อริยสัจ 4

Description

ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ หรือความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ
kongpop113
Mind Map by kongpop113, updated more than 1 year ago
kongpop113
Created by kongpop113 over 9 years ago
6699
3

Resource summary

อริยสัจ 4

Annotations:

 • ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ หรือความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ มีอยู่สี่ประการ
 1. ทุกข์

  Annotations:

  • สภาพที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ สภาพที่บีบคั้น ได้แก่ ชาติ (การเกิด) ชรา (การแก่ การเก่า) มรณะ (การตาย การสลายไป การสูญสิ้น) การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก การปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมหวังในสิ่งนั้น กล่าวโดยย่อ ทุกข์ก็คืออุปาทานขันธ์ หรือขันธ์ 5
  1. ชาติ
   1. ชรา
    1. มรณะ
     1. โสกะ
      1. ปริเทวะ
       1. ทุกข์กาย
        1. โทมนัส
         1. อุปายาส
          1. ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก
           1. ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
            1. ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น
            2. สมุทัย

             Annotations:

             • สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา 3 คือ กามตัณหา-ความทะยานอยากในกาม ความอยากได้ทางกามารมณ์, ภวตัณหา-ความทะยานอยากในภพ ความอยากเป็นโน่นเป็นนี่ ความอยากที่ประกอบด้วยภวทิฏฐิหรือสัสสตทิฏฐิ และ วิภวตัณหา-ความทะยานอยากในความปราศจากภพ ความอยากไม่เป็นโน่นเป็นนี่ ความอยากที่ประกอบด้วยวิภวทิฏฐิหรืออุจเฉททิฏฐิ
             1. กามตัณหา

              Annotations:

              • ความอยากในกาม ความเยื่อใยในกาม ฯลฯ โดยทั่วไปหมายถึงความอยากในกามคุณ 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รสและโผฏฐัพพะ ใจความสูงสุดของกามตัณหา หมายถึงความยินดี ความติดใจ ความพอใจในกามภพอันเป็นที่เกิดของผู้ยังเกี่ยวข้องด้วยกามซึ่งพร้อมมูลด้วยกามได้แก่โลกมนุษย์และเทวโลก
              1. ภวตัณหา

               Annotations:

               • ความอยากมีอยากเป็น คืออยากมีอย่างนั้นอย่างนี้ อยากเป็นนั่นเป็นนี่ ภวตัณหา ใจความสูงสุดหมายถึงความกำหนัดยินดีในรูปภพและอรูปภพ คือความพอใจติดใจในฌานด้วยความปรารถนาภพ อันเป็นความยินดีที่ประกอบด้วยสัสสตทิฐิ คือความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเบญจขันธ์เป็นของเที่ยงแท้ ยั่งยืน มีติดต่อกันไปไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคืออยากเกิดอยากเป็นเช่นที่เป็นอยู่ตลอดไป
               1. ภวตัณหา

                Annotations:

                • ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น คืออยากจะพ้นจากภาวะที่ตนไม่ต้องการไม่อยากได้ เช่น อยากพ้นจากความยากจนจากความเจ็บไข้ พ้นจากความยากจน หรือ ไม่อยากเจอหน้าคนที่เราไม่ชอบใจ เป็นต้น วิภวตัณหา อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง ความคิดที่ผิด (อุจเฉททิฐิ) คือ เห็นว่าภพชาติไม่มี อันเป็นความความเห็นผิดที่ทำให้ไม่คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษ เพราะความเห็นชนิดนี้เชื่อว่าชาติหน้าไม่มี คนเราตายแล้วสูญ จึงทำให้ปฏิบัติตนไปตามใจปรารถนาด้วยอำนาจของตัณหา โดยไม่กังวลถึงผลที่จะตามมาภายหลัง
               2. นิโรธ

                Annotations:

                • ความดับทุกข์ ได้แก่ ดับสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ กล่าวคือ ดับตัณหาทั้ง 3 ได้อย่างสิ้นเชิง   นิโรธ 5 หมายถึง ความดับกิเลส ภาวะไร้กิเลสและไม่มีทุกข์เกิดขึ้นนิโรธเป็นธรรมะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นิโรธ มี 5 ประการ โดยมีชื่อเรียกอย่างอื่นอีก เช่น ปหาน 5 (การละกิเลส 5 ประการ)วิมุตติ 5 (ความหลุดพ้น 5 ประการ)วิเวก 5 (ความสงัด ความปลีกออก 5 ประการ)วิราคะ 5 (ความคลายกำหนัด ความสำรอกได้ 5 ประการ)โวสสัคคะ 5 (ความสละ ความปล่อย 5 ประการ) 
                1. ปหาน - การละกิเลส
                 1. ตทงฺคปหาน ได้แก่การละกิเลสได้ชั่วขณะ
                  1. วิกฺขมฺภนปหาน ได้แก่การข่มนิวรณ์
                   1. สมุจฺเฉทปหาน ได้แก่การละกิเลสได้โดยเด็ดขาด
                   2. วิมุตติ - การหลุดพ้น
                    1. ตทังควิมุตติ - การพ้นไปจากอำนาจ"ตัวกู-ของกู"

                     Annotations:

                     • การพ้นไปจากอำนาจของ"ตัวกู-ของกู"ด้วยอำนาจของสิ่งที่บังเอิญประจวบเหมาะ
                     1. วิกขัมภนวิมุตติ - ความดับแห่ง"ตัวกู"

                      Annotations:

                      • ความดับแห่ง"ตัวกู" ซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจของการประพฤติหรือการกระทำทางจิต หมายถึง ขณะนั้นมีการกระทำจิตให้ติดอยู่กับอารมณ์ของสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งตามแบบของการทำสมาธิ
                      1. สมุจเฉทวิมุตติ - ความดับ"ตัวกู"

                       Annotations:

                       • ความดับ"ตัวกู" ด้วยการกระทำทางปัญญา คือการทำลายอวิชชาลงอย่างสิ้นเชิง
                      2. วิเวก - ความสงัด
                       1. กายวิเวก - ความสงัดกาย

                        Annotations:

                        • ความสงัดกาย ได้แก่การอยู่ในที่สงัดก็ดี ดำรงอิริยาบถและเที่ยวไปผู้เดียวก็ดี
                        1. จิตตวิเวก - ความสงัดใจ

                         Annotations:

                         •  ความสงัดใจ ได้แก่การทำจิตให้สงบผ่องใส สงัดจากนิวรณ์ หมายเอาจิตแห่งผู้มีสมาธิและสติ
                         1. อุปธิวิเวก - ธรรมอันเป็นที่สงบ

                          Annotations:

                          • ธรรมอันเป็นที่สงบระงับอุปธิทั้งปวง (หมายเอาผู้ฝึกฝนทางปัญญา จนเอาชนะกิเลส อนุสัยและสังโยชน์อันเหตุสร้างกรรมทางกาย วาจา(อุปธิ)
                         2. วิราคะ - ความคลายกำหนัด

                          Annotations:

                          • ความปราศจากราคะ, ความไม่พึงใจ, ความหน่าย, ความไม่ไยดี; นิพพาน
                          1. โวสสัคคะ - ความสละ
                           1. นิโรธ 5
                            1. วิกขัมภนนิโรธ ดับด้วยข่มไว้
                             1. ตทังคนิโรธ ดับด้วยองค์นั้นๆ คือ ดับกิเลสด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับ
                              1. สมุจเฉทนิโรธ ดับด้วยตัดขาด คือ ดับกิเลสเสร็จสิ้นเด็ดขาด
                               1. ปฏิปัสสัทธินิโรธ ดับด้วยสงบระงับ คือ อาศัยโลกุตตรมรรค
                                1. นิสสรณนิโรธ ดับด้วยสลัดออกได้ หรือดับด้วยปลอดโปร่งไป
                               2. มรรค

                                Annotations:

                                • แนวปฏิบัติที่นำไปสู่หรือนำไปถึงความดับทุกข์ ได้แก่ มรรคอันมีองค์ประกอบอยู่แปดประการ คือ 1. สัมมาทิฏฐิ-ความเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะ-ความดำริชอบ 3. สัมมาวาจา-เจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะ-ทำการงานชอบ 5. สัมมาอาชีวะ-เลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะ-พยายามชอบ 7. สัมมาสติ-ระลึกชอบ และ 8. สัมมาสมาธิ-ตั้งใจชอบ ซึ่งรวมเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า "มัชฌิมาปฏิปทา" หรือทางสายกลาง
                                1. สัมมาทิฏฐิ - เห็นชอบ
                                 1. ความรู้อริยสัจ 4
                                  1. เห็นไตรลักษณ์
                                   1. อนิจจตา
                                    1. ทุกขตา
                                     1. อนัตตา
                                     2. เห็นปฏิจสมุปบาท
                                      1. รู้อกุศลและอกุศลมูล
                                       1. รู้กุศลและกุศลมูล
                                       2. สัมมาสังกัปปะ - ดำริชอบ
                                        1. ความดำริที่ปลอดจากโลภะ
                                         1. ดำริในอันไม่พยาบาท
                                          1. ดำริในอันไม่เบียดเบียน
                                          2. สัมมาวาจา - เจรจาชอบ
                                           1. งดเว้นจากการพูดเท็จ
                                            1. งดเว้นจากการพูดส่อเสียด
                                             1. งดเว้นจากการพูดคำหยาบ
                                              1. งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
                                              2. สัมมากัมมันตะ - กระทำชอบ
                                               1. การงดเว้นการฆ่าสัตว์
                                                1. การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้
                                                 1. การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
                                                 2. สัมมาอาขีวะ - เลี้ยงชีพชอบ
                                                  1. เว้นมิจฉาอาชีวะ
                                                   1. การโกง หรือ หลอกลวง
                                                    1. ประจบสอพลอ บีบ บังคับขู่เข็ญ
                                                     1. แสวงหาลาภโดยไม่ประกอบด้วยความเพียร
                                                      1. การต่อลาภด้วยลาภ
                                                     2. สัมมาวายามะ - เพียรชอบ
                                                      1. มิให้อกุศลธรรมเกิดขึ้น
                                                       1. ละอกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้ว
                                                        1. ให้กุศลธรรที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้น
                                                         1. รักษากุศลธรรมไม่ให้เสื่อม
                                                         2. สัมมาสมาธิ - ระลึกชอบ

                                                          Annotations:

                                                          • ความตั้งใจมั่นโดยถูกทาง โดยการที่กุศลจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว (ความตั้งมั่นแห่งกุศลจิตในในอารมณ์อันใดอันหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่าน)เข้าถึง ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และ จตุตถฌาน (จิตตั้งมั่นในฌานทั้ง 4 นี้ ส่วนอรูปฌาน)ทั้ง4ท่านจัดเข้าในจตุตถฌาน ตามอารมณ์ที่อรูปฌานมีเจตสิกที่เข้ามาประกอบในจิต คือ อุเบกขาเจตสิกและเอกัคคตาเจตสิก เช่นเดียวกับจตุตถฌาน
                                                          1. ปฐมฌาน
                                                           1. ทุติยฌาน
                                                            1. ตติยฌาน
                                                             1. จตุตถฌาน
                                                             2. สัมมาสติ - ตั้งใจมั่นชอบ

                                                              Annotations:

                                                              • การมีสติกำหนดระลึกรู้อยู่เป็นนิจว่า กำลังทำอะไรอยู่ กำหนดรู้สภาวะที่เกิดขึ้นจริงในขณะปัจจุบัน ในสภาวะทั้ง 4 คือ กาย เวทนา จิต และธรรม ตามความจำกัดความแบบพระสูตร คือหลักธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐาน ๔ แบ่งออกเป็น 4
                                                              1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน - กำหนดระลึกรู้ในกาย
                                                               1. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน - กำหนดระลึกรู้ในเวทนา
                                                                1. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน - กำหนดระลึกรู้ในธรรม คือ สัญญา และสังขาร
                                                                 1. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน - กำหนดระลึกรู้ในจิต
                                                                Show full summary Hide full summary

                                                                Similar

                                                                Psychology Research Methods
                                                                turrc001
                                                                English Terminology for AS Level
                                                                rhigzy
                                                                The Flowering Plant and Photosynthesis
                                                                lalalucy13
                                                                Psychology | Unit 4 | Addiction - Explanations
                                                                showmestarlight
                                                                Sociological Research Methods
                                                                Jebbie
                                                                Spanish foods
                                                                JoeBerry99
                                                                Think Python
                                                                tsilvo2001
                                                                Respiratory anatomy
                                                                James Murdoch
                                                                Specifc Topic 7.4 Timber (Impacts)
                                                                T Andrews