B12 - Juni 2013 MCQ eksamen

Joachim Svensson
Quiz by Joachim Svensson, updated more than 1 year ago
Joachim Svensson
Created by Joachim Svensson about 6 years ago
463
1

Description

Quiz on B12 - Juni 2013 MCQ eksamen, created by Joachim Svensson on 07/12/2014.

Resource summary

Question 1

Question
Aldrings biomarkører bruges til at bestemme om celler er blevet gamle eller senescente. Hvilket af følgende svar indeholder et protein som ikke kendetegner en gammel fænotype:
Answer
 • p16
 • p21
 • Ki-67
 • SA-betaGal
 • SAHF

Question 2

Question
Senescente celler er ansvarlige for en øget inflammatorisk tilstand, hvilket skyldes dannelse af sekretoriske proteiner, såkaldt SASP faktorer (senescent- associeret sekretorisk fænotype). Hvilken af følgende faktorer er ikke kendt for at være en SASP faktor:
Answer
 • Insulin-like growth factor binding proteiner (IGFBP)
 • Interleukiner (IL-6, IL-8)
 • Plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1)
 • GM-CSF
 • Lamin A (LMNA)

Question 3

Question
Til et ph.d.studie skal alle patienter med levertumorer diagnosticeret på afdelingen beskrives. De klassificeres i 5 grupper som primære hepatocellulære carcinomer, cholangiocarcinomer, adenocarcinom metastaser, andre maligne tumorer eller godartede tumorer. Hvilken type klassifikation er der anvendt her?
Answer
 • Patofysiologisk klassifikation
 • TNM-klassifikation
 • Klassifikation efter kliniske syndromer
 • Child-Pugh gradering
 • Patoanatomisk klassifikation

Question 4

Question
WHOs sygdomsklassifikation (ICD-10) er udgangspunkt for sygdomskoderne i Sundhedsstyrelsen klassifikationssystem (SKS-koderne). SKS-koderne anvendes ikke til:
Answer
 • Sygdomskodninger i almen praksis
 • Indberetning af diagnoser efter indlæggelse på sygehus
 • Dødsattester
 • Indberetninger af ambulant behandling
 • DRG-gruppering til afregning af afdelingernes aktivitet

Question 5

Question
En 75-årig kvinde har fået diagnosticeret en pancreascancer, som er non- resektabel på grund af indvækst i v. portae og levermetastaser. Hun er sengeliggende det meste af dagen, men kommer op med hjælp til bad og til måltiderne. Hun kan ikke tilbydes kemoterapi fordi:
Answer
 • Kemoterapi gives ikke ved levermetastaser
 • Hendes performance status er 3
 • Risiko for trombose i v. portae som følge af kemoterapien
 • Hendes ASA-score er 3
 • Der er ikke evidens for effekt af kemoterapi ved pancreascancer

Question 6

Question
I løbet af de sidste 50 år har mortaliteten blandt de 80-99 årige i Danmark været karakteriseret ved:
Answer
 • Et uændret niveau
 • Cirka en halvering for mænd og kvinder
 • Cirka en halvering for kvinder og et noget mindre fald for mænd
 • En stigning i dødelighed for både mænd og kvinder
 • Ingen af ovennævnte

Question 7

Question
Rekorden i middellevetid for alle verdens lande gennem de sidste 150 år er karakteriseret ved:
Answer
 • En stigning på ca. 3 måneder per 10 år
 • En stigning på ca. 3 måneder per år
 • Stagnation (uændret niveau)
 • Fald
 • Ingen

Question 8

Question
Ved nogle kræftsygdomme (f.eks. brystkræft) gives kemoterapi efter makroradikal operation. Hvad kaldes denne behandlingsform?
Answer
 • Dobbeltbehandling
 • Adjuverende kemoterapi
 • Stereotaksi
 • Konkomitant kemoterapi
 • Neoadjuverende kemoterapi

Question 9

Question
Hvor mange dør årligt af kræft i Danmark?
Answer
 • Ca. 8.000
 • Ca. 12.000
 • Ca. 16.000
 • Ca. 20.000
 • Ca. 24.000

Question 10

Question
Hvilket af følgende udsagn passer på et cytostatikum af antimetabolit typen?
Answer
 • Binding til mikrotubuli. Forhindrer mitosen.
 • Binding til topoisomerase-enzymer, hvilket medfører DNA skader
 • Blokerer indbygning af puriner eller pyrimidiner i DNA/RNA
 • Danner bindinger i DNA evt. sammenbinding af DNA. Cyklusspecifikke.
 • Er ikke fasespecifikke.

Question 11

Question
Hvilke af følgende faktorer er både prognostiske og prædiktive ved brystkræft?
Answer
 • Alder, tumor størrelse og østrogen receptor status.
 • Alder, østrogen receptor status, HER2 status.
 • Alder, tumor størrelse og anaplasigrad
 • Anaplasigrad, østrogen receptor status og TOP2A status.
 • Østrogen receptor status, HER2 status og TOP2A status.

Question 12

Question
Hvilket fællestræk har de kræftsygdomme, der screenes for i Danmark?
Answer
 • Forstadier kan erkendes
 • Udvikles hurtigt
 • Det er sygdomme, der typisk opstår tidligt i livet
 • Kan diagnosticeres ved konventionel røntgen undersøgelse
 • Udvikler tidligt symptomer

Question 13

Question
En 48 årig kvinde henvender sig til sin praktiserende læge, fordi hun har mærket en knude i brystet. Lægen bekræfter fundet. Hvad skal der nu ske?
Answer
 • Lægen beroliger hende og siger, at det kommer der styr på, når hun indkaldes til screening første gang som 50 årig
 • Lægen henviser hende til screeningsundersøgelsen
 • Lægen henviser hende til brystkirurgisk center med henblik på udredning
 • De aftaler, at hun skal komme igen om 2 måneder til kontrol hos lægen
 • Lægen beroliger hende og siger, at knuden er helt velafgrænset og derfor godartet

Question 14

Question
Hvilken aldersgruppe vil fra 1. januar 2014 blive indbudt til screening for tyk- og endetarmskræft?
Answer
 • 23-64 år
 • 50-74 år
 • 50-69 år
 • 50-64 år
 • 60-79 år

Question 15

Question
Hvad vil konsekvensen af lav sensitivitet i et screeningsprogram være?
Answer
 • Screeningsintervallet kan forlænges
 • Deltageren gennemgår unødig udredning
 • Sygdommen diagnosticeres sent
 • Sygdommen diagnosticeres tidligt
 • At størstedelen af de syge får diagnosticeret sygdommen

Question 16

Question
Hvilken information om konsekvensen af akut og kronisk sygdom opnås bedst med en spørgeskemaundersøgelse frem for en registerundersøgelse eller personlige interviews?
Answer
 • Hvad er omfanget af førtidspensionering efter bypass operation?
 • Hvor stort er forbruget af smertestillende håndkøbsmedicin (paracetamol) blandt kvinder med menstruationssmerter?
 • Hvordan oplever patienter med type 2- diabetes, at deltagelse i patientuddannelse påvirker egenomsorgen?
 • Hvad er hyppigheden af genindlæggelser efter behandling af bækkenbrud?
 • Hvor stor er dødeligheden som følge af prostatakræft?

Question 17

Question
Hvilken metode er mest velegnet til at afdække, hvor stor en andel af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), der oplever åndenød?
Answer
 • Fokusgruppeinterviews
 • Spørgeskemaundersøgelse
 • Registerbaseret analyse
 • Personlige interviews
 • Deltagerobservation

Question 18

Question
En test anvendes i almen praksis i forbindelse med diagnostik af en sygdom. Sælgeren af testen fortæller bl.a. om testens sensitivitet. Hvad betyder sensitivitet?
Answer
 • Sandsynligheden for sygdom blandt de test-positive.
 • Sandsynligheden for en negativ test, hvis man er rask
 • Sandsynligheden for en positiv test, hvis man er syg
 • Sandsynligheden for at man er rask, hvis testen er negativ
 • Andelen af personer, som får en sand test

Question 19

Question
En 25 årig mand henvender sig i skadestuen med smerter i lænderyggen og udstråling i det venstre ben. Han har løftet en tung flyttekasse for 2 dage siden og siden haft ondt. Han klager over smerter og føleforstyrrelser på forsiden af venstre lår og objektivt findes nedsat kraft ved knæekstension og afsvækket patellarrefleks. Hvilken nerverod synes påvirket
Answer
 • L2
 • L3
 • L4
 • L5
 • S1

Question 20

Question
En 75 årig mand henvender sig hos sin praktiserende læge. Han har gennem de seneste 5 år døjet med tiltagende smerter i højre hofteregion. Smerterne er tilstede, når han sætter i gang og forsvinder efter kort tids gang, men vender tilbage, hvis han kommer over 3 km’s gang. Han føler sig ellers sund og rask. Han har ingen andre ledklager. Han er ikke disponeret til gigtsygdom. Hvilken diagnose er mest sandsynlig
Answer
 • Reumatoid arhrtitis
 • Osteoartrose
 • Malign sygdom
 • Psoriasis gigt
 • Caput nekrose af caput femoris

Question 21

Question
Der er taget finnålsaspirat fra en knude i lysken hos en 38-årig kvinde. Det indeholder store, maligne celler. Der er kun et glas til immunfarvning, og det bruges til cytokeratin, som er positiv. Det taler for, at hun har:
Answer
 • Leukæmi
 • Sarkom i lysken
 • Metastase af malignt melanom
 • Metastase af adenokarcinom
 • Malignt lymfom i en lymfeknude i lysken

Question 22

Question
En kvinde på 28 år får lavet en gyneækologisk undersøgelse i forbindelse med fornyelse af recept på p-piller. Der palperes en udfyldning ved højre adnex (tuba/ovarium). Det kan være forskellige sygdomme. Hvilken kommer IKKE på tale?
Answer
 • Teratom
 • Extrauterin graviditet
 • Benign epitelcyste
 • Germinalcelletumor
 • Seminom

Question 23

Question
Stadieinddeling af blærecancer er især baseret på
Answer
 • Tumors diameter
 • Graden af nedvækst i blærevæggen
 • Samtidig forekomst af carcinoma in situ
 • Tykkelsen i mm af cancernedvækst
 • Graden af malignitet vurderet histologisk

Question 24

Question
Hvad gælder for TNM?
Answer
 • Det er et klassifikationssystem for alle typer af cancer
 • pTNM har større vægt end cTNM
 • Det anvendes ved multiple leiomyomer
 • Det kan kun bruges, hvis M (metastase) er histologisk verificeret
 • Ingen af ovennævnte

Question 25

Question
Hvilken malign tumor er ikke sandsynlig hos et barn?
Answer
 • Renalcellekarcinom
 • ALL (akut lymfatisk leukæmi)
 • Osteosarkom
 • Teratom
 • Hjernetumor

Question 26

Question
En kvinde på 47 år er behandlet for lungebetændelse, men da hun er storryger tages et røntgen af thorax efter behandlingen, Det viser let sløring i højre underlap og breddeøget mediastinum. Hun er for 8 år siden opereret for planocellulært karcinom in situ i cervix uteri. Hvilket udsagn er ikke sandsynligt?
Answer
 • Der ses rest af lungebetændelse med hyperplastiske lymfeknuder i mediastinum
 • Der kan gemme sig en lungecancer i det slørede felt, og der er metastasesuspekte lymfeknuder i mediastinum
 • Der er sløring i lungen efter lungebetændelsen, men de store lymfeknuder i mediastinum giver overvejelse af primær lymfeknudesygdom (sarkoidose eller malignt lymfom)
 • Der ses følger efter lungebetændelsen, men pga det bredeøgede mediastinum kan man ikke udelukke metastase af cervixcancer
 • Det breddeøgede mediastinum kan skyldes thymom

Question 27

Question
TNM klassifikation af cancer er baggrund for valg af kurativ eller palliativ behandling, ogTNM stadium har derfor betydning for prognosen. Hvilket udsagn er korrekt?
Answer
 • Palliativ behandling af lungecancer med T2N2M0 kan være kurativ
 • Et højt TNM stadium som T3N2M1 har samme prognostiske betydning for alle typer af cancer
 • Alle patienter, uanset cancertype, får palliativ behandling ved stadium T3N2M0
 • T3N2M1 ved leukæmi betyder forekomst af hjernemetastaser
 • Ved lungecancer med T1N0M0 udføres altid kurativ behandling med operation

Question 28

Question
En kvinde på 61 år er i udredning for lungecancer, fordi røntgen af thorax har vist 2 cm tumor i venstre overlap. Ved CT-scanning ses desuden flere runde forandringer (1 – 3 cm) i leveren. Det kan være
Answer
 • Metastase af lungecancer
 • Metastase af coloncancer
 • Cyster i leveren
 • Angiomer i leveren
 • Alle ovennævnte

Question 29

Question
Sarkomer defineres ud fra den celletype, som neoplasien udgår fra. Hvilken celletype med malign omdannelse tilhører ikke sarkomgruppen?
Answer
 • Fibroblaster
 • Lipocytter
 • Melanocytter
 • Endotelceller
 • Kondrocytter

Question 30

Question
En mand på 33 år har fået fjernet en 15 mm tumor i højre overlap, da det ikke har været muligt at få diagnosen på anden måde. Der laves frysemikroskopisk undersøgelse under operationen, og tumoren viser sig at være et granulom. Hvilken patofysiologisk mekanisme er forkert?
Answer
 • Det kan være en reaktion på et fremmedlegeme,
 • Det kan være en benign neoplasi
 • Det kan være en inflammatorisk lungesygdom
 • Det kan være en infektion med bakterier
 • Der kan være samme sygdom i de mediastinale lymfeknuder

Question 31

Question
Cellulær senescence betyder
Answer
 • At en celle er blevet malign og har dannet en tumorproces
 • At celler er låste i et terminalt stadie og ikke kan dele sig mere
 • At en celle er blevet skadet og er på vej i apoptose
 • At en celle har opnået et større vækstpotentiale end andre celler
 • At en celle er blevet uafhængig af væksthæmmende faktorer

Question 32

Question
Hvilket af nedenstående er IKKE en del af WHO’s ti principper for screening?
Answer
 • Der skal være en egnet og acceptabel screeningsmetode
 • Screeningstilbuddet skal gentages som en fortløbende proces
 • Sygdommen skal kunne påvises i et latent eller tidligt symptomgivende stadie
 • Sygdommen skal udgøre et vigtigt sundhedsproblem
 • Forskning og udvikling inden for screeningsmetoden skal overvåges

Question 33

Question
En kvinde har fået påvist en suspekt forandring på mammografi. Hvilken undersøgelse vil man tilbyde hende i udredningen af forandringen?
Answer
 • MR-scanning
 • Objektiv undersøgelse, ultralydsscanning og biopsitagning
 • Gentage mammografi og supplere med biopsitagning
 • CT-scanning og biopsitagning
 • Operation med henblik på at fjerne forandringen

Question 34

Question
Hvad betyder ordet ”screening”?
Answer
 • Undersøgelse
 • Forebyggelse
 • Skærm-arbejde
 • Sortering
 • Stikprøve

Question 35

Question
Man ved, der er en sammenhæng mellem lungekræft og rygning. Tilsvarende er der en sammenhæng mellem livmoderhalskræft (cervix cancer) og
Answer
 • Cytokrom P-450
 • Alkohol
 • UVB stråler
 • EBV (Epstein-Barr virus)
 • HPV (human papilloma virus)

Question 36

Question
Under hvilken omstændighed skal et dødsfald ikke nødvendigvis indberettes til politiet?
Answer
 • Selvmord med afskedsbrev
 • Erstatningsberettiget erhvervssygdom
 • Solo ulykke (trafik)
 • Død under kirurgisk indgreb
 • Forgiftning

Question 37

Question
Hvilket af de følgende udsagn er forkert:
Answer
 • Frameshift mutationer fører normalt til inaktivering af proteinet
 • Tumor suppressor gener kræver loss-of-function mutationer
 • Mutationer er ikke konserverede mellem cancer stamceller og konventionelle cancerceller i en patients tumor
 • Mutationer i kritiske cancergener kan bruges til at udvikle personlige behandlingsstrategier
 • MikroRNAer (miRNAer) kan virke som tumor suppressorer

Question 38

Question
I behandlingen af kronisk myeloid leukæmi bruges en effektiv targeteret behandling. Hvad er princippet i behandlingen?
Answer
 • Behandlingen interagerer med specifikke dele af DNA strengen
 • Behandlingen interagerer med en muteret østrogenreceptor
 • Behandlingen interagerer med BCR-ABL proteinet
 • Behandlingen interagerer med en gruppe af kinasereceptorer og er derfor særlig effektiv
 • Behandlingen interagerer med EGF-kinasereceptoren, der er overudtrykt

Question 39

Question
Karyotypering bruges til undersøgelse af:
Answer
 • Punktmutationer
 • Opregulerede kinasereceptorer
 • Tumorers malignitetsgrad
 • Translokationer
 • Patientens prognose

Question 40

Question
Paneler med immunhistokemiske farvninger spiller generelt følgende rolle indenfor patologi:
Answer
 • Giver et vigtigt bidrag til en præcis fastlæggelse af dødstidspunkt og årsag
 • Giver et vigtigt bidrag til en præcis vurdering af patientens prognose
 • Giver et vigtigt bidrag til en præcis fastlæggelse af diagnosen
 • Giver et vigtigt bidrag til en præcis vurdering af kemostoffers bivirkningsprofil
 • Giver et vigtigt bidrag til en præcis vurdering af tumors mutationsstatus

Question 41

Question
Gradering af prostatacancer er baseret på
Answer
 • Duke's graderingssystem
 • Fuhrman's gradering
 • Gleason gradering
 • Mendels gradering
 • TNM graderingsscore

Question 42

Question
Stadieinddeling af prostatacancer er baseret på
Answer
 • Gleason stadie
 • Duke's stadie
 • Revised PIN staging system
 • TNM stadie
 • International Prostatic Stagning System (IPSS)

Question 43

Question
En 72-årig mand henvender sig til egen læge, da han flere gange har observeret blod i urinen og haft blærebetændelse en gang. Han har 40 pakkeår bag sig. Hvad skal den praktiserende læge især overveje og undersøge for
Answer
 • Prostatacancer
 • Blærebetændelse
 • Glomerulonephritis
 • Pyelonephritis
 • Blærecancer

Question 44

Question
Hvor mange 80-årige mænd vil skønsmæssigt have et fokus med prostatacancer
Answer
 • Alle
 • Ca. 10%
 • Ca. 5 %
 • Ca 50%
 • Ca. 1%

Question 45

Question
Den mest almindelige cancer i prostata er et
Answer
 • Planocelluært karcinom
 • Urotelialt karcinom
 • Leiomyosarkom
 • Adenosquamøst karcinom
 • Adenokarcinom

Question 46

Question
Testiscancer ses oftest hos mænd i følgende aldersgruppe
Answer
 • 0-20 årige
 • 20-40 årige
 • 40-60 årige
 • 60-80 årige
 • 80-100 årige

Question 47

Question
På en patologisk afdeling har man modtaget en lymfeknude fra halsen på en 60 årig kvinde. Af de kliniske oplysninger fremgår det, at patienten har fundet en hævet, uøm lymfeknude på halsen. Der har ikke været infektion. Patienten har været ryger i mange år. Et finnåls aspirat har vist maligne celler og mikroskopi af den modtagne lymfeknude viser metastase fra et planocelulært karcinom. Hvor skal man lede efter primærtumor?
Answer
 • Mamma
 • Øvre del af mave-tarm kanalen
 • Colon
 • Mundhule og svælg
 • Cervix uteri

Question 48

Question
En kvinde har fået konstateret mammacancer i venstre bryst. Hun er bekymret for, om der er metastaser. Hvor vil en metastase først kunne findes?
Answer
 • Lymfeknuder i axillen på venstre side
 • Lymfeknuder i axillen på højre side
 • Højre bryst
 • Lymfeknuder i mediastinum
 • Knoglerne

Question 49

Question
Hvad sker der, når en ny behandling, der øger overlevelsen, men ikke kurerer patienterne, introduceres til en gruppe patienter?
Answer
 • Prævalensen af sygdommen vil falde
 • Prævalensen af sygdommen vil stige
 • Incidensen af sygdommen vil falde
 • Incidensen af sygdommen vil stige
 • Incidensen og prævalensen vil falde

Question 50

Question
En hyppig indvending mod studier baseret på spørgeskemaoplysninger om livsstilsvaner, er at man ikke kan regne med, at folk oplyser deres livsstilsvaner korrekt. Hvilken bias er dette ensbetydende med?
Answer
 • Confounding
 • Selektionsbias
 • Reliabilitet
 • Informationsbias
 • Kognitivbias

Question 51

Question
Hvad er serum knoglemarkøren ”tartrate resistant acid phosphatase 5b” særligt velegnet til at måle?
Answer
 • Graden af knoglenedbrydning
 • Et indirekte mål for antallet af præ-osteoblaster og osteoblaster
 • Et indirekte mål for graden af kobling/coupling mellem knogle nedbrydning og opbygning
 • Graden af knoglemineralisering
 • Et indirekte mål for antallet af præ-osteoklaster og osteoklaster

Question 52

Question
Billedet viser
Answer
 • Adenokarcinom
 • Adenokarcinomin situ
 • Planocellulært karcinom
 • Svær dysplasi
 • Malignt lymfom

Question 53

Question
Stadieinddeling af denne cancer er først og fremmest afhængig af
Answer
 • Vurdering af vækst i organvæggen
 • Vurdering af karindvækst
 • Vurdering af udbredning i slimhinden
 • Dybdevæksten i mm
 • Størrelsen af den fladeformede udstrækning af patientens tumor.

Question 54

Question
Pilen viser:
Answer
 • HPV forandringer
 • Invasivt karcinom
 • Let dysplasi
 • Adenokarcinom in situ
 • Svær dysplasi

Question 55

Question
Pilen viser follikler. Billedet viser
Answer
 • Mammakarcinom
 • Thyreoideakarcinom
 • Pancreasadenom
 • Thyreoideaadenom
 • Prostataadenokarcinom

Question 56

Question
Denne hudtumor er
Answer
 • Benignt nævus
 • Malignt melanom
 • Planocellulært karcinom
 • Metastase fra urotelialt karcinom
 • Planocellulært papillom

Question 57

Question
6A er HE farvning af tumor og 6B er østrogenreceptor farvning af den samme tumor. Tumor er et
Answer
 • Mucinøst ovariekarcinom
 • Ovarieteratom
 • Duktalt mammakarcinom
 • Malignt melanom
 • Endometrieadenokarcinom

Question 58

Question
I corpusendometriet findes forandringer som vist i billedet. Hvilken af nedennævnte diagnoser er mest sandsynlig?
Answer
 • Normal proliferationsfase
 • Normal sekretionsfase
 • Hyperplasi
 • Metaplasi
 • Atrofi

Question 59

Question
En bekymret mor henvender sig med sit 2-årige barn, som siden fødslen har haft forandringer på højre side af hovedet, som vist i billedet. Forandringen føles blød. Hvilken diagnose er mest sandsynlig?
Answer
 • Lymfangiom
 • Hæmangiom
 • Nævus
 • Malignt melanom
 • Eksem

Question 60

Question
Gennem det seneste år har en 69-årig kvinde følt sig tiltagende sløj og har haft et vægttab på 10 kg. Hun dør af massiv pulmonal tromboembolisering. Ved efterfølgende obduktion har leveren det viste makroskopiske udseende, se billedet. Hvilket af følgende udsagn karakteriserer bedst den proces der medførte patientens død?
Answer
 • En leverbiopsi ville have vist dysplasi
 • Det er et multifokalt hepatisk adenom
 • Et hepatocellulært karcinom har invaderet lokalt
 • Der var et metastaserende adenokarcinom i colon
 • Læsionerne kunne have været reseceret
Show full summary Hide full summary

Similar

Business Studies Unit 1
kathrynchristie
Diagnostico Organizacional Mapa Conceptual
ana viviana ortega
seis procesos de la ARH. Administración de Recursos Humanos
Yery Takigawa Guzmán
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
liderazgo y Emprendimiento del padre RGH
paula romero hernandez
EDUCACIÔN ESPECIAL
MARIA FELIX JAEN NEBLINA
4ta "P" de la mezcla de mercadeo: PROMOCIÓN
Gabriela Sánchez Idrovo
Visual Basic
Javier Emmanuel
calentamiento global , cambio climaticoy salud
Edwin Ortiz
Mapa Conceptual
M.R Sisters