M&O Hoofdstuk 24

Jacqueline-Ripzaad
Flashcards by Jacqueline-Ripzaad, updated more than 1 year ago
Jacqueline-Ripzaad
Created by Jacqueline-Ripzaad about 7 years ago
15
1

Description

De resultatenrekening

Resource summary

Question Answer
Resultatenrekening= een overzicht van de behaalde opbrengsten en gemaakte kosten over een bepaalde periode
Verschillen tussen de balans en resultatenrekening - Een balans bevat - Een balans gaat over - Een balans bevat voorraadgrootheden en een resultatenrekening bevat stroomgrootheden - Een balans gaat over een bepaalde datum en een resultatenrekening gaat over een bepaalde periode
Relatie tussen de balans en resultatenrekening Als de balans per 1 januari de beginvoorraden van bezittingen en schulden weergeeft en de balans per 31 december de eindvoorraden, dan vinden we de verklaring voor de opgetreden veranderingen grotendeels terug in de resultatenrekening
Opstelling externe resultatenrekening van een handelsonderneming Netto omzet - inkoopwaarde v/d omzet (incl. inkoopkosten) = bruto-omzetresultaat - overheadkosten (verkoopkosten + algemene beheerskosten) = netto-omzetresultaat + overige bedrijfsopbrengsten + rentebaten - Rentelasten = resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting - vennootschapsbelasting = resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting
Financieringsresultaat= rentebaten - rentelasten
Netto omzet= omzet - BTW - kortingen - lekkages etc
Netto omzet. Vaak verlenen handelsondernemingen kortingen op de verkoopprijs met het doel de afzet de bevorderen
Netto omzet. De verleende kortingen verlagen de omzet en mogen dus niet voorkomen in de netto-omzet
Netto omzet. Verder worden handelsondernemingen vaak getroffen door zgn. lekkages (bederf, beschadiging, winkeldiefstal enz.)
Netto omzet. Gevolg: de ondernemer heeft een lagere verkoopopbrengst geboekt dan hij aanvankelijk had verwacht, dus deze lekkages moeten bij het bepalen v/d netto-omzet ook in mindering worden gebracht
Verkoopopbrengsten en algemene kosten De omvang van de verkoopkosten zegt iets over de verkoopinspanningen die de onderneming heeft moeten verrichten om de omzet te realiseren
Verkoopopbrengsten en algemene kosten Tot de verkoopkosten worden alle kosten gerekend die gemaakt zijn om de verkoop te bevorderen en uit te voeren: reclamekosten, kosten v/d verkoopafdeling, personeelskosten v/d verkopers
Verkoopopbrengsten en algemene kosten De algemene beheerskosten betreffen alle overige bedrijfskosten; kosten v/h management, administratiekosten, magazijn- en opslagkosten, vervoerskosten, afschrijvingen
Overige bedrijfsopbrengsten Deze post is eigenlijk een soort restpost. De primaire functie van een ..., maar handelsonderneming is goederen inkopen om die vervolgens weer te verkopen, maar daarnaast kan de onderneming incidenteel wel andere opbrengsten hebben, bijv. uit beleggingen en andere ondernemingen
Rentebaten en rentelasten Ondernemingen ... en .. betalen rente over opgenomen leningen (rentelasten) en verdienen rente als ze in staat zijn (tijdelijk) overtollige financiële middelen rentedragend te beleggen (rentebaten)
Resultaat uit gewone bedrijfsoefening Ontstaat doordat de onderneming datgene doet waarvoor ze is opgericht (bijv. kledingboetiek)
Er bestaat ook een resultaat uit buitengewone bedrijfsoefening
het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een onderneming voor- of nadelen heeft die niet direct te maken hebben met ..., voorbeeld hiervan is: de primaire taak. Onderneming verhuist naar een ander bedrijfspand en verkoopt het voorgaande pand met winst, deze winst heeft niets te maken met de primaire taak v/d onderneming en wordt daarom beschouwd als een buitengewoon resultaat
Cashflow De (operationele) cashflow is de kasstroom die in de afgelopen periode per saldo de onderneming is binnengevloeid als gevolg van de bedrijfactiviteiten
Cashflow De cashflow geeft aan hoeveel kasmiddelen de onderneming in de afgelopen periode ter beschikking heeft gekregen om nieuwe investeren te financieren en om bijv. opgenomen leningen af te lossen
Cashflow = ......... = ........... = .......... het verschil tussen de ingaande en uitgaande geldstromen / nettoresultaat - belasting over de winst + afschrijvingen / nettoresultaat (na belasting) + afschrijvingen
Externe resultatenrekening van een industriële onderneming, kent een iets andere opbouw dan die van een handelsonderneming
Een industriële onderneming heeft net als een handelsonderneming te maken met in- en verkopen, mar de industriële onderneming bewerkt de ingekochte goederen (de grondstoffen) tot nieuwe producten die ze vervolgens verkoopt
Opstelling externe resultatenrekening van een industriële onderneming Netto omzet + of - Voorraadmutaties = Som der bedrijfsopbrengsten - Som der bedrijfslasten = bedrijfsresultaat + financiële baten - financiële lasten = resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting - belastingen over de winst = resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting
Operationeel resultaat= het bedrijfsresultaat voordat het interestresultaat en de winstbelastingen daarin zijn verwerkt
Financieringsresultaat= financiële baten - financiële lasten
Show full summary Hide full summary

Similar

CITAÇÕES DE GRANDES FILÓSOFOS
miminoma
GCSE Maths: Statistics & Probability
Andrea Leyden
GCSE REVISION TIMETABLE
nimraa422
2PR101 1.test - 9. část
Nikola Truong
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
ESTEFANI YAJAIRA AMAYA MENDOZA
3.1 Keywords - Marketing
EMI D
SMART TV
Iván Andrés
Inglés - Verbos Compuestos II (Phrasal Verbs)
Gerardo Aguilar Bruno
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Carmen Elena Perez Fernandez
GCSE AQA Chemistry Atomic Structure and Bonding
STEPHANIE PROCOPIOU
EVALUACIÓN DE DIBUJO TECNICO
JULIO HERNANDO MEJIA NARVAEZ