Ugovori

Description

pocetnik Pravo Flashcards on Ugovori, created by Bojana Radivojevic on 01/16/2016.
Bojana Radivojevic
Flashcards by Bojana Radivojevic, updated more than 1 year ago
Bojana Radivojevic
Created by Bojana Radivojevic over 8 years ago
17
0

Resource summary

Question Answer
Šta je ugovor? Ugovor predstavlja saglasnost dva ili više fizička i/ili pravna lica koji služe da bi nastao, promenio se ili prestao obligacioni odnos.
Šta je saglasnost? Saglasnost se postiže na taj način što ugovorne strane saopštavaju jedna drugoj svoju volju radnjama koje se nazivaju ponuda i prihvat ponude.
Ponuda i prihvat ponude? Ponuda je predlog jedne ugovorne strane drugoj da se zaključi ugovor. Ponuda mora da sadrži bitne elemente ugovora. Prihvat ponude je izjava volje ponuđenog da je saglasan sa ponudom i mora da odgovara ponudi u potpunosti.
Šta je dejstvo ugovora?
Modifikacija ugovora Predstavlja činjenice koje mogu uticati na dejstvo ugovora
Podela modifikacije ugovora
Docnja Svaki oblik zakašnjenja u ispunjenu obaveza, odbijanje ili ometanje dužnika u obavljanju poslova
Oblici docnje 1) Dužnička 2) Poverilačka
Dužnička docnja Svaki oblik zakašnjenja dužnika u ispunjenju obaveze ili u nedovršenoj ili nedovoljnoj obavezi. Posledice: potpuno izvršenje obaveze, plaćanje kamate, nadoknada štete, prestanak ugovora.
Poverilačka docnja Poverilac odbija da od dužnika primi ispunjenje obaveze, ili ometa njegovo ispunjenje. Posledice: prestanak dužnikove docnje, nadoknada štete, izgubljena dobit, prestanak ugovora.
Načini prestanka ugovora 1) Ispunjenje obaveze 2) Raskid ugovora (jednostrani i sporazumni) 3) Poništenje ugovora (ništavni, rušljivi)
Ništavni ugovori Sadrže nedostatak u sadržini u pogledu zakona: 1) Zelenaški - ugovori koji nastaju onda kada jedno lice zloupotrebljava siromaštvo, neznanje ili iskustvo da bi se obogatio na njegov račun 2) Simulovani - zaključuju se da bi se prikrio stvarno nastali ugovor 3) Fiktivni (prividni) ugovori koji nastaju, ali ih nema
Rušljivi ugovori Nedostatak u slobodnoj izjavi volje 1) Zabluda - čovek sam sebe dovodi u zabludu, pogrešna slika o nekome ili nečemu (rok 1 god) 2) Prevara - Kada jedno lice drugog dovodi u zabludu ili je pojačava 3) Pretnja - Jedno lice saopštava drugom da će se njemu, njegovoj imovni ili njemu bliskom nešto desiti (neko ko ne sme, opravdani strah) 4) Prinuda - psihička (lekovi) fizička (ruka)
Sredstvo obezbeđenja Vid sigurnosti da će ugovor nastati i da će se obaveza ispuniti
Ostalo Na mape
Show full summary Hide full summary

Similar

Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
ODGOVORNOST ZA BITNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU
Karla Komazin
Test 1,2,3
kaRa vux
Zakon o radu
Ana Pavić
UGOVOR O USKLADIŠTENJU
Karla Komazin
UGOVOR O ZAJMU
Karla Komazin
Právo SEVERA v.1
Miroslav Heršálek
ODGOVORNOST ZA BITNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU
marko suran