PERSOONALLISUUDEN KOGNITIIVISET YKSIKÖT

Elina Rajalahti
Mind Map by , created over 5 years ago

Mind Map on PERSOONALLISUUDEN KOGNITIIVISET YKSIKÖT, created by Elina Rajalahti on 05/20/2014.

335
1
0
Tags No tags specified
Elina Rajalahti
Created by Elina Rajalahti over 5 years ago
Using GoConqr to teach French
Sarah Egan
Derecho Aéreo
Adriana Forero
Acids and Bases quiz
Derek Cumberbatch
The Periodic Table
asramanathan
1PR101 1.test - 3. část
Nikola Truong
Macbeth Quiz
PatrickNoonan
Basic Spanish Vocabulary
Alice ExamTime
Physics P3 Fashcards
Holly Bamford
GCSE Science - B1 - You and Your Genes - Genes, Chromosomes and DNA
GeorgeHaines
AS level Maths Equations to Remember
Gurdev Manchanda
PERSOONALLISUUDEN KOGNITIIVISET YKSIKÖT
1 = tapoja joilla ihmiset ajattelevat itsestään ja maailmasta
2 kognitio
2.1 liittyy hlön ajatteluprosesseihin sis. havainnoinnin, muistin ja kielen sekä prosessointiin liittyvää tietoa
3 kognitiivisen tyylin käsite
3.1 Witkin
3.1.1 RFT
3.2 kenttäriippumattomuus - kenttäriippuvuus
3.2.1 kognitiivisen tyylin käsite, joka liittyy yksilöllisiin eroihin kehollisissa, toisin kuin ympäröivän kontekstin vihejissä. Liittyy yksilöllisiis eroihin kyvyssä mieltää osa kenttää itsenäisesti sen ympäristössä
3.2.2 kenttäriippumattomat
3.2.2.1 kykenevämpiä mieltämääm osia kentästä itsenäisinä
3.2.2.2 aktiivisempia hallintapyrkimyksissä
3.2.2.3 kykenevämpiä kontrolloimaan impulssejaan
3.2.2.4 vähemmän alemmuudentunteita
3.2.2.5 pärjäsivät paremmin analyyttistä taitoja vaativissa tieteissä
3.2.3 kenttäriippuvaiset
3.2.3.1 pärjäsi paremmpin sosiaalisissa tieteissä
4 KELLYN RAKENNETEORIA PERSOONALLISUUDESTA
4.1 painottaa tapaa jolla hlö selittä/tulkitsee tapahtumia
4.2 ihminen nähdään TIEDEMIEHENÄ
4.3 RAKENNE -> tapa jäsentää/tulkita maailmaa
4.3.1 aina kaksi puolta: ei aina looginen (joillain anna-saa, joillan anna-ota)
4.3.2 erotti 6 rakennetyyppiä
4.3.2.1 1. ydinrakenne
4.3.2.1.1 perusta toiminnalle
4.3.2.2 2. perifeeriset rakenteet
4.3.2.2.1 vähemän keskeiset
4.3.2.3 3. verbaalinen rakenne
4.3.2.3.1 ilmaistaan sanoilla
4.3.2.4 4. esiverbaaliset rakenteet
4.3.2.4.1 käytetään vaikka ei olisi sanoja joilla ilmaista ne
4.3.2.5 5. määrävät rakenteet
4.3.2.5.1 sisällyttävät muita käsitteitä kontekstiinsa
4.3.2.6 6. alisteiset rakenteet
4.3.2.6.1 sisältyvät toisen (määrävien) rakenteiden kontekstiin
4.3.3 rakennejärjestelmä voi olla kompleksinen tai yksinkertainen
4.3.4 REP-testi
4.4 ei merkittävässä osassa nykyisin
5 ROTTERIN sosiaalisen oppimisen teoria
5.1 suurin osa oppimisesta tapahtuu sos. kontekstissa & suurin osa motivaatiostamme liittyy muihin ihmisiin
5.2 yritti yhdistää vahvistamisen tärkeyden & kognition tärkeyden
5.3 odotusarvomalli
5.3.1 käyttäytymisen todennäköisyyteen liittyy sekä siihen liitetyn palkkion arvo että palkinnon esiintymisen todennäköisyys
6 MISCHELIN kognitiivissosiaalinen oppimiteoria
6.1 kritisoi piirreteorioita -> vaihtoehtoinen käsitteellistäminen, 3 avainkohtaa
6.1.1 1. tilannespesifisyys
6.1.2 2. erotteleminen
6.1.3 3. itsesäätely
6.2 persoonallisuuden kognitiivissosiaalinen oppiminen 6 yksikköä
6.2.1 1. rakenteet ja koodausstrategiat
6.2.2 2. tavoitteet
6.2.3 3. odotukset
6.2.4 4. kompetenssit
6.2.5 5. itsesäätelyjärjestelmä
6.2.6 +6. affektit & emootiot
7 BANDURAN sosiaalis-kognitiivinen teoria
7.1 3 komponenttia jotka liitetään kognitiivisiin yksiköihin persoonallisuudessa
7.1.1 1. kognitiiviset osatekijät oppimisessa tai opitussa käyttäytymisessa
7.1.2 2. minäpystyvyys - uskomukset
7.1.3 3. standardit & tavoitteet
7.2 mallioppimisen tutkiminen -> BOBO nukke!! aggressiivisuuden mallioppiminen, kolme erilaista ryhmää, kaikki aggressiivisempia kun malli aikuiselta
7.3 sijaisehdollistuminen
7.4 minäpystyvyys
7.5 tärkeitä käsitteitä: 1.skeemat 2.attribuutiot 3.uskomukset

Media attachments