ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน การคลังและการธนาคาร

541046
Mind Map by 541046, updated more than 1 year ago
509
0
0

Description

Mind Map on ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน การคลังและการธนาคาร, created by 541046 on 09/19/2014.
Tags No tags specified

Resource summary

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน การคลังและการธนาคาร
1 วิวัฒนาการของเงิน
1.1 สมัยโบราญก่อนที่จะมีการเริ่มใช้เงิน มนุษย์ใช้วิธีการแลกเปลื่ยนแบบของต่อของ
1.1.1 ซึ่งเป็นการแลกเปลื่ยนโดยตรง ในระยะแรกสิ่งที่นำมาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลื่ยน
1.1.1.1 เป็น "เงิน" จะเป็นสิ่งของที่คนในสั่งคมนั้นยอมรับ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ล่ะท้องถิ่น เช่น
1.1.1.1.1 ขนสัตว์ ใบชา ยาสูบ เปลือกหอย ลูกปัด เป็นต้น
1.1.1.1.1.1 สำหรับวิวัฒนาการของเงินไทย มีการใช้มาตั้งแตายุคทวาราวดี ศรีวิชัย สุโขทัย ศรีอยุธยา
2 ความหมายของเงิน
2.1 สิ่งที่สังคมและประชาชนยิมรับเป็นสื่อกลางในการแลกเปลื่ยนเมื่อนำไปซื้อสินค้าและบริการรวม
2.1.1 ทั้งสมารถนำไปชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย เงินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับระบบเศรษฐฐกิจ
2.1.1.1 เนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยให้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปได้สะดวก ราบรื่น ไม่ถูกจำกัด
2.1.1.1.1 อยู่กับระบบการแลกเปลื่ยนโดยตรงดังนั้น เงินจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1.1.1.1.1 และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
3 หน้าที่ของเงิน
3.1 1.เป็นสื่อกลางในการแลกเปลื่ยน นับได้ว่าเป็นหน้าที่อับดับแรกที่มีความสำคัญ ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจ
3.1.1 มีการขยายตัวขึ้น เนื่องจากการหมุนเวียนของเงินจะมีส่วนกระตุ้นการผลิตและการบริโภคการลงทุนของประเทศ
3.1.1.1 2. เป็นเครื่องวัดมูลค่า หรือใช้มาตรฐานในการวัดค่า อย่างไรก็ตามเมื่อมีการใ้เงินในระบบเศรษฐกิจ เงินจะเป็น
3.1.1.1.1 หน่วยกลางวัดค่าของสินค้าและบริการทุกชนิด คือ ทำให้สามารถกำหนดราคา สินค้าทุกชนิดเป็นหน่วยยเงินตราได้เหมือนกัน
3.1.1.1.1.1 3. เป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ภายหน้า เงินเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้า และบรการต่าง ๆ
3.1.1.1.1.1.1 กู้ยืมเงินหรือชำระเงิน ทำให้สามารถเลื่อนเวลาการชำระหนี้จากปัจจุบันเป็นอนาคตได้ แต่มูลค่าของเงินต้องไม่เปลื่ยนแปลง
3.1.1.1.1.1.1.1 4. เป็นเครื่องสะสมมูลค่า มนุษย์นิยมสะสมเงิน มากกว่าสะสมทรัพย์สินอื่นๆ เพราะกาลเวลาอาจทำให้ทรัพย์สินเปลื่ยนแปลง
3.1.1.1.1.1.1.1.1 มูลค่า เช่น สินค้าล้าสมัย หรือหุ้นราคาตก เมื่อไหร่ราคาของเงินเปลื่ยนแปลงรวดเร็ว เงินก็จะขาดความเชื่อถือ
4 ความหมายของเงินเฟ้อ
4.1 เงินเฟ้อ เป็นภาวะทางเศรษฐกิจที่ระดับราคา และบริการโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ หรือเป็นภาวะที่ค่าหน่วยเงินตราลดลงไปเรื่อยๆ
4.1.1 เงินเฟ้อ เป็นภาวะทางเศรษฐกิจที่ระดับราคาและบริการโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ หรือเป็นภาวะที่ค่าหน่วยเงินตราลดลงไปเรื่อยๆ
4.1.1.1 สาเหตุที ่ทำให้เกิดเงินเฟ้อ ประการแรก ต้นทุนสินค้าเพิ่ม ทำให้ผู้ผลิต ต้องปรับราคาสินค้าขึ้น สาเหตุที่ทำ ให้ต้นทุน การผลิตสูงขึ้น อาทิ การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน การเกิดวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ การเพิ่มกำไร ข องผู้ประกอบการ การเปลี่ยนแปลงของราคา สินค้านำเข้า ซึ่งอาจเพิ่มไปตามภาวะ ตลาดโลก หรือผลของอัตราแลกเปลี ่ยน
4.1.1.1.1 ดัชนีราคา คือ เครื่องวัดราคาเฉลี่ยของสินค้าและบริการจำนวนหนึ่งของปีใดปีหนึ่ง เปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยของสินค้าและ
4.1.1.1.1.1 บริการในปีฐาน ซึ่งหมายถึง ปีที่ภาวะเศรษฐกิจเป็นปกติ ไม่เกิดภาวะเงินเฟ้อ หรือการว่างงานในอัตราสูง พฤติกรรมของหน่วย เศรษฐกิจต่างๆ ดำเนินไปอย่างปกติ ดัชนีราคาจะขึ้นอยู่กับระดับราคาเฉลี่ยแต่มิได้ถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ
Show full summary Hide full summary

Suggestions

GCSE Maths Symbols, Equations & Formulae
Andrea Leyden
AS biology Exchange and transport flashcards
jenna.ridley
Ebola Virus Disease
rubyduggan
Animal vs. Plant Cells
JimJam5
Biological Definitions
Yamminnnn
foundation of economics
09serukenyahol
AQA A2 Biology - Chapter 8 Inheritance and Selection
Charlotte Lloyd
GCSE REVISION TIMETABLE
neharaniga
Examen II Salesforce Developer
Youssef Ahmani
Weimar Republic - Problems facing it from 1918 - 1923
Kiya Bhayani
Using your memory's rhythms to review and remember
Isabel Liu