Zápočet KRIMI

Barbora Kadlecová
Quiz by Barbora Kadlecová, updated more than 1 year ago
Barbora Kadlecová
Created by Barbora Kadlecová over 2 years ago
382
1

Description

Quiz on Zápočet KRIMI, created by Barbora Kadlecová on 12/16/2018.

Resource summary

Question 1

Question
Vysvětlete pojem kriminalistika:
Answer
 • je to jeden ze způsobů vyšetřování
 • je to samostatná věda
 • je součástí policejní práce

Question 2

Question
Co je předmětem kriminalistiky?
Answer
 • je to kriminalistická stopa
 • je to zkoumání kriminalistických stop
 • jsou to materiální objekty

Question 3

Question
Jakou strukturu má systém kriminalistické vědy?
Answer
 • kriminalistická taktika, kriminalistická technika
 • kriminalistická daktyloskopie, ohledání místa činu a výslech
 • věda praktická, věda teoretická, věda společenská

Question 4

Question
Od kdy je kriminalistika považována za samostatnou vědní disciplínu?
Answer
 • 1893
 • 1793
 • 1923

Question 5

Question
Co je cílem kriminalistiky?
Answer
 • zkoumání kriminalistických stop
 • kriminalistická identifikace
 • tvorba kriminalistických metod

Question 6

Question
Které podmínky musí splňovat kriminalistická metoda?
Answer
 • ověřená kriminalistickou praxí, uznávaná kriminalistickou praxí, mít vědecký základ, nesmí být v rozporu s platnými zákony
 • musí mít vědecký základ, musí být jednoduchá, ověřená kriminalistickou praxí
 • musí mít materiální základ, nesmí být v rozporu k kriminalistickou praxí, musí být ověřená kriminalistickou praxí

Question 7

Question
Co je to kriminalistické zkoumání?
Answer
 • je to zkoumání stopy kriminalistickou metodou
 • je to zkoumání kriminalistické stopy jakoukoliv vědeckou metodou
 • je to hledání souvislosti mezi kriminalistickýma stopám a výslechem

Question 8

Question
Kdo je zakladatelem moderní kriminalistiky?
Answer
 • Adolf Archibald Reiss
 • sir Henry Faulds
 • Hans Gross

Question 9

Question
V čem spočívá společenská funkce kriminalistiky?
Answer
 • je výukovým předmětem na právnických fakultách a školách bezpečnostního směru
 • poskytuje vědecké metody na řešení různých potřeb společnosti
 • slouží k pátrání po nebezpečných pachatelích trestných činů

Question 10

Question
Přínos Francisa Galtona k rozvoji kriminalistiky spočívá v:
Answer
 • rozvoji metod popisu osob
 • rozvoji kriminalistické daktyloskopie
 • vytvořil první systém kriminalistiky

Question 11

Question
Přínos Alphonse Berthilona k rozvoji kriminalistiky spočívá v:
Answer
 • vytvořil první klasifikační systém daktyloskopie
 • vytvoření metody popisu osob
 • vytvoření teorie kriminalistické identifikace

Question 12

Question
Přínos Rudolfa Archibalda Reisse k rozvoji kriminalistiky spočívá v:
Answer
 • ve vytvoření teorie kriminalistické identifikace
 • založení prvního daktyloskopického systému
 • rozvoji portrétní identifikace osob

Question 13

Question
V čem spočívá přínos E. F. Burinského?
Answer
 • Zasloužil se významně o pronik kriminalistiky do Ruska
 • Prakticky rozvinul kriminalistickou daktyloskopii
 • Zavedl do hodnocení výsledku kriminalistického zkoumání – vnitřní přesvědčení

Question 14

Question
Přínos Františka Protiwenského k rozvoji české kriminalistiky:
Answer
 • v roce 1902 založil v Praze první daktyloskopickou registraci zločinců
 • vydal první učebnici Mechanoskopie
 • autor s nevětším počtem vydaných kriminalistických učebnic

Question 15

Question
Přínos Vítězslava Čelanského k rozvoji české kriminalistiky:
Answer
 • ve svém díle uvádí jako první metody psychického nátlaku při výslechu
 • je autorem díla Systém kriminalistického vzdělání
 • autor s nevětším počtem vydaných kriminalistických učebnic

Question 16

Question
Přínos Josefa Šejnohu k rozvoji české kriminalistiky:
Answer
 • autor s nevětším počtem vydaných kriminalistických učebnic
 • vydal první učebnici Mechanoskopie
 • ve vytvoření teorie kriminalistické identifikace

Question 17

Question
Čím se odlišuje kriminalistika od kriminologie?
Answer
 • v ničem se neodlišuji oba bojuji proti zločinu
 • předmětem kriminologie jsou stopy zločinu
 • předmětem kriminalistiky jsou stopy

Question 18

Question
Definujte kriminalistickou stopu:
Answer
 • je všechno co muže sloužit k objasnění trestného činu
 • materiální změna, která je zkoumatelná kriminalistickými metodami
 • předměty a paměť osoby, které souvisí s kriminalistickou události

Question 19

Question
Klasifikace kriminalistických stop:
Answer
 • stopy materiální a paměťové
 • stopy látkové, paměťové a mikrostopy
 • stopy vnějších znaku objektu a funkčních a dynamických vlastností

Question 20

Question
Definujte mikrostopy
Answer
 • nepatrné částice pevných látek, volným okem těžko postřehnutelné
 • nízké koncentrace roztoků a pachové stopy
 • nepatrné částice krve a jiných kriminalistických stop

Question 21

Question
Definujte kriminalistickou identifikaci
Answer
 • je to zjišťování vztahu kriminalistické stopy a objektu který ji vytvořil
 • je to zkoumání kriminalistických stop za účelem zjištění pachatele
 • je to dokazování totožnosti pachatele a jeho kriminalistické stopy

Question 22

Question
Z kterých principů vychází kriminalistická identifikace?
Answer
 • individuálnosti, relativní stálosti, materiálního odrazu
 • materiálního odrazu, zákonnosti, individuálnosti
 • zákonnosti, individuálnosti, trestnoprávnosti

Question 23

Question
Definujte kriminalistické zkoumání
Answer
 • analýza látek pevného, plynného a kapalného skupenství
 • je to individualizace materiálního objektu vzhledem na stopu
 • je to zkoumání stopy kriminalistickou metodou

Question 24

Question
V čem se odlišuji forenzní vědy a kriminalistika?
Answer
 • forenzní věda nemá definovaný předmět zkoumání
 • cílem kriminalistiky je individualizace objektu
 • cílem forenzních věd je kontrolovat výsledky kriminalistického zkoumání

Question 25

Question
Etapy kriminalistického zkoumání
Answer
 • analýza podmínek zajišťování stop, analýza vlastních stop, analýza srovnávacích materiálů
 • srovnávaní, oddělené zkoumání, vyhodnocení
 • překrytí zobrazení, spojení zobrazení, bodování

Question 26

Question
Průběh kriminalistického zkoumání
Answer
 • oddělené zkoumání stop a srovnávacích materiálu, srovnávání stop a srovnávacích materiálu, vyhodnocení
 • nejprve se zkoumají stopy látkové, potom následuje zkoumání stop paměťových a nakonec se zkoumají mikrostopy
 • všechny stopy se zkoumají najednou, žádná se neupřednostňuje

Question 27

Question
Jakými metodami můžeme uskutečnit srovnávaní při zkoumání kriminalistických stop?
Answer
 • překrytím zobrazení, spojením zobrazení, bodováním, popisem znaku
 • odděleným zkoumáním stop a stop srovnávacích materiálů
 • překopírováním obrazu stopy na obraz srovnávací stopy, popisem znaků, spojením zobrazení stop

Question 28

Question
Co je obsahem zkoumání paměťových stop?
Answer
 • jestli osoba danou skutečnost svými smysly vnímala, jestli si něco zapamatovala, co si zapamatovala, jestli je schopná interpretovat zapamatované, jestli je ochotná interpretovat zapamatované, jestli vědomě lže
 • jestli osoba danou skutečnost svými smysly vnímala, jestli si něco zapamatovala, jestli vědomě lže
 • jestli osoba vědomě lže, jestli je ochotná interpretovat zapamatované

Question 29

Question
Které jsou základní postuláty kriminalistické daktyloskopie?
Answer
 • jedinečnost, neměnnost, neodstranitelnost obrazců papilárních linii
 • nejsou na světe dvě osoby se stejnými papilárními liniemi
 • na srovnání stopy a srovnávacího materiálu je potřeba najít nejméně 10 stejných markantů

Question 30

Question
Uveďte počet základních vzorů obrazců papilárních linií používaných kriminalistickou daktyloskopii
Answer
 • 5
 • 10
 • 6

Question 31

Question
Kolik markantů je potřeba pro identifikaci obrazců papilárních linií?
Answer
 • 17
 • 10
 • 6

Question 32

Question
Uveďte, které pojmenování jsou platná pro markanty obrazců papilárních linií
Answer
 • vidlice, trojitá vidlice, krátká čárka, argentorát, můstek, ostrůvek
 • můstek, ostrůvek, vidlice, klička, vír
 • klička vlevo, kyanoakrylát, oblouk

Question 33

Question
Vyjmenujte základní daktyloskopické vzory
Answer
 • oblouk, otevřená klička vlevo, uzavřená klička vlevo, otevřená klička vpravo, uzavřená klička vpravo, vír
 • oblouk, delta, vír, klička vlevo, klička vpravo
 • oblouk, uzavřená klička vlevo, uzavřená klička vpravo, hladká linie

Question 34

Question
Vědecký základ kriminalistické trasologie
Answer
 • vnější znaky objektů vzniklé opotřebováním jsou na úrovni makroreliefu jedinečné a nenapodobitelné
 • vnitřní znaky objektů vzniklé výrobou jsou na úrovni makroreliefu nenapodobitelné
 • vnější znaky objektů jsou využitelné jenom pro zkoumání druhové příslušnosti nástroje

Question 35

Question
Vědecký základ kriminalistické mechanoskopie
Answer
 • vnější znaky objektů jsou na úrovni mikroreliefu jedinečné a nenapodobitelné
 • vnitřní znaky objektů jsou na úrovni mikroreiefu jedinečné a nenapodobitelné
 • mechanoskopické stopy jsou na úrovni mikroreliefu nenapodobitelné

Question 36

Question
Mechanoskopické stopy makroreliéfu objektů umožňují:
Answer
 • individualizaci objektu
 • stanovení skupinové příslušnosti objektu
 • individualizaci nástroje

Question 37

Question
Druhy kriminalistické fotografie objektů
Answer
 • orientační, přehledná, polodetailní, detailní
 • orientační, celková, detailní
 • polarizační, třidílna, v IR světle

Question 38

Question
Kriminalistická fotografie osoby obsahuje záběry:
Answer
 • zepředu, pravý profil, 3/4 pootočení zleva
 • celé postavy, hlavy s doplňky
 • celé postavy, v sede s otevřenýma očima, tváře

Question 39

Question
K čemu se využívá fotografie spektrozonální?
Answer
 • zvýraznění barevného kontrastu předmětů
 • úpravu rozměru fotografie
 • odstranění odlesku světla

Question 40

Question
Kriminalistická antropologie zkoumá materiály:
Answer
 • osteologické, trichologické, celkovou postavu osoby
 • trichologické, osteologické, somatoskopické
 • somatoskopické, vlasy, chlupy

Question 41

Question
Vrchní vrstva vlasu se nazývá:
Answer
 • kůra
 • kutikula
 • pokožka

Question 42

Question
Dřeň lidského vlasu je:
Answer
 • nepřerušovaná
 • přerušovaná
 • tvoří až 2/3 hrubky vlasu

Question 43

Question
Podle čeho se stanovuji druhy zvířecích chlupů?
Answer
 • stavbou kutikuly
 • stavbou dřeně
 • stavbou kůry

Question 44

Question
Které jsou základní lidské etnické druhy?
Answer
 • bílý, černý, žlutý
 • kaukazoid, negroid, mongoloid
 • evropané, eskimáci, indiáni

Question 45

Question
Která část lidské kostry signalizuje nejspolehlivěji pohlaví osoby?
Answer
 • lebka
 • pánev
 • stehenní kost

Question 46

Question
Které znaky kostry dospělé osoby určují věk nejspolehlivěji?
Answer
 • degenerativní změny na kostech, švy na lebce, spojení pubických kosti
 • opotřebení zubů
 • degenerativní změny na kostech

Question 47

Question
Které znaky kostry nedospělého jedince určují věk osoby nejspolehlivěji?
Answer
 • kalcifikace zubů, prořezávání zubů přirůstání epifýz k diafýzám kostí
 • kalcifikace zubů
 • kalcifikace zubů, švy na lebce

Question 48

Question
Které znaky charakterizuji zevnějšek osoby?
Answer
 • základní, doplňující, zvláštní znamení
 • anatomické, chůze, řeč
 • výraz tváře, výška osoby

Question 49

Question
Jaké druhy popisu osoby rozlišuje kriminalistika?
Answer
 • úřední, laický
 • kreslený, skládaný
 • popis tváře, popis postavy

Question 50

Question
Jaké druhy portrétu osoby rozlišuje kriminalistika?
Answer
 • fotografický, kreslený, skládaný, plastický
 • kreslený, skládaný, úřední
 • kreslený, identikit, plastický
Show full summary Hide full summary

Similar

A-Level History: Nazi Germany
cian.buckley+1
Biology B2.3
Jade Allatt
GCSE Maths: Algebra & Number Quiz
Andrea Leyden
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
valentina brizio
Tema 1: La filosofía presocrática
Jocelyn Abigail Garcia Reyna
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
Branding: Adidas
Gabriela Sánchez Idrovo
Data Types
Santiago Castillo
Key Biology Definitions/Terms
Chelsie Cottingham
ESTADO E RELAÇAO DE PODER
Adeildoethatiane Silva
The future of education
Gisella Martínez