ESTADÍSTICA

estadistica grup7
Mind Map by estadistica grup7, updated more than 1 year ago
estadistica grup7
Created by estadistica grup7 almost 5 years ago
18
0

Description

Oriol Sellart Àngel Torra Oriol Vallverdú Janet Sala

Resource summary

ESTADÍSTICA
1 DESCRIPTIVA
1.1 VARIABLES
1.1.1 quantitativa
1.1.1.1 discreta
1.1.1.1.1 dades agrupades
1.1.1.1.1.1 s'empra si les variables prenen un nombre gran de valors o la variable és contínua.
1.1.1.1.2 dades no agrupades
1.1.1.1.2.1 no s'empra si les variables prenen un nombre gran de valors o la variable és contínua.
1.1.1.2 continua
1.1.1.2.1 poden prendre qualsevol valor real dins d'un interval .
1.1.1.3 Tenen valor númeric
1.1.2 qualitativa
1.1.2.1 són les que expressen diferents qualitats, característiques i modalitats.
1.1.3 És una paraula que representa aquello que varia
1.2 FREQÜÈNCIES
1.2.1 absoluta
1.2.1.1 és el nombre de vegades que apareix en la mostra el valor
1.2.2 relativa
1.2.2.1 és el quocient que expressa la proporció entre la freqüència absoluta
1.3 Població
1.3.1 conjunt de tots els individus que portin informació sobre el fenomen que s'estudia.
1.4 Mostra
1.4.1 subconjunt que seleccionem de la població.
2 REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LES DADES
2.1 Gràfic lineal
2.1.1 es representen els valors en dos eixos cartesians ortogonals entre si.
2.2 Gràfic de barres
2.2.1 es fa servir quan es pretén ressaltar la representació de percentatges de dades que componen un total.
2.3 Gràfic circular
2.3.1 permet veure la distribució interna de les dades que representen un fet, en forma de percentatges sobre un total.
2.4 Pictograma
2.4.1 está format amb imatges que serveixen per representar el comportament o la distribució de les dades quantitatives d'una població
2.5 Histograma
2.5.1 s'utilitza per il·lustrar mostres agrupades en intervals
2.6 Polígons de freqüència
2.6.1 es forma unint els extrems de les barres mitjançant segments
2.7 Diagrama de sectors
2.7.1 consisteix en un gràfic circular dividit en sectors, la longitud de l'arc de cada sector , és proporcional a la quantitat que representa.
3 MESURES DE TENDÈNCIA CENTRAL
3.1 MITJANA
3.1.1 Aritmètica
3.1.1.1 és la mitjana "estàndard"
3.1.2 Ponderada
3.1.2.1 si es volen combinar els valors mitjans de mostres de la mateixa població
3.1.3 Geomètrica
3.1.3.1 útil per conjunts de nombres positius
3.1.4 Armònica
3.1.4.1 útil per conjunts de nombres definits en relació a alguna unitat
3.2 Mediana
3.2.1 resumeix un conjunt de nombres ordenats, en un únic nombre
3.3 Moda
3.3.1 indica el valor de màxima freqüència en una mostra de mesures
3.4 NO CENTRAL
3.4.1 Quartils
3.4.1.1 divideixen la distribució en quatre parts
3.4.2 Quintils
3.4.2.1 divideixen la distribució en cinc parts
3.4.3
3.4.3.1 divideixen la distribució en deu parts
3.4.4 Percentils
3.4.4.1 divideixen la distribució en cent parts
4 MESURES DE DISPERCIÓ
4.1 Rang
4.1.1 la diferència entre el major i el menor valor de la variable
4.2 DESVIACIÓ
4.2.1 mitjana
4.2.1.1 mitjana dels valors absoluts de les diferències entre la mitjana i les diferents dades
4.2.2 típica
4.2.2.1 mesura de variabilitat o diversitat que s'usa en estadística i teoria de la probabilitat.
4.3 Variança
4.3.1 indica la dispersió d'una variable aleatòria, de la seva mitjana

Media attachments

Show full summary Hide full summary

Similar

Estadistica
pnoguec
Cómo crear un Mapa Mental
Diana Guillen
auditoria administrativa
karen cortes
Mapa Mental Planificación estratégica
Verny Fernandez
La estadistica, mapa conceptual
Tirso Solano
La estadistica, mapa conceptual
Jhonny Flores
La estadistica, mapa conceptual
Flor Ivon Martínez Jiménez
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante