PRÁVNÍ ÚKONY, SKUTEČNOSTI

Pavel Novotný
Quiz by Pavel Novotný, updated more than 1 year ago
Pavel Novotný
Created by Pavel Novotný almost 4 years ago
69
3

Description

Právo Quiz on PRÁVNÍ ÚKONY, SKUTEČNOSTI, created by Pavel Novotný on 10/23/2017.

Resource summary

Question 1

Question
Relativně neplatný právní úkon (neplatné právní jednání):
Answer
 • musí být sankcionován(o), protože jde o protiprávní jednání
 • nevyvolává předpokládané právní následky, státní orgány k neplatnosti přihlížejí z úřední povinnosti a dovolat se jí může každý
 • nevyvolává předpokládané právní následky, státní orgány k neplatnosti přihlížejí z úřední povinnosti, ale dovolat se jí může jen konkrétní oprávněná osoba
 • vyvolává právní důsledky do doby, než se oprávněná osoba neplatnosti dovolá
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 2

Question
O relativní neplatnosti právních úkonů (právního jednání) platí:
Answer
 • daný právní úkon nebyl nikdy platný (dané právní jednání nebylo nikdy platné)
 • může se jí dovolat kdokoliv
 • může se jí dovolat smluvní strana
 • nemůže se jí dovolat nikdo
 • soud k ní přihlíží jen z úřední povinnosti

Question 3

Question
Absolutně neplatný právní úkon (absolutně neplatné právní jednání):
Answer
 • musí být sankcionován(o), protože jde o protiprávní jednání
 • nevyvolává předpokládané právní následky, státní orgány k neplatnosti přihlížejí z úřední povinnosti a dovolat se jí může každý
 • nevyvolává předpokládané právní následky, státní orgány k neplatnosti přihlížejí z úřední povinnosti, ale dovolat se jí může jen konkrétní oprávněná osoba
 • vyvolává právní důsledky do doby, než se oprávněná osoba neplatnosti dovolá
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 4

Question
Mezi právní úkony (jednání), které rozlišujeme podle vyjadřovacích prostředků, nepatří:
Answer
 • deklaratorní
 • konkludentní
 • tacitní (mlčky)
 • výslovné
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 5

Question
Disimulace je:
Answer
 • právní úkon (jednání) vyjádřený(é) konkludentně
 • právní úkon (jednání) vyjádřený(é) tacitně (mlčky)
 • právní úkon (jednání) vyjádřený(é) výslovně
 • právní úkon zastřený (zastřené právní jednání) (předstíraný(é))
 • protiprávní úkon (jednání)

Question 6

Question
Disimulace je:
Answer
 • jedna z forem rozhodnutí správního orgánu
 • opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu
 • protiprávní vztah
 • protiprávní úkon (jednání)
 • předstíraný(é) (zastřený(é)) právní úkon (jednání)

Question 7

Question
U právního úkonu (jednání) je třeba splnit:
Answer
 • náležitosti aktu aplikace práva
 • náležitosti projevu vážné vůle
 • náležitosti subjektu
 • obsahové náležitosti
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 8

Question
Podle vyjadřovacích prostředků lze rozlišovat právní úkony (jednání):
Answer
 • konkludentní
 • mlčky
 • náležité
 • okamžité
 • s rezervací
 • tacitní
 • výslovné

Question 9

Question
Relativní účinnost je právní institut:
Answer
 • absolutní
 • na obranu dlužníka před věřitelem
 • na obranu soudu
 • na obranu věřitele
 • působí vůči všem
 • týkající se neúčinnosti právního jednání dlužníka

Question 10

Question
Právní aktem (jednáním) je např.:
Answer
 • protiprávní stav
 • smlouva
 • trestný čin
 • uznání dluhu
 • vlastnické právo

Question 11

Question
O absolutní neplatnosti právních úkonů (právního jednání) platí:
Answer
 • může se jí dovolat kdokoliv
 • může se jí dovolat pouze smluvní strana
 • nemůže se jí dovolat nikdo
 • právní úkon nebyl nikdy platný (právní jednání nebylo nikdy platné)
 • soud k ní přihlíží z úřední povinnosti

Question 12

Question
U právního aktu (jednání) je třeba splnit:
Answer
 • náležitosti projevu vůle
 • náležitosti předmětu
 • náležitosti rozhodnutí
 • náležitosti vůle
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 13

Question
Právní úklon (jednání), který(é) nevyvolává předpokládané právní následky, se nazývá [blank_start]_____[blank_end] neplatným.
Answer
 • absolutně

Question 14

Question
[blank_start]_____[blank_end] neplatný(é) právní úkon (jednání) je takový(é), který(é) se považuje za platný(é) do té doby, než se oprávněná osoba neplatnosti dovolá.
Answer
 • Relativně

Question 15

Question
Mezi právní skutečnosti nepatří:
Answer
 • narození
 • právní jednání
 • právní události
 • protiprávní jednání
 • protiprávní postupy
 • protiprávní vztahy

Question 16

Question
Obecná délka promlčecí lhůty činí:
Answer
 • 4 roky
 • 10 let
 • 2 roky
 • 1 rok
 • 3 roky

Question 17

Question
Příkladem protiprávního stavu je:
Answer
 • narození tělesně postiženého dítěte
 • odplavení motorového vozidla na pozemek souseda v důsledku povodně
 • rozsudek ukládající trest odnětí svobody na doživotí
 • uplynutí promlčecí lhůty
 • žádná z uvedených možností

Question 18

Question
Pan Dobrák uzavřel s panem Levým dne 5. ledna 2014 ústně smlouvu o zápůjčce, podle níž přenechal panu Levému bezúročně částku ve výši 200.000 Kč s tím, že tento je panu Dobrákovi povinen uvedenou částku vrátit nejpozději 22. února 2014. Pan Levý však částku nevrátil ani 22. února 2017. Jaký právní následek postihne právo pana Dobráka na vyplacení 200.000 Kč, jestliže jej ani do 22. února 2017 nevykoná?
Answer
 • nastane relativní neplatnost práva pana Dobráka
 • právo pana Dobráka bude postiženo relativní neúčinností
 • právo pana Dobráka prekluduje
 • právo pana Dobráka se promlčí
 • uplynutí uvedené lhůty nemá na práva pana Dobráka žádný vliv

Question 19

Question
Pan Rychlý odvezl svou manželku do porodnice, aby mohl být přítomen u porodu. Po pěti hodinách došlo k narození zdravého dítěte v 17 hodin. Pan Rychlý však v důsledku své přítomnosti u porodu nedostál své smluvní povinnosti dostavit se v 16 hodin na obchodní jednání, kde měl působit jako tlumočník, v důsledku čehož vznikla účastníkům jednání škoda. Jaké dvě právní skutečnosti lze sledovat v uvedeném případě?
Answer
 • právní jednání a protiprávní jednání
 • právní jednání a protiprávní stav
 • právní událost a protiprávní jednání
 • právní událost a protiprávní stav
 • žádná z výše uvedených odpovědí není správná

Question 20

Question
K právním skutečnostem patří:
Answer
 • právní normy
 • právní síla
 • právní události
 • právní úkony (právní jednání)
 • žádná z výše uvedených odpovědí není správná

Question 21

Question
Právní skutečnosti jsou:
Answer
 • právní normy
 • skutečnosti, na jejichž základě vznikají, mění se a zanikají právní vztahy (právní poměry)
 • smrt
 • tvorba právních norem soudem
 • žádná z výše uvedených odpovědí není správná

Question 22

Question
Subjektivní lhůta:
Answer
 • je vždy delší než lhůta objektivní
 • je vždy kratší nebo stejně dlouhá jako objektivní
 • není rozhodující pro uplatnění práva
 • začíná běžet od okamžiku, kdy se oprávněný subjekt dozví o skutečnosti rozhodné pro její počátek
 • žádná z výše uvedených odpovědí není správná

Question 23

Question
Promlčení znamená:
Answer
 • možnost dlužníka vznést námitku promlčení, v důsledku čehož soud právo věřiteli nepřizná
 • možnost plnit jen dobrovolně
 • zánik práva
 • zánik právní subjektivity
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 24

Question
Právní skutečnosti nejsou:
Answer
 • právní normy
 • skutečnosti, na jejichž základě vznikají, mění se a zanikají právní vztahy (právní poměry)
 • smrt
 • tvorba právních norem soudem
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 25

Question
K právním skutečnostem patří:
Answer
 • právní moc
 • právní normy
 • právní síla
 • právní události
 • právní úkony

Question 26

Question
Smrt je příkladem:
Answer
 • právní skutečnosti
 • právní události
 • právního úkonu (právního jednání)
 • protiprávního úkonu (protiprávního jednání)
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 27

Question
Mezi náležitosti právních úkonů (právního jednání) nepatří:
Answer
 • formy projevu vůle
 • náležitosti řízení
 • náležitosti subjektu
 • náležitosti věku
 • náležitosti vůle

Question 28

Question
Mezi náležitosti právních úkonů (právního jednání) patří:
Answer
 • formy projevu vůle
 • náležitosti řízení
 • náležitosti subjektu
 • náležitosti věku
 • náležitosti vůle

Question 29

Question
Prekluze znamená:
Answer
 • možnost dlužníka vznést námitku promlčení, v důsledku čehož soud právo věřiteli nepřizná
 • možnost plnit jen dobrovolně
 • zánik práva
 • zánik právní subjektivity
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 30

Question
Lhůtu, jejímž uplynutím zanikne právo, označujeme jako: [blank_start]_____[blank_end]
Answer
 • prekluzivní
Show full summary Hide full summary

Similar

Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Test 1,2,3
kaRa vux
Zakon o radu
Ana Pavić
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Právo SEVERA v.1
Miroslav Heršálek
Biology Revision - Y10 Mock
Tom Mitchell
MAPA CONCEPTUAL DE POLITICAS PUBLICAS
mica mksssad