MC-OPGAVER

Tand AU
Quiz by Tand AU, updated more than 1 year ago
Tand AU
Created by Tand AU about 3 years ago
83
2

Description

Quiz on MC-OPGAVER, created by Tand AU on 04/30/2018.

Resource summary

Question 1

Question
Ved hypertrofi ses
Answer
 • Skrumpning af celler
 • Øgning i celletal
 • Øgning i cellestørrelse

Question 2

Question
En neoplasi (såvel benign som malign) med forekomst af flere forskellige typer af celler og væv (fra alle 3 kimblade) betegnes overordnet som
Answer
 • Hamartom
 • Teratom
 • Liposarkom

Question 3

Question
Ved steatose ses intracellulær akkumulation af
Answer
 • Lipid
 • Protein
 • Kulhydrater

Question 4

Question
En højt differentieret malign neoplasi
Answer
 • Ligner meget normalt væv og er derfor knap så malign
 • Ligner ikke noget, der er normalt og kaldes også for anaplastisk
 • Ligner ikke det oprindelige væv og er derfor meget malign/aggressiv

Question 5

Question
En malign tumors størrelse har ofte betydning for
Answer
 • Stadie
 • Grad
 • Differentiering

Question 6

Question
Begrebet dysplasi beskrives bedst som
Answer
 • En benign tilstand med hurtig vækst
 • En malign tilstand med bl.a. ændret kerneform og –størrelse
 • En præmalign tilstand med bl.a. ændret kerneform og –størrelse

Question 7

Question
En benign tumor vil ofte være præget af
Answer
 • Ekspansiv vækst (vokser udad men ikke infiltrativt)
 • Infiltrativ/invasiv vækst
 • Hurtig vækst

Question 8

Question
En transformation af celler fra en højt differentieret type til en anden ligeledes højt differentieret type indenfor samme kimblad kaldes
Answer
 • Anaplasi
 • Dysplasi
 • Metaplasi

Question 9

Question
Et papillom er
Answer
 • En benign mesenkymal neoplasi, som udgår fra fedt eller muskelvæv
 • En benign epitelial neoplasi, som udgår fra kirtelepitelceller
 • n benign epitelial neoplasi, hvor pladeepitel beklæder en bindevævsgrundstok

Question 10

Question
Ved akut inflammation (fx pga. bakterier) er følgende celletype særligt karakteristisk
Answer
 • Makrofager
 • Lymfocytter
 • Neutrofile granulocytter

Question 11

Question
Infektiøs endokarditis skyldes ofte
Answer
 • Coli bakterier
 • Streptokokker
 • Svampe

Question 12

Question
Granulomatøs inflammtion ses ofte ved infektion med
Answer
 • Virus
 • Kapselbærende bakterier
 • Mykobakterier (TB)

Question 13

Question
Hvilken af følgende prøvetyper giver bedst mulighed for patoanatomisk diagnostik
Answer
 • Cytologisk finnålsaspireret materiale
 • Cytologisk eksfoliativ prøve (børstebiopsi, smears, fra kropsoverflader)
 • Histologisk biopsi (stanse/punch, grovnål eller kirurgisk/excision)

Question 14

Question
Bestemmelse af en tumors positivitet for en given receptor (eller andre celletype specifikke proteiner) kan udføres med
Answer
 • Immunhistokemi
 • PAS farvning
 • Masson’s Trichrome farvning

Question 15

Question
Hvilket af følgende udsagn er korrekt
Answer
 • Til almindelig diagnostik sendes udtaget væv til patologisk vurdering fikseret i formalin
 • Til almindelig diagnostik sendes udtaget væv til patologisk vurdering fikseret i 100% ethanol
 • Til almindelig diagnostik sendes udtaget væv til patologisk vurdering fikseret i sterilt saltvand

Question 16

Question
Hvilket af følgende udsagn kan anvendes om screening
Answer
 • Undersøgelse af personer med symptomer
 • Undersøgelse af raske
 • Undersøgelse af personer der tidligere har haft sygdommen

Question 17

Question
Ved en PAS farvning påvises
Answer
 • Slim (glycogen) og svampe
 • Bindevæv og muskelvæv
 • Pigment

Question 18

Question
Ved infarkt i hjernen ses
Answer
 • Gangræn
 • Apoptose
 • Liquefaktionsnekrose (kollikvationsnekrose)

Question 19

Question
En hyppig årsag til et aneurisme i aorta abdominalis er
Answer
 • Vaskulitis
 • Aterosklerose
 • Kongenit defekt

Question 20

Question
Aterosklerose ses hyppigst i de
Answer
 • Mindre arterier
 • Store og mellemstore arterier
 • De større vener

Question 21

Question
Tidlig aterosklerose er karakteriseret ved en fortykkelse af
Answer
 • Karvæggens adventitia
 • Karvæggens intima
 • Karvæggens media

Question 22

Question
En malign tumor på læberne er oftest
Answer
 • Et planocellulært karcinom
 • Et adenokarcinom
 • Et sarkom

Question 23

Question
Hvilken malign tumor ses hyppigst i mundhulen
Answer
 • Planocellulært karcinom
 • Adenokarcinom
 • Fibrosarkom

Question 24

Question
En leukoplaki er
Answer
 • Et forstadium til leukæmi
 • En samling leukocytter
 • En hvid plet

Question 25

Question
Den hyppigste ætiologiske faktor til mundhulecancer er
Answer
 • Rygning
 • Stærk mad
 • HPV (human papillom virus)

Question 26

Question
Tumorer i larynx er hyppigst
Answer
 • Adenokarcinomer
 • Sarkomer
 • Planocellulære karcinomer

Question 27

Question
Ved allergiske inflammatoriske polypper i næsen er den dominerende celletype
Answer
 • Eosinofile granulocytter og plasmaceller
 • Langerhans kæmpeceller
 • Neutrofile granulocytter

Question 28

Question
Bronkiektasi er karakteriseret af
Answer
 • Sammenfald af de perifere luftveje – (ductus alveolaris og alveoler)
 • Udvidelse af de perifere luftveje - (ductus alveolaris og alveoler)
 • Udvidelse af større (proksimale) luftveje - bronkier og bronkioler

Question 29

Question
Hvilket primært lungekarcinom ses ofte perifert i lungen
Answer
 • Planocellulært karcinom
 • Småcellet karcinom
 • Adenokarcinom

Question 30

Question
En lungeemboli skyldes oftest
Answer
 • Løsrevet trombemateriale fra underekstremitetsvene
 • Løsrevet trombemateriale fra aneurisme
 • Løsrevet materiale fra aterosklerotisk plaque i underekstremitetsarterie

Question 31

Question
Følgende lidelse / forandring indgår i kronisk obstruktiv lungelidelse
Answer
 • Astma
 • Emfysem
 • Pneumoni

Question 32

Question
Hvilket af følgende udsagn er mest korrekt
Answer
 • Sekundære tumorer (metastaser) i knogle er hyppigere end primære
 • Sekundære tumorer i knogle er altid karcinommetastaser
 • Primære maligne tumorer i knogle er altid osteosarkomer

Question 33

Question
Ved lipom forstås
Answer
 • Malign fedtvævstumor udgående fra lipocytter
 • Benign fedtvævstumor udgående fra endotelceller
 • Benign fedtvævstumor udgående fra lipocytter

Question 34

Question
Ved leiomyom forstås
Answer
 • En benign tumor opbygget af fibroblaster
 • En benign tumor opbygget af glatte muskelceller
 • En malign tumor opbygget af glatte muskelceller

Question 35

Question
For Ewings sarkom gælder at
Answer
 • Det er en malign småcellet primitiv (lavt differentieret/ udifferentieret) tumor oftest udviklet i knogle hos børn/unge.
 • Det er en malign småcellet primitiv (lavt differentieret/ udifferentieret) tumor oftest udviklet i lunge hos børn.
 • Det er en malign småcellet primitiv (lavt differentieret/ udifferentieret) tumor oftest udviklet i hjerne hos børn/unge.

Question 36

Question
Basocellulære karcinomer i risikoområder skal behandles med excision. Hvilken af følgende kan ikke betragtes som risikoområde?
Answer
 • Øjenbryn og øjenomgivelser
 • Maveskind
 • Næseryg

Question 37

Question
Basocellulære karcinomer kan opdeles i 3 hovedtyper, en af dem tilrådes ofte behandlet med mere ekstensiv excision, da det er en ”højrisiko type”, hvilken?
Answer
 • Det nodulære
 • Det superficielle
 • Det infiltrerende

Question 38

Question
Vigtigste ætiologiske faktor for udvikling af malignt melanom i huden er
Answer
 • Kemiske stoffer i cremer og lign.
 • UV lys (specielt fra solen)
 • Virusinfektioner (humant papilloma virus)

Question 39

Question
Ved forhøjet intrakranielt tryk kan ses
Answer
 • Hjerneherniering ned i foramen magnum
 • Ruptur af hinder
 • Fissur i kranieknogle

Question 40

Question
Hvilken af flg. tumorer i hjernen opfører sig mest malignt
Answer
 • Glioblastom
 • Ependymom
 • Meningeom

Question 41

Question
Hjerneinfarkt skyldes oftest (men ikke kun)
Answer
 • Encephalitis
 • Aterosklerose
 • Vasculitis

Question 42

Question
En malign primær hjernetumor kan præsentere sig klinisk ved
Answer
 • Symptomer på infarkt
 • Symptomer på stigende intrakranielt tryk
 • Symptomer fra fjernmetastaser

Question 43

Question
Parenkymatøs forandring (hydrop-”cellular swelling”)
Answer
 • Nekrose
 • Reversibel celleskade
 • Irreversibel celleskade

Question 44

Question
Ved en tumors malignitetsgrad forstår man
Answer
 • Graden af hvor meget tumoren ligner det oprindelige væv
 • Omfanget af tumorens anatomiske udbredning/spredning
 • Graden af hvor meget tumoren farves med bestemte immunhistokemiske farvninger

Question 45

Question
Den mest udbredte/benyttede rutinefarvning på histologiske prøver er?
Answer
 • Hæmatoxylin-eosin (HE)
 • PAS
 • Giemsa

Question 46

Question
Hvilket primært lungekarcinom menes at være forudgået af/opstået i metaplasi?
Answer
 • Småcellet karcinom
 • Planocellulært karcinom
 • Adenokarcinom

Question 47

Question
Hvilken af følgende hudlidelser kan betegnes som en præmalign forandring?
Answer
 • Blue naevus
 • Seboroisk keratose
 • Aktinisk keratose

Question 48

Question
En vigtig komplikation til hypertension er?
Answer
 • Epidural blødning
 • Hæmopericardium
 • Intracerebral blødning (haemorrhagia cerebri)

Question 49

Question
Hvilken celletype kan dele sig ved vævsbeskadigelse (fordi de ikke er ”permanente”)?
Answer
 • Epiteliale celler
 • Hjertemuskelceller
 • Nerveceller

Question 50

Question
Den form for nekrose, der oftest ses i solide organer (fraset hjernen) efter et infarkt, er:
Answer
 • Kollikvativ-/liquefaktionsnekrose
 • Koagulativ nekrose
 • Kaseøs nekrose

Question 51

Question
Ved iskæmi forstås:
Answer
 • Iltmangel (og mangel på andre vitale næringsstoffer) i væv der skyldes forringet gennemstrømning af blod i et område
 • Nekrose af væv på grund af manglende blodforsyning
 • Cirkulatorisk kollaps der resulterer i dårlig blodforsyning til et eller flere områder

Question 52

Question
Granulationsvæv er
Answer
 • Tidligt arvæv der består af granulomer, der giver en nopret/granuleret overflade
 • Tidligt arvæv der består af prolifererende fibroblaster og talrige små kar, der giver en blød, rød og nopret/granuleret overflade
 • Væv med granulomatøs inflammation

Question 53

Question
Pyogent granulom (epulis) er en polypøs udvækst fx lokaliseret til gingiva slimhinden, der:
Answer
 • Er en benign læsion bestående af kar
 • Er en malign kartumor, der indeholder mange granulomer
 • Er et forstadie til intra-oral cancer

Question 54

Question
Emfysem defineres bedst som
Answer
 • Abnorm forstørrelse af bronkioler, bronkier og trachea (luftvejene proksimalt for den terminale bronkiole) fordi luftførende rør udspiles.
 • En kronisk inflammatorisk luftvejslidelse med tilbagevendende anfald af dyspnø og hoste og reversibel bronkieforsnævring
 • Abnorm forstørrelse af alveolehulrum (luftvejene perifert for den terminale bronkiole) fordi lungeparenkymet ødelægges (alveolevæggene destrueres)

Question 55

Question
Intra-oral cancer metastaserer primært til
Answer
 • Lunger
 • Knogler
 • Lymfeknuder

Question 56

Question
Hvilken af følgende spytkirtel tumorer er den hyppigste
Answer
 • Warthins tumor
 • Pleomorft adenom
 • Adenoid cystisk karcinom

Question 57

Question
Hvilken af følgende virae kan give anledning til intra-oral planocellulært karcinom:
Answer
 • Herpes virus (HSV)
 • Epstein-Barr virus (EBV)
 • Humant Papilloma Virus (HPV)

Question 58

Question
Ved in-situ hybridisering (ISH) kan påvises:
Answer
 • Ændring i proteiners strukturer
 • Pigmentaflejringer
 • Translokationer (DNA-skader)

Question 59

Question
Ved purulent inflammation ses
Answer
 • Mange døde og degenererede neutrofile granulocytter
 • Mange døde og degenererede lymfocytter
 • Mange døde og degenererede makrofager

Question 60

Question
Komplikation til akut intra-oral inflammation kan være
Answer
 • Stenose
 • Cancer
 • Abscesdannelse

Question 61

Question
Ved hvilken af følgende tilstande ses skrumpning af celler og/eller organer
Answer
 • Hypoplasi
 • Dysplasi
 • Atrofi

Question 62

Question
En cytologisk prøve (finnålsaspiration, børstebiopsi, smears mm) kan give information om
Answer
 • Hvorvidt tumoren er komplet fjernet
 • Vævets arkitektur
 • Kernestørrelse og kerne-cytoplasma ratio

Question 63

Question
Ved metaplasi forstås
Answer
 • Transformation af celler fra en lavt differentieret type (”umoden”) til en anden ligeledes lavt differentieret type.
 • Transformation af celler fra en højt differentieret (”moden”) type til en anden ligeledes højt differentieret type.
 • Transformation af celler fra en højt differentieret type til en lavt differentieret type.

Question 64

Question
Ved hjerteklap-sygdomme (både medfødte og erhvervede) skal man overveje at behandle med antibiotika inden og under et indgreb, da der ellers er risiko for at udvikle
Answer
 • Endocarditis
 • Kardiomyopati
 • Pericarditis

Question 65

Question
Ved immunhistokemiske metoder bruger man
Answer
 • Antistoffer rettet mod DNA
 • Antistoffer rettet mod proteiner
 • Antistoffer rettet mod lipider

Question 66

Question
”En anormal (sygelig) og u-koordineret (autonom) cellevækst, der også fortsætter efter vækststimulus er blevet fjernet”, kaldes
Answer
 • Hypertrofi
 • Hyperplasi
 • Neoplasi/tumor

Question 67

Question
Apoptose er blandt andet karakteriseret ved
Answer
 • At være programmeret celledød ledsaget af inflammation
 • At være programmeret celledød ledsaget af heling
 • At være programmeret celledød uden inflammation

Question 68

Question
Et granulom er:
Answer
 • En rund ansamling af histiocytære celler
 • En rund ansamling af lymfocytter
 • En rund ansamling af granulocytter

Question 69

Question
Hvilken af følgende definerer bedst svær dysplasi/carcinoma in situ:
Answer
 • En mesenkymal neoplasi, der udviser mange tegn på malignitet, men som ikke har brudt den epiteliale basalmembran.
 • En epitelial neoplasi, der udviser tegn på malignitet, men som endnu ikke har brudt den epiteliale basalmembran.
 • En epitelial neoplasi der har brudt den epiteliale basalmembran men ikke har metastaseret.

Question 70

Question
Ved en høj malignitetsgrad ses
Answer
 • Højt differentierede celler
 • Lav mitotisk aktivitet
 • Lavt differentierede celler

Question 71

Question
Hvilken af følgende knogletumorer ses hyppigere hos ældre end hos børn/unge:
Answer
 • Ewings sarkom
 • Osteosarkom
 • Sekundære knogletumorer (metastaser)

Question 72

Question
Den hyppigste spytkirteltumor er:
Answer
 • Pleomorft adenom
 • Adenoidt cystisk karcinom
 • Warthins tumor

Question 73

Question
En næsepolyp er:
Answer
 • En polypoid masse der skyldes benign neoplasi.
 • En polypoid masse bestående af slimhinde epitel, kronisk inflammtion og massivt ødem.
 • En polypoid masse der skyldes malign neoplasi.

Question 74

Question
Nasofaryngialt karcinom ses særligt hyppigt i visse asiatiske populationer og er associeret med
Answer
 • Herpes virus
 • Epstein-Barr virus (EBV)
 • Humant papilloma virus (HPV)

Question 75

Question
Hvad ses ved en tidlig aterosklerotisk læsion
Answer
 • Fatty streaks
 • Vulnerabele plaques
 • Komplicerede plaques

Question 76

Question
Ved aterosklerose ses en fortykkelse af:
Answer
 • Den arterielle media
 • Den arterielle intima
 • Den arterielle adventitia

Question 77

Question
Kollikvationsnekrose/liquefaktionsnekrose ses mest i:
Answer
 • Hud
 • Tværstribet muskulatur
 • Hjernevæv

Question 78

Question
Ved en absces ses:
Answer
 • Ansamling af lymfocytter og døde celler
 • Ansamling af makrofager og døde celler
 • Ansamling af granulocytter og døde celler

Question 79

Question
Intraoral cancer er oftest et
Answer
 • Planocellulært karcinom
 • Adenocarcinom
 • Sarkom

Question 80

Question
En seboroisk keratose er en
Answer
 • Benign neoplasi i hudens basalceller
 • Malign neoplasi i hudens basalceller
 • Benign neoplasi i hudens sebaceøse kirtler

Question 81

Question
Intracerebral blødning skyldes oftest
Answer
 • Sakkulære aneurismer på karrene der danner circulus willisii
 • Hypertension
 • Vaskulit

Question 82

Question
Hurtigt opstået forhøjet intrakranielt tryk kan udløse
Answer
 • Hjerne-degeneration
 • Hjerne-herniering
 • Hydrocephalus

Question 83

Question
Den hyppigste årsag til aortaklapstenose er (
Answer
 • Reumatisk hjertesygdom
 • Aldersbetinget forkalkning
 • Infektiøs endocarditis

Question 84

Question
Hvilken type lungebetændelse rammer også i forvejen raske mennesker (dvs. den ses ikke kun hos immunsvækkede, små børn og ældre)
Answer
 • Bronkopenumoni (forårsaget af fx infektion med Klebsiella Pneumoniae)
 • Lobær pneumoni (forårsaget af fx infektion med Streptocuccus Pneumoniae)
 • Pneumocystis carinii pneumoni (forårsaget af infektion med protozoen Pneumocystis Carinii)

Question 85

Question
Hvilken af følgende sætninger definerer bedst kronisk bronkitis:
Answer
 • Persisterende hoste og ekspektoration i mindst 3 måneder i 2 på hinanden følgende år.
 • Persisterende hoste og hæshed i mindst 3 måneder i 2 på hinanden følgende år.
 • Gentagende tilfælde af reversibel obstruktion af små luftveje i mindst 3 måneder i 2 på hinanden følgende år.

Question 86

Question
Når cylinderepitel, f.eks. i bronkierne, ændres til pladeepitel, er der tale om en
Answer
 • adaptation kaldet anaplasi.
 • adaptation kaldet metaplasi.
 • neoplasi kaldet dysplasi.

Question 87

Question
Ved forstørrelse af prostata vil der ofte være tale om
Answer
 • hypertrofi
 • metaplasi
 • hyperplasi

Question 88

Question
Apoptose ses oftest som
Answer
 • celledød ved koagulationsnekrose.
 • en naturlig og hensigtsmæssig celledød.
 • infarcering af hjernevæv.

Question 89

Question
Kalkaflejring i væv, hvor der allerede er sket en beskadigelse, kaldes
Answer
 • metastatisk kalcifikation.
 • dystrof ossifikation.
 • dystrof kalcifikation.

Question 90

Question
En benign epitelial tumor opbygget af pladeepitel vil oftest være
Answer
 • et karcinom.
 • et adenom.
 • et papillom.

Question 91

Question
En malign tumor opbygget af kirtelepitel vil oftest være
Answer
 • et planocellulært karcinom.
 • et adenom.
 • et adenokarcinom.

Question 92

Question
Ved lipom forstås
Answer
 • en malign tumor med fedtcelledifferentiering.
 • en benign tumor opbygget af fedtceller.
 • en benign tumor beliggende i fedtvæv.

Question 93

Question
Rhabdomyosarkom er en tumor, der:
Answer
 • er malign og klassisk ses hos ældre i ekstremitetsmuskulaturen.
 • er benign og klassisk ses hos børn og yngre bl.a. i hoved/halsområdet.
 • er malign og klassisk ses hos børn og yngre bl.a. i hoved/halsområdet.

Question 94

Question
Ved en cyste forstås patologisk
Answer
 • et hulrum hvis inderside er dækket af epitel.
 • en opklaring på røntgenbillede.
 • en benign neoplasi.

Question 95

Question
Følgende er mest karakteristisk for malign neoplasi
Answer
 • infiltrativ vækst, høj differentiering og kernepleomorfi.
 • infiltrativ vækst, lav differentiering og kernepleomorfi.
 • ekspansiv vækst, lav differentiering og kernepleomorfi.

Question 96

Question
Ved tumorstadium forstås
Answer
 • udbredning og differentiering af tumor.
 • størrelse og udbredning af tumor.
 • størrelse og differentiering af tumor.

Question 97

Question
Følgende begreb bruges ofte om præmaligne tilstande
Answer
 • hyperplasi.
 • metaplasi.
 • dysplasi.

Question 98

Question
Ved carcinoma in situ forstår man
Answer
 • forekomst af malignt udseende celler, der endnu ikke har gennembrudt basalmembranen.
 • primært invasiv tumor, der endnu ikke har metastaseret.
 • oprindelsesstedet for en given fjernmetastase.

Question 99

Question
Ved akut inflammation ses klassisk
Answer
 • hyperæmi, fibrin og neutrofile granulocytter.
 • hyperæmi, fibrose og lymfocytter.
 • hyperæmi, fibrose og neutrofile granulocytter.

Question 100

Question
En særlig inflammationstype med ansamlinger af epiteloide makrofager og flerkernede kæmpeceller betegnes
Answer
 • periapikalt granulom.
 • granulationsvæv.
 • granulomatøs inflammation.

Question 101

Question
Ved heling med arvævsdannelse ses
Answer
 • granulocytter, fibrinudfældning og efterfølgende resolution.
 • dannelse af granulationsvæv, der erstattes af fibrose.
 • granulomatøs inflammation med kaseøs nekrose.

Question 102

Question
Formalinfiksering bruges til
Answer
 • cytologiske prøver til almindelig diagnostik.
 • vævsprøver til frysediagnostik.
 • vævsprøver til almindelig diagnostik.

Question 103

Question
Hæmatoxylin-eosinfarvning er
Answer
 • rutinefarvning af alle histologiske præparater.
 • farvemetode til påvisning af slim.
 • farvemetode til at differentiere mellem forskellige mikroorganismer.

Question 104

Question
Ved ønske om nøje bestemmelse af en tumortype benyttes i stor stil
Answer
 • immunhistokemiske undersøgelser.
 • elektronmikroskopi.
 • Alcian blue farvning

Question 105

Question
Blodigt sekret fra lunger og opkast fra øsofagus/ventrikel betegnes henholdsvis
Answer
 • hæmatemese og epistaxis
 • hæmaoptyse og hæmatokexi
 • hæmaoptyse og hæmatemese

Question 106

Question
Ved en PAS farvning kan man påvise
Answer
 • bakterier
 • virus
 • svampe

Question 107

Question
Ved immunhistokemiske farvninger påviser man typisk
Answer
 • proteiner
 • lipider
 • DNA

Question 108

Question
Følgende gener fungererer normal som væksthæmmere
Answer
 • onkogerner
 • tumorsuppressorgener
 • mismatch repair gener

Question 109

Question
Ved bidfibrom ses
Answer
 • hyperplasi
 • dysplasi
 • neoplasi

Question 110

Question
Ved aterosklerose ses forandringen primært i
Answer
 • små kar og kapillærer
 • små og mellemstore kar
 • store og mellemstore kar

Question 111

Question
Et eksempel på en benign nerveskedetumor er
Answer
 • Lipom
 • Ewings sarkom
 • Schwannom

Question 112

Question
En malign tumor i kæben der danner umoden knogle vil være
Answer
 • Osteosarkom
 • Kondrosarkom
 • Osteom

Question 113

Question
Ved fund i lungerne af ansamlinger af store makrofager og enkelte kæmpeceller samt central nekrose må man særligt mistænke
Answer
 • Sarkoidose
 • Tuberkulose
 • Asbestose

Question 114

Question
En måde at identificere blødningspigment/jern på kunne være
Answer
 • PAS farvning
 • Perls' berlinerblå farvning
 • Giemsafarvning

Question 115

Question
En klassisk reversibel leverskade er
Answer
 • Cirrose
 • Nekrose
 • Steatose

Question 116

Question
Systemisk lupus erythematosus er
Answer
 • En kutan manifestation af sarkoidose eller tuberkulose
 • En klassisk autoimmun sygdom
 • Spredning i kroppen af bakterier efter bid af en skovflåt (borreliose)

Question 117

Question
Subaraknoidalblødning skyldes ofte:
Answer
 • Ruptur af aneurisme på circulus willisii
 • Embolisk okklusion af a. carotis interna
 • Trombose af a. cerebri media

Question 118

Question
Ved et ophelet stort infarkt i hjernen kan ses:
Answer
 • Neuronproliferation
 • Bindevæv
 • Cystedannelse

Question 119

Question
Udover erytrocytter ses ved en frisk blødning i hjernen
Answer
 • Neutrofile granulocytter
 • Eosinofile granulocytter
 • Hæmosiderinholdige makrofager.

Question 120

Question
Følgende er en præmalign forandring
Answer
 • Hyperplasi
 • Dysplasi
 • Metaplasi

Question 121

Question
Hvilken af følgende tumorer udgår fra spytkirtler?
Answer
 • Villøst adenom
 • Tubulært adenom
 • Pleomorft adenom

Question 122

Question
Hvilken af nedenstående celletyper repræsenterer en stabil celletype?
Answer
 • Leverepitelcelle
 • Muskelcelle
 • Tarmepitelcelle

Question 123

Question
En absces er et eksempel på en:
Answer
 • Suppurativ inflammation
 • Fibrinøs inflammation
 • Serøs inflammation

Question 124

Question
En tumor er generelt billeddiagnostisk detekterbar, når den har en størrelse på
Answer
 • 0,1 cm3
 • 0,5 cm3
 • 1 cm3

Question 125

Question
Forhøjet forekomst af neutrofile granulocytter i blodet tyder på
Answer
 • Bakteriel infektion
 • Viral infektion
 • Parasitær infektion

Question 126

Question
Den inflammatoriske reaktion kan udløses af
Answer
 • Nekrose
 • Apoptose
 • Fibrose

Question 127

Question
50 % af maligne melanomer er karakteriseret ved en bestemt mutation i RAS-RAFMER- ERK signaleringsvejen. Hvilket gen er muteret?
Answer
 • NRAS
 • BRAF
 • KRAS

Question 128

Question
Hvilken histologisk hovedtype af malignt melanom ses typisk i ansigtet hos ældre
Answer
 • Nodulært malignt melanom
 • Superficielt spredende malignt melanom
 • Lentigo maligna melanom

Question 129

Question
En 60-årig mand kommer til tandbehandling. Du bemærker, han har et sår på læben. Du mistænker, at det kan dreje sig om kræft. Hvilken histologisk type vil der oftest være tale om?
Answer
 • Malignt melanom
 • Basocellulært karcinom
 • Planocellulært karcinom

Question 130

Question
Hvor vil en malign tumor oftest være lokaliseret svarende til læberne
Answer
 • Lige hyppigt på over- og underlæbe
 • Overlæbe
 • Underlæbe

Question 131

Question
En leukoplaki på kindslimhinden kan repræsentere
Answer
 • Bidfibrom
 • Svamp
 • Epiteldysplasi

Question 132

Question
En 70-årig kvinde kommer i en periode til flere tandbehandlinger. Ved en af de første konsultationer bemærker du, at hun har et lille sår ved næsefløjen. Du anbefaler kvinden at søge læge. Lægen tager en biopsi. Den viser, at det drejer sig om et basalcellekarcinom af infiltrerende type (morfea type). Ved næste tandbesøg siger kvinden, at hun er meget nervøs for, om hendes kræft kan sprede sig. Hvad vil du sige til hende
Answer
 • At basacellekarcinomer af infiltrerende type kan brede sig lokalt, men praktisk taget aldrig giver anledning til metastaser.
 • At basalcellekarcinomer af infiltrerende type næsten aldrig breder sig lokalt og praktisk taget aldrig giver anledning til metastaser
 • At basalcellekarcinomer af infiltrerende type kan brede sig lokalt og kan give anledning til metastaser.

Question 133

Question
Maligne celler er præget af
Answer
 • Store mørke kerner
 • Små mørke kerner
 • Store lyse kerner

Question 134

Question
Ved en akut infektion forårsaget af parasitter ses ofte mange
Answer
 • Eosinofile granulocytter
 • Lymfocytter
 • Plasmaceller

Question 135

Question
Aktivering af et tumor suppressorgen i en celle vil ofte medføre:
Answer
 • Mitose
 • Nekrose
 • Apoptose

Question 136

Question
Ekssudatet ved lungehindebetændelse (pleuritis) er ofte
Answer
 • Hæmorhagisk
 • Suppurativt
 • Fibrinøst

Question 137

Question
I den akutte inflammation øges blodets viskositet pga.
Answer
 • Ekssudation af væske
 • Emigration af leukocytter
 • Øget blodgennemstrømning

Question 138

Question
Ved epigenetisk regulering af genekspression i en cancer er
Answer
 • DNA sekvenser i generne muteret f.eks ved punktmutation
 • Visse dele af den genetiske kode amplificeret
 • Den genetiske kode ikke muteret

Question 139

Question
Neutrofili (øget antal neutrofile granulocytter) i blodet tyder på
Answer
 • Parasitær infektion
 • Bakteriel infektion
 • Virus infektion

Question 140

Question
Kilden til histamin i forbindelse med inflammation er
Answer
 • Fibroblaster
 • Neuroner
 • Mastceller

Question 141

Question
Ved granulomatøs inflammation ses
Answer
 • Runde ansamlinger af makrofager
 • Runde ansamlinger af plasmaceller
 • Runde ansamlinger af granulocytter

Question 142

Question
Stabile celler har
Answer
 • Bevaret evnen til at dele sig, hvis behovet opstår
 • Tabt evnen til at dele sig
 • Deler sig gennem hele livet

Question 143

Question
En hyppig årsag til et aneurisme i aorta abdominalis er
Answer
 • Vaskulitis
 • Aterosklerose
 • Kongenit malformation

Question 144

Question
Maligne tumorer i colon er hyppigst
Answer
 • Adenokarcinomer
 • Småcellede karcinomer
 • Planocellulære karcinomer

Question 145

Question
Prognosen og dermed behandlingen af malignt melanom beror på
Answer
 • Melanomets histologisk type
 • Melanomets tykkelsen (Breslows tykkelse)
 • Melanomets diameter

Question 146

Question
Ved screening for kræft (fx screening for livmoderhalskræft) undersøges
Answer
 • Personer med lette symptomer som kunne være kræft
 • Personer uden symptomer / raske personer
 • Personer med ukarakteristiske symptomer som kunne være kræft

Question 147

Question
I forbindelse med udvikling af kræft ses genetiske forandringer i onkogener. Disse genetiske forandringer medfører en konstant aktivering af proliferationssignaler og kan ofte være forårsaget af
Answer
 • Gen-amplifikation
 • Gen-deletion
 • Gen-methylering

Question 148

Question
Fibrinoid nekrose ses i forbindelse med
Answer
 • Immunologisk reaktion i blodkar
 • Infarkter i hjerne og efter svampe- eller bakterielle infektioner
 • Infektioner med Mycobacterium tuberkulose

Question 149

Question
Kronisk irritation af mundslimhinden kan føre til
Answer
 • Hypertrofi
 • Metaplasi
 • Hyperplasi

Question 150

Question
Løsrevet trombemateriale fra trombose i venesystemet er den hyppigste årsag til
Answer
 • Akut myokardieinfarkt
 • Cerebralt infarkt
 • Lungeinfarkt

Question 151

Question
En lavmalign tumor (benign opførsel og sjældent metastaserende) udgået fra de neuroendokrine celle i bronkieslimhinden kaldes
Answer
 • Paragangliom
 • Atypisk karcinoid tumor
 • Småcellet karcinom

Question 152

Question
I hvilket gen kan en terapeutisk relevant driver mutation påvises i ca. 10% af lungeadenokarcinomer
Answer
 • EGFR-genet
 • BRCA1-genet
 • RB-genet

Question 153

Question
Adenokarcinom i lungen er hyppigst lokaliseret
Answer
 • I relation til centrale bronkier
 • I relation til perifert lungevæv/subpleuralt
 • I relation til peribronkiale kirtler

Question 154

Question
En malign neoplasi udgået fra glat muskelceller kaldes
Answer
 • Lymfangiosarkom
 • Liposarkom
 • Leiomyosarkom

Question 155

Question
Cystisk fibrose er en
Answer
 • Ikke-medfødt sygdom
 • Metabolisk sygdom
 • Kongenit sygdom

Question 156

Question
Mönckebergs mediasclerose rammer
Answer
 • Store- og middelstore arterier
 • Vener
 • Kapillærer

Question 157

Question
Ved celleskaden hyalin forandring ses intracellulær akkumulering af
Answer
 • Protein
 • Vand
 • Fedt

Question 158

Question
Apoplexia cerebri skyldes oftest
Answer
 • Hjerneblødning
 • Hjernetumor
 • Hjerneinfarkt

Question 159

Question
Ved in-situ hybridisering (ISH/FISH/CISH) kan følgende påvises i intakte celler
Answer
 • Proteiner
 • Virus RNA
 • DNA punktmutationer

Question 160

Question
Hvilken specialfarvning vil du bestille, hvis du har mistanke om amyloidose
Answer
 • Alkalisk kongo
 • PAS
 • Masson Trichrom

Question 161

Question
Hvor stor en andel af spytkirteltumorer i de små spytkirtler er malign?
Answer
 • 25 %
 • 50 %
 • 75%

Question 162

Question
Hvilken lidelse i mundslimhinden kan ses som en hvidlig forandring?
Answer
 • Planocellulært karcinom
 • Pyogent granulom
 • Mucocele

Question 163

Question
Bidfibrom er:
Answer
 • en benign neoplasi
 • en ikke-neoplastisk vækstforandring
 • en inflammatorisk udløst tumor

Question 164

Question
Papillomer i cavum oris er oftest associeret med:
Answer
 • HPV type 6
 • HPV type 16
 • HPV type 18

Question 165

Question
Mucocele er hos børn og unge ofte lokaliseret til:
Answer
 • ganeslimhinden
 • kindslimhinden
 • underlæben

Question 166

Question
Hvilke af følgende er tumorsuppressorproteiner?
Answer
 • p16, pRb og p53
 • PI3K, AKT og RAS
 • BRAF, EGFR og HER-2

Question 167

Question
Maligne tumorer i lunge er hyppigst:
Answer
 • småcellede karcinomer
 • adenokarcinomer
 • planocellulære karcinomer

Question 168

Question
Ved immunhistokemi påvises oftest følgende i intakte celler:
Answer
 • DNA punktmutationer
 • gentranslokationer
 • proteiner in situ

Question 169

Question
Ved "heling ved resolution" forstås, heling af væv efter en inflammation, hvor:
Answer
 • der foregår en større eller mindre grad af arvævsdannelse
 • vævets normale forhold genoprettes
 • der resterer en vis grad af kronisk inflammation

Question 170

Question
Ved en "flegmone" forstås:
Answer
 • inflammation der giver anledning til flydende væske
 • en pusansamling i pleura
 • en diffust udbredt suppurativ betændelse uden dannelse af hulrum

Question 171

Question
Hvor mange kvinder får årligt brystkræft i Danmark?
Answer
 • ca. 4700
 • ca. 2700
 • ca. 700

Question 172

Question
Hereditære brystkræfttilfælde udgør:
Answer
 • ca. 5-10 %
 • ca. 20-25 %
 • ca. 50-55 %

Question 173

Question
Godartede slimhindetumorer vokser typisk:
Answer
 • infiltrerende
 • ekspansiv
 • endofytisk

Question 174

Question
Screening for kræft er:
Answer
 • en undersøgelse, som tilbydes raske personer for en given kræftsygdom eller dennes forstadium
 • en undersøgelse, som foretages i barndommen for at teste gener, som kan disponere for kræft
 • en undersøgelse, som foretages mhp., at detektere evt. recidiv efter kræftbehandling

Question 175

Question
Vedr. prostataspecifikt antigen (PSA):
Answer
 • PSA er et proteolytisk enzym, som hovedsagelig produceres i prostatakirtlerne
 • PSA-ekspression indgår som en del af Gleason graderingssystem for prostatacancer
 • PSA-måling foretages i blod vha. immunhistologi

Question 176

Question
Ved papillom forstås:
Answer
 • en benign mesenkymal neoplasi
 • en epitelial neoplasi
 • en virus-betinget malign neoplasi

Question 177

Question
Ved lupus erythematosus disseminatus (LED) findes:
Answer
 • kun involvering af hud og nyrer
 • ingen overdødelighed
 • sommerfugleudslæt

Question 178

Question
Helicobacter pylori er:
Answer
 • en karcinogen bakterie
 • den vigtigste årsag til kronisk autoimmun gastritis
 • associeret med udvikling af kronisk ulcus i ventriklen, men ikke i duodenum

Question 179

Question
En lungeembolus kommer typisk fra:
Answer
 • hjertet
 • den venøse side af kredsløbet
 • den arterielle side af kredsløbet

Question 180

Question
Barretts oesophagus er karakteriseret af:
Answer
 • dysplasi
 • hyperplasi
 • metaplasi

Question 181

Question
Hæmoptyse er:
Answer
 • næseblødning
 • blodig opkastning fra oesophagus og mavesæk
 • blodigt sekret fra lungerne

Question 182

Question
Type-1 diabetes:
Answer
 • skyldes primært uhensigtsmæssig livsstil
 • er en autoimmun sygdom
 • karakteriseres ved insulinresistens

Question 183

Question
Aldersbetinget forstørrelse af prostata karakteriseres af:
Answer
 • hyperplasi af bindevævsstroma
 • hypotrofi af kirtelvæv
 • dysplasi af pladeepitel

Question 184

Question
Cøliaki:
Answer
 • er resultatet af langvarigt indtag af en fiberfattig kost
 • er en hyppig malaborptionstilstand i Danmark
 • viser et uspecifikt histologisk billede hos ikke-behandlede patienter

Question 185

Question
Steatose karakteriseres ved:
Answer
 • ekstracellulær ophobning af fedtvakuoler
 • akkumulering af hydrope vakuoler i cytoplasmaet
 • reversibel celleskade
Show full summary Hide full summary

Similar

Spanish Vocabulary- Beginner
PatrickNoonan
10 Study Techniques
PatrickNoonan
An Inspector Calls - Inspector Goole
Rattan Bhorjee
Biology B2.3
Jade Allatt
GCSE History – Social Impact of the Nazi State in 1945
Ben C
Memory-boosting tips for students
Micheal Heffernan
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO.
Diana Gonzales
FICHAS ETICA
rosario perez perez
ESTADO E RELAÇAO DE PODER
Adeildoethatiane Silva
Maths GCSE - What to revise!
Monica Harris
New English Literature GCSE
Monica Harris