Kinh thanh trac nghiem Thuong Kho Phuc sinh Group 1

cs_nguyen01
Quiz by cs_nguyen01, updated more than 1 year ago
cs_nguyen01
Created by cs_nguyen01 over 6 years ago
49
0

Description

Quiz for Easter holiday

Resource summary

Question 1

Question
Cai-phe là Thầy Tế lễ thượng phẩm đương nhiệm?
Answer
 • Đúng
 • Sai

Question 2

Question
Người xin xác Chúa để chôn là ai?
Answer
 • Ni-cô-đem
 • Nghị viên tòa công luận
 • Cả 2 câu đều đúng

Question 3

Question
Nơi phi lát ngồi xử án Chúa Jêsus gọi là gì?
Answer
 • Gô-gô-tha
 • Gabbatha hay Ba-vê
 • Công đường

Question 4

Question
Ai là người không tin Chúa Phục Sinh, cho rằng lời ấy như là hư không?
Answer
 • Thô-ma
 • Các sứ đồ
 • Các Thầy Tế lễ

Question 5

Question
Ai lăn hòn đá chặn mộ Chúa Jêsus?
Answer
 • Thiên sứ
 • Những người đàn bà
 • Lính canh

Question 6

Question
Số lượng các điểm nhóm và khu vực có nhà nguyện do HT Mỹ Tho xây cất?
Answer
 • 2
 • 3
 • 4
Show full summary Hide full summary

Similar

Key Stories + Themes
ajlyn
Translations and transformations of functions
Christine Laurich
Bible Trivia Quiz 2
Gethsemane SBC
How Much Do You Know About King David?
Vinolyn Keren
Bible Trivia Quiz 1
Gethsemane SBC
Computer science quiz
Ryan Barton
AQA Physics P1 Quiz
Bella Statham
GCSE AQA Biology 1 Quiz
Lilac Potato
AQA GCSE Product Design Questions
Bella Statham
AQA Biology B1 Questions
Bella Statham
AQA Biology B2 Questions
Bella Statham