ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)

supaporn somparn
Mind Map by supaporn somparn, updated more than 1 year ago
supaporn somparn
Created by supaporn somparn almost 5 years ago
10
0

Description

นางสาว สุภาพร สมภาร เลขที่20 ชั้น ม.4/1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เสนอ คุณครู กนกพร นันเเก้ว

Resource summary

ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)
1 ประการแรก
1.1 ไทยจะ “มีหน้ามีตาและฐานะ” เด่นขึ้น
1.2 ประชาคมอาเซียนจะทำให้เศรษฐกิจ “ของเรา” มีมูลค่ารวมกัน 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
1.3 ประชาคมอาเซียนจะทำให้เศรษฐกิจ “ของเรา” มีมูลค่ารวมกัน 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
2 ประการที่สอง
2.1 การค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนจะคล่องและขยายตัวมากขึ้น
2.2 กำแพงภาษีจะลดลงจนเกือบจะหมดไป เพราะ 10 ตลาดกลายเป็นตลาดเดียว
2.3 ผู้ผลิตจะส่งสินค้าไปขายในตลาดนี้และขยับขยายธุรกิจของตนง่ายขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะมีทางเลือกมากขึ้นราคาสินค้าจะถูกลง
3 ประการที่สาม
3.1 สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยสามารถส่งออกไปยังอีกเก้าประเทศได้ราวกับส่งไปขายต่างจังหวัด
3.2 ตลาดของเราจะใหญ่ขึ้น แทนที่จะเป็นตลาดของคน 67 ล้านคน ก็จะกลายเป็นตลาดของคน 590 ล้านคน
3.3 เราสามารถแข่งขันกับจีนและอินเดียในการดึงดูดการลงทุนได้มากขึ้น
4 ประการที่สี่
4.1 ความเป็นประชาคมจะทำให้มีการพัฒนาเครือข่าย การสื่อสารคมนาคมระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุน
4.2 ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือกันโดยรวม นับเป็นผลทางสร้างสรรค์ในหลายมิติด้วยกัน
4.3 คนในอาเซียนมีปฏิสัมพันธ์กัน รู้จักกัน และสนิทแน่นแฟ้นกันมากขึ้น เป็นผลดีต่อสันติสุข
5 ประการที่ห้า
5.1 ประเทศไทยย่อมได้รับประโยชน์จากปริมาณการคมนาคมขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นในอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับจีน (และอินเดีย) มากยิ่งกว่าประเทศอื่นๆ
5.2 ประชาคมอาเซียนจะยังผลทั้งด้านบวกและลบต่อประเทศไทย ขึ้นอยู่กับพวกเราคนไทยจะเตรียมตัวอย่างไร แต่ผลทางบวกนั้นจะชัดเจน เป็นรูปธรรมและจับต้องได้
Show full summary Hide full summary

Similar

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
plaifa sangsooK
การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
เชาวรัตน์ เเสงกล้า
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
อุทุมพร ดงหิงษ์
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
jomjam buddee
หลีกเลี่ยงความรุนแรง
Pawadee Chaiyasa
เซต
surasit sadlan
ระบบเลขฐาน
supaporn somparn
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
patchara katkong
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
patchara katkong
ระบบจำนวนเต็ม
พรพิมล หมุยเฮบัว