Ressurser, næringsliv og bosetning i Norge

susann-17
Flashcards by susann-17, updated more than 1 year ago
susann-17
Created by susann-17 over 7 years ago
660
0

Description

Geography Flashcards on Ressurser, næringsliv og bosetning i Norge, created by susann-17 on 02/16/2014.

Resource summary

Question Answer
Naturressurs Er en forekomst i naturen som kan være nyttig for mennesker
Aktuell ressurs En ressurs vi vet om, har teknologi til å bruke den og finne lønnsomhet i å utnytte den
Potensiell ressurs En ressurs som er der, men ennå ikke tatt i bruk. Eks: malm
Materialressurser råstoffer som kan brukes til å lage redskaper, byggverk og andre nyttegjenstander.
Energiressurser Brukes til mat/oppvarming eller drive maskiner/transportmidler
Fornybare resurrser Kort til å danne/fronye
Ikke-fornybare ressurser Dannes langsomt. Eks: Kull, olje, gass.
Lagerressurser Lager av ikke-fornybare ressurser. Eks: olje
Gjenvinnbare ressurser Ressurser som kan resirkuleres. Ofte materialressurser. Eks: jern
Ressurser (bilde)
Ikke-gjenvinnbare ressurser Brukes bare én gang. Eks: olje
Betinget fornybare ressurser Avhengig av hvordan vi bruker dem. For stort forbruk kan føre til at ressursen blir oppbrukt eller kvaliteten endres. Eks: fisk
Grønnes ressurser Plante- og dyrebestand. Fotosyntesen er grunnlaget.
Bærekraftig utvikling Overleverer det samme ressursgrunnlaget som vi selv mottok til neste generasjon.
Postindustriell samfunnet/kunnskapssamfunnet Et samfunn der kunnskaper og høyteknologi er minst like viktig som naturressurser.
Primærnæring Utnytter naturen direkte og framstiller råstoffer fra de grønne ressursene. Eks: jordbrukt, fiske, skogbruk.
Sekundærnæring Bearbeider råstoffer og produserer ferdigvarer. Eks. håndtverk og industri.
Tærtiærnæring Produserer tjenester. Eks: transport, handelsvirksomhet og offentlige og private tjenester.
Næringsstrukturen (bilde)
Diagram: Jordbruksareal og skogareal
Regional spesialisering Noen produkter produseres i visse områder og andre typer produkter i andre områder.
Jordbruksareal i drift (bilde)
Kambrosilur-bygder Best dyrkningsjord. Næringsrike avsetningbergarter.
Skogbruk Dekker 37 % av Norges landareal
kontneltalsokkelen Grunt hav uten for Norskekysten. Ned til 300 m dyp.
Fangstverdi
Svingninger av bestanden
Fiskesoner
Produktiv skog Skog som kan brukse
Økonomisk sone Det enkelte land fikk myndigheten til å bestemme over fiskeressursene i sin økonomiske sone
Energirssurser Olje og gass
Vannkraft Dekker det meste av energiforbruket i Norge
Verneplanen for vassdrag Vassdrag som er vernet mot vannkraftutbygging.
kontineltalsokkelen tre hovedområder Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet
Råvareorientert lokalisering ER industri som er plassert der råvarene er. Eks: skogindustri
Energiorientert lokalisering Industriene ble etablert nær fossefall pga. billig energi.
Ensidige industristeder En avsidesliggende bygd forvandles til et industristed
Hjørnesteinbedrifter Små industri.
Sentrale funksjoner Tilbud av varer og tjenester fra private og tilbud om tjeneste fra det offentlige som skole, sykehus
Urbanisering Stadig flere mennesker bor i byer og tettsteder.
Regional konsentrasjon Når folk flytter fra utkannt kommuner til sentrale strøk.
Lokal konsentrasjon At et tettsted vokser, mens kommunen har befolkningsnedgang
byregion Byen og omlandet en funksjonell enhet
konurbasjon Flere byer og tettsteder gror sammen
Show full summary Hide full summary

Similar

Using GoConqr to study geography
Sarah Egan
Geography Quiz
PatrickNoonan
Geography Coastal Zones Flashcards
Zakiya Tabassum
All the Countries of the World and their Capital Cities
PatrickNoonan
Volcanoes
1jdjdjd1
River Processes and Landforms
1jdjdjd1
The Rock Cycle
eimearkelly3
GCSE Geography - Causes of Climate Change
Beth Coiley
Tectonic Hazards flashcards
katiehumphrey
Globalisation Case Studies
annie
Characteristics and Climate of a hot desert
Adam Collinge