Mecànica

Description

Física BTX Mind Map on Mecànica, created by Rafel Juanola on 02/17/2018.
Rafel Juanola
Mind Map by Rafel Juanola, updated more than 1 year ago
Rafel Juanola
Created by Rafel Juanola almost 5 years ago
23815
0

Resource summary

Mecànica
 1. Quantitat de moviment

  Annotations:

  • p=m.v unitats: kg.m/s
  1. Lleis de Newton
   1. 1a. Principi d'inèrcia

    Annotations:

    • Si la força neta que actua sobre un cos és zero, la quantitat de moviment no canvia
    1. 2a. Principi fonamental

     Annotations:

     • Si sobre un cos actua una força resultant no nul.la, el cos experimenta una variació en la seva quantitat de moviment
     1. Impuls

      Annotations:

      • I=F.t Unitats: N.s
      1. Força constant

       Annotations:

       • I=F.t
       1. Força no constant

        Annotations:

        • Àrea de la superfície tancada en una gràfica F-t
        1. Teorema de l'impuls

         Annotations:

         • Impuls=P final - P inicial
       2. 3a.Principi d'acció i reacció

        Annotations:

        • En una interacció entre dos cossos A i B, la força de A sobre B provoca un canvi en la quantitat de moviment de B, i la força de B sobre A provoca un canvi en la quantitat de moviment de A. Per tant, si no hi ha més forces, la quantitat de moviment del sistema es conserva.
        1. Conservació quantitat de moviment

         Annotations:

         • En un xoc o interacció, la quantitat de moviment del sistema es conserva P inicial=P final m1.v1+m2.v2=m1.v1'+m2.v2'
      2. Treball

       Annotations:

       • W=F.x Unitats: Joules
       1. Força constant

        Annotations:

        • W=F.x.cos(a)
        1. Força no constant

         Annotations:

         • W=àrea superfície tancada en un gràfic F-X
         1. Potència

          Annotations:

          • P=W/t Unitats: Watts
          1. Rendiment

           Annotations:

           • Rendiment=P útil / P consumida
          2. Teorema del treball
          3. Forces
           1. Pes
            1. Normal
             1. Fregament
              1. Estàtic
               1. Dinàmic
               2. Elàstica
               3. Lleis de Newton
                1. 3a.Principi acció-reacció

                 Annotations:

                 • Quan un cos exerceix una força F sobre un segon cos, el segon cos efectua sobre el primer una altra força F, que té el mateix mòdul i direcció que F, però en sentit contrari
                 1. 2a.Principi fonamental

                  Annotations:

                  • L'acceleració és proporcional a la força neta que actua sobre aquest cos i es realitza en la direcció que actua la força. F=m.a
                  1. Moviment parabòlic

                   Annotations:

                   • Suposant un llançament amb una velocitat Vo i un angle b Vx=Vo.cos(b) Vy=Vo.sin(b)+a.t X=Xo+Vo.cos(b).t Y=Yo+Vo.sin(b).t+1/2.a.t^2
                   • Es composa d'un MRU en l'eix X i un MRUA en l'eix Y, degut a l'acceleració de la gravetat
                   1. Moviment circular

                    Annotations:

                    • L'acceleració normal és diferent de zero

                    Attachments:

                    1. Acceleració lineal

                     Annotations:

                     • L'acceleració tangencial d'un punt serà at=alpha.R L'acceleració normal d'un punt serà an=V^2/R=w^2.R
                     1. Velocitat lineal

                      Annotations:

                      • La velocitat lineal d'un punt serà V=w.R
                      1. Posició

                       Annotations:

                       • La posició d'un punt serà x=Y.R
                     2. MCUA

                      Annotations:

                      • angle Y en radiants velocitat angular w en radiants/s acceleració angular alpha en radiants/s^2
                      • Existeix acceleració tangencial, de manera que el mòbil gira cada cop més ràpid o més lent.
                      • alpha=constant w=wo+alpha.t Y=Yo+wo.t+1/2.alpha.t^2
                      1. MCU

                       Annotations:

                       • w es mesura en rad/s Y es mesura en rad
                       • No hi ha acceleració tangencial i sempre gira a la mateixa velocitat. Suposant w la velocitat angular i Y l'angle
                       • w=constant Y=Yo+w.t
                       1. Freqüència

                        Annotations:

                        • Voltes que es fan en un segon f=1/T on T és el període
                        • La freqüència es mesura en Hertzs (Hz)
                        1. Període

                         Annotations:

                         • Temps que tarda a fer una volta. T=2.pi/w
                       2. MRUA

                        Annotations:

                        • L'acceleració a és constant La velocitat canvia uniformement com V=Vo+a.t La posició canvia seguint una paràbola X=Xo+Vo.t+1/2.a.t^2
                        • l'acceleració tangencial és no nul.la l'acceleració normal és zero

                        Attachments:

                       3. 1a.Principi d'inèrcia

                        Annotations:

                        • Quan la resultant de les forces que actuen sobre un cos és nul·la, la seva velocitat es manté constant de manera que el cos descriu un MRU
                        1. MRU

                         Annotations:

                         • La velocitat és constant V=Vo La posició canvia com X=Xo+V.t
                       Show full summary Hide full summary

                       Similar

                       Leyes del movimiento
                       Pablo Salgado
                       ¿Algún proceso vital involucra electricidad? | Actividad II - Física.
                       Joseline Paola Mar Fernández
                       Operadores tecnólogicos
                       Mancy Alejandra Perez Arango
                       Propiedades mecánicas de los tejidos blandos no contráctiles
                       Andrea Pardo Reyes
                       Biofísica
                       Estefania Orrego
                       Medición
                       Pablo Salgado
                       Procesos De Manufactura
                       Oscar Cuellar
                       Física General
                       Julio Velazquez
                       Teoría y Práctica
                       Yael Castañeda
                       Repaso: Movimiento
                       CASA UT