WIZYKA

Kamil qwerty
Quiz by Kamil qwerty, updated more than 1 year ago
Kamil qwerty
Created by Kamil qwerty about 1 year ago
288
0

Description

Quiz on WIZYKA, created by Kamil qwerty on 01/30/2020.

Resource summary

Question 1

Question
W jednorodnym polu elektrycznym, przy stałej wartości potencjału elektrycznego natężenie tego pola:
Answer
 • wzrasta wraz z odległością
 • również pozostaje stałe
 • maleje wraz z odległością
 • żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

Question 2

Question
Pojemność kondensatora płaskiego
Answer
 • Rośnie wraz z odległością między okładkami
 • maleje wraz z powierzchnią okładek
 • wzrasta po umieszczeniu dielektryka między okładkami kondensatora próżniowego
 • maleje po umieszczeniu dielektryka między okładkami kondensatora próżniowego

Question 3

Question
Rezystywność
Answer
 • Wzrasta wraz z długością przewodnika
 • Wzrasta wraz z powierzchnią przewodnika
 • maleje wraz z długością przewodnika
 • nie zależy ani od przekroju przewodnika ani od jego długości

Question 4

Question
Strumień pola magnetycznego jest
Answer
 • wielkością skalarną wyrażoną w [Hr]
 • wielkością wektorową wyrażoną w [Wb]
 • wielkością wektorową wyrażoną w [Hr]
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Question 5

Question
Siła elektromotoryczna to:
Answer
 • siła działająca na ładunki punktowe umieszczone w polu magnetycznym
 • siła działająca na przewodnik z prądem w polu magnetycznym
 • siła oddziałujące między dwoma ładunkami elektrycznymi, bedącymi w ruchu
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Question 6

Question
Które ze stwierdzeń nie jest słuszne dla paramagnetyków?
Answer
 • W nieobecności zewnętrznego pola magnetycznego paramagnetyk nie jest namagnesowany
 • W zewnętrznym polu magnetycznym paramagnetyk magnesuje się zgodnie z tym polem
 • Jeżeli pole jest niejednorodne, materiał paramagnetyczny jest wypychany z obszaru silniejszego pola magnetycznego
 • W zewnętrznym polu magnetycznym paramagnetyki ustawiają się wzdłuż lini pola magnetycznego

Question 7

Question
Które z podanych niżej jest równaniem soczewki
Answer
 • Z = 1/f;
 • f = (nwzg − 1)1/R1 +1/R2)
 • 1/f = 1/x + 1/y
 • p = H/h

Question 8

Question
Które z poniższych zdań dotyczących interferencji fal świetlnych nie jest prawdziwe
Answer
 • Różnica faz fal składowych decyduje o natężeniu światła w punkcie nałożenia się fal
 • W każdej chwili wychylenie punktu przestrzeni jest sumą wychyleń docierających do niego zaburzeń składowych
 • różnica dróg optycznych przebytych przez fale składowe decyduje o natężeniu światła w punkcie na-łożenia się fal
 • warunkiem dobrze określonego obrazu interferencyjnego jest aby interferujące fale świetlne miały dokładnie określoną, zmienną w czasie różnicę faz

Question 9

Question
Podstawową zasadą optyki falowej, opisującą sposób rozchodzenia się fal świetlnych jest zasada
Answer
 • Fermata
 • Younga
 • Heisenberga
 • Huygensa

Question 10

Question
Doświadczenie które doprowadziło do odkrycia jądra atomowego było przeprowadzone przez
Answer
 • Compton’a
 • Rutherford’a
 • de Brogile’a
 • Jakiś typ

Question 11

Question
Które ze stwierdzeń nie jest zgodne z postulatami Bohra
Answer
 • elektron w atomie wodoru porusza się po kołowej orbicie dookoła jądra pod wpływem siły coulom-bowskiej i zgodnie z prawami dynamiki Newtona
 • Elektron może się poruszać po takiej orbicie, dla której moment pędu jest równy wielokrotności stałej Planck’a
 • Elektron poruszający się po orbicie stacjonarnej wypromieniowuje energię elektromagnetyczną
 • Przechodząc z wyższego do niższego stanu energetycznego, atom wypromieniowuje kwant energii równy różnicy energii poziomów energetycznych, pomiędzy ktorymi nastąpiło przejście

Question 12

Question
W rozpadzie β- liczba atomowa pierwiastka:
Answer
 • maleje o 1
 • wzrasta o 1
 • maleje o 2
 • nie ulega zmianie

Question 13

Question
Protony to
Answer
 • bozony
 • mezony
 • hadrony
 • leptony

Question 14

Question
Cechą izolatorów jest
Answer
 • szerokość pasma zabronionego - 0.1eV
 • obecność elektronów w paśmie przewodnictwa
 • duża konduktywność
 • całkowite osadzenie pasma walencyjnego

Question 15

Question
Wskaż zdanie prawdziwe
Answer
 • przewodnictwo typu n polega na przemieszczeniu elektronów w paśmie przewodzenia w kierunku przeciwnym do wektora zewnętrznego pola elektrycznego.
 • przewodnictwo typu n polega na przemieszczeniu elektronów w paśmie podstawowym w kierunku zgodnym z wektorem zewnętrznego pola elektrycznego.
 • przewodnictwo typu p polega na przemieszczeniu elektronów w paśmie podstawowym w kierunku zgodnym z wektorem zewnętrznego pola elektrycznego.
 • przewodnictwo typu p polega na przemieszczeniu elektronów w paśmie przewodzenia w kierunku zgod-nym z wektorem zewnętrznego pola elektrycznego.

Question 16

Question
Emisja energetyczna promieniowania ciała doskonale czarnego jest
Answer
 • proporcjonalna do temperatury w 2 potędze
 • proporcjonalna do temperatury w 4 potędze
 • odwrotnie proporcjonalna do temperatury
 • odwrotnie proporcjonalna do długości fali

Question 17

Question
Która z poniższych cech fotonów jest prawdziwa?
Answer
 • posiada masę spoczynkową
 • gdy przechodzi przez ośrodek (inny niż próżnia) zmienia się częstotliwość fali z nim stowarzyszonej.
 • gdy przechodzi przez ośrodek (inny niż próżnia) zmienia się długość fali z nim stowarzyszonej
 • posiada stałą prędkość

Question 18

Question
Które ze stwierdzeń nie jest prawdziwe dla zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego
Answer
 • Energia kinetyczna emitowanych elektronów zależy od częstotliwości (długości) fali, nie zależy od natężenia (natężenia oświetlenia, promieniowania)
 • natężenie promieniowania (światła) nie wpływa na natężenie prądu (fotoprądu)
 • dla każdego metalu istnieje pewna częstotliwość graniczna, powyżej której zjawisko fotoelektryczne nie zachodzi
 • napięcie hamowania zależy liniowo od częstotliwości padającego światła

Question 19

Question
Zgodnie z teorią Einsteina efekt fotoelektryczny to:
Answer
 • zderzenie protonu i elektronu
 • zderzenie fotonu i elektronu
 • zderzenie protonu i neutronu
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Question 20

Question
Które ze stwierdzeń nie jest prawdziwe w przypadku polaryzacji złącza p-n w kierunku zaporowym
Answer
 • rośnie opór wewnętrzny złącza
 • bariera potencjału wzrasta o wartość napięcia zewnętrznego
 • szerokość obszaru zubożonego wzrasta
 • ruch nośników większościowych przez złącze w kierunku przewodzenia jest praktycznie niemożliwy

Question 21

Question
Kto jako pierwszy zaobserwował powstawanie pola magnetycznego pod wpływem płynącego prądu?
Answer
 • Lorenz
 • Faraday
 • Oersted
 • Lenz

Question 22

Question
Która z liczb kwantowych wyraża bezwzględną wartość orbitalnego momentu pędu elektronu?
Answer
 • Główna
 • poboczna
 • magnetyczna
 • spinowa

Question 23

Question
Jednostka oporu elektrycznego wyrażana przez podstawowe jednostki SI to
Answer
 • (kg * m^2) / (A^2 *1s^3)
 • (kg*m^2)/(A*s^2)
 • (kg*m).(A*s^2)
 • (kg*A^2)/s^2

Question 24

Question
Gdy prędkość cząstki wzrośnie 2 razy, co się stanie z częstością cyklotronową:
Answer
 • wzrośnie 2x
 • zmaleje 2x
 • zmaleje 4x
 • nie zmieni sie

Question 25

Question
Liczba masowa/atomowa, wskaż nieprawdziwe
Answer
 • Liczba atomowa to liczba protonów
 • Liczba masowa to liczba nulkeonów
 • Liczba masowa to liczba Neutronów i protonów
 • Liczba atomowa to liczba neutronów

Question 26

Question
Neutrony to
Answer
 • bozony
 • hadrony
 • mezony
 • leptony

Question 27

Question
Moderator w reaktorach służy do
Answer
 • Pochłaniania elektronów
 • odprowadzania ciepła
 • spowalniania neutronów
 • żadna odpowiedź nie jest prawdziwa

Question 28

Question
Pojemność zastępczą (C) dla połączenia równoległego kondensatorów wynosi
Answer
 • C=ΣCn
 • 1/C=Σ 1/Cn
 • C= Σ 1/Cn
 • żadna odpowiedź nie jest prawdziwa

Question 29

Question
Mikroskopowa postać prawa Ohma wiąże ze sobą trzy wielkości fizyczne:
Answer
 • rezystancję, napięcie i natężenie prądu
 • rezystywność napięcie i natężenie prądu
 • konduktywność, gęstość prądu elektrycznego, natężenie pola elektrycznego
 • konduktancję, gęstość prądu elektrycznego, natężenie pola elektrycznego

Question 30

Question
Które ze stwierdzeń nie jest zgodne z założeniami teorii Plancka dot. promieniowania ciała doskonale czarnego?
Answer
 • Atomy ciała doskonale czarnego zachowują się jak oscylaltory anharmoniczne o charakterystycznych częstościach drgań
 • Dopóki oscylator pozostaje w jednym ze swoich stanów kwantowych jeśli nie emituje ani nie absorbuje energii
 • Energia oscylatora jest kwantowana
 • Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Question 31

Question
Prędkość światła w ośrodku innym niż próżnia zależy
Answer
 • Jedynie od własności elektrycznych tego ośrodka
 • Od własności elektrycznych i magnetycznych tego ośrodka
 • Jedynie od własności magnetycznych tego ośrodka
 • Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

Question 32

Question
Zjawisko fotoelektryczne jest potwierdzeniem
Answer
 • Falowej natury światła
 • Cząsteczkowo-falowej natury światła
 • Korpuskularnej natury światła
 • Żadna odpowiedź nie jest poprawna

Question 33

Question
W przemianie jądrowej γ liczba atomowa pierwiastka
Answer
 • Maleje o 1
 • Wzrasta o 2
 • Maleje o 2
 • Nie ulega zmianie

Question 34

Question
Elementarnymi nośnikami oddiaływań nie są
Answer
 • mezony
 • fotony
 • gluony
 • bozony W

Question 35

Question
Zgodnie z zasadą nieoznaczoności Heisenberga
Answer
 • ΔEΔt≥h
 • ΔEΔx≥h
 • ΔEΔt≤h
 • ΔEΔx≤h

Question 36

Question
W odniesieniu do kwantowo-falowej natury światła prawdziwym nie jest stwierdzenie
Answer
 • Własności kwantowe promieniowania krótkofalowego są mało widoczne, podstawową rolę odgrywają własności falowe
 • Przy zmniejszaniu długości fali coraz lepiej dostrzegalne są własności kwantowe
 • Przy zwiększaniu częstotliwości promieniowania coraz lepiej dostrzegalne są własności kwantowe
 • Własności falowe promieniowania krótkofalowego są mało widoczne

Question 37

Question
Weber wyrażony poprzez podstawowe jednostki układu SI to:
Answer
 • 1 (kg*m^2)/(A^2*s^3)
 • 1 (kg*m^2)/(A*s^2)
 • 1 (A*m^2)/(kg^2*s^2)
 • 1 (A*m)/(kg*s^2)

Question 38

Question
Wskaż stwierdzenie nieprawdziwe w odniesieniu do szeregowego obwodu RL
Answer
 • indukcyjna stała czasowa wyrażona jest jako stosunek oporu do indukcyjności cewki
 • natężenie prądu w obwodzie narasta eksponencjalnie do wartości e/R gdzie e-SEM baterii
 • Pojawiająca się dodatkowo w obwodzie SEM samoindukcji przeciwdziała wzrostowi natężenia prądu
 • Początkowo cewka przeciwdziałą zmianom natężenia prądu płynącego przez nią, po dłuższym czasie działa jak zwykły przewód łączący elementy obwodu

Question 39

Question
Konsekwencją szczególnej teorii względności jest
Answer
 • dylatacja czasu
 • skrócenie Lorenza
 • względność jednoczesności
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Question 40

Question
Do spowalniania neutronów w reaktorach jądrowych stosuje się
Answer
 • Pręt paliwowy
 • moderator
 • pręt kontrolny
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Question 41

Question
Elektrony to
Answer
 • Bozony
 • Mezony
 • Hadrony
 • Leptony

Question 42

Question
Prawdopodobieństwo tunelowania cząsteczki przez barirę
Answer
 • wzrasta liniowo wraz z szerokością bariery
 • maleje liniowo wraz z szerokością bariery
 • wzrasta eksponencjalnie z szerokością bariery
 • maleje eksponencjalnie wraz z szerokością bariery

Question 43

Question
Indukcja łączy ze sobą następujące wielkości fizyczne
Answer
 • siłę, natężenie prądu i długość przewodnika
 • siłę, ładunek i prędkość cząstki
 • natężenie prądu i strumień pola
 • żadne z powyższych nie jest prawdziwe

Question 44

Question
W odniesieniu do siatki dyfrakcyjnej prawdziwe nie jest stwierdzenie
Answer
 • Dla danej siatki dyfrakcyjnej położenie kątowe zależy od długości fali światła padającego na siatkę
 • Stała siatki to ilość szczelin przypadająca na 1 mm
 • Rozdzielczość obrazu interferencyjnego uzyskiwanego przy użyciu siatki dyfrakcyjnej jest mniejsza niż w przypadku interferencji na dwóch szczelinach
 • Rozdzielczość obrazu interferencyjnego uzyskiwanego przy użyciu siatki dyfrakcyjnej jest porównywalna z obrazem uzyskiwanym w przypadku interferencji na dwóch szczelinach

Question 45

Question
Prawo Biota Savarta pozwala wyznaczyć
Answer
 • Indukcyjność pola magnetycznego w pewnej odległości od krzywoliniowego przewodnika w którym płynie prąd
 • strumień pola magnetycznego w pewnej odległości od krzywoliniowego przewodnika w którym płynie prąd
 • indukcję pola magnetycznego w pewnej odległości od prostoliniowego przewodnika w którym płynie prąd
 • żadna odpowiedź nie jest poprawna

Question 46

Question
Który z poniższych wzorów opisuje energię potencjalną (Ep) pola elektrycznego dla ładunku punktowego Q
Answer
 • Ep= - k(Q*q)/r
 • Ep=k(Q*q)/r
 • Ep= - k(Q/r)
 • Ep= k(Q/r)

Question 47

Question
Które ze stwierdzeń dotyczących lasera rubinowego jest prawdziwe
Answer
 • Występuje pompowanie elektronowe
 • Coś o metastabilności w Cr
 • Pompowanie są atomy Cr
 • Emisja laserowa występuje pomiędzy poziomem podstawowym a...

Question 48

Question
Które z doświadczeń udowodniło istnienie fal materii
Answer
 • de Brogile'a
 • Rayleigha-Jeansa
 • Comptona
 • Davissona-Germera

Question 49

Question
Jak długość fali promieniowania ciała doskonale czarnego zależy od temperatury wg prawa Wiena?
Answer
 • T^4
 • T^2
 • 1/T
 • odwrotność długości fali

Question 50

Question
Konduktancja
Answer
 • Wzrasta wraz z długością przewodnika
 • Maleje wraz z długością przewodnika
 • Wzrasta wraz z powierzchnią przewodnika
 • Nie zależy od przekroju i długości przewodnika

Question 51

Question
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - wskaż prawdziwe
Answer
 • Energia fotonu jest przeznaczona na wybicie atomu z sieci krystalicznej (praca wyjścia) i nadanie mu prędkości (energii kinetycznej)
 • Wybity elektron porusza się z określoną prędkością
 • Dla każdego metalu istnieje pewna częstotliwość graniczna, powyżej której zjawisko fotoelektryczne zachodzi
Show full summary Hide full summary

Similar

ExamTime's Getting Started Guide
PatrickNoonan
GCSE ICT Revision
Andrea Leyden
GCSE Biology Quiz
Andrea Leyden
Welcome to GoConqr!
Sarah Egan
IDENTIDAD SOCIAL
Deivis jhon Miranda
CICLOS ECONOMICOS CLASICOS EN MEXICO:EL CASO DE SINALOA Y SONORA, 1900-1996
JOSE ANGEL MORALES
Educación preescolar en Colombia Ley 115 de 1994
Catherine Salamanca
Primera Guerra Mundial
Johan bautista
calentamiento global , cambio climaticoy salud
Edwin Ortiz
ASIENTO CONTABLE
Stephy Mondragón
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
deinis daza