TRESTNÍ ODPOVĚDNOST

Pavel Novotný
Quiz by Pavel Novotný, updated more than 1 year ago
Pavel Novotný
Created by Pavel Novotný almost 4 years ago
58
6

Description

Právo Quiz on TRESTNÍ ODPOVĚDNOST, created by Pavel Novotný on 10/23/2017.

Resource summary

Question 1

Question
Pokus trestného činu:
Answer
 • je možný jen u úmyslných trestných činů
 • je možný jen u nedbalostních trestných činů
 • je trestán zásadně stejně jako dokonalý trestný čin
 • není trestný, protože zde není následek
 • žádná odpověď není správná

Question 2

Question
Skutkovou podstatou trestného činu netvoří:
Answer
 • subjektivní stránka trestného činu
 • subjekt trestného činu
 • příprava trestného činu
 • objekt trestného činu
 • objektivní stránka trestného činu
 • pokus trestného činu

Question 3

Question
Mezi druhy trestů nepatří:
Answer
 • zákaz činnosti
 • vyvlastnění majetku
 • propadnutí majetku
 • domácí vězení
 • zákaz pobytu

Question 4

Question
Trestní odpovědnost se uplatňuje při spáchání:
Answer
 • trestného činu upraveného v trestním zákoníku
 • trestného činu upraveného v jiném zákoně než trestním zákoníku
 • přestupku či správního deliktu
 • kárného provinění
 • závažného jednání v rozporu s dobrými mravy

Question 5

Question
Formou zavinění v případě vraždy je:
Answer
 • přímý úmysl
 • nepřímá nedbalost
 • nedbalost nevědomá
 • nedbalost vědomá
 • subjektivní odpovědnost

Question 6

Question
K trestní odpovědnosti je zapotřebí:
Answer
 • úmyslné zavinění
 • zavinění, a to vždy z nedbalosti
 • jen porušení povinnosti protiprávním jednáním
 • jen porušení povinnosti, a to i protiprávním stavem
 • zavinění, na formě nezáleží

Question 7

Question
Trestní odpovědnost je:
Answer
 • odpovědnost objektivní
 • odpovědnost soukromoprávní
 • odpovědnost subjektivní
 • odpovědnost veřejnoprávní
 • žádná odpověď není správná

Question 8

Question
Pouze osobě mladší než 18 let lze v trestním řízení uložit:
Answer
 • ochranné léčení
 • vyhoštění
 • ochrannou výchovu
 • obecně prospěšné práce
 • zabrání věci

Question 9

Question
Mezi formy trestné součinnosti patří:
Answer
 • pokus trestného činu
 • příprava trestného činu
 • spolupachatelství
 • zločinné spolčení
 • žádná odpověď není správná

Question 10

Question
Mezi okolnosti vylučující trestní odpovědnost neřadíme:
Answer
 • svolení poškozeného
 • krajní nouzi
 • nutnou obranu
 • dovolené riziko
 • nepříčetnost

Question 11

Question
Podle trestního zákona nemůže soud v trestním řízení uložit pachateli trest:
Answer
 • zabrání věci
 • propadnutí majetku
 • obecně prospěšných prací
 • zákazu styku s dítětem
 • ztráta akademických titulů

Question 12

Question
Mezi okolnosti vylučující trestní odpovědnost řadíme:
Answer
 • svolení poškozeného
 • krajní nouzi
 • nutnou obranu
 • dovolené riziko
 • nepříčetnost

Question 13

Question
Mezi formy trestné součinnosti nepatří:
Answer
 • pokus trestného činu
 • příprava trestného činu
 • spolupachatelství
 • zločinné spolčení
 • návod
 • žádná odpověď není správná
 • pomoc

Question 14

Question
Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat:
Answer
 • jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu
 • v případě, že lze analogicky použít zahraniční právní normu na dané škodlivé jednání
 • v případě, že jednání naplňuje znaky trestného činu a k uplatnění odpovědnosti nepostačuje jiného právního předpisu
 • vždy
 • v případech společensky škodlivých, ve kterých postačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu
 • v případech společensky škodlivých, ve kterých postačuje k uplatnění odpovědnosti zákon o přestupcích

Question 15

Question
Ten, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná, je: [blank_start]_____[blank_end]
Answer
 • pachatel

Question 16

Question
Trestnost činu zaniká:
Answer
 • změnou společenských nebo politických poměrů
 • nedobrovolným upuštěním od přípravy a pokusu
 • dobrovolným upuštěním od přípravy a pokusu
 • za určité trestné činy, jestliže pachatel dobrovolně škodlivému následku trestného činu zamezil
 • za určité trestné činy, jestliže pachatel dobrovolně učinil o trestném činu oznámení v době, kdy škodlivému následku trestného činu mohlo být ještě zabráněno
 • za určité trestné činy, jestliže pachatel dobrovolně škodlivý následek napravil
 • promlčením
 • milostí prezidenta
 • jestliže pachatel nedobrovolně zamezil škodlivému následku
 • jestliže pachatel zanechal trestné činnosti lstí

Question 17

Question
Trestnost činu nezaniká:
Answer
 • nedobrovolným upuštěním od přípravy a pokusu
 • dobrovolným upuštěním od přípravy a pokusu
 • za určité trestné činy, jestliže pachatel dobrovolně škodlivému následku trestného činu zamezil
 • promlčením
 • milostí prezidenta
 • jestliže pachatel nedobrovolně zamezil škodlivému následku
 • jestliže pachatel zanechal trestné činnosti lstí
 • jestliže pachatel napravil škodlivý následek léčkou

Question 18

Question
“Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let…“ O tomto trestném činu platí:
Answer
 • jedná se o přečin
 • v daném případě se jedná o úmysl nepřímý
 • jedná se o zločin
 • objektem trestného činu je život
 • objektem trestného činu je majetek
 • v daném případě se jedná o úmysl přímý

Question 19

Question
“Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.“ O tomto trestném činu platí:
Answer
 • jedná se o přečin
 • jedná se o zločin
 • objektem trestného činu je osobní svoboda
 • objektem trestného činu je majetek
 • objektem trestného činu je zdraví
 • může být spáchán konáním
 • může být spáchán nekonáním

Question 20

Question
“Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a čin spáchá vloupáním, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty…“ O tomto trestném činu platí:
Answer
 • jedná se o přečin
 • jedná se o trestný čin spáchaný úmyslně
 • jedná se o zločin
 • objektem trestného činu je život
 • objektem trestného činu je majetek
 • jedná se o trestný čin spáchaný z nedbalosti
Show full summary Hide full summary

Similar

Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Test 1,2,3
kaRa vux
Zakon o radu
Ana Pavić
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Právo SEVERA v.1
Miroslav Heršálek
Poetry revision quiz
Sarah Holmes