Test Lý luận chính trị 77 câu còn lại

Tiến Đông Bùi
Quiz by Tiến Đông Bùi, updated more than 1 year ago
Tiến Đông Bùi
Created by Tiến Đông Bùi over 1 year ago
1528
0

Description

Quiz on Test Lý luận chính trị 77 câu còn lại, created by Tiến Đông Bùi on 12/19/2019.

Resource summary

Question 1

Question
Theo Hồ Chí Minh, KIỆM nghĩa là gì?
Answer
 • Tiết kiệm sức lao động, thời gian
 • Tiết kiệm của cải
 • Tiết kiệm thời gian và của cải
 • Tiết kiệm công sức, thời gian và của cải

Question 2

Question
Theo Hồ Chí Minh, CHÍNH được biểu hiện trong mối quan hệ nào?
Answer
 • Bản thân, cấp trên
 • Mọi người, công việc
 • Cấp trên, cấp dưới, nhân dân
 • Bản thân, mọi người, công việc

Question 3

Question
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, “tinh thần quốc tế trong sáng” được hiểu như thế nào?
Answer
 • Tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản
 • Tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức, với nhân dân lao động các nước
 • Tinh thần đoàn kết với các lực lượng tiến bộ trên thế giới
 • Cả 3 phương án kia đều đúng

Question 4

Question
Hồ Chí Minh xác định yếu tố nào là gốc của người cách mạng?
Answer
 • Tài năng
 • Đạo đức
 • Tư cách
 • Cả 3 phương án kia đều đúng

Question 5

Question
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do ai soạn thảo?
Answer
 • Nguyễn Ái Quốc
 • Trần Phú
 • Lê Hồng Phong
 • Hà Huy Tập

Question 6

Question
Mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam mà Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng nêu ra là gì?
Answer
 • Làm cách mạng giải phóng dân tộc
 • Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản
 • Cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa
 • Cách mạng dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Question 7

Question
Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 xác định giai cấp nào là lực lượng lãnh đạo cách mạng?
Answer
 • Giai cấp tư sản
 • Giai cấp vô sản
 • Giai cấp nông dân
 • Giai cấp địa chủ

Question 8

Question
Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”?
Answer
 • Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930).
 • Chi bộ cộng sản đầu tiên của Việt Nam ra đời (1929).
 • Thành lập tổ chức Công hội đỏ Bắc Kỳ (1929).
 • Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản (1929).

Question 9

Question
Để làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 8/1945, chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đã đề ra chủ trương gì?
Answer
 • Phát động tổng khởi nghĩa
 • Phát động khởi nghĩa từng phần
 • Phát động Cao trào kháng Nhật cứu nước
 • Cả ba phương án kia đều đúng

Question 10

Question
Ngày 16-8-1945, Đại hội quốc dân họp tại Tân Trào - Tuyên Quang quyết định thành lập tổ chức nào?
Answer
 • Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam
 • Mặt trận Việt Minh
 • Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc
 • Mặt trận nhân dân Đông Dương

Question 11

Question
Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào, Tuyên Quang (từ ngày 13 đến 15-8-1945) chỉ rõ khẩu hiệu đấu tranh của nhân dân ta lúc này là gì?
Answer
 • “Phản đối xâm lược”
 • “Hoàn toàn độc lập”
 • “Chính quyền nhân dân”
 • Cả 3 phương án kia đều đúng

Question 12

Question
Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật – Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra ở đâu?
Answer
 • Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ (15/4/1945)
 • Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12/3/1945)
 • Hội nghị toàn quốc của Đảng (từ 13 đến 15/8/1945)
 • Đại hội quốc dân Tân Trào (16/8/1945)

Question 13

Question
Nhân tố chủ yếu nào quyết định thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945?
Answer
 • Liên minh công - nông
 • Bối cảnh quốc tế thuận lợi
 • Sự lãnh đạo của Đảng
 • Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất

Question 14

Question
Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (1945) xác định kẻ thù cụ thể trước mắt, duy nhất của nhân dân Đông Dương là ai?
Answer
 • Quân Nhật
 • Quân Pháp
 • Quân Nhật – Pháp
 • Quân Tưởng

Question 15

Question
Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (1945) xác định phương châm đấu tranh là gì?
Answer
 • Chiến tranh du kích, giải phóng từng vùng
 • Tổng tấn công và nổi dậy trên phạm vi cả nước
 • Tập trung, thống nhất và kịp thời
 • Trường kỳ kháng chiến

Question 16

Question
Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” dự kiến thời cơ Tổng khởi nghĩa là khi nào?
Answer
 • Khi quân Đồng minh kéo vào Đông Dương
 • Trước khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II
 • Sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II
 • Trước khi quân Đồng minh kéo vào Đông Dương

Question 17

Question
Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ (4/1945) xác định nhiệm vụ quan trọng, cần kíp lúc bấy giờ là gì?
Answer
 • Nhiệm vụ quân sự
 • Nhiệm vụ chính trị
 • Nhiệm vụ kinh tế
 • Nhiệm vụ ngoại giao

Question 18

Question
Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ (4/1945) quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang và lấy tên là gì?
Answer
 • Cứu quốc quân
 • Việt Nam giải phóng quân
 • Quân đội nhân dân Việt Nam
 • Vệ quốc quân

Question 19

Question
Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 được Đảng ta đưa ra trong hội nghị nào?
Answer
 • Hội nghị mở rộng của Ban thường vụ Trung ương Đảng (9/3/1945)
 • Hội nghị toàn quốc của Đảng (13-15/8/1945)
 • Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ (15/4/1945)
 • Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ương Đảng (5/1941)

Question 20

Question
Quyết định đặt tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xác định quốc kỳ, quốc ca được đưa ra tại cuộc họp nào?
Answer
 • Hội nghị mở rộng của Ban thường vụ Trung ương Đảng (9/3/1945)
 • Hội nghị toàn quốc của Đảng (13-15/8/1945)
 • Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ (15/4/1945)
 • Đại hội đại biểu quốc dân - Quốc dân đại hội (16/8/1945)

Question 21

Question
Đại hội quốc dân họp tại Tân Trào (16/8/1945) đã quyết định những vấn đề gì?
Answer
 • Tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng; quyết định đặt tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xác định quốc kỳ, quốc ca
 • Thông qua Mười chính sách của Việt Minh
 • Thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam
 • Cả ba phương án kia đều đúng

Question 22

Question
Hội nghị toàn quốc của Đảng (13-15/8/1945) xác định nguyên tắc để chỉ đạo khởi nghĩa là gì?
Answer
 • Chiến tranh du kích, giải phóng từng vùng
 • Đánh nhanh, thắng nhanh
 • Đánh chiếm vùng thành thị, sau đó mở rộng đến vùng nông thôn
 • Tập trung, thống nhất và kịp thời, đánh chiếm những nơi chắc thắng

Question 23

Question
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) đã đưa ra quyết định gì?
Answer
 • Đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam
 • Đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là Đảng Cộng sản Đông Dương
 • Đảng tiếp tục hoạt động bí mật chờ thời cơ để ra hoạt động công khai

Question 24

Question
Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam được nêu trong Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam là gì?
Answer
 • Đánh đuổi đế quốc xâm lược và bè lũ tay sai để giành độc lập, tự do cho dân tộc
 • Xóa bỏ tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho dân cày có ruộng
 • Phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tạo cơ sở cho chủ nghĩa xã hội
 • Cả ba phương án kia đều đúng

Question 25

Question
Trong Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam xác định đối tượng chính của cách mạng Việt Nam là ai?
Answer
 • Phong kiến phản động
 • Tư sản phản động
 • Chủ nghĩa đế quốc xâm lược
 • Địa chủ, tư sản phản động cấu kết với thực dân Pháp

Question 26

Question
Ở miền Nam, quân dân ta đã đánh bại chiến lược chiến tranh nào của Mỹ trong giai đoạn 1961 - 1965?
Answer
 • Chiến tranh đơn phương
 • Chiến tranh cục bộ
 • Việt Nam hóa chiến tranh
 • Chiến tranh đặc biệt

Question 27

Question
Ở miền Nam, quân dân ta đã đánh bại chiến lược chiến tranh nào của Mỹ và chư hầu trong giai đoạn 1965 - 1968?
Answer
 • Chiến tranh đơn phương
 • Chiến tranh cục bộ
 • Việt Nam hóa chiến tranh
 • Chiến tranh đặc biệt

Question 28

Question
“Ba mũi giáp công” trong đường lối đấu tranh của Đảng giai đoạn 1965 - 1975 là gì?
Answer
 • Quân sự, chính trị, binh vận
 • Đồng bằng, trung du, miền núi
 • Kinh tế, chính trị, văn hóa
 • Kinh tế, chính trị, ngoại giao

Question 29

Question
Cuộc ném bom rải thảm 12 ngày đêm bằng máy bay B.52 tại Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương khác của đế quốc Mỹ diễn ra vào thời gian nào?
Answer
 • Từ ngày 18 đến 30/12/1972
 • Từ ngày 19 đến 31/12/1972
 • Từ ngày 18 đến 30/12/1971
 • Từ ngày 19 đến 31/12/1971

Question 30

Question
Nội dung đường lối toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp được thể hiện tập trung trong văn kiện nào?
Answer
 • Toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng (12/12/1946)
 • Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh (19/12/1946)
 • Kháng chiến nhất định thắng lợi của Trường Chinh (7/1947)
 • Cả 3 văn kiện kia

Question 31

Question
Phương châm tác chiến của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ là gì?
Answer
 • Đánh nhanh, thắng nhanh
 • Đánh thần tốc, táo bạo, chắc thắng
 • Đánh thần tốc, táo bạo
 • Đánh chắc, tiến chắc

Question 32

Question
Trong các bài học kinh nghiệm rút ra từ Cách mạng Tháng Tám, bài học nào có ý nghĩa hàng đầu trong đường lối cách mạng của Đảng ta?
Answer
 • Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù
 • Nắm vững nghệ thuật khởi nghĩa, nghệ thuật chọn đúng thời cơ
 • Toàn dân nổi dậy trên nền tảng khối liên minh công nông
 • Gương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến

Question 33

Question
Tính chất của cuộc kháng chiến chống Pháp trong giai đoạn 1945 – 1954 là gì?
Answer
 • Dân tộc giải phóng và dân chủ mới
 • Cách mạng tư sản dân quyền
 • Cách mạng xã hội chủ nghĩa
 • Thổ địa cách mạng

Question 34

Question
Phương châm tiến hành kháng chiến chống Pháp trong giai đoạn 1945 – 1954 là gì?
Answer
 • Toàn dân, toàn diện
 • Trường kỳ kháng chiến
 • Tự lực cánh sinh
 • Cả ba phương án kia đều đúng

Question 35

Question
Phương án nào sau đây KHÔNG thuộc nội dung thể hiện đường lối kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) trên lĩnh vực chính trị là gì?
Answer
 • Đoàn kết toàn dân
 • Xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân
 • Xây dựng hệ thống chuyên chính vô sản
 • Đoàn kết với Miên, Lào và các dân tộc yêu chuộng tự do, hòa bình

Question 36

Question
Nội dung thể hiện đường lối kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) trên lĩnh vực kinh tế là gì?
Answer
 • Phát triển công nghiệp nặng
 • Xây dựng kinh tế thị trường
 • Xây dựng kinh tế tự cung, tự túc
 • Phát triển các ngành kinh tế hướng ra xuất khẩu

Question 37

Question
Chính cương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 2-1951) đã nêu ra những tính chất gì của xã hội Việt Nam?
Answer
 • Dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa và nửa phong kiến
 • Dân chủ và dân tộc
 • Thuộc địa, nửa phong kiến
 • Dân tộc và dân chủ mới

Question 38

Question
Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam xác định nhiệm vụ chính, trước mắt của cách mạng Việt Nam là gì?
Answer
 • Hoàn thành giải phóng dân tộc
 • Xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến
 • Phát triển chế độ dân chủ nhân dân
 • Cả ba phương án kia đều đúng

Question 39

Question
Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam xác định nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc là giai cấp, tầng lớp nào?
Answer
 • Công nhân, nông dân và lao động trí thức
 • Công nhân, lao động trí thức và tư sản dân tộc
 • Công nhân và nông dân
 • Công nhân, tư sản dân tộc và nông dân

Question 40

Question
Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam xác định động lực của cách mạng là ai?
Answer
 • Nhân dân
 • Công, nông và lao động trí thức
 • Giai cấp công nhân
 • Lao động trí thức

Question 41

Question
Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (3/1965) và Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (12/1965) xác định cuộc đấu tranh trên mặt trận nào có tác dụng quyết định trực tiếp và giữ một vị trí ngày càng quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ?
Answer
 • Đấu tranh quân sự
 • Đấu tranh chính trị
 • Đấu tranh ngoại giao
 • Cả ba phương án kia đều đúng

Question 42

Question
Trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới, Đảng ta xác định yếu tố chủ yếu nào để tăng trưởng kinh tế?
Answer
 • Vốn, tài nguyên thiên nhiên, khoa học và công nghệ, con người, cơ cấu kinh tế
 • Vốn, khoa học và công nghệ, con người, cơ cấu kinh tế, thể chế chính trị và quản lý nhà nước
 • Con người, cơ cấu kinh tế, thể chế chính trị và quản lý nhà nước
 • Vốn, khoa học và công nghệ, con người, cơ cấu kinh tế, thể chế chính trị

Question 43

Question
Trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới, Đảng ta xác định yếu tố nào quyết định tăng trưởng kinh tế?
Answer
 • Vốn
 • Khoa học và công nghệ
 • Con người
 • Thể chế chính trị

Question 44

Question
Đại hội X (2006) của Đảng chỉ rõ mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần:
Answer
 • Gắn với phát triển kinh tế tri thức; coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và của CNH, HĐH
 • Gắn với nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa
 • Gắn với nền kinh tế khép kín
 • Gắn với nền kinh tế thị trường, thực hiện chiến lược hàng xuất khẩu

Question 45

Question
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải bảo đảm nguyên tắc nào?
Answer
 • Xây dựng nền kinh tế khép kín và hướng nội
 • Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ
 • Xây dựng nền kinh tế phải dựa vào sự giúp đỡ vào các nước tư bản
 • Xây dựng nền kinh tế mở nhưng chỉ giao lưu, hợp tác với các nước XHCN

Question 46

Question
Thời kỳ đổi mới, Đảng ta xác định yếu tố nào là nền tảng và động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa?
Answer
 • Khoa học và công nghệ
 • Con người
 • Cơ cấu kinh tế
 • Sự quản lý của nhà nước

Question 47

Question
Hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại nhằm mục đích gì?
Answer
 • Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, thu hút công nghệ hiện đại
 • Học hỏi kinh nghiệm quản lý tiên tiến của thế giới
 • Khai thác thị trường thế giới để tiêu thụ các sản phẩm mà nước ta có nhiều lợi thế, có sức cạnh tranh cao
 • Cả ba phương án kia đều đúng

Question 48

Question
Trong lịch sử phát triển nền sản xuất xã hội, tiền đề nào là quan trọng cho sự ra đời và phát triển của kinh tế thị trường?
Answer
 • Thị trường
 • Sản xuất và trao đổi hàng hóa
 • Sản xuất
 • Trao đổi hàng hóa

Question 49

Question
Kinh tế thị trường phát triển cao trong xã hội nào?
Answer
 • Xã hội chiếm hữu nô lệ
 • Xã hội phong kiến
 • Xã hội tư bản chủ nghĩa
 • Xã hội xã hội chủ nghĩa

Question 50

Question
Trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay, thành phần kinh tế nào đóng vai trò chủ đạo, là công cụ chủ yếu để nhà nước điều tiết nền kinh tế?
Answer
 • Kinh tế tập thể
 • Kinh tế tư nhân
 • Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
 • Kinh tế nhà nước

Question 51

Question
Tác phẩm nào được xem như bản Tuyên ngôn, là Cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa?
Answer
 • Đề cương văn hóa Việt Nam (1943)
 • Đời sống mới (1947)
 • Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam (1948).
 • Kháng chiến kiến quốc (1945)

Question 52

Question
Đề cương văn hóa Việt Nam (năm 1943) đã xác định nguyên tắc của nền văn hóa mới là gì?
Answer
 • Tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
 • Dân tộc, đại chúng
 • Nội dung XHCN và tính chất dân tộc
 • Dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa

Question 53

Question
Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm khắc phục tình trạng gì?
Answer
 • Khắc phục tình trạng hành chính hóa, nhà nước hóa, phô trương, hình thức
 • Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
 • Làm tốt công tác dân vận theo phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin
 • Cả 3 phương án kia đều đúng

Question 54

Question
Nghị quyết nào của Đảng đã đề cập đến việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước?
Answer
 • Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI (5/2014).
 • Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI (11/2013).
 • Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII (7/1998).
 • Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII (10/2016).

Question 55

Question
Chủ trương “làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội” phù hợp với quan điểm nào sau đây của Đảng để chỉ đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới?
Answer
 • Văn hóa là động lực thúc đẩy sự phát triển xã hội
 • Văn hóa là mục tiêu của sự phát triển xã hội
 • Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người
 • Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội

Question 56

Question
Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng và bồi dưỡng các giá trị văn hóa trong thanh niên, học sinh, sinh viên là gì?
Answer
 • Là bồi dưỡng đạo đức cách mạng
 • Trang bị tri thức
 • Là lý tưởng sống, lối sống, năng lực trí tuệ, bản lĩnh văn hóa con người VN
 • Là nhân cách, trình độ văn hóa

Question 57

Question
Nhiệm vụ cấp bách đầu tiên về xây dựng văn hóa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trình bày trong phiên họp của Hội đồng Chính phủ (3-9-1945) là gì?
Answer
 • Chống nạn mù chữ và giáo dục lại tinh thần nhân dân
 • Diệt giặc dốt
 • Nâng cao đời sống văn hóa
 • Gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc

Question 58

Question
Ban Trung ương vận động Đời sống mới được thành lập vào thời gian nào?
Answer
 • Tháng 8/1945
 • Tháng 4/1946
 • Tháng 12/1946
 • Tháng 3/1947

Question 59

Question
Khi viết tác phẩm Đời sống mới, Hồ Chí Minh đã lấy bút danh gì?
Answer
 • Trần Dân Tiên
 • Tân Sinh
 • Tống Văn Sơ
 • N.A.Q

Question 60

Question
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc nào?
Answer
 • Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
 • Tự chỉnh đốn, tự đổi mới
 • Phê bình và tự phê bình, hiệp thương dân chủ
 • Hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên

Question 61

Question
Đại hội VI (1986) xác định yếu tố nào có vị trí then chốt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, là một động lực to lớn đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế - xã hội?
Answer
 • Giáo dục - đào tạo
 • An ninh quốc phòng
 • Bảo vệ chủ quyền quốc gia
 • Khoa học - kỹ thuật

Question 62

Question
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH, lần đầu tiên đưa ra quan niệm nền văn hóa Việt Nam có đặc trưng gì?
Answer
 • Nền văn hóa dân chủ mới
 • Nền văn hóa dân tộc - khoa học - đại chúng
 • Nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
 • Nền văn hóa có hình thức dân tộc, nội dung XHCN

Question 63

Question
Quan niệm về nền văn hóa Việt Nam có đặc trưng: tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc, lần đầu tiên được thông qua tại Đại hội nào của Đảng ta?
Answer
 • Đại hội IV
 • Đại hội V
 • Đại hội VI
 • Đại hội VII

Question 64

Question
Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra nghị quyết về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”?
Answer
 • Hội nghị lần thứ 3 khóa VIII
 • Hội nghị lần thứ 5 khóa VIII
 • Hội nghị lần thứ 3 khóa V
 • Hội nghị lần thứ 5 khóa V

Question 65

Question
Đại hội VII (1991) và Đại hội VIII (1996) của Đảng ta khẳng định lĩnh vực nào có vai trò then chốt, động lực, là quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội?
Answer
 • Giáo dục - đào tạo
 • Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ
 • Khoa học - công nghệ
 • An ninh, chính trị

Question 66

Question
Phong trào mà Đảng ta đã vận động nhân dân thực hiện để chống nạn mù chữ sau cách mạng Tháng Tám năm 1945?
Answer
 • Xây dựng nếp sống văn hóa mới
 • Bình dân học vụ
 • Bài trừ các tệ nạn xã hội
 • Xóa bỏ văn hóa thực dân nô dịch phản động

Question 67

Question
Nghị quyết Trung ương lần thứ 2 (khóa VIII) coi giáo dục – đào tạo với khoa học - công nghệ là gì?
Answer
 • Là nhiệm vụ quan trọng nhất
 • Là nhiệm vụ hàng đầu
 • Là nhiệm vụ chiến lược
 • Là quốc sách hàng đầu

Question 68

Question
Hội nghị Trung ương 9, khóa IX (1 - 2004) đã xác định phát triển văn hóa phải đồng bộ với phát triển lĩnh vực nào?
Answer
 • Phát triển văn hóa phải đồng bộ với phát triển kinh tế
 • Phát triển văn hóa phải đồng bộ với phát triển chính trị
 • Phát triển văn hóa phải đồng bộ với phát triển xã hội
 • Phát triển văn hóa phải giữ gìn bản sắc dân tộc

Question 69

Question
Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam là nhiệm vụ của ai?
Answer
 • Nhiệm vụ của giai cấp công nhân và nông dân
 • Nhiệm vụ của những người làm công tác văn hóa
 • Nhiệm vụ của đội ngũ trí thức
 • Là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng

Question 70

Question
Để triển khai chủ trương của Đảng về kinh tế đối ngoại, tháng 12 - 1987, luật nào được ban hành ở Việt Nam?
Answer
 • Luật kinh doanh hàng hải quốc tế
 • Luật thuế xuất nhập khẩu
 • Luật tỷ giá hối đoái
 • Luật đầu tư nước ngoài

Question 71

Question
Giai đoạn 1986 - 1996, Đảng ta xác lập và phát triển đường lối đối ngoại như thế nào?
Answer
 • Độc lập tự chủ
 • Mở rộng quan hệ đối ngoại
 • Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc
 • Cả ba phương án kia đều đúng

Question 72

Question
Tháng 5/1988, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 13 đề ra chủ trương gì về chính sách đối ngoại?
Answer
 • Chuyển từ đối đầu sang đấu tranh và hợp tác cùng tồn tại hòa bình
 • Tận dụng sự phát triển của cách mạng khoa học - kỹ thuật và xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới
 • Kiên quyết mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại
 • Cả ba phương án kia đều đúng

Question 73

Question
Đại hội lần thứ VIII của Đảng (tháng 6-1996) đưa ra chủ trương gì để tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế?
Answer
 • Gắn thị trường trong nước với xuất khẩu
 • Xây dựng nền kinh tế mở, đón nhận tất cả những thành quả của chủ nghĩa tư bản
 • Xây dựng nền kinh tế mở, đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
 • Đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực

Question 74

Question
Tại Đại hội VII, Đảng ta đã đề ra chính sách hợp tác với các đối tác cụ thể nào trong đường lối đối ngoại?
Answer
 • Thúc đẩy bình thường hóa quan hệ, từng bước mở rộng hợp tác Việt – Trung
 • Thúc đẩy bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ
 • Phát triển quan hệ hữu nghị với các nước Đông Nam Á và Châu Á - Thái Bình Dương
 • Cả ba phương án kia đều đúng

Question 75

Question
Chủ trương xây dựng đối tác trong quan hệ quốc tế thời kỳ đổi mới: “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển” được đề ra tại Đại hội nào của Đảng ta?
Answer
 • Đại hội VI
 • Đại hội VII
 • Đại hội VIII
 • Đại hội IX

Question 76

Question
Chủ trương “tích cực và chủ động hội nhập quốc tế” được đề ra trong đại hội nào của Đảng?
Answer
 • Đại hội VIII
 • Đại hội IX
 • Đại hội X
 • Đại hội XI

Question 77

Question
Chủ trương “chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” được đề ra trong đại hội nào của Đảng?
Answer
 • Đại hội VIII
 • Đại hội IX
 • Đại hội X
 • Đại hội XI
Show full summary Hide full summary

Similar

Spanish Subjunctive
MrAbels
HRCI Glossary of Terms O-Z
Sandra Reed
Mind Maps with GoConqr
Elysa Din
PuKW - STEP 1 (mögliche Prüfungsfragen/Prüfungsvorbereitung)
Steven Lee
Biology (B2)
Sian Griffiths
Conferences of the Cold War
Alina A
Physics 1
Peter Hoskins
GENERAL PRACTICE-1
Luis Felipe Chávez Choque
Aula Virtual
carla ribulgo
FUSIÒN DE SOCIEDADES MERCANTILES
carlos ramirez
SOCIEDADES AGRICOLAS ABORÍGENES
Carlos Arroyo