PRAMENY PRÁVA EU. ORGÁNY EU.

Pavel Novotný
Quiz by Pavel Novotný, updated more than 1 year ago
Pavel Novotný
Created by Pavel Novotný almost 4 years ago
70
6

Description

Právo Quiz on PRAMENY PRÁVA EU. ORGÁNY EU., created by Pavel Novotný on 10/23/2017.

Resource summary

Question 1

Question
Hlavním legislativním orgánem Evropských společenství je:
Answer
 • Evropská komise
 • Rada EU
 • Evropský parlament
 • Evropský soudní dvůr
 • Rada Evropy

Question 2

Question
Pramenem práva Evropských společenství nejsou:
Answer
 • směrnice
 • doporučení
 • stanoviska
 • rámcová rozhodnutí
 • nařízení

Question 3

Question
Nařízení orgánů ES:
Answer
 • je závazné pouze pro Společenství
 • pro členské státy EU nemá přímý účinek
 • musí být transformováno do právních řádů členských států
 • je obecně závazné jak pro Společenství, tak pro členské státy
 • je závazné pouze co do stanoveného cíle

Question 4

Question
Směrnice orgánů EU/ES:
Answer
 • je závazná pouze co do stanoveného cíle
 • má přímé účinky do právních řádů států EU
 • není vůbec závazná pro státy EU
 • žádná z předchozích možností
 • žádná odpověď není správná

Question 5

Question
Směrnice je závazná:
Answer
 • jako celek
 • jen pokud jde o ustanovení, jež jsou v ní jako závazná označena
 • jen pokud jde o ustanovení, která upravují práva a povinnosti účastníků
 • jen co do výsledku, který má být dosažen
 • žádná z předchozích možností

Question 6

Question
Do struktury orgánů EU nepatří:
Answer
 • Rada EU
 • Evropská rada
 • Rada Evropy
 • Evropský soud pro lidská práva
 • Evropská komise

Question 7

Question
Evropský parlament:
Answer
 • má právo legislativní iniciativy
 • je volen přímo od roku 1999
 • má jediné sídlo v Bruselu
 • podílí se na schvalování Evropské komise
 • jmenuje evropského ombudsmana

Question 8

Question
Funkcí Evropského soudního dvora je:
Answer
 • dosáhnout dodržování komunitárního práva
 • interpretovat komunitární právo
 • podílet se na dotváření práva
 • tvořit právní normy
 • udělovat tresty

Question 9

Question
Orgánem ES/EU je:
Answer
 • Evropská rada
 • Mezinárodní soud v Haagu
 • Evropský soudní dvůr
 • Evropský soud pro lidská práva
 • Evropská komise
 • Soud první instance
 • Rada Evropy
 • Rada EU

Question 10

Question
Orgánem ES/EU není:
Answer
 • Rada EU
 • Mezinárodní soud v Haagu
 • Evropský soudní dvůr
 • Evropský soud pro lidská práva
 • Evropská komise
 • Soud první instance
 • Rada Evropy

Question 11

Question
Všeobecně závazným právním předpisem na území ES/EU, kterého se mohou dovolávat všichni a který se nepřevádí do národního právního řádu, je: [blank_start]_____[blank_end]
Answer
 • nařízení

Question 12

Question
Všeobecně závazným předpisem komunitárního práva, který je závazný, co do výsledku je: [blank_start]_____[blank_end]
Answer
 • směrnice

Question 13

Question
Rada EU může rozhodovat:
Answer
 • prostou většinou
 • speciální většinou
 • kvalifikovanou většinou
 • minimálně 3 hlasy
 • jednomyslně

Question 14

Question
Mezi závazné prameny práva ES/EU nepatří:
Answer
 • nařízení
 • směrnice
 • rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
 • doporučení
 • stanoviska

Question 15

Question
Mezi závazné prameny práva ES/EU patří:
Answer
 • nařízení
 • směrnice
 • rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
 • doporučení
 • stanoviska

Question 16

Question
Nařízení EU na úpravu vnitrostátních vztahů (poměrů) členských státu:
Answer
 • nepůsobí nikdy
 • působí vždy přímo – od okamžiku jejich přijetí
 • působí jen v případě, že si to účastníci vztahu dohodnou
 • působí, jsou-li začleněna do vnitrostátního práva
 • působí přímo jen, nejsou-li v rozporu s vnitrostátní právní úpravou

Question 17

Question
Směrnice EU na úpravu vnitrostátních vztahů (poměrů) členských států:
Answer
 • nepůsobí nikdy, mají jen doporučující charakter
 • působí vždy přímo – od okamžiku jejich přijetí
 • působí jen v případě, že si to účastníci vztahu dohodnou
 • působí, jsou-li začleněna do vnitrostátního práva
 • působí přímo jen, nejsou-li v rozporu s vnitrostátní právní úpravou
Show full summary Hide full summary

Similar

Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Test 1,2,3
kaRa vux
Zakon o radu
Ana Pavić
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Právo SEVERA v.1
Miroslav Heršálek
PuKW - STEP 1 (mögliche Prüfungsfragen/Prüfungsvorbereitung)
Steven Lee
PSBD TEST 2-2
Suleman Shah