zomo kartice

lada.radjenovic
Flashcards by lada.radjenovic, updated more than 1 year ago
lada.radjenovic
Created by lada.radjenovic over 5 years ago
17
1

Description

kartice zakon o mirovinskom osiguranju 2015.godina

Resource summary

Question Answer
sustav mirovinskog osiguranja u RH?(3) 1.obvezno mirovinsko na temelju generacijske solidarnosti 2.obvezno MO na temelju individualne kapitalizirane štednje 3.dobrovoljno MO na temelju individualne kapitalizirane štednje
koja se prava obvezno osiguravaju?(4) prava u slučaju 1-starosti 2.smanjene radne sposobnosti 3.djelomične/potpune gubitka radne sposobnosti 4.čl.obitelji za slučaj smrti
koja se prava obvezno osiguravaju? (10) 1.starosna mirovina 2.prijevremena starosna mirovina 3.invalidska mirovina 4.privremena invalidska mirovina 5.obiteljska mirovina 6.najniža mirovina 7-osnovna mirovina 8.profesionalna rehabilitacija 9.naknada zbog tjelesnog oštećenja 10.naknada putnih troškova u svezi s korištenjem tih prava
kakva su prava iz mirovinskog osiguranja? prava su : -neotuđiva, (ne mogu se prenijeti ni naslijediti osim onih koja su dospjela, a nisu isplaćena) -ne zastariva(osim dospjelih, neisplaćenih mirovina i dr.davanja) -mogu biti predmet ovrhe
Javna ustanova za ostvarivanje prava iz MO? hzmo
osiguranici? 1.obvezno osigurani 2.na temelju dobrovoljnog zahtjeva 3.osobe osigurane pod određenim okolnostima
obvezni osiguranici?(5) 1.osobe u radnom odnosu( izabrane osobe, stranci na radu u RH, osobe na stučnom) 2.samozaposlene osobe 3.članovi uprave trg.društava 4.svećenici, vjerski službenici 5.nezaposleni ( imaju pravo na novčanu naknadu, imaju GŽ, ali nemaju MS , dok ne steknu MS za starosnu mirovinu, ne duže od 5 god)
osiguranici po načelu dobrovoljnosti?2 1.roditelj 2.osoba zaposlena u međ.organizacijama ili kod stranog poslodavca
osiguranici u određenim okolonostima? zbog smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu, djelomične, gubitka rs, smrti, tjelesnog oštećenja -ozljeda na radu i prof.bolest 1.učenici i studenti na obveznoj praksi 2.nezaposleni za vrijeme stučnog osoposobljavanja ili usavršavanja 3.zatvorenici -ozljeda na radu 1.članovi DVD 2.građani u dužnosti obavljanja obrane 3.osobe sudjeluju na spađavanju od elementarnih nepogoda
članovi obitelji? 1.uži(bračni/izvanbračni drug, razvedeni s pravom uzdržavanja,djeca) 2.širi(roditelji, posvojitelji,maćeha, očuh, unuci) od 2015.životni partneri
mirovinski staž? staž osiguranja i posebni staž staž osiguranja: -u efektivnom trajanju -s povećanim trajanjem -dvostruko trajanje posebni staž: -jednostruko i dvostruko trajanje
starosna mirovina? 65 GŽ i 15 MS
prijevremena starosna mirovina? 60 GŽ i 35 MS Pf se smanjuje osim kod dugogodišnje starosne mirovine gdje je 60 GŽ i 41 MS , ili prestanak osiguranja zbog stečaja+najmanje 2 god.nezaposlen neposredno prije ispunjenja uvjeta za prijevremnu starosnu mirovinu
pridodan staž? kod invalidske i obiteljske mirovine ako osiguranik nije navršio 60 GŽ. trajanje se računa da osiguranik koji nije ostvario staž do 55 GŽ pribroje mu se razdoblja u trajanju 2/3 ,a nakon 55 do 60.u trajanju 1/2
smanjenje radne sposobnosti? trajna promjena u zdravstvenom stanju -smanjena r.s. za više od pola u odnosu na osiguranika iste ili sl.razine obrazovanja uz preostalu-nakon prof.reh.osiguranik može raditi puno RV na drugim poslovima djelomična-nakon prof.reh.ne može raditi puno RV, može raditi najmanje 70%RV na prilagođenim poslovima iste vrste potpuna- gubitak radne sposobnosti
ozljeda na radu? ozljeda izazvana mehaničkim, kemijskim, fizikalnim djelovanjem uzročno vezana uz obavljanje posla bolest koja je nastala kao posljedica ozljede na radu pretrpljena od kuće do posla
profesionalna bolest? bolest izazvana neposrednim, objektivnim utjecajem rada
neposredna opasnost od invalidnosti? uvjeti rada utječu na radnu sposobnost toliko da je potrebno zbog opasnosti od djelomičnog gubitka radne sposobnosti osiguranika premjestiti na drugi posao
rizik tjelesnog oštećenja? gubitak, značajnije oštećenje,onesposobljenost organa ili dijelova tijela. otežana normalna aktivnost organizma i zahtjeva se veći napor u obavljanju životnih funkcija
profesionalna rehabilitacija? skup aktivnosti, radi osposobljavanja za rad invalida rada uz preostalu radnu sposobnost. prekvalifikacija/dokvalifikacija uvjeti: Rizik “smanjenja r.sp. uz preostalu r.sp.” ◦ Nastanak rizika do 53 G.Ž. ◦ Ispunjavanje uvjeta M.S. koji se traži za priznavanje prava na invalidsku mirovinu
koja prava imaš za vrijeme profesionalne rehabilitacije? -staž osiguranja -novčana naknada -posebni stalni prijevoz -naknada troškova(smještaj i prehrana)
invalidska mirovina? neprofesionalni razlog nakon 35.GŽ 1/3 radnog vijeka pokrivena MS 30-35 GŽ VSS-1god S.O VŠS-2.god S.O manje od 30 GŽ 1.god S.O -nesposobnost nastala za vrijeme osiguranja ili godinu nakon prestanka osiguranja radni staž broj punih godina od 20.GŽ do nastanka rizika VŠS-23 god VSS-26 god ne broji se radni staž: -odsluženje vojnog roka -prijavljen kao nezaposlena osoba
privremena invalidska mirovina? invalid rada + dugotrajno nezaposlen nakon prof. rehab + neprekidno min. 5. g nezaposlen + nezaposlenost trajala do 58. g. , ili ◦ invalid rada + zaposlio se nakon prof. rehab + naknadno ostao bez posla + ako na poziv HZZ-a prihvatio ponudu za rad (razdoblje povremenog rada do 6 mj. ne smatra se prekidom nezaposlenosti) Visina PIM : ◦ ako je neprofesionalni razlog smanjenja r.sp. = IM zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti ◦ ako je profesionalni razlog smanjenja r.sp. = IM zbog potpunog gubitka r.sp. za 40 g. MS
prevođenje invalidske mirovine? korisnik prava na inv.mirovinu zbog potpunog gubitka, koristi to pravo i prenosi u istoj svoti prvog dana mjeseca u kojoj korisnik navršava starosnu dob za starosnu mirovinu, ne starosnu mirovinu
novčana naknada za tjelesno oštećenje? profesionalni razlog tjelesno oštećenje mora biti više od 30 %,a naknada iznosi od 12-40%. utvrđuje se ovisno o postotku tjesenog oštećenja
obiteljska mirovina? opći uvjeti uvjeti: na stani pokojnika 5 S.O. ili 10 M.S., ◦ Ispunjavao uvjet M.S. za priznavanje prava na invalidsku mirovinu, ◦ Bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju, ili ◦ Bio korisnik starosne, prij. starosne ili invalidske mirovine, ili ◦ Smrt nastupila uslijed ozljede na radu ili profesionalne bolesti
obiteljska mirovina? posebni uvjeti  BRAČNI DRUG (i razvedeni s pravom na uzdržavanje) Ako je u času smrti ima 50 G.Ž. (ili 45 G.Ž. onda pravo stječe s 50 G.Ž.) Ako je mlađa od 50 G.Ž. ali je do smrti B.D. ili do 1G. nakon toga nastupila opća nesposobnost za rad Ako jedno ili više djece ostvaruje pravo na obiteljsku mirovinu (ako za vrijeme korištenja navrši 50/45 onda zadržava trajno ili ako postane opće nesposobna za rad)  DJECA Do 15 odnosno 18 godine života Ako je na redovnom školovanju do njegovog završetka,ali najdalje do 26 g. Zbog opće nesposobnosti za rad roditelji: uvjet uzdržavanja + 60 god. ili opća nesposobnost za rad
1.mirovinski stup? osiguranici su:obvezni osiguranici, članovi obitelji, osiguranici određeni posebnim okolnostima 20 % doprinosa opća mirovinska formula: OBxMFxAVMx1,27
osnovna mirovina? za osiguranike 1.stupa koji su osigurani u 1i2.stupu Mos=(OBxfak.osnov.mir)xMSxAVM fak.osn.mir=udjel stope doprinosa u 1.stupu za osiguranike u 1 i2 stupu u ukupnoj stopi doprinosa za MO od 2002.do tek.godine
najniža mirovina? Mmin=MSxPFxMFxAVM nije posebna vrsta mirovine, već je riječ o dodatnoj formuli za izračunavanje najniže visine mirovine
najviša mirovina? Mmax=3,8XMSxPFxMFxAVM
postupak ostvarivanja prava? -na zahtjev osiguranika(sva prava) -na zahtjev liječnika ob.med(radna sposobnost,invalidnost)
obustava isplate mirovine? Pravilo: ◦ za vrijeme zaposlenja ili samostalne djelatnosti, ◦ uključujući zaposlenje u državi s kojom je Hrvatska sklopila ugovor o socijalnom osiguranju  Iznimke: ◦ korisnik invalidske mirovine “zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti” (ranije “zbog profesionalne nesposobnosti za rad”) može se zaposliti i primati smanjenu mirovinu (MF se smanjuje s 0,8 na 0,6667 ili 0,5) ◦ korisnik starosne mirovine (smije se zaposliti do ½ punog radnog vremena, mirovina ostaje ista) – od 1.1.2014. ◦ korisnici koji obavljaju sezonske poslove u poljoprivredi ◦ korisnici mirovina smiju ostvarivati drugi dohodak (ugovor o djelu, nadzorni odbor) i primati mirovinu
ponovno određivanje mirovine? Na zahtjev osiguranika: ◦ ako je ostvario najmanje 1 g. staža osiguranja ◦ određuje se prema ZOMO  Kod invalidske mirovine ◦ ako se umjesto profesionalne (djelomične) nesposobnosti za rad utvrdi potpuni gubitak radne sposobnosti  invalidska mirovina zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ◦ korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti (ranije “zbog profesionalne nesp. za rad), ako ispuni uvjete starosti i staža, može ostvariti prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu – PF max. 1.0 ◦ invalidska mirovina zbog potpunog gubitka radne sposobnosti (ranije “opće nesposobnosti za rad “) – prevodi se po službenoj dužnosti navršenjem zakonske dobi u starosnu mirovinu
matična evidencija? Vodi HZMO (osim za djelatnike MUP-a, MO i MP)  Podaci o osiguranicima i korisnicima prava i obveznicima uplate doprinosa za MO  Obveznici uplate doprinosa dužni su HZMO (područnoj službi) dostavljati podatke na propisanim prijavama ◦ o svojstvu osiguranika, M.S., plaći, osnovici osiguranja… ◦ od 1.1.2014. – rok 24 sata  Podaci se unose u matičnu evidenciju i čuvaju na informatičkim medijima ◦ (min. 30 g. od stjecanja prava, a min. 10 g. od smrti korisnika prava, prestanka ili gubitka prava; maks. 40 g. za osobe koje nisu stekle pravo iz MO osiguranja) Podaci se koriste za:  ostvarivanje prava  provedbu tog osiguranja  druge potrebe određene ZOMO ili općim aktom nositelja osiguranja  mogućnost mijenjanja podataka ako se utvrdi da su netočni HZMO, na zahtjev osiguranika, dužan izdati potvrdu – javna isprava Ako osiguranik smatra da su podaci iz potvrde netočni - pravo u roku od 15 dana od primitka potvrde tražiti izdavanje rješenja
nadležnost? U 1. stupnju - područna služba ◦ prema mjestu prebivališta / boravišta ◦ iznimka:  kod obiteljske mirovine u slučaju smrti korisnika mirovine – područna jedinica nadležna isplatu mirovine umrlom korisniku  ako je osoba u inozemstvu  mjesto posljednjeg osiguranja  ako prema pravilima EU o KSSS – onda može i putem nadležnog inozemnog nositelja osiguranja  U 2. stupnju - Središnja služba (u ZGB
postupak priznavanja prava na osiguranje? Pravo na MO - priznavanjem svojstva osiguranika: ◦ pravilo: na temelju prijave obveznika uplate doprinosa ◦ iznimno: kad nastupi rizik (za osobe koje su osigurane pod određenim okolnostima)  Područna stručna služba HZMO-a rješenje donosi: ◦ kad na temelju prijave ne prizna svojstvo osiguranika, ili ◦ kad priznaje svojstvo po drugom osnovu ili po službenenoj dužnosti  Svojstvo osiguranika prestaje: ◦ prestankom okolnosti na temelju kojih se stječe, ◦ ostvarivanjem prava na mirovinu
postupak prava na osiguranje? Pokreće: ◦ Pravilo:  osigurana osoba zahtjevom nadležnoj područnoj stručnoj službi HZMO ◦ Iznimno:  prijedlogom izabrani liječnik primarne zdrav. zaštite (kod utvrđivanje rizika smanjenja/ gubitka radne spos.)  nadležna područna služba HZMO (u postupku radi kontrolnog pregled korisnika kojem je utvrđeno smanjenje ili gubitak (djelomični ili potpuni) radne sp.  U “prethodnom” postupku potrebno je pribaviti nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje (obvezna revizija) prilikom utvrđivanja: - smanjenje / gubitak radne sp, - tjelesnog oštećenja ili rizici + uzrok (način nastanka) rizika - nep.opasn.od invalidnosti - potpuni gubitak radne sp. (kod obiteljske mirovine za članove obitelji)
žalba? Protiv provostup. rješenja – središnjoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda  Primjena ZOUP-a  Žalba ne odgađa izvršenje rješenja
Kontrolni pregled? -zakon za vještačenje.1* prema prebivalištu.2*središnji ured -nalaz i mišljenje kojim je utvrđena činjenica podliježe reviziji,a rješenje se donosi u roku 6 mj. -kontrolni pregled u roku 3 god.od dana utvrđene smanjene radne sposobnosti,a kod potpunog gubitka obvezan kontrolni pregled -ne odazivanje na kontrolni pregled obustava isplate mirovine
Show full summary Hide full summary

Similar

Carbohydrates
minna baraili
OCR GCSE History-Paper Two: The Liberal Reforms 1906-14 Poverty to Welfare State NEW FOR 2015!!!
I Turner
Carbohydrates
Jubby
Economía Estrategia y Desarrollo Empresarial
MIGEDMEN FANTASMA
Carbohydrates
Angela Foley
Carbohydrates
Angela Foley
Instrumentele muzicale la GETO-DACI
Natalia Cebotar
Textiles
Heidi C
Biotechnology and Gene Technology
tastymemes
Chemistry AS level 2015 topic 1
Talya Hambling
EXAMEN MAYO 2015
Luca Rossi