DAUR-E-QURAN juz 6

Asiya Abdul Raoof
Quiz by , created over 4 years ago

Brief interpretation of the QURAN

89
0
0
Tags
Asiya Abdul Raoof
Created by Asiya Abdul Raoof over 4 years ago
TAFSEER SURAH BAQARAH {TEST-9}
Asiya Abdul Raoof
TAFSEER SURAH BAQARAH {TEST-7}
Asiya Abdul Raoof
Profit and Loss Accounts
Stuart Smith
21 Random IT questions
Liz Goddard
TAFSEER SURAH BAQARAH {TEST-2}
Asiya Abdul Raoof
TAFSEER SURAH BAQARAH {TEST-3}
Asiya Abdul Raoof
Surah Al Hujurat - Ayah 1 - Day 1
Al Huda Canada
Surah Yaseen Ayahs 11 - 17 Quiz
Al Huda Canada

Question 1

Question
Q1. Isaiyon mein bigaad paida huwa. Nabi ka darja :-
Answer
 • Badhane ki wajah se
 • Kam karne ki wajah se
 • kabhi badhate kabhi kam karte

Question 2

Question
Q2. "Wadae" ke liye Quran mein mukhtalif alfaaz aye hai. "Aqd" ka lafz ma'ano ke aytebar se sab se :-
Answer
 • Behtareen hai
 • Halka hai
 • Bhaari hai

Question 3

Question
Q3. Sadqe mein bakra dena :-
Answer
 • Najaiz hai
 • Koi daleel maujood nahi
 • Mustahab hai

Question 4

Question
Q4. Surah Al-Maaida aayat 6 mein wudhu ka :-
Answer
 • Mukammal tareeqa bataya gaya hai
 • Faraiz bayan huwae hai
 • Tareeqa nahi bataya gaya

Question 5

Question
Q5. Surah Al-Maaida aayat 15 mein "noor" se murad :-
Answer
 • Nabi (s.a.w.s) hai
 • Quran hai
 • Dono hai

Question 6

Question
Q6. Surah Al-Maaida aayat 21 mein "muqadas sar zameen" se murad :-
Answer
 • Misr hai
 • Makkah Mukarrama aur nazideeki ilaqae
 • Palestine aur Shaam ke kuch ilaqae

Question 7

Question
Q7. Jab Musa (a.s) ne Allah ka hokum sunaya ke muqadas sar zameen mein dakhil hojao toh Yahud ne jawab diya :-
Answer
 • Hum zarur ladegein
 • Tum zarur ladho
 • Tum aur tumhara rabb lade

Question 8

Question
Q8. Kuffar par sakht hone se kya murad hai ?
Answer
 • Inse nafrat ki jaye
 • In se mua'amlaat mein sakhti barti jae
 • Deen ke mua'amle mein samjhota (compromise) nahi kiya jae

Question 9

Question
Q9. Burhaan ke ma'ane hai :-
Answer
 • Behais karke apni baat manwana
 • Faisla kun (final)
 • Be maqsad baat cheet

Question 10

Question
Q10. Surah Al-Maaida aayat 66 mein kaha gaya "har taraf se rehmat ke khazane khole jate hai". Jab :-
Answer
 • Namaz qaim ki jati hai
 • Kitab ke ahkaamaat maane jate hai
 • Nafli roze rakhe jate hai

Question 11

Question
Q11. Allah ke raste se rokne ki misaal :-
Answer
 • Hasad karna
 • Badi badi masjidein banana
 • Deen walon ka mazaq udana

Question 12

Question
Q12. Surah Al-Maaida aayat 82 mein "musalmano se dosti mein qareeb hai" :-
Answer
 • Yahud
 • Nasaara
 • Mushrikeen