Integrated Resource Management

Ganna Gladkykh
Mind Map by Ganna Gladkykh, updated more than 1 year ago
Ganna Gladkykh
Created by Ganna Gladkykh about 6 years ago
210
0

Description

Mind Map on Integrated Resource Management, created by Ganna Gladkykh on 11/18/2014.

Resource summary

Integrated Resource Management
1 Technological Aspect, Monitoring
1.1 Geomatics - Geomatics (also known as geospatial technology or geomatics engineering, or geomatic engineering, géomatique in French) is the discipline of gathering, storing, processing, and delivering geographic information, or spatially referenced information. In other words, it "consists of products, services and tools involved in the collection, integration and management of geographic data.
1.1.1 Photogrammetry
1.1.2 Global Navigation Satellite Systems
1.1.3 GIS
1.1.4 Cartography
1.1.5 Remote Sensing
1.1.6 Land Surveying
1.1.7 TECTERRA Inc. is a national commercialization organization supporting the development and commercialization of geomatics technologies for integrated resource management for energy, forestry, agriculture, environment, and land management and development applications in Canada with partners in industry, research institutions and government. http://www.tecterra.com/our-mission.html
1.2 Geospatial and location Standards http://www.opengeospatial.org/domain/aviation
1.3 Standards, location: http://www.opengeospatial.org/
1.4 Special Modelling tools: http://www.beckinghamenviro.com/
2 Economic and Social outcomes
2.1 Creates jobs
2.2 Creates demand on Scientisits, activates education
3 International Organizations
3.1 Specific Monitoring and Standards Organizations
3.1.1 ISO http://www.iso.org/iso/home.html
3.2 General Institutional Support
3.2.1 Institute for European Environmental Policy: http://www.ieep.eu/
4 Priorities
4.1 Decouple Economic Growth from Environmental Degradation!!!
4.2 Overcoming limited institutional capacity to implement modern environmental policy
4.3 Integrating environmental priorities into national policies
4.4 Increasing the role of the Ministry of Ecology and Natural Resources in decisions on economic policy and large project development
4.5 Increase the level of environmental policy priority
4.6 Increasing the level of awareness by implementing education projects
4.7 Compromising environmental priorities for the sake of financial and economic
4.8 No integration of ecological policies into the regional and sectoral policies, no normative adocuments
4.9 Full public access to environmental information
4.10 Inter-department commision for environmental policy integration
4.11 No connection with health ptoblems
4.12 Для ефективної реалізації даного пріорите- ту необхідно законодавчо закріпити обов’язковість інтеграції екологічної складової до секторальної політики шляхом прийняття \нормативно-правової бази, що передбачає обов’язкове врахування екологічних аспектів в стратегіях, державних цільових програмах та прийнятті інших рішень, що впливають на до- вкілля.
4.13 Потрібно забезпечити належне фінансу- вання діяльності, передбаченої Стратегією та НПД, і розробити та прийняти Державну страте- гію управління державними фінансами, щоб розблокувати отримання коштів Секторальної бюджетної підтримки, що дозволило б реалізу- вати у повній мірі заходи, передбачені НПД.
4.14 у рамках різних проектів, що фінансуються ЄС, розроблено про- екти законів про оцінку впливу на довкілля (ОВД), стратегічну екологічну оцінку (СЕО), про- те такі не були ухвалені.
4.15 тіснішу співпра- цю з ЄС щодо підготовки до імплементації актів acquis ЄС.
4.16 Необхідно створити єдиний центральний орган виконавчої влади Міністерства екології та природних ресурсів України, в підпорядкуванні якого знаходились би всі природоохоронні об’єкти України
4.17 Problems with definitions
4.18 З травня 2013 року ліквідуються обласні управління Міністерства екології та природних ресурсів України, їх функції щодо управління та регулювання надаються відповідним департа- ментам обласних державних адміністрацій. Це створює залежність органів регулювання від регіонального керівництва, що загрожує неви- конанням зобов’язань національного рівня - вимог міжнародних конвенцій.
4.19 Make ecological topic sexy
4.20 Property rights on natural capital
5 Documents, Directives
5.1 Frame Environmental documents: http://www.mama-86.org.ua/images/stories/publications/EU_Ukraine_Monitoring_2013_FINAL.pdf
5.1.1 Stockholm Convention - potential money, nothing used
5.1.1.1 + Basel, Rotterdam Conventions - create same coordination body
5.1.2 !!! Aarhus convention Для ефективної реалізації даного пріорите- ту, необхідно докласти максимум зусиль для виконання рішень II/5b, III/6f та IV/9h Наради Сторін Оргуської конвенції, якими Україну було визнано порушницею Конвенції
5.1.3 Special Case with Danube River Project
5.1.4 UN Climate Change Convention
5.1.4.1 Для ефективнішої імплементації цього пріоритету, провести роботу з вдосконалення законодавства України з питань реалізації Рам- кової конвенції, а саме: розробити та прийняти Національний план заходів з реалізації поло- жень Рамкової конвенції; розробити й ухвалити закон для врегулювання правовідносин у сфері зміни клімату; розробити та ухвалити Націона- льний та регіональні плани заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату із зазна- ченням чітких заходів, строків виконання, від- повідальних суб’єктів та обсягу і джерел фінан- сування; доопрацювати та прийняти Національ- ний та регіональні плани заходів адаптації до зміни клімату із зазначенням чітких заходів, строків виконання, відповідальних суб’єктів та обсяг і джерела фінансування; розробити та прийняти правила, нормативи та методики у сфері викидів парникових газів, порядок офор- млення документів для отримання дозволів на викиди парникових газів та встановити форми дозволів та лімітів, передбачити щорічні ліміти н
5.1.4.1.1 у контексті урахування особливостей зміни клі- мату, поступового скорочення або усунення ринкових диспропорцій, фіскальних стимулів, звільнення від податків та мита і субсидій, що суперечать цілям Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, в усіх галузях, які є джерелами викидів парникових газів, і застосування ринко- вих механізмів, проведення досліджень, розро- бок, сприяння широкому використанню та впровадженню нових і відновлюваних видів енергії, технологій поглинання двоокису вугле- цю та передових сучасних екологічно безпечних технологій, заохочення належних реформ у відповідних галузях з метою сприяння реалізації політики та заходів обмеження або скорочення викидів парникових газів технологій, вжиття заходів з обмеження та/або скорочення викидів парникових газів
5.1.5 ESPO Convention
5.1.5.1 В останні роки спостерігається чіткий ре- грес у стані імплементації Конвенції Еспо в Україні. Це пов’язано, у першу чергу, із зростан- ням ролі будівельно-промислового лобі, якому вдалось затвердити новий дозвільний порядок на будівництво небезпечних об’єктів та практи- чно скасувати інститут екологічної експертизи.
5.1.6 OZONE - Vena+Montreal protocols
5.1.6.1 На даний момент існує необхідність внести до НПД пропозиції щодо імплементації та моні- торингу показників ефективності Віденської конвенції про охорону озонового шару та Мон- реальського протоколу.
5.1.7 WIld animals - BONN
5.1.7.1 Сьогодні відсутні будь-які системні плани практичних заходів щодо зменшення браконь- єрства та відновлення популяцій осетрових риб, щодо регулювання рибальства з ціллю змен- шення загибелі дельфінів в риболовних сітках.
5.1.8 Black See - Buchrest convention
5.1.9 Road Map pf the Eastern Partnership
6 My knowledge gaps
6.1 Financial mechanism and budgeting
6.2 Commercial secrets and ecological information
6.3 ЗУ Про доступ до публічної інформації
6.4 How to make the Ministry imolement internation agreement? Потрібно поглибити участь Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України та інших відповідних відомств у процесі розробки і впровадження законодавчих та інституційних заходів, необхідних для нале- жного і повного впровадження Оргуської кон- венції в Україні.
6.5 Невизначеність юридичного статусу планів управління річковими басейнами у зако- нодавстві України
6.6 Діяльність Державного агентства екологіч- них інвестицій (ДАЕІ) та Мінрпироди спрямовані в першу чергу на впровадження гнучких механі- змів Кіотського протоколу та міжнародну торгі- влю квотами, в той час як цього недостатньо для реального зменшення впливу на зміну клі- мату з боку України. Діяльність відповідних дер- жавних органів також повинна враховувати вимоги Рамкової конвенції щодо раціонального використання поглиначів і накопичувачів пар- никових газів, включаючи біомасу, ліси та інші наземні, прибережні та морські екосистеми.
6.7 Імплементація Кіотського протоколу в Україні пов’язана в основному з реалізацією гнучких економічних механізмів, які дозволяють залучити в Україну додаткові надходження, що можуть бути використані на екологічні цілі.
6.8 Mechanism of Kyoto protocol
6.9 Property rights on natural capital: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/28917/1/Pryrodni_resursy.pdf
7 Design Regional Plans on Resource Use
8 Property Rights aspect
9 Stakeholders involvement
Show full summary Hide full summary

Similar

A-Level Chemistry: Atomic Structure
cian.buckley+1
The Cold War Quiz
Niat Habtemariam
An Inspector calls - Gerald Croft
Rattan Bhorjee
Physics 2
Peter Hoskins
I wish I..
Cristina Cabal
mi mapa conceptual
alejandro rodriguez
MAPA MENTAL DISEÑO GRAFICO
Debora Vallejos
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
El proyecto de empresa
Jaqueline Rivera
Enfermedades cerebrales
EDUARDO JOSELO BARRAGAN VERDEZOTO
HABEAS CORPUS- CASO OLLANTA HUMALA TASSO Y NADINE HEREDIA ALARCÓN
Silvia Maria Tito Ascue