Obchodko 3

Barbora Müllerová
Quiz by , created 11 months ago

Obchodní právo Quiz on Obchodko 3, created by Barbora Müllerová on 12/09/2018.

127
1
0
Tags No tags specified
Barbora Müllerová
Created by Barbora Müllerová 11 months ago
OP doplnovaci otazky
Kristýna S.
OP doplnovaci otazky
Eliška Peňázová
OP doplnovaci otazky
Shiage Mushibugyou
AQA - English Language Unit 1
Alice Love
Mind Maps with GoConqr
Manikandan Achan
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
OP doplnovaci otazky II.
Kristýna S.

Question 1

Question
SPOLEČNÍKEM VE VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MŮŽE BÝT
Answer
 • Každá fyzická osoba, pokud má plnou způsobilost k právním úkonům
 • Fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti a není u ní dána překážka provozování živnosti podle živnostenského zák.
 • Pouze fyzická osoba, která je podnikatelem
 • Pouze právnická osoba, která se zapisuje do obchodního rejstříku
 • Žádná z předchozích možností

Question 2

Question
MEZI PRÁVA SPOLEČNÍKA V.O.S. NEPATŘÍ
Answer
 • Právo na podíl na zisku
 • Právo vypovědět společenskou smlouvu
 • Právo převést účast na společnosti
 • Právo na vypořádací podíl
 • Žádná z předchozích možností

Question 3

Question
O VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI PLATÍ:
Answer
 • společnost může být založena pouze za účelem podnikání
 • společnost může být založena i jedním zakladatelem, avšak právnickou osobou
 • společnost může být založena i za jiným účelem, než je podnikání
 • společnost ručí za své závazky celým svým majetkem
 • společníkem této společnosti může být pouze fyzická osoba

Question 4

Question
VE VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
Answer
 • Musí být vytvořen základní kapitál alespoň ve výši Kč 5.000,-
 • Nesmí být vedeno jméno společníka v obchodní firmě společnosti
 • Žádný ze společníků nemá ze zákona vkladovou povinnost
 • Může být ručení společníka za závazky společnosti vyloučeno společenskou smlouvou
 • Nesmí být více než 50 společníků

Question 5

Question
STATUTÁRNÍM ORGÁNEM V.O.S. JSOU:
Answer
 • Každý ze společníků
 • Valná hromada
 • Komplementáři
 • Komanditisté
 • Žádná odpověď není správná

Question 6

Question
PRO VEŘEJNOU OBCHODNÍ SPOLEČNOST NEPLATÍ:
Answer
 • Může mít jediného společníka
 • Jménem společnosti jedná každý ze společníků
 • Společník má nárok na podíl ze zisku
 • Netvoří základní kapitál
 • Společníci nemají vkladovou povinnost

Question 7

Question
VEŘEJNOU OBCHODNÍ SPOLEČNOST MŮŽE ZALOŽIT MINIMÁLNĚ:
Answer
 • 4 zakladatelé
 • 5 zakladatelů
 • 2 zakladatelé
 • 3 zakladatelé
 • 1 zakladatel

Question 8

Question
SPOLEČNÍK VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZA ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI:
Answer
 • Ručí
 • Neručí
 • Odpovídá
 • Neodpovídá
 • Žádná z předchozích možností

Question 9

Question
SPOLEČNÍCI S.R.O. RUČÍ ZA DLUHY SPOLEČNOSTI
Answer
 • Každý do výše nesplaceného vkladu
 • Za dluhy společnosti ručí solidárně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzvání k plnění
 • Společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku
 • Žádná z předchozích možností
 • Každý do výše svého vkladu

Question 10

Question
SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM PLATÍ:
Answer
 • Společníci ručí společně a nerozdílně za dluhy společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků
 • Některá ustanovení o společnosti s ručením omezeným se použijí přiměřeně na právní postavení komanditistů
 • Povinně zřizuje dozorčí radu
 • Základní kapitál je tvořen vklady společníků
 • Některá ustanovení o společnosti s ručením omezeným se použijí přiměřeně na právní postavení komplementářů

Question 11

Question
PŘED PODÁNÍM NÁVRHU NA ZÁPIS S.R.O. DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU MUSÍ BÝT SPLACENO NA KAŽDÝ PENĚŽITÝ VKLAD:
Answer
 • Nejméně 50 %
 • Nejméně 30 %
 • Nejméně 40 %
 • Peněžité vklady musí být splaceny v plné výši
 • Žádná z předchozích možností

Question 12

Question
PŘI VZNIKU S.R.O. VÍCE OSOBAMI CELKOVÁ HODNOTA PENĚŽITÝCH VKLADŮ SPOLU S HODNOTOU NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ MUSÍ ČINIT ALESPOŇ [blank_start]1 Kč[blank_end]
Answer
 • 1 Kč

Question 13

Question
PŘEVOD PODÍLU NA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM JE
Answer
 • Zakázaný
 • I bez souhlasu umožněn, pokud je převáděn na jiného společníka společnosti a společenská smlouva nestanoví, že je tento převod podmíněn souhlasem některého z orgánu společnosti
 • Je umožněn i na osobu, která není společníkem společnosti, ale pouze se souhlasem valné hromady
 • Je možný vždy na jakoukoli osobu a bez souhlasu některého z orgánu společnost
 • Žádná z předchozích možností

Question 14

Question
STATUTÁRNÍM ORGÁNEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM JE:
Answer
 • Představenstvo
 • Valná hromada
 • Prokurista
 • Odpovědný zástupce
 • Jeden nebo více jednatelů

Question 15

Question
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM:
Answer
 • Musí mít vždy dozorčí radu
 • Nemusí mít dozorčí radu
 • Dozorčí orgán se jmenuje kontrolní rada
 • Dozorčí rada se jmenuje Výbor lidové kontroly
 • Žádná z předchozích možností

Question 16

Question
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM:
Answer
 • Může nabýt svůj podíl, nejde-li o jeho nabytí smlouvou o převodu podílu
 • Může nabýt vlastní obchodní podíl na základě rozhodnutí soudu
 • Může nabýt vlastní obchodní podíl rozhodnutím valné hromady
 • Může nabýt vlastní obchodní podíl na základě smlouvy
 • Nemůže nikdy nabýt vlastní obchodní podíl

Question 17

Question
SPOLEČNÍCI SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM:
Answer
 • Za závazky společnosti ručí do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v Obch. rejstříku
 • Za závazky společnosti ručí do výše svých splacených vkladů
 • Za závazky společnosti neručí
 • Za závazky společnosti odpovídají
 • Za závazky společnosti ručí solidárně do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku

Question 18

Question
SPOLEČNÍCI SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM RUČÍ VĚŘITELŮM ZA DLUHY SPOLEČNOSTI:
Answer
 • za dluhy společnosti ručí solidárně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění
 • žádná z předchozích možností
 • společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku
 • každý do výše svého nesplaceného vkladu
 • každý do výše svého vkladu

Question 19

Question
OBCHODNÍ PODÍL VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM:
Answer
 • Nemůže být předmětem dědického řízení
 • Může náležet více osobám
 • Nemůže být předmětem zástavního práva
 • Nemůže být převeden na jiného společníka, a to ani se souhlasem valné hromady
 • Může náležet pouze jedné osobě a to fyzické

Question 20

Question
VALNÁ HROMADA JE:
Answer
 • Nejvyšším orgánem v.o.s.
 • Nejvyšším orgánem k.s.
 • Statutárním orgánem družstva
 • Statutárním orgánem s.r.o.
 • Nejvyšším orgánem s.r.o.

Question 21

Question
SPOL. S R.O. SE ZRUŠUJE:
Answer
 • Rozhodnutím valné hromady
 • Rozhodnutím živnostenského úřadu
 • Rozhodnutím soudu
 • Rozhodnutím dozorčí rady
 • Rozhodnutím jednatelů

Question 22

Question
VALNÁ HROMADA JE OBLIGATORNÍM ORGÁNEM:
Answer
 • Veřejné obchodní společnosti
 • Komanditní společnosti
 • Společnosti s ručením omezeným
 • Družstva
 • Žádná není správná

Question 23

Question
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM MŮŽE NABÝT VLASTNÍ OBCHODNÍ PODÍL:
Answer
 • V případech stanovených obchodním zákonem
 • Rozhodnutím valné hromady
 • Na základně rozhodnutí soudu
 • Pokud to umožňuje společenská smlouva
 • Žádná není správná

Question 24

Question
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM S JEDINÝM SPOLEČNÍKEM:
Answer
 • Nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ruč. omezeným
 • Může být jediným zakladatelem nejvýše tří společností s ručením omezeným
 • Nemůže být jediným zakladatelem akciové společnosti
 • Nemůže být společníkem veřejné obchodní společnosti
 • Žádná z předchozích možností

Question 25

Question
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM S VÍCE NEŽ JEDINÝM ZAKLADATELEM LZE ZALOŽIT:
Answer
 • Zakladatelskou listinou v písemné formě s úředně ověřeným podpisem zakladatele
 • Společenskou smlouvou ve formě notářského zápisu
 • Společenskou smlouvou v písemné formě s ověřeným podpisem zakladatele
 • Stanovami ve formě notářského zápisu
 • Žádná odpověď není správná

Question 26

Question
OZNAČTE SPRÁVNÁ TVRZENÍ O PROKUŘE:
Answer
 • Prokura vzniká smlouvou mezi podnikatelem a prokuristou
 • Jde o zvláštní druh plné moci, která nemůže být s účinkem vůči třetím osobám omezena nad rámec omezení vyplývajících zákona
 • Vzniká rozhodnutím statutárního orgánu o udělení prokury
 • Může ji udělit každý podnikatel
 • Prokuristou může být pouze fyzická osoba

Question 27

Question
ZÁPIS PROKURISTY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU MÁ ÚČINKY:
Answer
 • Kogentní
 • Deklaratorní
 • Konstitutivní
 • Demonstrativní
 • Žádná odpověď není správná

Question 28

Question
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM VZNIKÁ:
Answer
 • Uzavřením společenské smlouvy a jejím podpisem
 • Rozhodnutím ustavující valné hromady
 • Podpisem zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu
 • Zápisem do obchodního rejstříku
 • Žádná z předchozích možností

Question 29

Question
U S.R.O. MÁ KAŽDÝ ZE SPOLEČNÍKŮ VKLADOVOU POVINNOST MINIMÁLNĚ:
Answer
 • Ve výši 30.000,- Kč
 • Výše není omezena
 • Ve výši 200 000,-Kč
 • Ve výši 10.000,- Kč
 • Ve výši 1,- Kč
 • Zákon to neupravuje

Question 30

Question
JEDNOTLIVÉ PENĚŽITÉ VKLADY SPOLEČNÍKŮ MUSÍ BÝT V OKAMŽIKU VZNIKU S.R.O. SPLACENY VE VÝŠI [blank_start]30%[blank_end]
Answer
 • 30%

Question 31

Question
SPOLEČENSKÁ SMLOUVA U SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM MUSÍ:
Answer
 • Být v písemné formě, sepsána notářským zápisem
 • Určení dozorčí rady, která je u této formy obchodní korporace obligatorní
 • Určení, zda jsou kmenové listy zastupitelné a zda je možné s nimi obchodovat na regulovaných trzích s cennými papíry
 • Obsahovat výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly
 • Obsahovat počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost

Question 32

Question
FYZICKÁ NEBO PRÁVNICKÁ OSOBA MŮŽE BÝT SPOLEČNÍKEM S NEOMEZENÝM RUČENÍM:
Answer
 • Maximálně tří obchodních společností
 • Pouze v jedné společnosti
 • Bez omezení
 • Neomezeně může ručit pouze fyzická osoba
 • Žádná z předchozích možností

Question 33

Question
ZAKLADATEL A SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SE VE SPOLEČENSKÉ SMLOUVĚ ZAVÁZAL, ŽE VNESE DO TÉTO OBCHODNÍ KORPORACE NEPENĚŽITÝ VKLAD -- KNO TAKTO OCENĚNW-HOW V HODNOTĚ 2 MIL. KČ,O KNOW-HOW BYLO I VE SPOLEČENSKÉ SMLOUVĚ. V DOBĚ VZNIKU SPOLEČNOST SE VŠAK V DŮSLEDKU NEDÁVNÉHO TECHNOLOGICKÉHO VÝVOJE SNÍŽILA HODNOTA KNOW-HOW NA 1 MIL KČ. KTERÁ TVRZENÍ JSOU SPRÁVNÁ?
Answer
 • Zakladatel A je povinen doplatit rozdíl mezi oceněním ve společenské smlouvě a cenou (hodnotou) v době nabytí know-how společností
 • Ostatní společníci jsou společně a nerozdílně povinni doplatit rozdíl ze svých prostředků
 • Zakladatel A není povinen rozdíl doplatit, zakladatel A ručí do výše rozdílu
 • Společnost je povinna doplatit rozdíl ze svých prostředků
 • Žádná z předchozích možností

Question 34

Question
VKLAD SPOLEČNÍKA V S.R.O. SE SPLATÍ:
Answer
 • Nejpozději do 5 let
 • Nejpozději do jednoho roku
 • Nejpozději do 3 let
 • Nejpozději do 2 let
 • Žádná odpověď není správná

Question 35

Question
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM:
Answer
 • Může nabýt vlastní obchodní podíl v případech stanovených Obchodním zákoníkem
 • Nemůže nikdy nabýt vlastní obchodní podíl
 • Může nabýt vlastní obchodní podíl na základě usnesení valné hromady
 • Může nabýt vlastní obchodní podíl, pokud to připouští stanovy akciové společnosti
 • Může nabýt vlastní obchodní podíl na základě rozhodnutí soudu
 • Může nabýt svůj podíl, nejde-li o jeho nabytí smlouvou o převodu podílu

Question 36

Question
PROKURU LZE UDĚLIT:
Answer
 • Fyzické i právnické osobě
 • Pouze právnické osobě
 • Pouze fyzické osobě
 • Tuzemské i zahraniční osobě
 • Žádná odpověď není správná

Question 37

Question
MAXIMÁLNÍ POČET SPOLEČNÍKŮ V S.R.O.:
Answer
 • Není omezen
 • Je 50 právnických osob
 • Je 50 fyzických osob
 • 70 fyzických osob
 • Žádná z odpovědí není správná

Question 38

Question
SPOLEČNICKOU ŽALOBU VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
Answer
 • Je návrh k soudu na zrušení obchodní korporace
 • Je myšlena žaloba ve spolkovém právu, kdy spolek může žalovat svůj pobočný spolek
 • Může podat kterýkoli jednatel na společníka, pokud společník neplní povinnosti splatit vklad
 • Žádná z předchozích možností

Question 39

Question
STATUTÁRNÍM ORGÁNEM KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI JSOU:
Answer
 • Komplementáři
 • Dozorčí rada
 • Všichni komanditisté a všichni komplementáři
 • Kontrolní komise
 • Komanditisté

Question 40

Question
STATUTÁRNÍM ORGÁNEM KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI JSOU:
Answer
 • Jsou všichni komanditisté, pokud společenská smlouva nestanoví něco jiného
 • Jsou všichni komplementáři, pokud společenská smlouva nestanoví, že statutárním orgánem společnosti jsou pouze
 • Jsou jednatelé
 • Členové správní rady
 • Žádná z předchozích není správná

Question 41

Question
KOMPLEMENTÁŘI RUČÍ ZA DLUHY KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI
Answer
 • Celým svým majetkem
 • Do výše 2 000 000 Kč
 • Do výše nesplaceného vkladu
 • Do výše 200 000 Kč
 • Neručí za závazky společnosti vůbec

Question 42

Question
KOMPLEMENTÁŘ V KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI RUČÍ:
Answer
 • Pouze do výše svého nesplaceného vkladu
 • Za závazky neručí, pokud společenská smlouva nestanoví jinak
 • Pouze do výše svého splaceného vkladu
 • Celým svým majetkem
 • Žádná z předchozích možností

Question 43

Question
KOMANDITISTA V KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI RUČÍ
Answer
 • Celým svým majetkem
 • Neručí za závazky společnosti
 • Pouze do výše svého nesplaceného vkladu podle stavu zápisu v obchodním rejstříku
 • Může ručit za dluhy společnosti do výše určené částky (komanditní suma), která nesmí být nižší než vkladová povinnost
 • Za závazky neručí, pokud společenská smlouva nestanoví jinak

Question 44

Question
ZTRÁTA ČI OMEZENÍ ZPŮSOBILOSTI KOMANDITISTY K PRÁVNÍM ÚKONŮM:
Answer
 • Je důvodem pro zánik jeho účasti ve společnosti
 • Je důvodem pro zrušení společnosti
 • Není důvodem pro zánik jeho účasti ve společnosti, avšak za předpokladu, stanoví-li tak společenská smlouva
 • Není důvodem pro zánik jeho účasti ve společnosti
 • Žádná z předchozích možností

Question 45

Question
KOMANDITNÍ SPOLEČNOST MUSÍ MÍT ALESPOŇ:
Answer
 • 1 komplementáře a žádného komanditistu
 • 1 komanditistu a 1 komplementáře
 • 5 komanditistů a 2 komplementáře
 • 1 komanditistu a žádného komplementáře
 • 2 komanditisty a 5 komplementářů

Question 46

Question
PRO KOMANDITNÍ SPOLEČNOST PLATÍ:
Answer
 • Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem
 • Komanditista ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku
 • Komanditisté ručí za závazky společnosti solidárně celým svým majetkem
 • Komanditisté odpovídají za závazky společnosti do výše svých nesplacených vkladů
 • Komplementáři neručí za závazky společnosti
 • Komplementářem může být pouze fyzická osoba
 • Společníci neručí za závazky společnosti, ale odpovídají za ně
 • Společnost netvoří základní kapitál

Question 47

Question
JESTLIŽE JE KOMANDITISTA ZBAVEN ZPŮSOBILOSTI K PRÁVNÍM ÚKONŮM:
Answer
 • Není to důvod pro zánik jeho účasti ve společnosti, pokud tak rozhodl
 • Žádná odpověď není správná
 • Není to důvod pro zánik jeho účasti ve společnosti
 • Je to důvod pro zánik jeho účasti ve společnosti

Question 48

Question
KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI NEPLATÍ:
Answer
 • Komplementářem může být pouze fyzická osoba
 • Společníci neručí za závazky společnosti, ale odpovídají za ně
 • Společnost ručí ze zákona za své závazky
 • Společnost netvoří základní kapitál
 • Komanditisté ručí za závazky společnosti do výše svých nesplacených vkladů zapsaného v obchodním rejstříku

Question 49

Question
NÁVRH NA ZÁPIS KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU PODEPISUJÍ:
Answer
 • Komanditisté
 • Komplementáři
 • Komanditisté i komplementáři
 • Zakladatelé pověření správou vkladů
 • Všichni jednatelé