VLASTNICTVÍ (VZNIK, OBSAH, OCHRANA, OMEZENÍ). VĚCNÁ PRÁVA. DRŽBA.

Pavel Novotný
Quiz by Pavel Novotný, updated more than 1 year ago
Pavel Novotný
Created by Pavel Novotný almost 3 years ago
77
5

Description

Právo Quiz on VLASTNICTVÍ (VZNIK, OBSAH, OCHRANA, OMEZENÍ). VĚCNÁ PRÁVA. DRŽBA., created by Pavel Novotný on 10/23/2017.

Resource summary

Question 1

Question
Mezi původní způsoby nabytí vlastnického práva patří:
Answer
 • darování
 • dědictví
 • koupě
 • přírůstek
 • rozhodnutí soudu

Question 2

Question
Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva:
Answer
 • je jeden z druhů trestu
 • je možné jen ve veřejném zájmu, který nelze uspokojit jinak, a to na základě zákona a za náhradu
 • je možné rozhodnutím Katastrálního úřadu
 • je nepřípustné
 • žádná odpověď není správná

Question 3

Question
Vyvlastnění majetku je možné:
Answer
 • jen na základě rozhodnutí státního zástupce
 • jen se souhlasem vlastníka a za úplatu
 • jen ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu
 • není možné
 • žádná odpověď není správná

Question 4

Question
Nabytí vlastnického práva vydržením:
Answer
 • je možné, drží-li poctivý držitel vlastnické právo po zákonem určenou dobu
 • je možné jen se souhlasem soudu
 • je možné jen se souhlasem vlastníka
 • je možné, trvá-li nepřerušená držba alespoň dva roky

Question 5

Question
Obsahem vlastnického práva je:
Answer
 • právo dědit
 • právo na plnění
 • právo věc držet, užívat a disponovat s ní
 • právo zástavní, podzástavní a zadržovací
 • žádná odpověď není správná

Question 6

Question
Která z následujících podmínek není nutná při vyvlastnění:
Answer
 • písemný souhlas vlastníka
 • poskytnutí náhrady
 • provedení na základě zákona
 • uplynutí zákonem stanovené doby
 • veřejný zájem, který nelze uspokojit jinak

Question 7

Question
Označte pravdivé/á tvrzení:
Answer
 • držitelem je vždy vlastník
 • držitel nemůže být vlastníkem
 • vlastník je vždy držitelem
 • vlastník může být držitelem
 • všechna tvrzení jsou nepravdivá

Question 8

Question
Vlastnictví:
Answer
 • je nepromlčitelné
 • je právem působícím erga omnes (vůči všem)
 • nelze omezit
 • patří mezi absolutní majetková práva
 • patří mezi relativní majetková práva

Question 9

Question
Vlastnické právo patří mezi práva:
Answer
 • aksesorická
 • která působí vůči všem (erga omnes)
 • relativní
 • věcná
 • žádná odpověď není správná

Question 10

Question
Vlastnické právo:
Answer
 • je nedotknutelné, a proto jej nelze omezit
 • je právem relativním
 • může vzniknout k věci hmotné i nehmotné
 • patří mezi věcná práva k věci cizí
 • vyžaduje nepřetržitou držbu po dobu nejméně tří let

Question 11

Question
Jaké podmínky musí být splněny při vyvlastnění:
Answer
 • písemný souhlas vlastníka
 • poskytnutí náhrady
 • provedení na základě zákona
 • uplynutí zákonem stanovené doby
 • veřejný zájem, který nelze uspokojit jinak

Question 12

Question
O vlastnickém právu platí, že:
Answer
 • hrozí-li neoprávněný zásah do vlastnického práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit
 • je právem relativním
 • jeho obsahem není právo na požívání plodů
 • jej nelze omezit
 • působí vůči všem
 • se lze domáhat jeho ochrany u soudu
 • za splnění zákonných podmínek se lze domáhat jeho ochrany svépomocí

Question 13

Question
Za originální /původní) způsob nabytí vlastnického práva lze považovat nabytí vlastnického práva:
Answer
 • k nalezené historické minci
 • k vlastnoručně namalovanému obrazu
 • k zakoupenému automobilu
 • ke kotěti narozenému vlastněné kočce
 • ke zděděnému domu

Question 14

Question
Za odvozený (derivativní) způsob nabytí vlastnického práva lze považovat nabytí vlastnického práva:
Answer
 • k odcizenému horskému kolu
 • k odkázané sbírce známek
 • k ovoci vyrostlému na mém stromu
 • k zakoupenému mobilnímu telefonu
 • ke zděděnému automobilu

Question 15

Question
Poctivý držitel smí věc, která je předmětem jeho držby:
Answer
 • držet
 • opustit
 • prodat její plody
 • užívat
 • zničit

Question 16

Question
Vydržet vlastnické právo:
Answer
 • je možné jen za splnění zákonných podmínek
 • k nemovité věci lze bez soudního rozhodnutí
 • může jen občan České republiky a členských států EU
 • může za splnění zákonných podmínek každý
 • není podle platného práva možné

Question 17

Question
Vlastnické právo:
Answer
 • lze získat i k věci, která ještě nevznikla
 • může vzniknout i k věcem nehmotným
 • patří mezi absolutní majetková práva
 • působí erga omnes (vůči všem)
 • řadíme mezi věcná práva k věci cizí

Question 18

Question
Osoba, která určitou věc fakticky ovládá a nakládá s ní s vůlí mít ji pro sebe, ačkoli nemusí být jejím vlastníkem, se nazývá: [blank_start]_____[blank_end]
Answer
 • držitel

Question 19

Question
Osoba, která určitou věc, aškoli ji nepatří, fakticky ovládá, avšak nemá v úmyslu si ji bez dalšího ponechat, se označuje jako: [blank_start]_____[blank_end]
Answer
 • detentor

Question 20

Question
Způsob nabytí vlastnického práva, kdy určitá osoba nabývá věc do svého vlastnictví jako nový vlastník, se jedním slovem nazývá: [blank_start]_____[blank_end] / [blank_start]_____[blank_end]
Answer
 • originární
 • původní

Question 21

Question
Způsob nabytí vlastnického práva, kdy určitá osoba nabývá věc do svého vlastnictví od dosavadního vlastníka jako svého předchůdce, se nazývá: [blank_start]_____[blank_end] / [blank_start]_____[blank_end]
Answer
 • derivativní
 • odvozené

Question 22

Question
Obsahem vlastnického práva je právo věc [blank_start]_____[blank_end], užívat a disponovat s ní.
Answer
 • držet
Show full summary Hide full summary

Similar

Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Test 1,2,3
kaRa vux
Zakon o radu
Ana Pavić
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Právo SEVERA v.1
Miroslav Heršálek
1PR101 2.test - Část 5.
Nikola Truong