Účto Fífa 1/6

Bára Drahošová
Quiz by , created 11 months ago

Quiz on Účto Fífa, created by Bára Drahošová on 13/12/2018.

2554
28
0
Tags No tags specified
Bára Drahošová
Created by Bára Drahošová 11 months ago
Biology (B3)
Sian Griffiths
Treaty of Versailles
Krista Mitchell
The Circulatory System
Hamza Ahmed
Phrasal Verbs
Felipe Veintimilla
International Collaboration for Public Health
Minnie Hui
Girls' and Boys' Education - A Mind Map
MeganRoseAlvarado
Physics P1
WrightW
HISTOGRAMS
Elliot O'Leary
Rivers GCSE WJEC
Eleanor Monk
maths: ALGEBRA
katie Dack

Question 1

Question
Která z následujících transakcí vyvolá zvýšení aktiv a snížení závazků?
Answer
 • Převod bankovního úvěru k čerpání na běžný účet
 • Nákup materiálu na dodavatelskou fakturu
 • Zvýšení aktiv a snížení závazku je porušením bilančního principu
 • Nákup zboží v hotovosti

Question 2

Question
Výsledovka při účelovém členění nákladů v provozní oblasti nemůže obsahovat:
Answer
 • Správní režii
 • Hrubou obchodní marži
 • Výrobní náklady nerealizovaných výrobků
 • Hrubou výrobní marži

Question 3

Question
Co nepatří mezi metodické prvky účetnictví?
Answer
 • Bilanční princip
 • Výrok auditora
 • Účty a účetní zápisy
 • Účetní doklady

Question 4

Question
Tabulková předvaha je:
Answer
 • Rozvaha tabelární účetní formy
 • Součástí účetní závěrky
 • Vykazována pod rozvahou
 • Sestava s počátečními zůstatky, obraty a konečnými zůstatky všech účtů

Question 5

Question
Rezervy jsou vykazovány:
Answer
 • Nepatří do rozvahy, nesplňují definici rozvahové položky
 • V rozvaze ve vlastním kapitálu
 • V rozvaze v cizím kapitálu
 • V rozvaze v základním kapitálu

Question 6

Question
Mezi finanční investice nepatří:
Answer
 • Peněžní prostředky na termínovaném vkladu
 • Cenné papíry majetkové
 • Peněžní prostředky v hotovosti a na běžném účtu
 • Cenné papíry dluhové

Question 7

Question
Která z následujících položek nemůže být vykázána mezi aktivy?
Answer
 • Nakoupené krátkodobé dluhopisy
 • Záloha přijatá od odběratelů zboží
 • Záloha zaplacena dodavatelům zboží
 • Náklady příštích období

Question 8

Question
Příjmy příštích období:
Answer
 • Jsou závazkem
 • Nejsou ani pohledávkou, ani závazkem, ani nákladem
 • Jsou nákladem
 • Jsou pohledávkou

Question 9

Question
Jakým způsobem lze zjistit výši vlastního kapitálu?
Answer
 • Suma všech položek vlastního kapitálu – rezervy
 • Suma krátkodobých aktiv – suma závazků
 • Suma aktiv – suma závazků
 • Suma dlouhodobých aktiv – suma závazků

Question 10

Question
Mezi finanční investice nepatří:
Answer
 • Cenné papíry majetkové
 • Peněžní prostředky na termínovaném vkladu
 • Peněžní prostředky v hotovosti a na běžném účtu
 • Cenné papíry dluhové

Question 11

Question
Tabulková předvaha je:
Answer
 • Součástí přílohy k účetní závěrce
 • Rozvaha tabelární účetní formy
 • Vykazována pod rozvahou
 • Sestava s počátečními zůstatky, obraty a konečnými zůstatky všech účtů

Question 12

Question
Výsledovka při účelovém členění nákladů v provozní oblasti nemůže obsahovat:
Answer
 • Obchodní marži
 • Podnikovou režii
 • Výrobní náklady nerealizovaných výrobků
 • Náklady na prodané výrobky

Question 13

Question
Dlouhodobá půjčka od společníka na pořízení zásob se ve výkazů Cashflow vykáže:
Answer
 • Cashflow z financování
 • Investiční Cashflow
 • Provozní Cashflow
 • Nějaká další píčovina

Question 14

Question
Co je obsahem účetní knihy nazvané účetní deník?
Answer
 • Třídění operací dle věcného kritéria
 • Účetní případy v postupném časovém sledu
 • Přijaté a vydané faktury
 • Přírůstky a úbytky peněz v pokladně

Question 15

Question
Podle principu opatrnosti budou v rozvaze:
Answer
 • Aktiva a pasiva oceněna tak, aby byl maximalizován účetní zisk
 • Aktiva oceněna vyšší z možných variant a pasiva nižší z možných variant
 • Aktiva oceněna nižší z možných variant a pasiva vyšší z možných variant
 • Aktiva oceněna skutečnými pořizovacími cenami, pasiva jmenovitou hodnotu

Question 16

Question
Rozdíl mezi rezervu a rezervním fondem v účetnictví:
Answer
 • Spočívá v charakteru: rezerva je tvořena z nezdaněného zisku, rezervní fond zdaněného zisku
 • Spočívá v charakteru: rezerva je vždy krátkodobý zdroj a rezervní fond dlouhodobý
 • Je dán vyúčtovánými operacemi časového rozlišení v daném období
 • Je dán zařazením příslušných aktiv mezi dlouhodobá a nebo krátkodobá

Question 17

Question
Jakým způsobem ovlivní v běžném období tvorba rezerv na záruční opravy:
Answer
 • Žádným
 • Prohloubením neuhrazené ztráty minulých let
 • Snížením nerozděleného zisku minulých let
 • Snížením výsledku hospodaření běžného období

Question 18

Question
Mezi účetní výkazy sestavované v podvojném účetnictví nepatří:
Answer
 • Výkaz Cashflow
 • Výsledovka
 • Rozvaha
 • Auditorská práva

Question 19

Question
Akruální princip v podvojném účetnictví znamená:
Answer
 • Přiřazení nákladů a výnosů do správného účetního období
 • Oceňováním majetku nejnižší možnou hodnotou
 • Správné účtování dle dokladů
 • Používání oceňování reálnou hodnotu

Question 20

Question
Které z následujících položek lze nalézt ve výsledovce s členěním nákladů podle druhu?
Answer
 • Náklady výroby, odpisy ve správě a od bytu, mzdové náklady
 • Odpisy, mzdové náklady, spotřeba materiálu ve výrobě a od bytu
 • Odpisy, mzdové náklady, spotřeba materiálu a energie
 • Odpisy ve správě, mzdové náklady ve výrobě a spotřeba materiálu

Question 21

Question
Při vzniku závazku zvolte z následujících hospodářských operací tu, která zvýší bilanční sumu.
Answer
 • Nákup pozemků v hotovosti
 • Nákup zboží na obchodní úvěr
 • Úhrada dluhu vůči dodavatelům z běžného účtu
 • Úhrada dluhu vůči dodavatelům z pokladny

Question 22

Question
Která z následujících položek výsledovky se přebírá do rozvahy jako výsledek hospodaření za běžné účetní období?
Answer
 • Zisk po zdanění
 • Hrubá obchodní marže
 • Zisk před zdaněním
 • Provozní zisk

Question 23

Question
Náklady příštích období se vykazují:
Answer
 • Na podrozvahových účtech
 • V rozvaze v pohledávkách
 • Ve výsledovce
 • V rozvaze v závazcích

Question 24

Question
V případě, že účetní jednotka účtuje o zásobách na základě průběžného způsobu evidence:
Answer
 • Pak bude za předpokladu inflačního prostředí vykazovat na konci účetního období stejnou hodnotu zásoby jako účetní jednotka, která využívá periodický způsob evidence
 • Tak bude vykazovat na konci účetního období stejnou hodnotu zásob jako účetní jednotka, která využívá periodický způsob evidence
 • Pak nesmí zároveň vést evidenci skladu
 • Ani jedna odpověď není správná

Question 25

Question
Komponentní odepisování je postup, jimž se stanoví:
Answer
 • Velikost účetních odpisů za skupinu aktiv, u nichž se použije výkonový odpis
 • Úhrnná velikost účetních odpisů za jednotlivé hlavní skupiny dlouhodobých aktiv
 • Velikost účetních odpisů konkrétního dlouhodobého aktiva, rozděleného na logické celky
 • Náklady pro základ daně ze zisku tak, aby obsahovaly vždy maximální odpisy

Question 26

Question
Mezi základní účetní výkazy patří:
Answer
 • Účetní deník
 • Předvaha
 • Komentář k účetní závěrce
 • Daňové přiznání

Question 27

Question
Která z definic nejlépe vystihuje závazek:
Answer
 • Ekonomický prostředek pod kontrolou účetní jednotky, který je výsledkem minulých událostí a očekává se od nich budoucnosti zvýšení ekonomického prospěchu plynoucího účetní jednotce
 • Jsou to hmotné a nehmotné statky, ke kterým má účetní jednotka vlastnické právo a pořídila je za úplatu od jiné účetní jednotky
 • Současná povinnost, která je výsledkem minulých událostí a v budoucnu se od jejího vypořádání čeká odtok ekonomického prospěchu z účetní jednotky
 • Přesně oceněné dluhy, které vzniknou na základě transakcích v budoucnu uskutečněných účetní jednotkou a v důsledku jejich úhrady se očekává od toho finančních prostředků z účetní jednotky

Question 28

Question
Oceňovací technika LIFO vede (při růstu běžných cen) k vykázání:
Answer
 • Nižší hodnot zůstatku zásoby na skladě
 • Vyšších hodnot zůstatku zásoby na skladě
 • Zůstatku zásoby na skladě aktuálních prodejních cen
 • Zůstatku zásoby na skladě v předpokládaných prodejních cenách

Question 29

Question
Pokud v rámci testu na snížení hodnoty dlouhodobého aktiva bude stanovena zpětně získatelná částka nižší než aktuální účetní hodnota aktiva, pak:
Answer
 • Rozdíl budeme považovat za výnos a zaúčtuje předpisem MD - opravná položka a D - výnosy ze zhodnocení dlouhodobých hmotných aktiv
 • Účetní jednotka nebude provádět žádnou akci
 • Rozdíl budeme považovat za náklad a zaúčtuje předpis MD – náklady na znehodnocení dlouhodobých hmotných aktiv a D – opravná položka
 • Rozdíl budeme považovat za náklad a zaúčtujeme předpis MD – opravná položka a D – náklady na zhodnocení dlouhodobých hmotných aktiv

Question 30

Question
Která operace bude bilančně neúčinná - nezmění bilanční sumu?
Answer
 • Dodatečné čerpání bankovního úvěru na běžný účet
 • Úhrada přijaté faktury čerpáním bankovního úvěru
 • Výplata podílu na zisku vlastníků účetní jednotky
 • Nákup softwaru na obchodní úvěr

Question 31

Question
Emisní ážio:
Answer
 • Vzniká při každé emisi akcií a řadí se mezi rezervní fondy
 • Může vzniknout při emisi dluhopisů a řadí se mezi kapitálové fondy
 • Může vzniknout při emisi akcií a řadí se mezi kapitálové fondy
 • Vzniká při každé emisi dluhopisů a řadí se mezi rezervní fondy

Question 32

Question
Pasiva rozvahy obsahují zejména informaci:
Answer
 • O podílu peněžních příjmů na tržbách za uplynulý rok
 • O nárocích vlastníků a věřitelů na aktiva účetní jednotky
 • O podílu výnosů na tržbách za uplynulý rok
 • O nárocích účetní jednotky na aktiva věřitelů a vlastníků

Question 33

Question
Rozhodněte, ve kterém okamžiku dojde nejspíše k realizaci úrokového výnosu půjčky – za předpokladu aktuálního účetnictví.
Answer
 • Vždy na konci účetního období – 31.12.
 • V okamžiku kdy dlužník půjčku zaplatí
 • Okamžiku, kdy si dlužník půjčku převezme a nemá možnost je bez sankcí vrátit
 • K realizaci dochází průběžně na základě plynutí času

Question 34

Question
Jak se ve vybraném výkazů projeví přiznání dividend v roce 2014?
Answer
 • Rozvaha: snížení aktiv a současné snížení dluhů
 • Výkaz zisku a ztrát: výnos
 • Rozvaha: změna struktury pasiv
 • Výkaz zisku a ztrát: náklad

Question 35

Question
Jak se projeví odpisy dlouhodobých aktiv v jednotlivých výkazech?
Answer
 • Snížení bilanční sumy v rozvaze – zvýšení investičního CF ve výkazu CF
 • Snížení bilanční sumy v rozvaze – zvýšení výsledku hospodaření ve výsledovce
 • Snížení bilanční sumy v rozvaze – snížení výsledku hospodaření ve výsledovce
 • Snížení bilanční sumy v rozvaze – snížení investičního CF ve výkazu CF

Question 36

Question
Které tvrzení nejlépe charakterizuje čistá aktiva?
Answer
 • Jedná se o pohled na podnikovou podstatu z hlediska aktiv. Vyjadřují, co konkrétně vlastníkům zbyde, pokud budou vyrovnány veškeré závazky
 • Spočítají se jako rozdíl krátkodobých závazku a dlouhodobých aktiv snížených o opravné položky a kumulované odpisy
 • Jedná se o pohled na podnikovou podstatu z hlediska pasiv. Vyjadřují, jak podniková podstata vznikla
 • Jedná se o dlouhodobý majetek vykázaný po odečtení oprávek a opravných položek

Question 37

Question
Cenné papíry stejného druhu, stejného emitenta a stejné jmenovité hodnoty nakoupené za různou pořizovací cenu je možno při prodeji a účtování úbytku ocenit:
Answer
 • Nejvyšší cenou
 • Náhodně vybranou cenou
 • Cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo FIFO
 • Metodou FIFO nebo LIFO

Question 38

Question
Podvojný účetní zápis (účetní operace) se uskuteční vždy:
Answer
 • Stejnou částkou na opačné strany dvou různých účtů
 • Na opačné strany dvou různých účtů částkou bez hodnoty výsledků hospodaření
 • Na stejnou stranu dvou různých účtů částkou bez hodnoty výsledků hospodaření
 • Stejnou částkou na stejnou stranu dvou různých účtu

Question 39

Question
Pokud v rámci testu na snížení hodnoty dlouhodobého aktiva bude stanovena zpětně získatelná částka vyšší než aktuální účetní hodnota aktiva, pak:
Answer
 • Rozdíl budeme považovat za náklad a zaúčtuje předpisem MD – opravná položka a D – náklady na znehodnocení dlouhodobých hmotných aktiv
 • Rozdíl budeme považovat za náklad a zaúčtuje předpisem MD - náklady na znehodnocení aktiv a D – opravná položka
 • Rozdíl budeme považovat za výnos a zaúčtuje předpisem MD – opravná položka a D – výnosy ze znehodnocení aktiv
 • Účetní jednotka nebude provádět žádnou akci

Question 40

Question
Která operace bude bilančně účinná – změní bilanční sumu?
Answer
 • Nákup softwaru na obchodní úvěr
 • Úhrada ztráty u nerozděleného zisku
 • Nákup materiálu v hotovosti
 • Úhrada přijaté faktury čerpáním bankovního úvěru

Question 41

Question
Úhrada ztráty z dosaženého zisku:
Answer
 • Nevede ke změně výše vlastního kapitálu
 • Zajistí zvýšení vlastního kapitálu
 • Ovlivní peněžní toky
 • Ovlivní bilanční sumu