przerw w polowaniu podczas których broń nie jest odkładana.
Kiedy broń musi być zabezpieczona przed możliwością oddania strzału? W czasie poruszania się w terenie nierównym, zakrzewionym, grząskim, śliskim, w głębokim śniegu, w momencie karcenia psa lub odbierania od niego aportu, troczenia ptactwa.
Odkładanie broni podczas przerw Odłożona w czasie przerw w polowaniu broń musi być rozładowana, znajdować się w pobliżu i w polu widzenia myśliwego oraz być zabezpieczona przd upadkiem.
Kiedy nie celuje się i nie strzela do zwierzyny? Jeżeli: 1) na linii strzału znajdują się myśliwi lub inne osoby albo zwierzęta gospodarskie, budynki lub pojazdy, a odległość od nich nie gwarantuje warunków bezpiecznego strzału 2) zwierzyna znajduje się na szczytach wzniesień 3) zwierzyna znajduje się w odległości mniejszej niż 200 metrów od pracujących maszyn rolniczych
Kiedy można celowaći oddać strzał do zwierzyny? Dopiero po osobistym dokładnym rozpoznaniu zwierzyny oraz w warunkach gwarantujących skuteczność strzału i możliwość podniesienia strzelonej zwierzyny oraz bezpieczeństwo otoczenia.
Dozwolone odległości oddawania strzałów 1) 40 m - w razie strzału śrutem lub kulą z broni o lufach gładkich 2) 100 m - w razie strzału kulą z broni o lufach gwitnowanych, przy wykorzystaniu otwartych przyrządów celowniczych 3) 200 m - w razie strzału kulą z broni o lufach gwitnowanych, przy wykorzystaniu optycznych przyrządów celowniczych
Kiedy można używać przyspiesznika? Jedynie na polowaniu indywidualnym, przy czym jego naciąganie może nastąpić dopiero po dokładnym rozpoznaniu zwierzyny i złożeniu się do strzału. Jeżeli strzał nie nastąpił, broń należy zabezpieczyć przed możliwością oddania strzału, a następnie zwolnić przyspiesznik.
Kiedy myśliwy nie może wykonywać polowania? W stanie po użyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Na polowaniu zbiorowym prowadzący polowanie wyklucza takie osoby.
Kiedy myśliwy jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w posługiwaniu się bronią? 1) w terenie o ograniczonej widoczności lub w warunkach zmniejszających widoczność 2) przy nasilonych pracach w polu, pracach pielęgnacyjnych i eksploatacyjnych w lesie, przy zbiorze runa leśnego
Osoba towarzysząca nieposiadająca uprawnień do wykonywania polowania Myśliwy jest obowiązany pouczyć taką osobę o sposobie zachowania się na polowaniu.
Strzał wzdłuż linii myśliwych Strzał, przy którym pocisk kulowy lub skrajne śruty wiązki przechodzą lub w przedłużeniu przeszłyby w odległości mniejszej niż 10 m od stanowiska sąsiada
Zachowania na polowaniu zbiorowym 1) nie wolno strzelać wzdłuż linii myśliwych 2) nie wolno strzelać ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych, jeżeli odległość między tymi stanowiskami lub ukształtowanie terenu nie zapewni bezpieczeństwa 3) nie wolno zajmować stanowisk w rowach, wykopach i zagłębieniach terenu 4) po zajęciu stanowiska myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję stojącą lub siedzącą 5) oddanie strzału może nastąpić jedynie z pozycji stojącej (nie dotyczy strzałów oddawanych z ambon) 6) strzał kulą do zwierzyny znajdującej się poza miotem jest dopuszczalny na odległość nie większą niż 100 m 7) strzał kulą do zwierzyny znajdującej się w miocie jest dopuszczalny, z zachowaniem szczególnej ostrożności, na odległość nie większą niż 40 m, a w przypadku polowania zbiorowego z ambon - na odległość nie większą niż 80 m 8) oddawanie strzału w miot do zwierzyny płowej może nastąpić wyłącznie za zgodą prowadzącego polowanie (nie jest potrzebna przy polowaniu z ambon)
Zachowania na polowaniu zbiorowym c.d. 9) nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości mniejszej niż 150 m w terenie otwartym i w odległości mniejszej niż 100 m w terenie leśnym 10) wolno strzelać do ptacta w locie w kierunku naganki lub w kierunku innych myśliwych, jeżeli strzał oddaje się w górę pod kątem nie mniejszym niż 60*, a na linii strzału nie ma gałęzi lub innych przeszkód 11) oddawanie strzału między poszczególnymi pędzeniami jest dopuszczalne za zgodą prowadzącego polowanie tylko do zwierzyny postrzelonej lub chorej
Polowanie z łodzi Podczas polowań z łodzi, tylko jeden myśliwy w danym momencie może strzelać do zwierzyny, oddając strzał w kierunku innym niż osoby znajdujące się na łodzi.
Nieszczęśliwy wypadek na polowaniu zbiorowym Prowadzący polowanie przerywa polowanie w celu natychmiastowego zorganizowania pomocy poszkodowanemu, a następnie: 1) udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu 2) organizuje transport poszkodowanego do placówki służby zdrowia lub wzywa lekarza 3) zabezpiecza miejsce i ślady wypadku 4) w miarę możliwości odtwarza okoliczności, w których zdarzył się wypadek, ustala jego świadków i sporządza odręczny szkic sytuacyjny 5) sporządza protokół
Dodatkowe obowiązki w przypadku nieszczęśliwego wypadku z użyciem broni Prowadzący polowanie jest dodatkowo obowiązany: 1) odebrać i zabezpieczyć broń sprawcy i poszkodowanego 2) bezzwłocznie powiadomić o wypadku najbliższą jednostkę Policji 3) ustalićnumery stanowisk, jakie w momencie zaistnienia wypadku zajmowali myśliwi i zabezpieczyć kartki z numerami stanowisk
Protokół z nieszczęśliwego wypadku na polowaniu zbiorowym Sporządza się w trzech egzemplarzach, podpisanych przez prowadzącego polowanie oraz świadków wypadku. Protokoły przekazuje się dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, a w przypadku wypadku z użyciem broni również Policji.
Kiedy nie może być wykonywane polowanie indywidualne? Polowanie indywidualne nie może odbywać się z użyciem naganki lub udziałem podkładacza z psem, z wyjątkiem polowania na drapieżniki przy stogach i norach oraz polowania naptactwo. Polowanie indywidualne nie może odbywać się równocześnie z polowaniem zbiorowymw tym samym obwodzie łowieckim.
W jakim celu wykonywane jest polowanie W celu wejścia w posiadanie zwierzyny, którą określa upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego.
Czym jest upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego? Upoważnienie jest drukiem ścisłego zarachowania i jest wydawane na jeden obwód łowiecki w dwóch egzemplarzach, po jednym dal myśliwego oraz dla dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Wydane upoważnienie może zostać przedłużone tylko jeden raz.
Upoważnienie i punkt skupu Myśliwy przekazując do punktu skupu tusze zwierzyny pozyskanej na polowaniu indywidualnym, okazuje egzemplarz upoważnienia osobie prowadzącej punkt skupu celem dokonania stosownej adnotacji.
Zwrot upoważnienia wydającemu Myśliwy jest obowiązany zwrócić wydającemu upoważnienie po jego wykorzystaniu lub utracie przez nie terminu ważności lub przedłożyć mu upoważnienie, na jego żądanie, w celu dokonania korekty (wykreślenie zwierzyny do odstrzału) w przypadku zrealizowania planu pozyskania danego gatunku zwierzyny.
Książka ewidencji Na terenie obwodu łowieckiego znajduje się jedna książka ewidencji pobuty myśliwych na polowaniu indywidualnym.
Kto może dokonywać wpisów w książce ewidencji? Wyłącznie myśliwi wykonujący polowanie lub myśliwi przez nich upoważnienido dokonania wpisu lub osoby upoważnione przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego do dokonywania tych wpisów.
Wpis dotyczący terminu rozpoczęcia polowania Musi być dokonany przed jego rozpoczęciem, jednak nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania.
Dwóch myśliwych polujących w tym samym miejscu W miejscu wskazanym w książce ewidencji jako miejsce wykonywania polowania nie może w tym samym czasie, bez zgody myśliwego wykonującego polowanie w tym miejscu, polować inny myśliwy.
Obowiązki dzierżawcy/zarządcy w kontekście książki ewidencji Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany poinformować pisemnie właściwego nadleśniczego o miejscu wyłożenia książki ewidencji oraz o danych personalnych (imię, nazwisko i adres) osoby upoważnionej albo osób upoważnionych do dokonywania wpisów, a także okazywać mu ją lub upoważnionej przez niego osobie oraz innym upoważnionym do tego osobom na każde żądanie.
Właśność książki ewidencji Książka ewidencji stanowi własność dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego i nie może być bez ich zgody przemieszczana z określonego miejsca jej wyłożenia.
Show full summary Hide full summary

Similar

Zasady bezpieczeństwa i warunki wykonywania polowań
Dawid Kropidłowski
Regulamin polowań - definicje
Dawid Kropidłowski
Energia pocisku broni myśliwskiej
Dawid Kropidłowski
Teaching students to be digitally literate
Micheal Heffernan
Art styles
Sarah Egan
Nietzsche: Estudio sobre la Ética
Maria Rosa Araya
Competencias integrales de la profesión de enfermería
paul ovidio perez ixtacuy
seis procesos de la ARH. Administración de Recursos Humanos
Lenin Lanza
Estadistícas adn de cultura para el desarollo del Ecuador
daniel panata
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
deinis daza