COMPTABILITAT 1 (IOC)

Helena Bouaraba
Note by Helena Bouaraba, updated more than 1 year ago
Helena Bouaraba
Created by Helena Bouaraba almost 5 years ago
104
1

Description

Apunts del 1er lliurament de l'IOC: Comptabilitat 1

Resource summary

Page 1

1.1. Concepte de Comptabilitat

1.1 Concepte La comptabilitat és l'activitat destinada a subministrar informació quantificada de naturalesa economica i financera sobre perones fisiques i juridiques per a la presa de decisions de manera racional.Aquesta informació es refereix a la situacio patrimonial (bens, drets, economica (resultats economics) i financera (fonts de finançament) de l'empresa.

Page 2

1.2 Fases de la comptabilitat

L'elaboració de la informació comptable segueix una sèrie de fases: Identificació de les dades de les transaccions (compres, vendes, ingressos, despeses,..) Valoració en termes monetaris de totes aquestes transaccions Classificació de les dades segons tècniques comptables Registre de les dades en els llibres de comptabilitat Comunicació de la informació elaborada

Page 3

1.3. Llibres de comptabilitat

Els llibres mercantils on es registren la informació comptable de l'empresa són: Llibre Diari: recull les transaccions de l'empresa amb altres persones o empreses. Llibre Major: agrupa les transaccions segons les masses patrimonials Llibre Inventaris i Comptes Anuals Llibre d'Actes: conté els acords presos en les empreses que tenen forma jurídica de societat.

Page 4

1.4. Objectius de la comptabilitat

Els objectius de la Comptabilitat són:• Tenir constància de les transaccions fetes.• Ajuda per controls intern i extern.• Ajuda en la pressa de decisions

Page 5

1.5. La comptabilitat de l'empresa

Els diferents tipus de comptabilitat d'empresa són: Comptabilitat general (financera): Es la comptabilitat externa de l'empresa. El seu objectiu es fer una síntesi de les transaccions fetes per l'empresa amb el seu entorn mitjançant els comptes anuals. Per la seva elaboració es obligatori seguir les normes comptables i dotar-la d'objectivitat. Comptabilitat de costos: Dirigida a usuaris interns. Té com objectius calcular els costos de producció dels productes, analitzar l'estructura de costos de l'empresa, analitzar les desviacions des les previsions de costos i ajudar la determinació del preu dels béns produïts per l'empresa. Comptabilitat previsional: Realitza previsions futures i amb posterioritat analitza les desviacions. Les diferents comptabilitats es relacionen i s'intercanvien informació.

Page 6

1.6. Usuaris de la comptabilitat

Classificació dels usuaris de la informació comptable segons el tipus d'ús:• Usuaris vinculats de manera permanent a la empresa: o Propietaris: conèixer la marxa de l’ empresa, determinar el beneficis a repartir i política d’ inversió futura. o Directius i responsables de la gestió: analitzar el objectius aconseguits i les desviacions. • Usuaris externs a l’ empresa però relacionats amb ella: o Clients i proveïdors: conèixer la solvència, continuïtat i capacitat de respectar els compromisos de l’ empresa. o Bancs e institucions de crèdit: analitzar la situació econòmica, patrimonial i financera per decidir si concedeixen operacions de crèdits a les empreses. o Inversores: analitzar la conveniència sobre invertir en una empresa i determinar la quantitat a invertir. • Usuaris externs amb relació potencial amb l’ empresa: o Analistes financers i d’inversions: assessorar en las inversions dels clients. o Altres empresaris: conèixer i comparar la situació de l’empresa. • Usuaris institucionals coincidents en el mercat de treball: o Sindicats: establir criteris de negociació de les condicions de treball. o Organitzacions empresarials: analitzar perspectives de l’economia. • Usuaris amb capacitat reguladora de l’ economia: o Ministeris i serveis de l’administració: tenir informació per decidir mesures de política econòmica, control de la recaptació d’ impostos. o Oficines de estadística: elaborar dades. o Seguretat Social: controlar i comprovar el pagament de les cotitzacions per part de l’empresa.

Page 7

1.7. Requisits de la informació comptable

Per aconseguir una informació comptable, útil i objectiva cal que compleixi els següents requisits: Rellevant Fiable Íntegra Comparable Clara

Page 8

1.8. Regulació i normalització comptable

La comptabilitat està regulada per unes normes amb la finalitat de: Donar uniformitat i fer comparable la informació Definir la terminologia Establir criteris de classificació Marcar normes de valoració Les normes legals que regulen la comptabilitat espanyola són:• VI Directiva de la Unió Europea: marc legal de referència de caràcter general para las societats de responsabilitat limitada. • Codi de Comerç: obliga a tots els empresaris a presentar informació comptable. • Llei 19/1989 de 25 de Juliol de reforma parcial de la legislació mercantil. • Llei de Societats Anònimes (Real Decreto 1564/1989, de 22 de desembre). • Llei 2/1995 de 23 de Març de Societats de Responsabilitat Limitada. • Pla General de Comptabilitat (Real Decreto 1514/2007de 16 de novembre).

Show full summary Hide full summary

Similar

Economía de la Empresa - Test de Selectividad
Virginia Vera
Conceptos básicos de Economía
María Eugenia Méndez Piamba
Clasificación de la Empresa
milenarz250880
Economía de la Empresa para Selectividad
Diego Santos
Clases de empresas
jorggeariza
Función de planificación y organización
Juan Jose Peña Moles
Economía Estrategia y Desarrollo Empresarial
Isabel Ordoñez M
FINANZAS EMPRESARIALES
amoremoxxo28
Balance de Situación
Diego Santos
Contabilidad de Costos
leodavidpb
10 formidables estrategias de marketing para pequeñas empresas
Laura -