Egzamin Fizyka 2019

Mike Coxlong
Quiz by Mike Coxlong, updated about 2 months ago
Mike Coxlong
Created by Mike Coxlong about 2 years ago
3726
3

Description

aasda

Resource summary

Question 1

Question
1. Definicja jednostki Amper jest następująca:
Answer
 • Amper jest natężeniem prądu niezmieniającego się, który płynąc w dwóch prostopadłych prostoliniowych nieskończenie długich przewodach, o przekroju okrągłym, umieszczonych w próżni w odległości 1 m jeden od drugiego – wywołałby między tymi przewodami siłę 2,2 * 10^-7 N na każdy metr długości przewodu.
 • Amper jest natężeniem prądu zmiennego, który płynąc w dwóch równoległych prostoliniowych nieskończenie długich przewodach, o przekroju okrągłym = 1mm^2, umieszczonych w próżni w odległości 1 m jeden od drugiego – wywołałby między tymi przewodami siłę 2 * 10^-7 N na każdy metr długości przewodu.
 • Amper jest natężeniem prądu niezmieniającego się, który płynąc w dwóch równoległych prostoliniowych nieskończenie długich przewodach, o przekroju okrągłym znikomo małym, umieszczonych w próżni w odległości 1 m jeden od drugiego – wywołałby między tymi przewodami siłę 2 * 10^-7 N na każdy metr długości przewodu.
 • Amper jest natężeniem prądu niezmieniającego się, który płynąc w dwóch równoległych prostoliniowych nieskończenie długich przewodach, o przekroju okrągłym (= 1 cm^2), umieszczonych w argonie w odległości 1 cm jeden od drugiego – wywołałby między tymi przewodami siłę 2 * 10^-7 N na każdy metr długości przewodu.

Question 2

Question
2. Prawo Gaussa dla pola magnetycznego ma postać:

Question 3

Question
3. Poniżej zostały przedstawione cztery równania Maxwella, jednak jedno z nich zostało zapisane błędnie, które z poniższych równań nie jest równaniem Maxwella:

Question 4

Question
4. Steradian jest to jednostka miary:
Answer
 • kąta bryłowego o wierzchołku w środku kuli, wycinającym z jej powierzchni część równą powierzchni kwadratu S o boku równym promieniu tej kuli
 • kąta płaskiego zawartego między dwoma promieniami koła, wycinającymi z jego okręgu łuk o długości równej obwodowi tego koła,
 • łukowej kąta płaskiego, równa stosunkowi promienia kuli r do powierzchni S wyciętej przez ten kąt,
 • kąta bryłowego o wierzchołku w środku kuli, wycinającym z jej powierzchni część równą powierzchni kwadratu o boku równym połowie promienia tej kuli.

Question 5

Question
5. Przyspieszenie a = an w ruchu jednostajnym po okręgu zwane niekiedy przyspieszeniem dośrodkowym wynosi:

Question 6

Question
6. Jednostką pracy i energii w układzie SI jest:
Answer
 • dżul [J] jest to praca siły 1[N] na drodze 1 [m]
 • Wat [W] jest to praca siły 1[N] na drodze 1 [m] w czasie 1 [s]
 • Newton [N] jest to praca siły 1[N] na drodze 1 [m]
 • Pascal [Pa] jest to praca jaką wykonuje siła 1[N] na powierzchni 1[m^2]

Question 7

Question
7. Jeżeli drganie harmoniczne jest opisane równaniem: <OBRAZEK> to przyspieszenie a w tym ruchu harmonicznym możemy wyrazić zależnością:

Question 8

Question
8. Która z definicji nie określa I zasady dynamiki Newtona?
Answer
 • Ruch jednostajny prostoliniowy oznacza, że na ciało nie działają żadne siły.
 • Ciało pozostaje w spoczynku, gdy działające na nie siły wzajemnie się równoważą.
 • Bezwładnością ciała jest jego zdolność do zachowania stanu ruchu jednostajnego, prostoliniowego przy braku działania sił.
 • Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły wzajemnie się równoważą, to ciało to pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnie przyśpieszonym.

Question 9

Question
9. Popęd siły F(wektor) jest to
Answer
 • iloczyn siły i kwadratu czasu jej działania.
 • wektor o kierunku zgodnym z kierunkiem wektora F i module równym iloczynowi siły i czasu jej działania.
 • iloczyn masy m ciała i prędkości v którą wywoła siła F.
 • wektor o kierunku zgodnym z kierunkiem wektora prędkości v i module równym iloczynowi masy ciała m i prędkości v.

Question 10

Question
10. Która z poniższych zasad nie jest spełniona dla układu izolowanego:
Answer
 • Zasada zachowania energii.
 • Zasada zachowania momentu pędu.
 • Zasada zachowania pędu.
 • Zasada zachowania popędu siły.

Question 11

Question
11. Prawo kwantyzacji ładunku mówi, że:
Answer
 • nie ma takiego prawa.
 • występujące w przyrodzie ładunki są wielokrotnością ładunku elektronu.
 • występujące w przyrodzie ładunki są wielokrotnością ładunku neutronu.
 • występujące w przyrodzie ładunki są sumą ładunków protonów i neutronów.

Question 12

Question
12. Kelwin jest jednostką temperatury termodynamicznej skali, w której temperatura punktu potrójnego (punkt potrójny odpowiada stanowi równowagi między fazą stałą , ciekłą i gazową) wody jest równa:
Answer
 • 300,15 K.
 • 273,16 K.
 • 100 °C.
 • 0°C.

Question 13

Question
13. Iloczyn skalarny dwóch wektorów a i b (oznaczamy symbolicznie a * b ) jest:

Question 14

Question
14. Dla kondensatora płaskiego nie osiągnie się wzrostu jego pojemności poprzez:
Answer
 • Zwiększenie powierzchni okładek.
 • Zmniejszenie odległości pomiędzy okładkami.
 • Wprowadzenie pomiędzy okładki ośrodka dielektrycznego.
 • Zmniejszenie powierzchni okładek.

Question 15

Question
15. Wartość liczbowa przyśpieszenia chwilowego a(zwanego też przyśpieszeniem) jest:

Question 16

Question
16. Gęstość energii w pola elektrycznego o natężeniu E i indukcji D w ośrodku o względnej przenikalności elektrycznej er nie możemy zapisać jako :

Question 17

Question
17. Układem inercjalnym NIE nazwiemy układ odniesienia:
Answer
 • W którym obowiązuje pierwsza zasada dynamiki Newtona.
 • Poruszający się ruchem jednostajnym postępowym z dowolną prędkością.
 • Odległych gwiazd stałych.
 • Pozostający w spoczynku.

Question 18

Question
18. Iloczyn wektorowy dwóch wektorów a i b (oznaczamy symbolicznie a x b ) jest:

Question 19

Question
19. Reguła Lenza pozwala na określenie kierunku indukowanej SEM, według reguły:
Answer
 • Prąd indukowany w obwodzie ma taki kierunek, że wytwarzane przez ten prąd własne pole magnetyczne wspiera zmianę strumienia magnetycznego, która go wywołuje.
 • Prąd indukowany w obwodzie ma taki kierunek, że wytwarzane przez ten prąd własne pole magnetyczne przeciwdziała zmianie strumienia magnetycznego, która go wywołuje.
 • Prąd indukowany w obwodzie ma taki kierunek, że nie wpływa on na pole magnetyczne, które go wywołuje.
 • Prąd indukowany w obwodzie ma taki kierunek, że wytwarzane przez ten prąd własne pole magnetyczne ma indukcję B = 0.

Question 20

Question
20. Wartość liczbowa prędkości chwilowej v(nazywanej też prędkością) jest:

Question 21

Question
21. Dla układu O2x2y2z2 poruszającego względem nieruchomego układu O1x1y1z1 ruchem jednostajnym z prędkością V równoległą do osi O2x2 i O1x1 tylko jedno z poniższych wyrażeń opisuje transformatę Lorentza, które to wyrażenie?

Question 22

Question
22. Co nazywamy strumieniem pola elektrycznego:
Answer
 • Iloczyn wektorowy wektora natężenia pola elektrycznego i wektora powierzchni.
 • Ilość linii sił pola przechodzących na zewnątrz przez daną powierzchnię.
 • Iloczyn skalarny wektora powierzchni i przechodzącego przez nią wektora natężenia pola elektrycznego.
 • Całkowity strumień przechodzący przez daną powierzchnię zamkniętą.

Question 23

Question
23. Wokół płaskiej jednorodnie naładowanej warstwy o ładunku powierzchniowym pole elektryczne jest:
Answer

Question 24

Question
24. Skalarami są wielkości których opis ogranicza się do podania:
Answer
 • tylko wartości liczbowej.
 • wartość liczbowej (zwanej też modułem), kierunku, zwrotu i punktu przyłożenia.
 • wartość liczbowej (zwanej też modułem) i kierunku.
 • kierunku, zwrotu i punktu przyłożenia.

Question 25

Question
25. Pęd ciała o masie m poruszającego się z prędkością v(wektor) jest to
Answer
 • iloczyn siły jaka działa na ciał i kwadratu czasu jej działania.
 • wektor o kierunku zgodnym z kierunkiem wektora v(wektor) i module równym iloczynowi siły jaka działa na ciał i czasu jej działania.
 • iloczyn masy m ciała i prędkości v(skalar).
 • wektor o kierunku zgodnym z kierunkiem wektora prędkości v(wektor) i module równym iloczynowi masy ciała m i prędkości v(skalar).

Question 26

Question
26. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących gęstości energii w polu elektrycznym jest fałszywe:
Answer
 • Gęstość energii w polu elektrycznym jest nieliniową funkcją natężenia pola elektrycznego.
 • Najmniejsza gęstość energii pola elektrycznego występuje w próżni.
 • Gęstość energii w polu elektrostatycznym nie zależy od rodzaju ośrodka.
 • Gęstość energii w polu elektrycznym dla dielektryka jest zależna od wektora indukcji elektrycznej.

Question 27

Question
27. Jednostką mocy w układzie SI jest:
Answer
 • dżul [J] jest to moc siły 1[N] na drodze 1[m].
 • Wat [W] jest to praca 1[J] wykonana w czasie 1[s].
 • Newton [N] jest to moc siły 1[N] na drodze 1[m]
 • Pascal [Pa] jest to praca jaką wykonuje siła 1[N] na powierzchni 1[m^2] w czasie 1[s].

Question 28

Question
28. Przyrost entropii dS układu w temperaturze T definiujemy jako: gdzie dQ. jest przyrostem ciepła, a dU przyrostem energii wewnętrznej układu

Question 29

Question
29. Prawo Biotta – Sawarta – Laplacea ma następująca postać matematyczną i jego zastosowanie pozwala na:

Question 30

Question
30. Radian jest to jednostka miary
Answer
 • łukowej kąta płaskiego, równa stosunkowi łuku l do promienia tego łuku r.
 • łukowej kąta płaskiego, równa stosunkowi promienia łuku r do łuku l.
 • kąta płaskiego zawartego między dwoma promieniami koła, wycinającymi z jego okręgu łuk o długości równej obwodowi tego koła.
 • kąta bryłowego o wierzchołku w środku kuli, wycinającym z jej powierzchni część równą powierzchni kwadratu o boku równym promieniowi tej kuli.

Question 31

Question
31. Który z czynników nie ma wpływu na potencjał pola elektrycznego w danym punkcie pola:
Answer
 • Rozkład przestrzenny ładunku elektrycznego.
 • Rodzaj ośrodka.
 • Odległość od źródła pola elektrycznego (od ładunku).
 • Czas potrzebny na przemieszczenie ładunku próbnego z nieskończoności do danego punktu pola.

Question 32

Question
32. Dla procesów odwracalnych kiedy układ o temperaturze T wykonuje pracę przeciw ciśnieniu zewnętrznemu (dW = pdV), pierwszą zasadę termodynamiki możemy zapisać następująco (gdzie T-temperatura, U-energia węwnetrzna, S- entropia a u-potencjał chemiczny układu układu):

Question 33

Question
33. Zgodnie z prawem Coulomba siła oddziaływania elektrostatycznego zależy od:
Answer
 • Wartości ładunków, ich znaku i kwadratu odległości.
 • Wzajemnych znaków, kwadratu odległości i rodzaju ośrodka.
 • Rodzaju ośrodka, ruchu ładunków, ich znaków oraz wzajemnego położenia.
 • Rodzaju ośrodka, odległości ładunków, ich znaków oraz ich wartości.

Question 34

Question
34. Wektorami są wielkości do opisu których niezbędna jest znajomość:
Answer
 • tylko samej wartości liczbowej.
 • wartość liczbowej (zwanej też modułem), kierunku, zwrotu i punktu przyłożenia.
 • wartość liczbowej (zwanej też modułem) i kierunku.
 • kierunku, zwrotu i punktu przyłożenia.

Question 35

Question
35. Siła działająca na jednostkę długości każdego z przewodników prostoliniowych umieszczonych w odległości a od siebie w których płyną prądy I1 , I2 wyraża się wzorem:

Question 36

Question
36. Prawo indukcji elektromagnetycznej Faraday’a mówi, że:

Question 37

Question
37. Wybierz najbardziej pełne (prawidłowe) fizyczne sformułowanie drugiej zasady dynamiki Newtona:
Answer
 • Przyspieszenie jakiemu ulega ciało pod wpływem działania siły F jest wprost proporcjonalne do masy ciała i posiada ten sam kierunek i zwrot co siła F.
 • Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła to ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym z przyspieszeniem liniowym wprost proporcjonalnym do tej siły a odwrotnie proporcjonalnym do miary bezwładności ciała, którą jest jego masa.
 • Masę ciała m określa iloczyn wektorowy wektora siły F i wektora przyśpieszenia a.
 • Zmiana momentu pędu ciała równa jest popędowi siły wywartemu na to ciało.

Question 38

Question
38. Który z poniższych układów odniesienia ma najlepsze cechy układu inercjalnego:
Answer
 • Układ związany ze środkiem Naszej Galaktyki.
 • Układ związany ze Słońcem.
 • Układ związany z Ziemią.
 • Układ związany z odległymi gwiazdami stałymi (z poza Naszej Galaktyki).

Question 39

Question
39. Sformułowane przez Franklina prawo zachowania ładunku stwierdza, że:
Answer
 • W układzie zamkniętym całkowity ładunek pozostaje stały.
 • W układzie zamkniętym anhilacja naładowanych cząstek nie jest możliwa.
 • Zasada superpozycji oddziaływań elektrostatycznych musi być spełniona.
 • W układzie zamkniętym przyrost ładunku odbywa się kosztem pola elektrostatycznego.

Question 40

Question
40. Dla nieskończenie długich płaskich i równoległych powierzchni naładowanych jednakowym lecz przeciwnym ładunkiem o gęstości powierzchniowej (umieszczonych w próżni) :
Answer
 • Pole elektryczne jest minimalne pomiędzy warstwami i wynosi
 • Pole pomiędzy warstwami jest niejednorodne o bliżej nieokreślonej wartości
 • Pole elektryczne w obszarze swego występowania ma wartość dwukrotnie większą niż dla pojedynczej nieskończonej warstwy o tej samej gęstości powierzchniowej ładunku i wynosi
 • Maksymalne pole elektryczne jest na powierzchniach naładowanych i wynosi

Question 41

Question
41. Równanie drgań harmonicznych (równanie ruchu) masy m zawieszonej na sprężynie o stałej sprężystości k tłumionych (współczynnik tłumienia f) ma następującą postać matematyczną

Question 42

Question
42. Które ze stwierdzeń nie jest wynikiem prawa Gaussa dla pola elektrycznego:
Answer
 • Jeżeli ładunek leży na zewnątrz zamkniętej powierzchni, to strumień natężenia pola elektrycznego przez tę powierzchnię znika.
 • Strumień natężenia pola elektrycznego przez dowolną powierzchnię zamkniętą jest wprost proporcjonalny do całkowitego ładunku zamkniętego w tej powierzchni.
 • Strumień pola nie zależy od wielkości ładunku elektrycznego zawartego wewnątrz powierzchni.
 • Strumień natężenia pola elektrycznego przez dowolną powierzchnię zamkniętą zależy od rodzaju ośrodka.

Question 43

Question
43. Potencjału U pola elektrycznego nie możemy (w układzie SI jednostek) wyrażać w:
Answer
 • [Nm/C]
 • [J/(As)]
 • [V]
 • [J/(Asm)]

Question 44

Question
44. Wzór na siłę Lorentza ma postać i opisuje:

Question 45

Question
45. Negatywny wynik doświadczenia Michelsona-Morley’a był dowodem na:
Answer
 • Istnienie „eteru”.
 • Słuszności transformacji Gallileusza dla dużych prędkośc.
 • Skończoności prędkości światła.
 • Nieprawidłowości opisu propagacji światła na bazie transformacji Gallileusza.

Question 46

Question
46. Wybierz nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące natężenia pola elektrycznego:
Answer
 • Jest to siła Coulomba działająca na jednostkowy ładunek próbny.
 • Zasada addytywności ma także zastosowanie dla tej wielkości fizycznej.
 • Jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości od źródła pola.
 • Gęstość rozkładu ładunku nie wpływa bezpośrednio na natężenie pola elektrycznego.

Question 47

Question
47. Która z poniższych definicji układów inercjalnych jest fałszywa? Układy inercjalne to:
Answer
 • układy w którym obowiązuje zasada względności Galileusza.
 • układy, które poruszają się względem siebie bez przyspieszenia.
 • układy w których jest identyczny przebieg zjawisk fizycznych.
 • układy, które poruszają się względem siebie ruchem jednostajnym, prostoliniowym.

Question 48

Question
48. Pojemność elektryczną C dowolnego kondensatora elektrycznego definiujemy jako: gdzie: Q to ładunek elektryczny zgromadzony w kondensatorze, (delta)U to różnica potencjałów miedzy elektrodami kondensatora, S powierzchnia elektrod, d odległość pomiędzy elektrodami.

Question 49

Question
49. Dla dipola elektrycznego (elektryczny moment dipolowym |p|=|qd|) natężenie pola elektrycznego E na osi prostopadłej do wektora momentu dipolowego p zależy od:
Answer
 • Ośrodka, odległości od dipola oraz jego momentu dipolowego.
 • Ośrodka, kwadratu odległości od dipola oraz jego momentu dipolowego.
 • Ośrodka, odległości od dipola, jego momentu dipolowego i rozmiarów dipola.
 • Ośrodka, sześcianu odległości od dipola oraz jego momentu dipolowego.

Question 50

Question
50. Wśród szerokiej klasy drgań możemy wyróżnić drgania harmoniczne.

Question 51

Question
51. Moment bezwładności bryły wyrażony jest zależnością

Question 52

Question
52.Δt1 oznacza czas jaki upływa miedzy dwoma zdarzeniami w nieruchomym układzie odniesienia O1x1y1z1. Układ O2x2y2z2 porusza się z prędkością V względem układu O1x1y1z1 tak, że oś O1x1 jest równoległa do osi O2x2. Ile wynosi czas Δt2 między tymi zdarzeniami mierzony w układzie O2x2y2z2.

Question 53

Question
53. Podaj które z poniższych stwierdzeń stanowią postulaty szczególnej teorii względności Einsteina.
Answer
 • Zasada względności oraz stała prędkość światła w układach inercjalnych.
 • Zasada względności i transformacja Lorentza.
 • Zasada względności oraz niezmienniczość praw fizyki w układach inercjalnych.
 • Transformacja Lorentza i stała prędkość światła.

Question 54

Question
54. Indukcja magnetyczna B pochodzącą od nieskończenie długiego prostoliniowego przewodnika w punkcie odległym o ro od przewodnika z prądem I jest wyrażona wzorem: gdzie: uo – przenikalność magnetyczna próżni, ur – względna przenikalność magnetyczna ośrodka.

Question 55

Question
55. Natężenie pola elektrycznego E nie możemy (w układzie SI jednostek) wyrażać w:
Answer
 • [N/C]
 • [V/m]
 • [N/m^2]
 • [J/(Asm)]

Question 56

Question
56. Równanie ruchu drgań swobodnych masy m zawieszonej na sprężynce o stałej sprężystości k ma następującą postać matematyczną;

Question 57

Question
57. Odcinek Δx2 leży wzdłuż osi O2x2 poruszającego się układu odniesienia O2x2y2z2. Układ O2x2y2z2 porusza się z prędkością V względem układu O1x1y1z1. tak, że oś O1x1 jest równoległa do osi O2x2. Ile wynosi długość odcinka Δx1 w układzie O1x1y1z1.

Question 58

Question
58. Pojemności elektrycznej kondensatora nie możemy (w układzie SI jednostek) wyrażać w:
Answer
 • [C/V]
 • [Wb]
 • [F]
 • [CA/W]

Question 59

Question
59. Które stwierdzenie nie jest wnioskiem z badań Biota i Savarta nad polem magnetycznym prądów elektrycznych.
Answer
 • indukcja pola magnetycznego B w danym punkcie ośrodka jest wprost proporcjonalna do natężenia prądu I płynącego w przewodniku.
 • indukcja pola magnetycznego B w danym punkcie pola nie zależy od własności ośrodka.
 • indukcja pola magnetycznego B w danym punkcie ośrodka zależy od kształtu i rozmiarów przewodnika z prądem.
 • indukcja pola magnetycznego B w danym punkcie ośrodka zależy od położenia tego punktu względem przewodnika.

Question 60

Question
60. Momentem siły M względem punktu 0 (osi obrotu) nazywamy iloczyn wektorowy wektora wodzącego r i wektora siły F . (wektory F i r tworzą kąt alfa):

Question 61

Question
61. Odpowiednikiem siły dla ruchu obrotowego jest moment siły, który nie zależy od:
Answer
 • Wielkości przyłożonej siły.
 • Czasu działania siły.
 • Kierunku działania siły.
 • Odległości siły od punktu obrotu.

Question 62

Question
62. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe:
Answer
 • Wektor indukcji elektrycznej D jest niezależny od natężenia pola elektrycznego E.
 • Wektor indukcji elektrycznej D w próżni wynosi: D = (epsilon)0 E.
 • Kierunek wektora indukcji elektrycznej zależy od kierunku wektora pola elektrycznego oraz własności dielektryka.
 • Całkowity ładunek zgromadzony wewnątrz dowolnej powierzchni zamkniętej równy jest strumieniowi wektora indukcji elektrycznej przez tą powierzchnię.

Question 63

Question
63. Wzór Ampera na siłę elektrodynamiczną dF działający na przewodnik z prądem I o długości dl umieszczony w polu magnetycznym o indukcji B ma postać:

Question 64

Question
64. Która z poniższych zależności na pewno nie przedstawia funkcji opisującej falę płaską.

Question 65

Question
65. Relatywistyczne składanie prędkości w układach inercjalnych określa następująca relacja ( v1 –prędkość wzdłuż O1x1. w układzie nieruchomym O1x1y1z1., v2 – prędkość wzdłuż osi O2x2 w układzie poruszającym się O2x2y2z2 z prędkością V)

Question 66

Question
66. Układ z liczbą stanów G składający się z N cząstek jest układem niezwyrodniałym jeżeli

Question 67

Question
67. Przyrost entropii dS układu definiujemy jako:

Question 68

Question
68. Klasyczna funkcja rozkładu Maxwella – Boltzmana dla niezwyrodniałego gazu cząstek o temperaturze T i energii Fermiego Ef ma postać: gdzie k to stała Boltzmana.

Question 69

Question
69 Który z poniższych wzorów nie określa relatywistycznej energii kinetycznej Ek.

Question 70

Question
70. W procesie nieodwracalnym
Answer
 • entropia układu rośnie dS>0
 • energia wewnętrzna układu maleje dU<0 entropia układu rośnie dS>0
 • entropia układu maleje dS<0
 • energia wewnętrzna układu rośnie dU>0
Show full summary Hide full summary

Similar

Geography Coasts Questions
becky_e
C1, C2, C3 keywords
Jessica Phillips
Cold War Causes Revision
Tom Mitchell
German Irregular Verbs
Shane Buckley
GoConqr Getting Started Guide
Norman McBrien
Using GoConqr to study Maths
Sarah Egan
Photosynthesis and Respiration
Jessica Phillips
Clasificación de las Empresas acorde a la Legislación Colombiana.
sebas herrera
Comprender la mente:la estructuta de las historias de la cognicion
shylian elizalde
HISTORIA DE LA LITERATURA BOLIVIANA
Einard Angel Gutiérrez Huanca
Teorías del conocimiento
Dalia Amaya yagual