การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

MOnzkey พิทักษ์
Mind Map by , created about 6 years ago

Mind Map on การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน, created by MOnzkey พิทักษ์ on 08/30/2013.

1236
1
0
Tags No tags specified
MOnzkey พิทักษ์
Created by MOnzkey พิทักษ์ about 6 years ago
Cognitive Psychology Key Terms
Veleka Georgieva
CUMULATIVE FREQUENCY DIAGRAMS
Elliot O'Leary
GCSE Maths: Algebra & Number Quiz
Andrea Leyden
Leaving Certificate Japanese Kanji
Sarah Egan
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
valentina brizio
OCR Chemistry - Atoms, Bonds and Groups (Definitions)
GwynsM
OCR GCSE Latin Vocab flash cards - all
jess99
Algebra
Alex Maraio
Cell Structure
daniel.praecox
Biology Unit 1
anna.mat1997
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
1 แนวคิดและความหมายของชุมชน
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนในรูปแบบใหม่
1.1.1 จิตสำนึกรวม (Consciousness)
1.1.2 หลักการ (Principle)
1.1.3 จุดมุ่งหมาย (Purpose)
2 เทคนิคการศึกษาชุมชน
2.1 การประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน
2.2 การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม
2.2.1 ลักษณะสำคัญของเทคนิคการประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม
2.2.2 การใช้ประโยชน์ของเทคนิค PRA
2.2.3 ข้อดีของเทคนิค PRA
2.2.4 ข้อจำกัดของเทคนิค PRA
2.3 แผนที่ความคิด (Mind Mapping)
2.3.1 การทำแผนที่ความคิด
2.3.2 ประโยชน์ของแผนที่ทางความคิดในการระดมการมีส่วนร่วม
3 วิธีการ และกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน
3.1 การสังเกต (Observation)
3.1.1 ประเภทของการสังเกต
3.1.2 บทบาทของนักพัฒนาในสนาม
3.1.3 ข้อดีของการสังเกต
3.1.4 ข้อจำกัดของการสังเกต
3.2 การสัมภาษณ์ (Interview)
3.2.1 ลักษณะของการสัมภาษณ์
3.2.2 ประเภทของการสัมภาษณ์
3.2.3 หลักการสัมภาษณ์
3.2.3.1 การแนะนำตัว (Introduction)
3.2.3.2 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Good Relationship)
3.2.3.3 การเข้าใจวัตถุประสงค์ (Objectives)
3.2.3.4 . การจดบันทึก (Take Note)
3.2.3.5 การสัมภาษณ์ (Interview)
3.2.4 ข้อดีของการสัมภาษณ์
3.2.5 ข้อจำกัดของการสัมภาษณ์
3.3 การสนทนากลุ่ม (Focus group)
3.3.1 องค์ประกอบในการจัดสนทนากลุ่ม
3.3.2 ข้อดีของการจัดสนทนากลุ่ม
3.3.3 ข้อจำกัดของการสนทนากลุ่ม
3.4 การใช้ข้อมูลเอกสาร
3.4.1 ชนิดของข้อมูลเอกสาร
3.4.2 การใช้ข้อมูลเอกสาร
3.4.3 ข้อดีของข้อมูลเอกสาร
3.4.4 ข้อจำกัดของข้อมูลเอกสาร
3.5 การเข้าสนาม
3.6 การศึกษาแบบผสมผสาน
4 การวิเคราะห์ชุมชน
4.1 การวิเคราะห์ชุมชนกับการพัฒนา
5 เงื่อนไขและขอบเขตการประยุกต์ใช้
6 การศึกษาชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน
6.1 ความหมายการศึกษาชุมชน
6.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาชุมชน
6.3 ประเภทของการศึกษาชุมชน
6.4 แนวคิดในการศึกษาชุมชน
7 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน
7.1 การทบทวนข้อมูลมือสอง (Review of Secondary Sources)
7.2 การสังเกตการณ์โดยตรง (Direct Observation)
7.3 แผนที่วงจรข่าย (Network Maps)
7.4 การสัมภาษณ์ (Interview)
7.5 แบบสอบถามอย่างสั้น (Short Questionnaire)
7.6 ประวัติบุคคล (Biography)
7.7 การทำประวัติพื้นที่ (Local History)
7.8 เส้นเวลา (Time Line)
7.9 การศึกษารายกรณี (Case Study)