chương 1:tống quan về kế toán tài chính

Trương Thùy Linh
Mind Map by Trương Thùy Linh, updated more than 1 year ago
Trương Thùy Linh
Created by Trương Thùy Linh almost 4 years ago
89
0

Description

mô tả cụ thể
Tags

Resource summary

chương 1:tống quan về kế toán tài chính
1 giới thiệu về kế toán
1.1 lịch sử phát triển cảu kế toán
1.1.1 kế toán ra đời 300 năm trước công nguyên
1.1.2 1949: kế toán kép do luca pacioli suất bản cuốn sách đầu tiên về kế toán kép
1.2 kế toán và đối tượng phục vụ kế toán
1.2.1 khái niệm kế toán
1.2.2 đối tượng phục vụ
1.2.3 vai trò cảu kế toán
2 kế toán tài chính và kế toán quản trị
2.1 khái niệm kế toán tài chính
2.2 khái niệm kế toán quản trị
2.3 phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị
3 môi trường pháp lí của kế toán tài chính
3.1 luậ kế toán do quốc hội ban hành
3.2 chế độ kế toán hướng dẫn cụ thể cho tửng nghiệp vụ kinh tế.
3.3 chuẩn mực kế toán: chuẩn mực kế toán không hướng dẫn cụ thể cho từng nghiệp vụ kinh tế. chỉ đưa ra quy dinh
4 các khái niệm cơ bản
4.1 chu kì kinh doanh
4.2 tài khoản kế toán
4.3 nghiệp vụ kinh tế
4.4 ghi sổ kép
4.5 mô hình định giá tài sản
5 nguyên tác kế toán
5.1 cơ sở dồn tich
5.2 hoạt động kiên tục
5.3 giá gốc
5.4 phù hợp
5.5 nhất quán
5.6 tthận trọng
5.7 trọng yếu
6 các báo cáo tài chính
6.1 báo cáo tình hình tài chính
6.2 báo cáo kết quả hoạt đông
6.3 báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6.4 thuyế minh báo cáo tài chính
6.5 mối liên hệ giữa các báo cáo
7 đạo đức ngề nghiệp kế toán
Show full summary Hide full summary

Similar

Unit 7.1- Coordinated Body Systems
Zubayr Rashid
Hardware Support Exam CH 16, 17, 18
Anthony Schulmeister
Fiches 17, 18, 19
sminiboileau
27 admenments
ldlabraguerrero
tipos de argumentos
violetta campos
Zubayr Abdulrahman Rashid
Zubayr C-137 Rashid
SS Quiz - Lesson 16,17,18
Biju George
Resumo global da matéria de Biologia e Geologia (10.º e 11.º anos)
miminoma
A-Level Economics: Supply and Demand
cian.buckley+1
Carbohydrates
minna baraili
Clasificación de las Empresas acorde a la Legislación Colombiana.
Sandra Liliana Rodriguez Salazar