yenbeo

Hải Yến
Quiz by Hải Yến, updated more than 1 year ago
Hải Yến
Created by Hải Yến over 2 years ago
266
1

Description

Quiz on yenbeo, created by Hải Yến on 01/08/2019.

Resource summary

Question 1

Question
Câu 2: Lệnh nào dưới đây để thay đổi thông tin cá nhân người dùng
Answer
 • a. chmod
 • b. chsh
 • c. chfn
 • d. chown

Question 2

Question
Câu 1: Ký tự * tương ứng với
Answer
 • a.với thứ tự bất kỳ của một hay nhiều ký tự
 • b. với một ký tự bất kỳ
 • c. với một trong những ký tự trong ngoặc hoặc giới hạn
 • d. với chuỗi ký tự trong ngoặc hoặc giới hạn

Question 3

Question
Câu 3: Để chỉ liệt kê danh sách các tập tin có ký tự cuối cùng trong tên là “ ? ” thư mục hiện hành , ta dùng lệnh ?
Answer
 • a. ls *?
 • b. ls*\?
 • c. ls*[?]
 • d. Tất cả đều sai

Question 4

Question
Câu 4:Chuỗi nào sau đây đại diện cho các tên file mà bắt đầu bằng một ký tự hoa, chứa một chữ số hệ 8 và không kết thúc bằng một chữ cái hệ số 16
Answer
 • A. [A-Z]*[0-7]*[^a-fA-F]
 • B. [A-Z]*[0-7]*[0-9a-fA-F]
 • C. [A-Z]*[0-7]*[^0-9a-fA-F]
 • D. [A-Z]*[1-8]*[^0-16]

Question 5

Question
Câu 5. Câu lệnh userdel tùy chọn -r sẽ thực hiện điều gì?
Answer
 • a. xóa các file tồn tại trong thư mục riêng của người dùng
 • b. xóa các file nằm trong thư mục khác có liên quan đến người dùng
 • d. Tất cả đều đúng
 • c. xóa bản ghi tương ứng với người dùng trong tệp tin etc/passwd

Question 6

Question
Câu 6(??): Nếu 1 khối nhớ ngoài có độ dài 2KB và địa chỉ của một khối nhớ ngoài có độ dài 4 bytes thì 1 file cho phép định vị không gian lưu trữ dữ liệu tối đa trên đĩa của file là bao nhiêu?
Answer
 • A.512 KB
 • B.256 KB
 • C.1024 KB
 • D.768 KB

Question 7

Question
Câu 7. Để thay đổi nội dung dấu nhắc cấp 2, ta dùng lệnh:
Answer
 • a. PS1
 • b. PS2
 • c. PS3
 • d. PS4

Question 8

Question
Câu 8: Để đánh số thứ tự của tất cả các dòng trong file trừ các dòng trống sử dụng lệnh nào dưới đây?
Answer
 • a. nl
 • b. nl-b
 • c. nl-n
 • d. nl-t

Question 9

Question
Câu 9: Điều gì xảy ra với một tiến trình khi ta kill tiến trình cha của nó
Answer
 • a. Không có gì ảnh hưởng
 • b. Tiến trình con sẽ chết theo
 • c. Chương trình sẽ đọc lại file cấu hình
 • d. Sẽ có một tiến trình con mới sinh ra

Question 10

Question
Câu 10. Lệnh who liệt kê:
Answer
 • a. Tất cả những người dùng có trong hệ thống.
 • b. Những người dùng đang đăng nhập vào hệ thống.
 • c. Người dùng đang sử dụng hiện thời.
 • d. Tất cả những người dùng không phải là supervisor.

Question 11

Question
Câu 1-1-2. Tùy chọn -q của lệnh tail có ý nghĩa:
Answer
 • a. cố gắng mở một file khó truy nhập khi bắt đầu thực hiện lệnh tail
 • b. sau khi hiện nội dung file sẽ hiện thông tin về file
 • c. hiển thị tài liệu về file
 • d. không đưa ra tên file ở dòng đầu trong nội dung được hiển thị

Question 12

Question
Câu 2-1-2: Tập tin /etc /shadow chứa thông tin gì của users hệ thống???
Answer
 • a. Chứa profile của người dùng
 • b. Chứa UID, GID , home directory , shell
 • c. Chứa password của người dùng
 • d. Chứa login name

Question 13

Question
Câu 3-1-2. Trong lệnh đổi mật khẩu passwd, tham số -stdin biểu diễn:
Answer
 • a. Đòi hỏi phải gõ lại mật khẩu cũ trước khi thay đổi mật khẩu mới.
 • b. Việc nhập mật khẩu người dùng chỉ được tiến hành từ thiết bị vào chuẩn không thể tiến hành từ đường dẫn
 • c. Khóa một tài khoản người dùng
 • d. Hiển thị thông tin ngắn gọn về trạng thái mật khẩu của người dùng được đưa ra

Question 14

Question
Câu 4-1-2. Để thay đổi nội dung dấu nhắc nhập liệu, ta dùng lệnh:
Answer
 • a. PS1
 • b. PS2
 • c. PS3
 • d. PS4

Question 15

Question
Câu 5-1-2. Lệnh id -g halv hiển thị
Answer
 • a. Chỉ số nhóm của người dùng halv
 • b. Chỉ số của người dùng halv
 • c. Thiết bị đầu cuối người dùng halv sử dụng
 • d. Khác

Question 16

Question
Câu 6-1-2: Lệnh nào sau đây mang ý nghĩa thêm số thứ tự của các dòng trong file?
Answer
 • a. nl [tuỳ chọn]
 • B. Croupname:group id:passwd:user
 • C. Croupname:passwd:group id:user
 • D. Users:group id : passwd:groupname

Question 17

Question
Câu 7-1-2. Lệnh chgrp dùng để:
Answer
 • a. Thay đổi quyền sở hữu file
 • b. Thay đổi quyền sở hữu nhóm
 • c. Thay đổi kiểu truy nhập file
 • d. Thay đổi quyền sở hữu của nhóm người dùng khác.

Question 18

Question
Câu 8-1-2: Sử dụng ký tự nào để ngăn cách các lệnh trên cùng 1 dòng lệnh (chú ý chọn câu tl thích hợp nhất)?
Answer
 • A. Dấu gạch đứng "|"
 • B. Dấu chấm phẩy ";" hoặc dấu gạch đứng "|"
 • C. Dấu chấm phẩy ";"
 • D. Dấu lớn hơn ">"

Question 19

Question
Câu 9-1-2. Mỗi bản ghi (dòng) trong file etc/group gồm có:
Answer
 • a. 4 trường là tên nhóm, mật khẩu, chỉ số nhóm, tên người dùng
 • b. 4 trường là tên nhóm, mật khẩu nhóm, chỉ số nhóm, tên người dùng
 • c. 4 trường là tên nhóm, mật khẩu nhóm, chỉ số nhóm, danh sách tên người dùng trong nhóm
 • d. 4 trường là tên nhóm, chỉ số nhóm, mật khẩu nhóm, danh sách tên người dùng trong nhóm

Question 20

Question
Câu 10-1-2. Tiến trình khởi động của Linux là:
Answer
 • a. LILO -> init -> Kernel
 • b. Kernel -> init -> LILO
 • c. init -> LILO -> Kernel
 • d. LILO -> Kernel -> init

Question 21

Question
21. Để kết thúc tiến trình có PID=1, ta thi hành lệnh:
Answer
 • A. kill -9 1
 • B. kill -p 1
 • C. kill -15 1
 • D. Ko có lệnh nào đúng

Question 22

Question
22. Chuỗi nào sau đây đại diện cho các tên file mà có 6 ký tự mà ký tự đầu vào và cuối không phải là số?
Answer
 • A. [^0-9]....[^0-9]
 • B. [!0-9]....[!0-9]
 • C. [0-9]....[0-9]
 • D. [!0-9]????[!0-9]

Question 23

Question
Câu 23. Để thay đổi nội dung dấu nhắc shell, ta dùng lệnh:
Answer
 • a. PS1
 • b. PS2
 • c. PS3
 • d. PS4

Question 24

Question
Câu 24: Để chép nội dung file1 vào cuối file 2 ta dùng lệnh
Answer
 • a. cat file1 file2
 • d. copy file1 >>file2
 • b. more file 1 2> file2
 • c. cat file1>>file2

Question 25

Question
Câu 25: Để tạo một file có tên là newfile trong thư mục VD sử dụng lệnh nào dưới đây ?
Answer
 • d. Đáp án A và B đúng
 • c. cat > VD/newfile
 • b. cat VD/newfile
 • a. touch > VD/newfile

Question 26

Question
Câu 26: KHi thay đổi nội dung dấu nhắc shell, cặp ký tự điều khiển "\s" có nghĩa là gì?
Answer
 • A. Hiển thị tên hệ shell
 • B. Hiển thị thứ tự của lệnh trong lịch sử
 • C. Hiển thị chữ cái 's'
 • D. Hiển thị thời gian hiện tại theo số giây

Question 27

Question
27. Lệnh uniq được sử dụng có hiệu quả trong trường hợp nào?
Answer
 • b. Trên một file không có dòng trùng lặp
 • d. Tất cả các đáp án trên
 • c. Trên một file trắng
 • a. Trên một file có nhiều dòng trùng lặp

Question 28

Question
28. Ý nghĩa của dấu ">". (chú ý chọn câu trả lời thích hợp nhất)
Answer
 • a. so sánh lớn hơn
 • b. chuyển hướng lối ra chuẩn (standard ouput)
 • c. chuyển hướng lối vào chuẩn (standard input)
 • d. tạo một file

Question 29

Question
Câu 29: Thư mục home của người dùng hiện tại được thể hiện bằng ký nào sau đây ?
Answer
 • b. ~
 • a. ;
 • c. #
 • d. &

Question 30

Question
30. Trong Linux, lệnh nào dùng thay đổi dấu nhắc lệnh thành (chú ý dấu cách trống): root@trungvd:/home/trungvd:\bash#>
Answer
 • A. PS1='\u@\h:\w:\\\s\#>'
 • B. PS1='\u@\h:\w:\\\s\$'
 • C. PS1='\u@\h:\w:\s\$>'
 • D. PS1='\u@\h:\w:\\\s\$>'

Question 31

Question
31. Khi thay đổi nội dung nhắc lệnh shell, cặp ký tự điều khiển "\#" có nghĩa là gì?
Answer
 • A. Hiểu thị dấu #
 • B. Hiển thị thứ tự của lệnh
 • C. Hiển thị hệ shell
 • D. Hiển thị thứ tự của lệnh trong lịch sử

Question 32

Question
Câu 32. Trong lệnh tạo liên kết ln [tùy_chọn] [tên-nối] Lệnh này sẽ tạo một liên kết đến thư mục/file đích với tên file liên kết là tên-nối. Nếu tên-nối không có, một liên kết với tên file liên kết giống như tên file đích sẽ được tạo ra trong thư mục hiện thời. Tùy chọn -f có ý nghĩa gì?
Answer
 • d. Tạo các liên kết tượng trưng
 • c. Tạo liên kết cứng đến các thư mục
 • b. Xóa bỏ các file đích đang tồn tại
 • a. Tạo liên kết quay trở lại cho mỗi file đích đang tồn tại.

Question 33

Question
Câu 33. Lệnh ps liệt kê:
Answer
 • c. Những tiến trình đang tạm dừng
 • b. Những tiến trình đang chạy trong chế độ nổi
 • a. Những tiến trình đang chạy trong chế độ nền
 • d. Những tiến trình đang chạy trong chế độ nền và nổi.

Question 34

Question
Câu 34: Sau khi Dung rời khỏi công ty , bạn dùng lệnh userdel để xóa user này. Mẩu tin user này trong file ect/passwd bị xóa . Tuy vậy trong home diretory có thể vẫn còn thư mục của user này . Bạn có thể dùng lệnh nào sau đây để khẳng định home directory cũng đã bị xóa
Answer
 • a. userdel –m Dung
 • b. userdel –u Dung
 • d. userdel –r Dung
 • c. userdel - l Dung

Question 35

Question
Câu 35: Để xem hướng dẫn cách sử dụng lệnh ls, ta thực hiện lệnh ?
Answer
 • d. doc ls
 • c. man ls
 • b. list ls
 • a. help ls

Question 36

Question
Câu 36. Lệnh groupdel thực hiện
Answer
 • d. Xóa chỉ số nhóm người dùng của những người dùng trong nhóm này.
 • c. Xóa nhóm người dùng với điều kiện không có người dùng nào thuộc nhóm này
 • b. Xóa nhóm người dùng và xóa chỉ số nhóm người dùng của tất cả người dùng thuộc nhóm đó
 • a. Xóa nhóm người dùng và tất cả người dùng thuộc nhóm đó

Question 37

Question
Câu 37: Phần quan trọng nhất của hệ điều hành Linux là :
Answer
 • d. Shell
 • c. Kernel
 • b. Services
 • a. File System

Question 38

Question
38. Câu lệnh nào sau đây không cho ra kết quả là 12?
Answer
 • $i=10 $expr $i + 2
 • $expr '6*2'
 • $expr 6\*2
 • $expr 6 + 6

Question 39

Question
39. Chuỗi nào sau đây đai diện cho các tên file mà không bắt đầu bằng chữ số và phần mở rộng là 3 ký tự thường??
Answer
 • [^0-9]*....
 • [^0-9]*.???
 • [^0-9]*.[a-z][a-z].[a-z]
 • [0-9]*.[a-z][a-z].[a-z]

Question 40

Question
Câu 40. Lệnh bảo trì sudo dùng để:
Answer
 • d. Hiển thị thông tin về các thiết bị đầu cuối đang được sử dụng
 • c. Cho phép quản trị hệ thống nâng cấp quyền truy xuất đến một tập lệnh quản trị hệ thống cho một vài user thường
 • b. Hiển thị dung lượng đĩa còn trống trên hệ thống file. Đơn vị là 1K block, với 512B cho 1 block
 • a. Hiển thị tổng dung lượng bộ nhớ chính và swap đang được dùng và còn trống cũng như share memory và buffers được dùng bởi kernel

Question 41

Question
41.Khi thay đổi nội dung dấu nhắc shell,cặp ký tự điều khiển "\t" có nghĩa gì?
Answer
 • Hiển thị giờ hiện tại
 • Hiển thị ngàyhiện tại
 • Hiển thị tên thiết bị đầu cuối
 • Hiển thị dấu tab

Question 42

Question
Câu 42: Để sao chép tất cả nội dung có trong thư mục / dir vào thư mục /tmp , thi hành lệnh
Answer
 • d. Tất cả đều đúng
 • c. cp –parents /dir /tmp
 • b. cp –a /dir/tmp
 • a. cp –r /dir /tmp

Question 43

Question
Câu 70. Khi thay đổi nội dung dấu nhắc lệnh shell, cặp ký tự điều khiển "\u" có nghĩa là gì?
Answer
 • a. Hiển thị Tên người dùng
 • b.Hiển thị chữ cái 'u'
 • c. Hiển thị thứ tự của lệnh
 • d.Hiển thị kiểu thời gian của hệ thống

Question 44

Question
Một user có ng dùng có tên là sinh viên và thư mục người dùng của anh ta là /home/sinhvien. Để trở về thư mục người dùng của anh ta một cách nhanh nhất, anh ta phải dùng lệnh
Answer
 • cd/home/sinhvien
 • cd/ ; cd home ; cd sinhvien
 • cd
 • cd/home sinhvien

Question 45

Question
Trong lệnh head để thể hiện n byte đầu tiên của 1 file, ta dùng tùy chọn nào?
Answer
 • -c
 • -q
 • -v
 • -n

Question 46

Question
Để xem cây tiến trình ta dùng lệnh nào sau đây?
Answer
 • pstree
 • ptree
 • processtree
 • tree

Question 47

Question
Câu 24. Khi sử dụng chương trình mc (Midnight Commander), việc hiển thị tên file sẽ bổ sung một ký tự, nếu ký tự bổ sung là dấu '*', ý nghĩa biểu diễn là:
Answer
 • a. File khả thi
 • b. File sao lưu
 • c. File ẩn
 • d. File liên kết

Question 48

Question
Câu 184: Lệnh nào cho phép tạo một tk ng dùng mới trên hệ thống ?
Answer
 • d. Cả 2 lệnh adduser và useradd
 • c. Lệnh passwd
 • b. Lệnh useradd
 • a. Lệnh adduser

Question 49

Question
Câu 182: Để hiển thị 10 dòng đầu trong file vd.txt sử dụng lệnh nào dưới đây ?
Answer
 • d. tail –n =10 vd.txt
 • c. list –n =10 vd.txt
 • b. head –c=10 vd.txt
 • a. head vd.txt

Question 50

Question
Khi gõ lệnh, nếu dòng lệnh quá dài, Linux cho phép ngắt dòng lệnh xuống dưới bằng cách thêm ký tự nào tại cuối dòng?
Answer
 • \<
 • \
 • ^
 • /

Question 51

Question
Câu 160: Lệnh hiển thị ra kết quả đầy đủ hơn với tên đăng nhập, tên người dùng đang đăng nhập, tên thiết bị và ngày giờ đăng nhập là gì ?
Answer
 • d. Cả user, who, whoami
 • c. whoami
 • b. who
 • a. user

Question 52

Question
Câu 133: Tất cả các nhóm được liệt kê trong file / etc/group . Mỗi nhóm được thể hiện trên một dòng . Hãy xác định trật tự đúng của các trường trên thực thể này
Answer
 • d. GID, member list, groupname, password
 • c. groupname, GID , password , member list
 • b. GID, groupname, password , member list
 • a. groupname ,password,GID,member list

Question 53

Question
Câu 94. Lệnh bảo trì df dùng để:
Answer
 • d. Hiển thị thông tin về các thiết bị đầu cuối đang được sử dụng
 • c. Cho phép quản trị hệ thống nâng cấp quyền truy xuất đến một tập lệnh quản trị hệ thống cho một vài user thường
 • b. Hiển thị dung lượng đĩa còn trống trên hệ thống file. Đơn vị là 1K block, với 512B cho 1 block
 • a. Hiển thị tổng dung lượng bộ nhớ chính và swap đang được dùng và còn trống cũng như share memory và buffers được dùng bởi kernel

Question 54

Question
Lệnh nào dùng để gán quyền chỉ đọc và thực thi cho tất cả ng dùng đối với file tên là vd.txt
Answer
 • chmod +rx vd.txt
 • chmod =rx vd.txt
 • chmod ugo-w vd.txt
 • chmod 666 vd.txt

Question 55

Question
Câu 167: Lệnh nào cho biết chiều dài trong tập tin ‘abc.txt’?
Answer
 • d. Tất cả đều sai
 • c. wc-w abc.txt
 • b. wc-L abc.txt
 • a. wc-l abc.txt

Question 56

Question
Câu 167: Lệnh nào cho biết số dòng trong tập tin ‘abc.txt’?
Answer
 • c. wc-w abc.txt
 • d. Tất cả đều sai
 • b. wc-L abc.txt
 • a. wc-l abc.txt

Question 57

Question
Câu 173: Lệnh nào dưới đây thực hiện việc tìm kiếm theo đặc tính của file ?
Answer
 • a. egrep
 • b. fgrep
 • d. search
 • c. find

Question 58

Question
Kết quả trả về sau khi thực hiện hết các lệnh sau là gì ? mkdir -p MNM/N01/TH1 MNM/N01/TH2 rmdir -p MNM/N01/TH[0-9]
Answer
 • mdir: failed to move directory 'MNM/N01': Directory not empty
 • mdir: failed to move directory 'MNM': Directory not empty
 • mdir: failed to move directory 'MNM/N01/TH01': Directory not empty
 • Không có lỗi gì

Question 59

Question
Câu 88. Lệnh jobs liệt kê:
Answer
 • c. Những tiến trình đang tạm dừng và chạy trong chế độ nền
 • d. Những tiến trình đang tạm dừng
 • b. Những tiến trình đang chạy trong chế độ nổi
 • a. Những tiến trình đang chạy trong chế độ nền

Question 60

Question
Trong lệnh đổi mật khẩu passwd, tham số -f biểu diễn:
Answer
 • Đòi hỏi phải gõ lại mật khẩu cũ trước khi thay đổi mật khẩu mới.
 • Khóa một tài khoản người dùng
 • Mở khóa một tài khoản
 • Không cần ktra mật khẩu cũ

Question 61

Question
Câu 161: Lệnh hiển thị ra thời gian hiện tại của hệ thổng là gì ?
Answer
 • d. Time
 • c. date
 • b. time
 • a. datetime

Question 62

Question
Câu 37. Lệnh chmod dùng để:
Answer
 • d. Thay đổi quyền sở hữu của nhóm người dùng khác.
 • c. Thay đổi kiểu truy nhập file
 • b. Thay đổi quyền sở hữu nhóm
 • a. Thay đổi quyền sở hữu file

Question 63

Question
Câu 176: Ví dụ về một nhóm người dùng trong file /etc/group có dạng như sau “ disk:x:6:root” Trường root trong file trên có ý nghĩa là gì ?
Answer
 • d. Thư mục để nhóm người dùng đăng nhập
 • c. Tên đầy đủ hoặc các thông tin khác về nhóm người dùng
 • b. Danh sách người dùng thuộc nhóm đó
 • a. Tên nhóm người dùng

Question 64

Question
Câu 112: Cách bố trí nào sau đây đúng trong file /etc/group:
Answer
 • d. Groupname:group id:passwd:users
 • c. Groupname:passwd:group id:users
 • b. Users:group id: passwd:groupname
 • a. Group id:passwd:groupname:users

Question 65

Question
Tham số PPID dùng để chỉ
Answer
 • Không cái nào đúng
 • Papa Process ID
 • Parent Process ID
 • Property process ID

Question 66

Question
Khi thay đổi nội dung dấu nhắc lệnh shell, cặp ký tự điều khiển "\n" có ý nghĩa gì?
Answer
 • In ra chữ cái 'n'
 • Ký hiệu xuống dòng
 • Hiện thi tên này
 • Hiện thi tên người dùng

Question 67

Question
Lệnh grep -v 'abc' abc.txt có nghĩa là (chú ý tìm câu trả lời thích hợp nhất)
Answer
 • a. tìm tất cả những dòng có chứa chuỗi 'abc' trong file abc.txt
 • c. tìm tất cả những dòng có chứ a chuỗi 'abc','ABC','aBc','ABc','abC' trong file abc.txt
 • d. tìm tất cả những dòng không chứa chuỗi 'abc' trong file abc.txt
 • b. tìm tất cả những dòng c óchứ a chuỗi 'abc','ABC','aBc','ABc','abC' trong thư mục hiện thời

Question 68

Question
Câu 69. Mỗi dòng nội dung của file /etc/passwd
Answer
 • d. Gồm có 8 trường thông tin
 • b. Gồm có 6 trường thông tin
 • a. Gồm có 5 trường thông tin
 • c. Gồm có 7 trường thông tin

Question 69

Question
Câu 7: Ký tự \> tương ứng với
Answer
 • c. bắt đầu một từ
 • d. kết thúc một từ
 • b. kết thúc một dòng
 • a. bắt đầu của một dòng

Question 70

Question
Câu 29. Trong lệnh tạo liên kết ln [tùy_chọn] <đích> [tên-nối] Lệnh này sẽ tạo một liên kết đến thư mục/file đích với tên file liên kết là tên-nối. Nếu tên-nối không có, một liên kết với tên file liên kết giống như tên file đích sẽ được tạo ra trong thư mục hiện thời. Tùy chọn -b có ý nghĩa gì?
Answer
 • d. Tạo các liên kết tượng trưng
 • c. Tạo liên kết cứng đến các thư mục
 • b. Xóa bỏ các file đích đang tồn tại
 • a. Tạo liên kết quay trở lại cho mỗi file đích đang tồn tại.

Question 71

Question
Câu 157: “ doc” là một thư mục , lệnh nào sai trong các lệnh dưới đây ?
Answer
 • d. cp-s/doc mydoc
 • c. rm –rf/doc
 • b. ln/doc mydoc
 • a. ln – s/doc mydoc

Question 72

Question
Câu 19. Lệnh whoami liệt kê:
Answer
 • d. Tất cả những người dùng không phải là supervisor
 • c. Người dùng đang sử dụng hiện thời
 • a. Tất cả những người dùng có trong hệ thống.
 • b. Những người dùng đang đăng nhập vào hệ thống

Question 73

Question
Câu 131: Để tạo tài khoản người dùng “abc” là thành viên của nhóm “group ” ta dùng lệnh (Nghi ngờ)
Answer
 • b. useradd –G group abc
 • d. useradd group abc
 • a. useradd –g group abc
 • c. useradd –m group abc

Question 74

Question
Câu 130: Tìm tất cả sự khác nhau giữa hai tập tin ta dùng lệnh :
Answer
 • a. cpm
 • c. wc
 • b. diff
 • d. Tất cả đều sai

Question 75

Question
Câu 155: Để dừng một tiến trình ta dùng lệnh nào
Answer
 • c. Shutdown
 • d. Halt
 • a. Stop
 • b. Kill

Question 76

Question
Câu 16. Trong lệnh đổi mật khẩu passwd, tham số nào biểu diễn việc xóa bỏ mật khẩu của một người dùng:
Answer
 • a. -f
 • c. -u
 • d. -d
 • b. -l

Question 77

Question
Câu 126: Quan sát file /ect/passwd , bạn thấy trong password chứa ký hiệu ‘x’ . Ý nghĩa của ký tự này là gì
Answer
 • c. Tất cả các passwords đều trống
 • d. Tất cả các passwords đều hết hạn
 • a. Password đã được mã hóa
 • b. Bạn đang sử dụng shadow password

Question 78

Question
Câu 162: Lệnh đếm số dòng trong file là một trong các lệnh nào dưới đây ?
Answer
 • d. row
 • b. count
 • a. wc
 • c. rc

Question 79

Question
Câu 35. Thông tin về một file có dạng sau (được hiện ra theo lệnh hiện danh sách file ls -l): b-wxr-xrwx 12 root root 4096 Oct 23 2000 LinuxVN.com Ký tự b biểu diễn:
Answer
 • c. File kiểu ký tự
 • b. File kiểu khối
 • a. Thư mục
 • d. Liên kết tượng trưng

Question 80

Question
Câu 96. Hệ thống log file var/log/message dùng để:
Answer
 • c. Lưu các thông tin khi hệ thống mới khởi động
 • d. Hiển thị các thông tin của phần cứng khi hệ thống boot lên
 • b. Lưu giữ thông tin thống kê login, logout và các ipadress truy cập vào hệ thống
 • a. Cho biết các sự kiện diễn ra trong hệ thống bao gồm các hành động start, stop các tiến trình, user login logout, các lỗi hệ thống…

Question 81

Question
Trong Linux, lệnh nào dùng để khởi động lại hệ thống
Answer
 • Shutdown -rt 0
 • Reset
 • Restart
 • Boot

Question 82

Question
Câu 137: Để xem nội dung của tập tin văn bản , ta dùng lệnh :
Answer
 • d. Tất cả đêù đúng
 • b. head
 • a. more
 • c. cat

Question 83

Question
Câu 4: Ký tự ^ tương ứng với
Answer
 • b. kết thúc một dòng
 • c. bắt đầu một từ
 • a. bắt đầu của một dòng
 • d. kết thúc một từ

Question 84

Question
File nào xác định tài khoản tất cả các trên hệ thống của bạn
Answer
 • /etc/passwd
 • /etc/password
 • /etc/user/conf
 • /etc/users

Question 85

Question
Câu 111: Giải nén file dùng lệnh nào trong số những lệnh sau đây?
Answer
 • c. gzip
 • b. gunzip
 • a. zcat
 • d. compress

Question 86

Question
Câu 67. Tùy chọn -f trong lệnh nén file compress có ý nghĩa là:
Answer
 • c. nếu tùy chọn này được đưa ra, compress sẽ thực hiện việc nén các thư mục
 • d. hiển thị tỷ lệ giảm kích thước cho mỗi file được nén.
 • b. tùy chọn này sẽ thực hiện việc nén hoặc giải nén rồi đưa ra thiết bị ra chuẩn, không có file nào bị thay đổi
 • a. nếu tùy chọn này không được đưa ra và compress chạy trong chế độ nền trước, người dùng sẽ được nhắc khi các file đã thực sự tồn tại và có thể bị ghi đè. Các file được nén có thể được khôi phục lại nhờ việc sử dụng lệnh uncompress.

Question 87

Question
Kiểu nhóm nào trong Moodle mà tất cả các học viên là 1 phần của lớp học, chỉ có duy nhất 1 nhóm đó chính là Course?
Answer
 • No Groups
 • Không có kiểu nhóm nào như thế trong Moodle
 • Separate Groups
 • Visible Groups

Question 88

Question
Khi thay đổi nd dấu nhắc lệnh shell, cặp ký tự điều khiển "\n" có ý nghĩa là gì?
Answer
 • Ký hiệu xuống dòng
 • In ra chữ cái 'n'
 • Hiển thị tên máy
 • Hiển thị tên ng dùng

Question 89

Question
Loại forum nào trong Moodle giống với truyền thống nhưng tất cả các bài post được hiển thị trong trang frontpage và khi ng dùng click vào Discuss this topic thì một trang mới sẽ hiển thị để nhập các comments?
Answer
 • Each person post on discussion
 • Q and A
 • Standard forum với định dạng blog
 • Single simple discussion

Question 90

Question
Đâu là 1 định danh về trạng thái của ng dùng trong 1 ngữ cảnh nhất định trong Moodle?
Answer
 • Permission
 • Role
 • Context
 • Capability

Question 91

Question
Câu 141: Để chuyển về thư mục chủ của người dùng hiện hành , ta dùng lệnh ?
Answer
 • d. cd/home
 • a. pwd
 • b. cd~
 • c. cd..

Question 92

Question
Câu 39. Lệnh chown dùng để:
Answer
 • d. Thay đổi quyền sở hữu của nhóm người dùng khác.
 • b. Thay đổi quyền sở hữu nhóm
 • c. Thay đổi kiểu truy nhập file
 • a. Thay đổi quyền sở hữu file

Question 93

Question
Câu 3: Ký tự [] tương ứng với
Answer
 • c. Tương ứng với một trong những ký tự trong ngoặc hoặc giới hạn
 • d. Tương ứng với chuỗi ký tự trong ngoặc hoặc giới hạn
 • b. Tương ứng với một ký tự bất kỳ
 • a. Tương ứng với thứ tự bất kỳ của một hay nhiều ký tự

Question 94

Question
Công cụ nào trong Moodle giúp người học tự đánh giá kết quả học tập của mình cũng như các trợ giúp giáo viên ,trợ giúp quá trình trao đổi thông tin?
Answer
 • Workshop
 • Wiki
 • Lessons
 • Glossary

Question 95

Question
Phát biểu nào sau đây là sai về quy tắc gõ lệnh trong Linux?
Answer
 • Không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
 • Tên lệnh là một dãy ký tự mà không có dấu cách
 • Tham số được phân ra làm 2 loại: tham số khóa và tham số giá trị.
 • Tham số khóa thường bắt đầu bởi dấu "-" hoặc hai dấu trừ liên tiếp"--"

Question 96

Question
Moodle được đăng ký theo giấy phép nào?
Answer
 • Bộ ba giấy phép GPL/LGP/MPL
 • Giấy phép GPL
 • Bộ hai giấy phép LGPL/MPL
 • Bộ hai giấy phép GPL/MPL

Question 97

Question
Câu 120: In ra tên của mọi thư mục và tệp tin trong thư mục hiện thời dùng lệnh nào trong các lệnh sau đây:
Answer
 • b. $echo \*
 • a. $echo \>
 • d. $echo \*>
 • c. $echo *

Question 98

Question
Dạng câu hỏi nào trong Moodle khi tạo quizz mà câu hỏi được trả lời dưới dạng một văn bản? nghi ngờ essay
Answer
 • Matching
 • Description
 • Embedded Answer(Cloze Test/ Gap Fill)
 • Essay

Question 99

Question
Câu 42. Ta có tập tin text.lun với mô tả như sau -rwxr-xr-x . Sau khi thực hiện lệnh "chmod o=r text.lun" kết quả sẽ là:
Answer
 • b. -rwxr-xr--
 • c. -rwxr--r-x
 • d. -r--r-xr-x
 • a. -rwxr-xrwx

Question 100

Question
Câu 45. Trong lệnh ls [tùy-chọn] [file], tùy chọn -m thể hiện
Answer
 • b. đưa ra danh sách các file và thư mục theo dạng cột
 • a. liệt kê tất cả các file, bao gồm cả file ẩn
 • d. xác định kiểu file
 • c. liệt kê các file được ngăn cách nhau bởi dấu ","

Question 101

Question
Câu 13. Trong lệnh đổi mật khẩu passwd, tham số k biểu diễn:
Answer
 • c. Khóa một tài khoản người dùng
 • b. Không cần kiểm tra mật khẩu cũ
 • d. Mở khóa một tài khoản
 • a. Đòi hỏi phải gõ lại mật khẩu cũ trước khi thay đổi mật khẩu mới…

Question 102

Question
Moodle được dùng với cơ sở dữ liệu nào?
Answer
 • Chỉ dùng với Microsft SQL
 • Chỉ dùng với MySQL
 • Chỉ dùng với Oracle
 • Có thể dùng với cả MySQL, Microsft SQL và Oracle

Question 103

Question
Tính năng nào trong Moodle khi kích hoạt cho phép đánh giá mức độ hiểu biết hoặc năng lực của người học trong các kỹ năng liên quan đến môn học nhất định?? (nghi ngờ)
Answer
 • Course completion
 • Activity completion
 • Competencies
 • Grades

Question 104

Question
Chuỗi nào sau đây đại diện cho các tên file mà ký tự đầu tiên thuộc hệ 16 và ký tự cuối cùng thuộc hệ tám
Answer
 • [0-9a-fA-F]*[0-7]
 • [0-9]*[0-8]
 • [0-9a-zA-Z]*[0-7]
 • [0-9a-z]*[0-7]

Question 105

Question
Câu 8: Ký tự [^] tương ứng với
Answer
 • c. các ký tự bất kỳ không nằm trong ngoặc
 • d. Lấy ký hiệu theo sau dấu gạch ngược
 • a. bắt đầu của một dòng
 • b. kết thúc một dòng

Question 106

Question
Khi thay đổi nd dấu nhắc lệnh shell, cặp ký tự điều khiển "\$" có ý nghĩa là gì?
Answer
 • Hiển thị dấu $ với ng dùng bình thường và dấu # Đối với superuser
 • Hiển thị ký hiệu $
 • Hiển thị tên ng dùng
 • Hiển thị tên máy

Question 107

Question
Câu 36. Khi thực hiện lệnh ls -l; Thông tin về một file có dạng sau: d-wxr-xrwx 12 root root 4096 Oct 23 2000 LinuxVN.com Ký tự l biểu diễn:
Answer
 • d. Liên kết tượng trưng
 • c. File kiểu ký tự
 • b. File kiểu khối
 • a. Thư mục

Question 108

Question
Moodle được phát triển dụa trên ngôn ngữ lập trình nào?
Answer
 • C
 • Python
 • PHP
 • Ruby

Question 109

Question
Câu 24. Khi sử dụng chương trình mc (Midnight Commander), việc hiển thị tên file sẽ bổ sung một ký tự, nếu ký tự bổ sung là dấu '@', ý nghĩa biểu diễn là:
Answer
 • a. File khả thi
 • d. File liên kết
 • c. File ẩn
 • b. File sao lưu

Question 110

Question
Loại forum nào trong Moodle nhằm mục đích hướng sự tập trung của học viên vào 1 vấn đề như thảo luận hoặc trả lời câu hỏi?
Answer
 • Each person post one discussion
 • Standard forum với định dạng blog
 • Single simple discussion
 • Q and A

Question 111

Question
Để sắp xếp nội dung file không phân biệt hoa và thường
Answer
 • c. sort –n
 • b. sort–s
 • a. sort-f
 • d. sort-r

Question 112

Question
Câu 66. Lệnh find /dir1 -mtime +30 có ý nghĩa là: (chú ý tìm câu trả lời thích hợp nhất)
Answer
 • c. tìm tất cả những file mà lần sửa cuối cùng trước 30 ngày trong thư mục dir1
 • d. tìm tất cả những file mà lần sửa cuối cùng trước 30 giờ
 • a. tìm tất cả những file trong thư mục dir1 có số lần đọc lớn hơn 30
 • b. tìm tất cả những file mà lần sửa cuối cùng trước 30 ngày

Question 113

Question
Công cụ nào trong Moodle dùng để tạo danh sách các khái niệm khác nhau?
Answer
 • Workshop
 • Wiki
 • Lessons
 • Glossary

Question 114

Question
Kiểu nhóm nào trong Moodle mà Group thực hiện công việc riêng của mình trong khi vẫn thấy được các công việc của nhóm khác?
Answer
 • No Groups
 • Không có kiểu nhóm nào như thế trong Moodle
 • Separate Groups
 • Visible Groups

Question 115

Question
Công cụ nào trong Moodle thường được dùng để hướng dẫn học viên tìm các từ khóa trong dữ liệu văn bản?
Answer
 • Lessons
 • Glossary
 • Wiki
 • Workshops

Question 116

Question
Kết quả trả về sau khi thực hiện các lệnh sau là gì? mkdir MNM touch vd.txt cp vd.txt MNM mv -i vd.txt MNM
Answer
 • Không báo lỗi gì, file vd.txt bị xóa
 • Không báo lỗi gì, file vd.txt được sao chép vào trong thư mục MNM
 • mv: overwrite 'MNM/vd.txt'>
 • mv: overwrite, cannot move 'vd.txt'

Question 117

Question
Phát biểu nào sau đây không đúng?
Answer
 • b. Lệnh chgrp thay đổi quyền sở hữu nhóm
 • c. Lệnh chmod thay đổi quyền truy cập file
 • a. Lệnh chown thay đổi quyền sở hữu file
 • Lệnh newgrp dùng để tạo nhóm mới

Question 118

Question
Câu 63. Lệnh grep -i 'abc' abc.txt có ý nghĩa là: (chú ý tìm câu trả lời thích hợp nhất)
Answer
 • c. tìm tất cả những dòng có chứa chuỗi 'abc','ABC','aBc','ABc','abC' trong file abc.txt
 • d. tìm tất cả những dòng không chứa chuỗi 'abc' trong file abc.txt
 • b. tìm tất cả những dòng có chứ a chuỗi 'abc','ABC','aBc','ABc','abC' trong thư mục hiện thời
 • a. tìm tất cả những dòng có chứa chuỗi 'abc' trong file abc.txt

Question 119

Question
Dạng câu hỏi nào trong Moodle khi tạp quizz mà câu trả lời được phép có sai số chấp nhận được?
Answer
 • Matching
 • Numerical
 • Embedded Answers (Cloze Test/ Gap Fill)
 • Calculated

Question 120

Question
Câu 60. Lệnh tìm sự khác nhau giữa hai file diff [tuỳ-chọn] <file1> <file2>, tùy chọn "-s" dùng để
Answer
 • b. bỏ qua sự thay đổi về số lượng của ký tự trống.
 • c. thực hiện so sánh đệ qui trên thư mục
 • a. thông báo khi hai file là giống nhau
 • d. khác

Question 121

Question
Để đưa ra 1 chương trình đang chạu ở chế độ nền trở lại chế độ nổi ta dùng lệnh nào sau đây?
Answer
 • fg
 • bg
 • fgr
 • bgr

Question 122

Question
trong thư mục hiện thời có thư mục con tên là music , Để xóa các tập tin có phần mở rộng là .mp3 Trong thư mục music , chúng ta sử dụng lệnh nào dưới đây ?
Answer
 • c. rm music /*.mp3
 • a. del music /*.mp3
 • d. Tất cả đều sai
 • b. move music /*mp3

Question 123

Question
Câu 171: Để khóa tài khoản “user” ta dùng lệnh ?
Answer
 • c. A và B đều sai
 • d. A và B đều đúng
 • a. usermod –l user
 • b. passwd-l user

Question 124

Question
Câu 158: Khi tạo một tài khoản người dùng , thông tin nào buộc phải được cung cấp
Answer
 • b. Tên đăng nhập
 • c. Mã nhận diện tài khoản (UID)
 • a. Tên đầy đủ ( Full Name)
 • d. Shell

Question 125

Question
Ký tự \> tương ứng với
Answer
 • d. kết thúc một dòng
 • kết thúc một từ
 • bắt đầu một dòng
 • bắt đầu một từ

Question 126

Question
Câu 11. Trong lệnh tắt máy shutdown, tham số -r biểu diễn:
Answer
 • d. Khởi động lại nhanh và bỏ qua việc kiểm tra đĩa
 • c. Tắt máy thực sự sau khi shutdown
 • b. Khởi động lại ngay sau khi shutdown
 • a. Không thực sự shutdown mà chỉ cảnh báo.

Question 127

Question
Chuỗi nào sau đây đại diện cho các tên file mà bắt đầu bằng 1 số nguyên tố <10 và kthuc bằng 1 ký tự thuộc hệ 16?
Answer
 • [2357]*[0-9a-fA-F]
 • [2357]*[0-16]
 • [0-9]*[0-9a-fA-F]
 • [0-9]*[0-16]

Question 128

Question
Câu 45. Trong lệnh ls [tùy-chọn] [file], tùy chọn -c thể hiện
Answer
 • b. đưa ra danh sách các file và thư mục theo dạng cột
 • d. xác định kiểu file
 • c. liệt kê các file được ngăn cách nhau bởi dấu ","
 • a. liệt kê tất cả các file, bao gồm cả file ẩn

Question 129

Question
Câu 84. Lệnh who hiển thị
Answer
 • d. Tên người dùng, thiết bị đầu cuối, ngày giờ đăng nhập
 • c. Tên người dùng, tên nhóm người dùng, ngày giờ đăng nhập
 • b. Tên người dùng, tên nhóm người dùng, thiết bị đầu cuối, ngày giờ đăng nhập
 • a. Tên người dùng, tên nhóm người dùng, giờ đăng nhập

Question 130

Question
Câu 176: Ví dụ về một nhóm người dùng trong file /etc/group có dạng như sau “ disk:x:6:root” Trường root trong file trên có ý nghĩa là gì ?
Answer
 • b. Danh sách người dùng thuộc nhóm đó
 • a. Tên nhóm người dùng
 • d. Thư mục để nhóm người dùng đăng nhập
 • c. Tên đầy đủ hoặc các thông tin khác về nhóm người dùng

Question 131

Question
Tùy chọn -R trong lệnh chgrp[tùy chọn] {nhóm | --reference= nhóm R} thể hiện:
Answer
 • Hiển thị trang trợ giúp và thoát
 • Bỏ qua hầu hết các thông báo lỗi
 • Hiển thị dòng thông báo với mọi fle liên quan mà chgrp tác động tới
 • Thực hiện đổi quyền sở hữu đối với thư mục và file đệ quy

Question 132

Question
Câu 70. Thông tin nào không có trong nội dung của file /etc/passwd
Answer
 • b. Mật khẩu người dùng
 • d. Tên người tạo tài khoản người dùng
 • a. Tên người dùng
 • c. Chỉ số người dùng

Question 133

Question
Câu 153: Trong hệ thống Linux user nào có quyền cao nhất
Answer
 • b. User root
 • d. User có UID=0
 • c. User admin
 • a. User administrator

Question 134

Question
Câu 5: Ký tự $ tương ứng với
Answer
 • c. bắt đầu một từ
 • a. bắt đầu của một dòng
 • b. kết thúc một dòng
 • d. kết thúc một từ

Question 135

Question
Câu 148: Tập tin có dấu “.” Phía trước có đặc tính gì đặc biệt . Ví dụ .hello.txt
Answer
 • c. Không thấy được với lệnh ls
 • a. Tập tin ẩn
 • b. Tập tin thực thi
 • d. Tất cả đều sai

Question 136

Question
Câu 48. Lệnh mv dùng để:
Answer
 • di chuyển và đổi tên file/thư mục
 • di chuyển file/thư mục
 • tạo một file
 • tạo một thư mục

Question 137

Question
Câu 83. Để hiển thị thông tin những người dùng đang đăng nhập vào hệ thống ta sử dụng lệnh: (chú ý chọn câu trả lời thích hợp nhất)
Answer
 • c. DÙng lệnh who hoặc lệnh users
 • d. DÙng Lệnh who am i
 • a. Chỉ sử dụng Lệnh who
 • b. Chỉ sử dụng Lệnh users

Question 138

Question
Hệ thống log file var/log/boot dùng để:
Answer
 • Hiển thị các thông tin của phần cứng khi hệ thống boot lên
 • Cho biết các sự kiện diễn ra trong hệ thống bao gồm các hành động start stop các tiến trình, user login logout, các lỗi hệ thống,..
 • Lưu giữ thông tin của phần cứng khi hệ thống boot lên
 • Lưu các thông tin khi hệ thống mới khởi động

Question 139

Question
Hiển thị all các dòng trùng lặp lên màn hình dùng lệnh nào dưới đây?
Answer
 • uniq-D
 • wc-D
 • wc-d
 • uniq-d

Question 140

Question
Câu 74. Trong lệnh useradd [tùy-chọn] <tên-người-dùng>, tùy chọn -g có ý nghĩa:
Answer
 • d. khác
 • b. tạo thư mục đăng nhập cho người dùng
 • a. soạn thảo trường thông tin về người dùng
 • c. thiết đặt thời gian tài khoản người dùng sẽ bị hủy bỏ

Question 141

Question
Câu 80. Với các nhóm hệ thống, giá trị chỉ số thường là: (chú ý chọn câu trả lời thích hợp nhất)
Answer
 • c. Nhỏ hơn 500
 • b. Nhỏ hơn 300
 • a. Nhỏ hơn 100
 • d. Nhỏ hơn 700

Question 142

Question
Câu 33. Thông tin về một file có dạng sau (được hiện ra theo lệnh hiện danh sách file ls -l): d-wxr-xrwx 12 root root 4096 Oct 23 2000 LinuxVN.com Người sở hữu có quyền:
Answer
 • c. Ghi và thực thi
 • a. Thực thi và ghi
 • b. Đọc và thực thi
 • d. Tất cả

Question 143

Question
Câu 118: ý nghĩa của câu lện sau là gì: diff –i <file1><file2>
Answer
 • b. Thực hiện so sánh đệ quy 2 file trên thư mục
 • c. Thông báo khi 2 file là giống nhau
 • d. Hiển thị 2 file cạnh nhau để dễ phân biệt sự khác nhau
 • a. So sánh 2 file không phân biệt chữ hoa , chữ thường

Question 144

Question
Câu 75. Trong trường hợp thêm người dùng bằng cách thêm trực tiếp một bản ghi vào file ect/passwd, ta phải:
Answer
 • c. thiết lập mật khẩu
 • b. thay đổi quyền sở hữu và quyền truy nhập của thư mục này với người dùng mới
 • a. tạo thư mục cá nhân cho người dùng mới
 • d. cả a, b và c

Question 145

Question
Câu 123: Câu lệnh usermod –d<tên đăng nhập> có ý nghĩa như thế nào?
Answer
 • c. Thiết đặt chỉ số người dùng, giá trị này là duy nhất
 • b. Tạo thư mục đăng nhập cho người dùng
 • a. Soạn thảo trường thông tin về người dùng
 • d. Thiết lập shell dăng nhập cho người dùng

Question 146

Question
Câu 24. Khi sử dụng chương trình mc (Midnight Commander), việc hiển thị tên file sẽ bổ sung một ký tự, nếu ký tự bổ sung là dấu '.', ý nghĩa biểu diễn là:
Answer
 • a. File khả thi
 • d. File liên kết
 • c. File ẩn
 • b. File sao lưu

Question 147

Question
Kết quả trả về sau khi thực hiện hết các lệnh sau là gì ? mkdir -p MNM/N01/TH1 MNM/N01/TH2 rm -p MNM/N01
Answer
 • Không báo lỗi gì, toàn bộ thư mục con của thư mục MNM đã bị xóa
 • Không báo lỗi gì, toàn bộ thư mục MNM và thư mục con đã bị xóa
 • rm: cannot removw 'MNM/N01': is a firectory
 • rm: cannot remove 'MNM': is a directory

Question 148

Question
Câu 12. Trong lệnh tắt máy shutdown, tham số f biểu diễn:
Answer
 • d. Khởi động lại nhanh và bỏ qua việc kiểm tra đĩa
 • a. Không thực sự shutdown mà chỉ cảnh báo.
 • b. Khởi động lại ngay sau khi shutdown
 • c. Tắt máy thực sự sau khi shutdown

Question 149

Question
Câu 73. Trong lệnh useradd [tùy-chọn] <tên-người-dùng>, tùy chọn -e có ý nghĩa:
Answer
 • d. xác định số ngày trước khi mật khẩu của người dùng hết hiệu lực khi tài khoản bị hủy bỏ
 • c. thiết đặt thời gian tài khoản người dùng sẽ bị hủy bỏ
 • a. soạn thảo trường thông tin về người dùng
 • b. tạo thư mục đăng nhập cho người dùng

Question 150

Question
Câu 9. Để trợ giúp cách sử dụng các câu lệnh, ta dùng lệnh nào dưới đây:
Answer
 • a. #man <tên_lệnh>
 • b. #help <tên_lệnh>
 • c. #guide <tên_lệnh>
 • d. #tên_lệnh help

Question 151

Question
Câu 47. Trong lệnh ls [tùy-chọn] [file], tùy chọn l thể hiện
Answer
 • c. liệt kê các file được ngăn cách nhau bởi dấu ","
 • a. liệt kê lần lượt các thư mục và nội dung của các thư mục
 • b. hiển thị mỗi file hoặc thư mục trên một dòng
 • d. xác định kiểu file

Question 152

Question
Câu 140: Lệnh nào tương đương với lệnh sau “ mkdir – p /file/doc/priv”?
Answer
 • b. mkdir /file/doc/priv
 • a. mkdir –parent/priv/doc/file
 • c. mkdir/priv/doc/file
 • d. Tất cả đều sai

Question 153

Question
Trong Linux lệnh nào dùng để khởi động lạ hệ thống?
Answer
 • Reboot
 • Boot
 • Reset
 • Restart

Question 154

Question
Tên đầy đủ của Moodle?
Answer
 • Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
 • Modular Object-Operational Dynamic Learning Environment
 • Management Object- Oriented Dynamic Learning Environment
 • Management Object Operational Dynamic Learning Environment

Question 155

Question
Dạng câu ? nào trong Moodle khi tạo quizz mà đơn giản là in ra một số văn bản (và có thể cả đồ họa) mà k yêu cầu một câu trả lời
Answer
 • Không có dạng câu ? nào như vậy trong Moodle khi tạo quizz
 • Essay
 • Embedded Answers(Cloze Test/ Gap Fill)
 • Description

Question 156

Question
Loại forum nào trong Moodle yêu cầu ng dùng đưa ra ít nhất 1 post trước khi họ có thể đọc các trả lời của các post khác?
Answer
 • Single simple discussion
 • Q and A
 • Each person post one discussion
 • Standard forum với định dạng blog

Question 157

Question
Tính năng nào trong Moodle khi được kích hoạt, ng dùng có thể nhận tự động các thông báo về các nhiệm vụ và deadline mới, các bài đăng diễn đàn mới và gửi các tin nhắn cá nhân tới ng khác?
Answer
 • Cron
 • Nofications
 • Calendar
 • Track progress

Question 158

Question
Dạng câu hỏi nào nào trong Moodle khi tạo quizz mà có thể có 1 số câu tl đúng với mức điểm khác nhau?
Answer
 • Multiple Choice
 • Short Answer
 • Embedded Answer (Cloze Test/ Gap Fill)
 • Matching

Question 159

Question
Các công công cụ gì trong Moodle có khả năng lập kế hoacj phù hợp với năng lực của mình
Answer
 • Learning Plans
 • Course Activites
 • Selft Assessment và Presonalized Learning
 • Collaboratve Tools & Activities

Question 160

Question
Câu 119: Cho ví dụ: $admin User:21tuoi:haiphong:sinhvien Kết quả của lệnh : cut admin -d:-f3 là gì?
Answer
 • c. User:21tuoi
 • b. User:21tuoi:haiphong:sinhvien
 • haiphong
 • d. User:21tuoi:

Question 161

Question
Công cụ nào trong Moodle giúp ng dạy và học viên có thể nhanh chóng đễ dàng cùng nhau xây dựng nội dung cho khóa học của mình
Answer
 • Workshop
 • Lessons
 • Wiki
 • Glossary

Question 162

Question
Câu 57. Lệnh tìm sự khác nhau giữa hai file diff [tuỳ-chọn] <file1> <file2>, tùy chọn "--brief" dùng để
Answer
 • c. chỉ thông báo khi có sự khác nhau mà không đưa ra chi tiết nội dung khác nhau
 • d. so sánh không biệt chữ hoa chữ thường
 • a. xem tất cả các file ở dạng văn bản và so sánh theo từng dòng
 • b. bỏ qua sự thay đổi về số lượng của ký tự trống.

Question 163

Question
Câu 68. Tùy chọn -v trong lệnh nén file compress có ý nghĩa là:
Answer
 • d. hiển thị tỷ lệ giảm kích thước cho mỗi file được nén.
 • c. nếu tùy chọn này được đưa ra, compress sẽ thực hiện việc nén các thư mục
 • a. nếu tùy chọn này không được đưa ra và compress chạy trong chế độ nền trước, người dùng sẽ được nhắc khi các file đã thực sự tồn tại và có thể bị ghi đè. Các file được nén có thể được khôi phục lại nhờ việc sử dụng lệnh uncompress.
 • b. tùy chọn này sẽ thực hiện việc nén hoặc giải nén rồi đưa ra thiết bị ra chuẩn, không có file nào bị thay đổi

Question 164

Question
Công cụ nào trong Moodle thường được dùng để lên kế hoạch hoạt động nhóm?
Answer
 • Lessons
 • Workshop
 • Wiki
 • Glossary

Question 165

Question
Câu 142: Để thay đổi tên đăng nhập của tài khoản “ user” thành “ newuser ” ta dùng lệnh ?
Answer
 • c. usermode –l newuser user
 • b. passwd –n newuser user
 • a. userchange – name newuser user
 • d. usermode –m user newuser

Question 166

Question
Câu 97. Hệ thống log file var/log/secrure dùng để:
Answer
 • d. Hiển thị các thông tin của phần cứng khi hệ thống boot lên
 • b. Lưu giữ thông tin thống kê login, logout và các ipadress truy cập vào hệ thống
 • c. Lưu các thông tin khi hệ thống mới khởi động
 • a. Cho biết các sự kiện diễn ra trong hệ thống bao gồm các hành động start, stop các tiến trình, user login logout, các lỗi hệ thống…

Question 167

Question
Câu 40. Lệnh "chmod 751 tên file":
Answer
 • b. Chỉ có người dùng sở hữu và nhóm sở hữu có quyền đọc
 • d. Chỉ có người dùng khác có quyền đọc.
 • a. Tất cả người dùng đều có quyền đọc
 • c. Chỉ nhóm sở hữu và người dùng khác có quyền đọc

Question 168

Question
Câu 149: Phần quan trọng nhất của hệ điều hành Linux là :
Answer
 • c. Kernel
 • b. Services
 • a. File System
 • d. Shell

Question 169

Question
Câu 181: Lệnh đổi tên thư mục là lệnh nào dưới đây ?
Answer
 • c. rm
 • a. mv
 • d. cp
 • b. cn

Question 170

Question
Câu 135: Thư mục /dev chứa
Answer
 • c. Các tập tin đại diện trạng thái hiện hành của hệ thống
 • d. Các tập tin đại diện thiết bị
 • a. Các tập tin dùng để phát triển hệ thống
 • b. Các tập tin rác , tạm thời

Question 171

Question
Lệnh nào tương đương với lệnh tạo liên kết : ln vd.txt vidu.txt
Answer
 • mv -l vd.txt vidu.txt
 • cp vd.txt vidu.txt
 • cp -l vd.txt vidu.txt
 • cp -s vd.txt'vidu.txt

Question 172

Question
Câu 59. Lệnh tìm sự khác nhau giữa hai file diff [tuỳ-chọn] <file1> <file2>, tùy chọn "-r" dùng để
Answer
 • b. bỏ qua sự thay đổi về số lượng của ký tự trống.
 • d. so sánh không biệt chữ hoa chữ thường
 • a. xem tất cả các file ở dạng văn bản và so sánh theo từng dòng
 • c. thực hiện so sánh đệ qui trên thư mục

Question 173

Question
Câu 41. Lệnh " chmod =r file":
Answer
 • c. Chỉ nhóm sở hữu và người dùng khác có quyền đọc
 • a. Cho phép tất cả người dùng đều có quyền đọc
 • d. Chỉ có người dùng khác có quyền đọc.
 • b. Chỉ có người dùng sở hữu và nhóm sở hữu có quyền đọc

Question 174

Question
Kiểu nhóm nào trong Moodle mà các thành viên chỉ thấy được công việc của nhóm mình trong Course có nhiều nhóm?
Answer
 • Separate Group
 • Visible Groups
 • No Groups
 • Không có kiểu nhóm nào như thế

Question 175

Question
Câu 121: Cấu trúc nào đúng với cú pháp lệnh chown
Answer
 • b. chown [tuỳ chọn][nhóm].[chủ]
 • c. chown [chủ][tùy chọn].[nhóm]
 • a. chown [tuỳ chọn][chủ].[nhóm]
 • d. chown [chủ][nhóm].[ tuỳ chọn]

Question 176

Question
Câu 115: Hiển thị tên máy và tên người dùng với thiết bị vào chuẩn dùng lệnh nào trong các lệnh sau:
Answer
 • d. #who –q
 • b. #who –h
 • a. #who –p
 • c. #who –m

Question 177

Question
Câu 114: Câu lệnh head –v file1 mang ý nghĩa gì?
Answer
 • d. Không đưa ra tên của file1 ở dòng đầu
 • c. Đưa ra tên của file1 ở dòng cuối
 • b. Đưa ra tên của file1 ở dòng đầu
 • a. Không đưa ra tên của file1 ở dòng cuối

Question 178

Question
Câu 99. Hệ thống log file var/log/dmesg dùng để:
Answer
 • d. Hiển thị các thông tin của phần cứng khi hệ thống boot lên
 • c. Lưu các thông tin khi hệ thống mới khởi động
 • b. Lưu giữ thông tin thống kê login, logout và các ipadress truy cập vào hệ thống
 • a. Cho biết các sự kiện diễn ra trong hệ thống bao gồm các hành động start, stop các tiến trình, user login logout, các lỗi hệ thống…

Question 179

Question
Câu 109: Một file có bao nhiêu inode?
Answer
 • d. Vô số
 • b. 2
 • c. 3
 • a. 1

Question 180

Question
Câu 152: Tập tin /etc /shadow chứa thông tin gì của users hệ thống
Answer
 • b. Chứa UID, GID , home directory , shell
 • c. Chứa password của người dùng
 • d. Chứa login name
 • a. Chứa profile của người dùng

Question 181

Question
Câu 139: Lệnh nào để xóa tập tin có tên là “-abc”
Answer
 • c. rm - - -abc
 • b. rm - i -abc
 • a. rm - f – abc
 • d. rm \-abc

Question 182

Question
Khi thay đổi nội dung nhắc shell, cặp ký tự điều khiển ""\h" có nghĩa gì?
Answer
 • Hiển thị tên máy
 • Hiển thị chữ cái 'h'
 • Hiển thị thời gian hiện tại
 • Hiển thị đường dẫn thư mục của người dùng

Question 183

Question
Câu 77. Câu lệnh chsh dùng để:
Answer
 • d. thay đổi thư mục folder của người dùng
 • c. thay đổi mật khẩu
 • a. thay đổi thông tin cá nhân của người dùng
 • b. thay đổi shell đăng nhập
Show full summary Hide full summary

Similar

Waves
kate.siena
Chemistry
Holly Bamford
GCSE AQA Chemistry - Unit 1
James Jolliffe
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
valentina brizio
Planeación estratégica
FAYZULY FREILE RIVERA ESTUDIANTE
CONCEPTOS BÁSICOS DE MANUALES TARIFARIOS OBJECIONES,GLOSAS Y DEVOLUCIONES.
Oscar Alexander Riveros Cortes
resumen de los encuentros
milton gueledel
BASES EPISTEMOLOGICAS
alba yolanda gonzalez florez
FICHAS ETICA
JANIS LILIANA BAUTISTA
IMPORTANCIA DEL DEPORTE
Luciana Sabrina
Eugenio Maria de hostos y las ideas modernas
Justin Luciano