DAUR-E-QURAN juz 7

Asiya Abdul Raoof
Quiz by , created over 4 years ago

Brief interpretation of the QURAN

71
0
0
Tags
Asiya Abdul Raoof
Created by Asiya Abdul Raoof over 4 years ago
TAFSEER SURAH BAQARAH {TEST-7}
Asiya Abdul Raoof
TAFSEER SURAH BAQARAH {TEST-9}
Asiya Abdul Raoof
AS Pure Core 1 Maths (AQA)
jamesmikecampbell
GCSE Biology B2 (OCR)
Usman Rauf
TAFSEER SURAH BAQARAH {TEST-2}
Asiya Abdul Raoof
TAFSEER SURAH BAQARAH {TEST-3}
Asiya Abdul Raoof
Surah Al Hujurat - Ayah 1 - Day 1
Al Huda Canada
Surah Yaseen Ayahs 11 - 17 Quiz
Al Huda Canada

Question 1

Question
Q1. Nabi (s.a.w.s) ke zimma :-
Answer
 • Hidaayat dena hai
 • Amal karwana hai
 • Pahoncha dena hai

Question 2

Question
Q2. Mushrikeen ke butoon (eg.idols) ko bura bhala kehna :-
Answer
 • Zaruri hai take wo unse bezar ho
 • Mana hai
 • Koi harj nahi

Question 3

Question
Q3. Baaz log Allah ka taqarub hasil karne ke liye apne upar beja pabandiya lagalete hai. Is tarah wo :-
Answer
 • Hallal ko haram qarar dete hai
 • Haram ko hallal qarar dete hai
 • Haram ko haram qarar dete hai

Question 4

Question
Q4. Jinko haqq ki talab hoti hai, Allah unko :-
Answer
 • Dunya mein mushkilaat se mehfuz rakhta hai
 • Haqq ka rasta dikhata hai
 • Dono jawab durust hai

Question 5

Question
Q5. Ibrahim (a.s) ki haqq ki jostajo (search) ka samr is tarah diya Allah ne :-
Answer
 • Unke walid ko hidaayat di
 • Unki qaum ko hidaayat di
 • Unki nasloon mein nubuwat ata ki

Question 6

Question
Q6. Yaksu (focused) ka matlab hai :-
Answer
 • Allah ki taraf mutawaja (attentive) rehna
 • Allah ki ina'amaat ka mustahiq hona
 • Hikmat se kam lena

Question 7

Question
Q7. Quran ki khaas baat hai ke :-
Answer
 • Pichli kitabon ka inkaar karta hai
 • Pichli kitabon ki tasdeeq karta hai
 • Pichli kitabon ke ahkaamaat ko mansoq karta hai

Question 8

Question
Q8. Allah ki aayat ka mazaq udaya jaraha ho toh :-
Answer
 • Kisi bhi tarah logon ko chup karwaya jae
 • Inse behais ki jae
 • Wahan se uth jana chahiye

Question 9

Question
Q9. Allah ke "qanoon-e-istedraaj" ka matlab hai ke :-
Answer
 • Allah ki nafarmanion ke bawajud ina'amaat ki barish hona
 • Tauba ki tawfeeq milna
 • Gunahon par pakad liye jana

Question 10

Question
Q10. Mushkil ke waqt mushrikeen kisko pukarte the ?
Answer
 • Allah ko
 • Apne butoon (eg.idols) ko
 • Apne sardaron ko

Question 11

Question
Q11. Hume usol diya gaya hai. "jis cheez ki badi miqdaar haram hai uski ma'amuli miqdaar _______________ hai":-
Answer
 • Haram
 • Hallal
 • Makrooh

Question 12

Question
Q12. Hadith mein aaya hai jisne kabatullah ki qasm khai usne kya kiya ?
Answer
 • Shirk
 • Gunah
 • Ghalat