Podnikáni - Obchodní právo test

Radoslav Sabadoš
Quiz by Radoslav Sabadoš, updated more than 1 year ago
94
2
0

Description

Najnovšie otázky z Obchodného práva Quiz on Podnikáni - Obchodní právo test, created by Radoslav Sabadoš on 12/08/2017.

Resource summary

Question 1

Question
PODNIKATELEM JE:
Answer
 • Družstvo
 • S.R.O. s jediným společníkem
 • Fyzická osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského listu
 • Obchodní společnost, která vznikla za jiným účelem než podnikání
 • Sdružení osob podnikající pod společným názvem bez založení

Question 2

Question
PODNIKATELEM NENÍ:
Answer
 • Sdružení osob podnikajících pod společným názvem bez založení právnické osoby
 • Osoba zapsaná v obchodním rejstříku
 • S.R.O. založené za jiným účelem, než je podnikání
 • S.R.O. s jediným společníkem
 • Fyzická osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění
 • Obchodní společnost, která vznikla za jiným účelem, než je podnikání
 • Družstvo
 • Žádná z předchozích odpovědí není správná

Question 3

Question
PODNIKÁNÍ JE ČINNOST, KTEROU MŮŽE OPRÁVNĚNĚ VYKONÁVAT:
Answer
 • Pouze osoba, která má status podnikatele
 • Každá fyzická osoba
 • Každá právnická osoba
 • Vždy pouze stát nebo státem určená právnická osoba
 • Žádná z předchozích možností

Question 4

Question
PODNIKATEL PROKAZUJE SVÉ ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ:
Answer
 • Výpisem ze živnostenského rejstříku
 • Potvrzenou kopií jednotného registračního formuláře
 • U ohlašovacích živností výpisem ze živnostenského rejstříku
 • U ohlašovacích živností živnostenským listem a u koncesovaných živností koncesní listinou
 • Žádná z uvedených možností není správná

Question 5

Question
SÍDLO MÁ:
Answer
 • Každý podnikatel
 • Pouze podnikatel FO
 • Pouze podnikatel PO
 • Pouze podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku
 • Žádná z předchozích možností

Question 6

Question
OPRÁVNĚNÍ PODNIKU NA ÚZEMÍ ČR VZNIKÁ U ZAHRANIČNÍCH PRÁVNICKÝCH OSOB
Answer
 • Zapsáním do obchodního rejstříku v ČR
 • Získáním živnostenského oprávnění
 • Jejich založením
 • Získáním oprávnění podnikat podle jiného než živnostenského zákona
 • Žádná z předchozích možností

Question 7

Question
MEZI FORMY SMLUVNÍHO ZASTOUPENÍ PODNIKATELE NEPATŘÍ:
Answer
 • Zmocnění při provozu podniku
 • Mandátní smlouva
 • Plná moc
 • Prokura
 • Žádná z předchozích možností

Question 8

Question
OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY PODNIKATELŮ SE ŘÍDÍ:
Answer
 • Podle obchodních zvyklostí, ale jen tehdy, pokud se na tom strany dohodly
 • I podle zásad, na kterých spočívá obchodní zákoník
 • Vždy jen občanským zákoníkem
 • Vždy jen obchodním zákoníkem
 • Žádná z předchozích možností

Question 9

Question
VEŘEJNOPRÁVNÍ ZÁKAZ PODNIKÁNÍ MÁ:
Answer
 • Příslušník Policie ČR
 • Člen vlády
 • Pedagogický pracovník
 • Zaměstnanec státního podniku
 • Člen statutárního orgánu obchodní společnosti
 • Člen dozorčí rady obchodní společnosti

Question 10

Question
VEŘEJNOPRÁVNÍ ZÁKAZ PODNIKÁNÍ JE VYSLOVEN:
Answer
 • Prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu
 • Poslanci Parlamentu České republiky
 • Senátorovi Parlamentu České republiky
 • Starostovi obce
 • Vysokoškolskému pedagogovi

Question 11

Question
ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE JE:
Answer
 • Fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá živnostenskému úřadu za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů
 • Zástupce na základě smlouvy
 • Zástupce na základě plné moci
 • Zákonný zástupce
 • Zástupce, který se zapisuje do obchodního rejstříku
 • Žádná z předchozích možností

Question 12

Question
O ODPOVĚDNÉM ZÁSTUPCI PLATÍ:
Answer
 • Jedná se o fyzickou osobu ustanovenou podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů
 • Zástupce na základě smlouvy
 • Zástupce, který se zapisuje do obchodního rejstříku
 • Může být stanoven pro nejvýše 2 podnikatele
 • Je právnickou osobou, která podnikatele zastupuje při jednání s živnostenským úřadem

Question 13

Question
ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM PODNIKATELE JE:
Answer
 • Vedoucí odštěpného závodu
 • Odpovědný zástupce
 • Statutární orgán
 • Prokurista
 • Žádná z předchozích možností
Show full summary Hide full summary

Similar

Plano de Revisão Geral
miminoma
Harry Potter Trivia Quiz
Andrea Leyden
AS-Level Chemistry: Unit 1:The Atom
Daena Targaryen
IB Bio - Mitosis Quiz
j. stu
Lord of the Flies - CFE Higher English
Daniel Cormack
AQA Biology 8.1 structure of DNA
Charlotte Hewson
AQA Biology B2 Unit 2.1 - Cells Tissues and Organs
BeccaElaine
The Tempest Key Themes
Joe Brown
Acids and Bases
Sarah Egan
Core 1.12 Timbers blank test
T Andrews
Diseño de Software
Verny Fernandez