ท่านคิดว่าจะพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต อะไรบ้าง และ อย่างไร

Description

Mind Map on ท่านคิดว่าจะพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต อะไรบ้าง และ อย่างไร, created by Bundit Nuntates on 07/05/2014.
Mind Map by Bundit Nuntates, updated more than 1 year ago
Created by Bundit Nuntates almost 9 years ago
657
0

Resource summary

ท่านคิดว่าจะพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต อะไรบ้าง และ อย่างไร
 1. ด้านการเรียนการสอน
  1. โครงการหนังสั้น go inter
   1. ประกวดการทำหนังสั้นโดยให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเดินเรื่อง แข่งขันโดยมีรางวัล ผู้ชนะจะได้ฉายหนังหน้าศูนย์ภาษา
   2. ต้นไม้พูดได้ (ENG)
    1. นักศึกษาแต่ละแผนกวิชา ทำป้ายไม้ (ออกแบบตามใจชอบ) เป็น Karaoke (การออกเสียงประโยคในภาษาอังกฤษ) พร้อมคำแปล และประโยคต้นแบบ ที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาตนเองที่เป็นประโยคกระชับ จำง่าย ใช้ได้จริงติดตามต้นไม้ที่แผนกตัวเอง
   3. การวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
    1. วิธีการ / กระบวนการ
     1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ บริการวิชาการ
      1. เผยแพร่งานวิจัยสู่เชิงพานิชย์
       1. Social media, news media ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์
       2. งบประมาณ
        1. หาแหล่งเงินทุนภายนอกและภายใน
        2. ทรัพยากร
         1. ยกระดับห้องปฏิบัติการ ISO 17025
         2. คน
          1. โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่
         3. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
          1. การบริหารจัดการ
           1. รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้
            1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทาง Multimedia
             1. การฝังตัวในพื้นที่ท้องถิ่นเพิ่อจัดการองค์ความรู้
              1. อบรมบุคลากร
              2. พื้นที่การจัดแสดงศิลปะ
               1. จัดสถานที่การแสดง
                1. กิจกรรมเฉพาะกิจ
                 1. สร้างโอกาสการแสดงในชุมชน
                 2. การมีส่วนร่วม
                  1. นักศึกษา
                   1. บูรณาการกับแผนการเรียน
                   2. บริการวิชาการสู่ชุมชน
                    1. บุคลกร
                     1. กิจกรรมการแต่งการของบุคลากร
                      1. การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในท้องถิ่น
                    2. ด้านการบริหารจัดการ
                     1. พัฒนาด้านบุคลากร
                      1. เพิ่มศักยภาพภาวะผู้นำ
                       1. อบรม
                        1. ฝังตัว
                         1. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
                          1. เพิ่มความรู้ด้านการวิจัย
                           1. ปลูกฝังให้มีใจรักในด้านงานบริการ
                           2. พัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงิน, งบประมาณ และพัสดุ
                            1. วางระบบการเบิกจ่ายเงิน และพัสดุให้เป็นระบบ
                             1. สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องระเบียบให้แก่บุคลากร
                              1. ดำเนินงานตามแผน
                               1. ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ
                               2. พัฒนาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
                                1. ลดการใช้พลังงาน เช่น ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
                                 1. ควบคุมการใช้วัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ
                                 2. พัฒนาเกี่ยวกับภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภค
                                  1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรียน, ห้องปฎิบัติการ, สำนักงานต่างๆให้อยู่ในสถาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
                                   1. เพิ่มสวนสาธารณะ ลานกีฬา กิจกรรมให้นักศึกษา
                                    1. เพ่มหอพักพนักงาน และ นักศึกษา เพิ่มเป็นสวัสดิการ
                                     1. ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยและจราจร
                                     2. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
                                      1. แก้ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล, แบบฟอร์มกลาง, ระบบกลาง, ประชาสัมพันธ์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
                                      2. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
                                       1. เพิ่มสื่อในการประชาสัมพันธ์เช่น social network, TV, หนังสือพิมพ์ระดับชาติ
                                       2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
                                        1. มีผู้ที่ดูแลระบบในการทำข้อมูลของหน่วยงานส่วนต่างๆเข้าระบบอย่างจริงจังและสมบูรณ์
                                         1. ติดตั้งระบบ Wifi เพิ่ม
                                          1. ปรับปรุงพัฒนา โปรแกรมที่มีอยู่เช่น ระบบงานทะเบียน, ระบบ ERP ของการเงิน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
                                         Show full summary Hide full summary

                                         Similar

                                         The SAT Test
                                         philip.ellis
                                         Geography Restless Earth
                                         sophieelizabeth
                                         The First, Second, Third and Fourth Crusades
                                         adam.melling
                                         Psychology A1
                                         Ellie Hughes
                                         GCSE AQA Biology 2 Cells & Diffusion
                                         Lilac Potato
                                         GCSE REVISION TIMETABLE
                                         neharaniga
                                         Art styles
                                         Sarah Egan
                                         Procedimientos Operacionales
                                         Adriana Forero
                                         MICROSOFT WORD 2013 SKILLS FOR WORK
                                         John O'Driscoll
                                         Flashcards for CPXP exam
                                         Lydia Elliott, Ed.D
                                         Specific Topic 7.3 Timber selection
                                         T Andrews