ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม(Life and environment)

m.y_jusmean
Mind Map by m.y_jusmean, updated more than 1 year ago
m.y_jusmean
Created by m.y_jusmean over 5 years ago
788
0

Description

Mind Map on ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม(Life and environment), created by m.y_jusmean on 08/30/2014.

Resource summary

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม(Life and environment)
1 ระบบนิเวศ(Ecosystem)
1.1 ไบโอม(Biome)
1.2 ระบบนิเวศบนบก(Terrestrial system)
1.2.1 ระบบนิเวศป่าไม้(Forest biome)
1.3 ระบบนิเวศในน้ำ(Marine system)
1.3.1 ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด(Fresh water biome)
1.3.2 ระบบนิเวศแหล่งน้ำกร่อย(Estuaries)
1.3.3 ระบบนิเวศแหล่งน้ำเค็ม(Salt water biome)
1.4 ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ(Food chain)
1.4.1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
1.4.2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
1.5 การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต
1.5.1 สมดุลขอลระบบนิเวศ
1.6 การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ(Nutrient cycle in ecosystem)
1.6.1 สมดุลของระบบนิเวศ
1.6.1.1 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ(Ecotoxicity)
1.6.1.2 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ(Ecological succession)
2 ทรัพยากรธรรมชาติ(Natural resource)
2.1 สำคัญต่อ(Important to)
2.1.1 มนุษย์(Human)
2.1.1.1 ปัจจัย4(Four requisites)
2.1.1.1.1 ทรัพยากรธรรมชาติลดลง/เสื่อมโทรม(Environmental deterioration)
2.1.1.1.2 เกิดมลพิษ(Pollution)
2.1.2 สิ่งแวดล้อม(Environment)
2.2 ประกอบด้วย(Consisting of)
2.2.1 พยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป(Exhaustible resource)
2.2.2 ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น(Inexhaustible resource)
2.2.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดทดแทนได้(Renewable resource)
Show full summary Hide full summary

Similar

Circulatory System
bridget.watts97
Biology : Basic Terms
Paul Fisher
BIOLOGY B1 3
x_clairey_x
Science Unit 1 (UK GCSE EDEXCEL)
themarkkiley
Advantages and Disadvantages of Parliamentary Law making
Sinead Gapp
NeuroAnatomy
أطباء 2020
GCSE REVISION TIMETABLE
haameem1999
Physics Unit 2 - Force, Acceleration And Terminal Velocity
Ryan Storey
Causes of WW1 Quiz
ivymbaxter
Research Methods
Joanna Griffith
Discovery - HSC English
abby.slinger