seerah quiz-14

Shabana Rupani
Quiz by Shabana Rupani, updated more than 1 year ago
Shabana Rupani
Created by Shabana Rupani over 6 years ago
365
0

Description

Understanding the life of the Prophet pbuh

Resource summary

Question 1

Question
Q-1: Ghazwae Banu Qainqa Jung e Badr ke baad pesh aaya
Answer
 • Right
 • Wrong
 • None of the above

Question 2

Question
Q-2: Banu Qainqa peshe ke lehaz se jouhari(goldsmith) thay
Answer
 • Right
 • Wrong
 • None of the above

Question 3

Question
Q-3: Banu Qainqa ke saath kya mamla kiya gaya ?
Answer
 • Qatl kar diya gaya
 • Jung ki gayi
 • Jila watan kar diya gaya

Question 4

Question
Q-4: kaab bin Ashraf kaun tha ?
Answer
 • Munafiqon ka sardar
 • Yahudiyon ka sardar
 • None of the above

Question 5

Question
Q-5: Umar(R.A.) ne nasihat ki apni beti ko
Answer
 • A) Umm Salma(R.A.) se competition mein na rehna
 • B) Ayesha(R.A.) se competition mein na rehna
 • C) Na Umar Abu Bakr se aage badh sakta hai
 • D) B aur C durust hai

Question 6

Question
Q-6: Fatima (R.A.) ka Nikah Ali(R.A) se kab hua ?
Answer
 • 2 hijri mein
 • 3 hijri mein
 • 4 hijri mein

Question 7

Question
Q-7: Agar Aap kisi ke ghar rishta diye aur wo inkaar karde to Aap....
Answer
 • Unse dushmani kar lenge
 • Wo ladki ki burayiyaan karenge taki uska rishta kaheen na ho
 • Sabr karenge

Question 8

Question
Q-8: Nikaah mein
Answer
 • A) Jehaz dena zaruri hai
 • B) Fatimi jehaz diya ja sakta hai
 • B) A aur B wrong hai

Question 9

Question
Q-9: Allah ke Rasool(SAW) ne rukhsati ke waqt apni beti ko nasihat ki
Answer
 • Tumhe kisi ki khidmat karne ki zarurat nahi
 • Islam mein sasuralwalon ki khidmat zaroori nahi
 • Fatima ghar ka kaam sambhalengi aur Ali bahar ki zimmedari uthayenge

Question 10

Question
Q-10: Fatima(R.A.) ke Nikah ki tafseel kin do Sahabiyah se marwi hai ?
Answer
 • Umm Salma (R.A.) aur Umm Habiba (R.A)
 • Ayesha(R.A.) aur Asma (R.A.)
 • Zainab (R.A) aur Maimoona (R.A)

Question 11

Question
Q-11: Jung-e-Uhud ke baare mein Makkah se khabar kisne bhijwayi ?
Answer
 • Abdullah bin Abbas(R.A)
 • Abbas(R.A)
 • Umair bin Wahab(R.A)

Question 12

Question
Q-12: 50 Sahaba ko unchayi per Rasool (SAW) ne khada kiya tha uske commander
Answer
 • Abdullah bin Zubair (R.A)
 • Abdullah bin Jubair (R.A.)
 • Abdullah bin Umar (R.A)

Question 13

Question
Q-13: Abdullah bin Ubai apne saathiyon ko lekar alag ho gaya
Answer
 • 400
 • 200
 • 300

Question 14

Question
Q-14: Wo wahid Sahabi jinko Allah ke Rasool(SAW) ne kaha "Mere maa-baap tumper qurbaan"
Answer
 • Talha bin Ubaidullah (R.A)
 • Abu Talha(R.A)
 • Saad bin abi Waqqas (R.A)

Question 15

Question
Q-15: Agar kisiko chalta phirta shaheed dekhna ho to wo _____________ ko dekh le
Answer
 • Abu Dujanna (R.A)
 • Talha bin Ubaidullah (R.A)
 • Abu Ubaidah bin Jarrah (R.A)

Question 16

Question
Q-16: "Kaun hai jo is talwar ka haqq ada kare?" Allah ke Rasool(SAW) ne apni talwar kisko di thi ?
Answer
 • Abu Bakr (R.A)
 • Abdullah bin Zubair (R.A)
 • Abu Dujanna(R.A.)

Question 17

Question
Q-17: "Jung e Uhud mein main jidhar dekhta udhar mujhe wohi dikhayi deti"
Answer
 • Safiyyah binte Mutallib (R.A)
 • Khansa(R.A.)
 • Umme Ammara(R.A)

Question 18

Question
Q-18: Hawariye Rasool (SAW)
Answer
 • Hamza (R.A)
 • Zubair bin Awwam(R.A)
 • Hanzala( R.A)

Question 19

Question
Q-19: Ghaseel ul Malaika(The one who was bathed by Angels)
Answer
 • Hanzala(R.A)
 • Abdullah bin Zubair (R.A)
 • Hamza (R.A)

Question 20

Question
Q-20: Sayyadus Shuhada
Answer
 • Hamza (R.A)
 • Zubair(R.A.)
 • Talha bin Ubaidullah( R.A)
Show full summary Hide full summary

Similar

Seerah quiz-1
Shabana Rupani
Seerah Quiz no 2
Shabana Rupani
Seerah Quiz-3
Shabana Rupani
Seerah Quiz 11-12-13
Shabana Rupani
Seerah quiz-16 & 17
Shabana Rupani
Seerah quiz-15
Shabana Rupani
Seerah Quiz-18
Shabana Rupani
Seerah quiz-5
Shabana Rupani
Seerah quiz-6
Shabana Rupani
Seerah quiz-1
Asiya Abdul Raoof
Seerah quiz-19
Shabana Rupani