Turiin Onol Tusgai 50

Munkh Orgil
Quiz by Munkh Orgil, updated more than 1 year ago
Munkh Orgil
Created by Munkh Orgil about 6 years ago
596
8

Description

Төрийн онол /тест/

Resource summary

Question 1

Question
1. Аль нь объектив эрх зүйд хамаарах вэ?
Answer
 • a. шашин шүтэх, эс шүтэх
 • b. Монгол Улсын газрын тухай хууль
 • c. Монгол Улсын зар сурталчилгааны тухай хууль
 • d. хүний эрх, эрх чөлөө
 • e. өмчлөх эрх

Question 2

Question
2. Төр хууль бүтээхдээ алийг нь эх сурвалж болгодог вэ?
Answer
 • a. субъектив эрх зүй
 • b. объектив эрх зүй
 • c. субьектив, обьектив эрх зүйг хамтад нь
 • d. нөхцөл байдлаас хамааран аль нь ч байж болно
 • e. төрийн сонголт байдаг

Question 3

Question
3. Төрийг ямар арга зүйгээр судлах вэ?
Answer
 • a. төрийг байгаа зүйлийн хувьд
 • b. төрийг байх ёстой зүйлийн хувьд
 • c. аль нь ч байж болно
 • d. нийгмийн бодит үзэгдэл, бэлэн оршиж буй факт
 • e. байх ёстой хэм хэмжээ бүхий эрх зүйн үзэгдэл

Question 4

Question
4. Аль бодомж зөв бэ?
Answer
 • a. тусгай онол ерөнхий онолын үндэс болно
 • b. ерөнхий онол тусгай онолын үндэс болно
 • c. тусгай ба ерөнхий онол харилцан бие биенийхээ үндэс болно
 • d. дээрх хариултын аль нь ч биш

Question 5

Question
5. “Төрийн тухай марксист тодорхойлолт?
Answer
 • a. төрийн байх ёстой тухай тодорхойлолт
 • b. аль нэг түүхэн хэв маягаар нь тодорхойлсон тодорхойлолт
 • c. аль нэг элемэнтээр нь тодорхойлсон тодорхойлолт
 • d. дээрх хариултын аль нь ч биш

Question 6

Question
6. “Төр бол эзэн хаан, ард түмэн хоёрын холбоо мөн” гэсэн тодорхойлолт ямар хэтэрхийлэлд тулгуурладаг вэ?
Answer
 • a. төрийг байх ёстой талаас нь тодорхойлох хэтэрхийлэл
 • b. аль нэг түүхэн хэв маягаар нь тодорхойлох хэтэрхийлэл
 • c. аль нэг элемэнтээр нь тодорхойлох хэтэрхийлэл
 • d. дээрх хариултын аль нь ч биш

Question 7

Question
7. Эртний Грек, Ромд төр гэдэг утгын цаана юуг ойлгож байсан бэ?
Answer
 • a. газар нутаг, ард түмэн
 • b. хотын оршин суугчид
 • c. иргэд
 • d. газар нутаг
 • e. ард түмэн

Question 8

Question
8. Г.Еллинекийн төрийг судлах аргын ангиллыг ол.
Answer
 • a. объектив арга
 • b. субъектив арга
 • c. объектив, субъектив арга
 • d. дээрх хариулт бүгд буру

Question 9

Question
9. “Төр бол эрх мэдэл, засаглагч” гэсэн онол аль аргын хүрээнд багтах вэ?
Answer
 • a. объектив арга
 • b. субъектив арга
 • c. төрийг шууд хүртэн мэдрэх гадаад дүр төрх, үзэгдэл, үйл явдал, биет зүйл талаас нь төрийг судална
 • d. төрийг биет зүйл болох талаас бус, харин хүний дотоод ертөнц, сэтгэл зүйн үйлдлийн тусламжтайгаар тодорхойлно

Question 10

Question
10. Социологын хандлага ямар үзэлд тулгуурлан үүссэн бэ?
Answer
 • a. тодорхой нутаг дэвсгэр, хүн амын хүрээнд дээд эрх мэдлийг тогтоосон корпорацийг (нэгдэл) төр гэж үзэх үзэл
 • b. дээд эрх мэдлийг эзэрхсэн хүмүүсийн нэгдсэн холбоог төр гэж үзэх үзэл
 • c. дээрх хариултын аль нь ч биш

Question 11

Question
11. Ямар төрийн загвар гүйцэтгэх эрх мэдлийг нийгмийн амьдралын бүх хүрээг хянаж зохицуулж байх ёстой гэж үздэг вэ?
Answer
 • a. сонгодог
 • b. реалист
 • c. либерал
 • d. ортодокс
 • e. шударга

Question 12

Question
12. Аль бодомж (зураглал) зөв бэ?

Question 13

Question
13. Аль бодомж зөв бэ?
Answer
 • a. өргөн ба явцуу ойлголтын хүрээнд улс нь төрөө багтаасан ойлголт
 • b. өргөн ба явцуу ойлголтын хүрээнд төр нь улсаа багтаасан ойлголт
 • c. явцуу ойлголтын хүрээнд төр нь улсаа багтаасан ойлголт
 • d. өргөн ойлголтын хүрээнд улс нь төрөө багтаасан ойлголт

Question 14

Question
14. Ямар тохиолдолд эрх зүйн хувьд бие даасан бүрэн эрхт төр улсын статусаа хууль зүйн хувьд алдах вэ?
Answer
 • a. төр улс бусад улстай гэрээний замаар нэгдэх
 • b. төр улс бусад улстай гэрээний бус аргаар нэгдэх
 • c. бусдад эзлэгдэх
 • d. дээрх хариулт бүгд зөв

Question 15

Question
15. Нутаг дэвсгэрийн бүрэлдэхүүнд юу багтах вэ?
Answer
 • a. хуурай гадаргуу
 • b. усан гадаргуу
 • c. газар доорхи
 • d. агаарын орон зай
 • e. түүнтэй адилтгах бусад объект

Question 16

Question
16. Улсын нутаг дэвсгэр нь үндэсний эрх зүйн хэмээгээр баталгаажсан бол заавал олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээгээр баталгаажих ёстой юу?
Answer
 • a. тийм
 • b. үгүй

Question 17

Question
17. Олон улсын нийтлэг зохицуулалт бий болж дэлхий нийтээр мөрдөхөөс өмнө улсын хил тогтооход юунд үндэслэж байсан бэ?
Answer
 • a. Хүчирхийлэл
 • b. нэг талын хүсэл зориг
 • c. тухайн нутаг дэвсгэр дээр оршиж буй үндэстэн
 • d. зан заншил
 • e. дээрх хариулт бүгд зөв

Question 18

Question
18. Дараахын аль нь хилийн тогтоосон шугамын чиглэлийг өөрчлөх үндэслэл болох вэ?
Answer
 • a. голын урсгалын өөрчлөлт
 • b. усны ширгэлт
 • c. рельефийн өөрчлөлт
 • v

Question 19

Question
19. Нутаг дэвсгэртэй адилтгах объектод юу багтах вэ?
Answer
 • a. усан доорхи холбооны шугам
 • b. хуурай гадаргуу
 • c. сансар
 • d. газар доорхи
 • e. тухайн улсын далбаатай сансрын хөлөг

Question 20

Question
20. Нэг нутаг дэвсгэрт хэд хэдэн улс хамтран орших хэлбэрийг юу гэдэг вэ?
Answer
 • a. кондоминиум
 • b. демиркаци
 • c. delimitation
 • d. дээрх хариулт бүгд буруу

Question 21

Question
21. “Rule of law” гэсэн нэр томъёо нь:
Answer
 • a. хууль дээдлэх ёс
 • b. эрх зүйд захирагдах ёс
 • c. эрх зүйт төр
 • d. эрх зүйт ёс

Question 22

Question
22. “Rule of law”-ийн агуулга талд аль нь хамаарах вэ?
Answer
 • a. шүүхээс тогтоосон хуулийг зөрчиж хэнийг ч гэм буруутай хэмээн шийтгэж болохгүй
 • b. нэн түгээмэл
 • c. нийгэмд эзлэх байр сууриас үл хамааран хуулийн өмнө эрх тэгш
 • d. төрийн үйл ажиллагаа хувь хүний эрхээр хязгаарлагдах ёстой
 • e. дээрх хариулт бүгд зөв

Question 23

Question
23. “Rule of law”-ийн хэлбэр талд аль нь хамаарах вэ?
Answer
 • a. Нэн түгээмэл
 • b. Эрх зүйн хийдэлгүй
 • c. Зөрчилгүй
 • d. дээрх хариулт бүгд зөв
 • e. b,c хариулт зөв

Question 24

Question
24. “Хүүхдийн тоог хязгаарласан” хууль нь “Rule of Law”-ийн аль талыг зөрчиж байна вэ?
Answer
 • a. хэлбэр тал
 • b. агуулга тал
 • c. агуулга, хэлбэр тал
 • d. аль ч талыг зөрчөөгүй

Question 25

Question
25. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 26.3-д “Монгол Улсын хуулийг Улсын Их Хурал албан ёсоор нийтлэх бөгөөд хэрэв хуульд өөрөөр заагаагүй бол ийнхүү нийтэлснээс хойш арав хоногийн дараа хүчин төгөлдөр болно” гэж заасан. Энэ нь “Rule of Law”-ийн хэлбэр талын ямар шаардлага вэ?
Answer
 • a. нэн түгээмэл
 • b. үйлчлэх ирээдүйтэй
 • c. тодорхой бөгөөд ухаалаг
 • d. тогтвортой
 • e. дээрх хариулт бүгд буруу

Question 26

Question
26. “Rule of Law”-ын зорилго нь:
Answer
 • a. Эрх мэдлийг хянаж хязгаарлах, хуулиар бий болзошгүй аюулыг зайлуулхад оршдог
 • b. Эрх мэдлийг хянаж хязгаарлах
 • c. Хуулиар бий болзошгүй аюулыг зайлуулхад зайлуулах
 • d. Дээрх хариулт бүгд буруу

Question 27

Question
27. Ф.Бастиагын “Хууль” зохиолын “хуулиас гадуурхи тонуул” гэдэгт юуг ойлгох вэ?
Answer
 • a. булаалтын гэмт хэрэг
 • b. хулгайн гэмт хэрэг
 • c. дээрэмийн гэмт хэрэг
 • d. дээрх бүгд буруу

Question 28

Question
28. Ф.Бастиагын “Хууль” зохиолд “хуульчлагдсан тонуулын золиос хууль тогтоогч (зохиогч) болох үед тодорхой зорилтын өмнө ирдэг хэмээсэн”. Тэгвэл ямар зорилттой тулгардаг вэ?
Answer
 • a. хууль ёсны тонуулыг зогсоох
 • b. хууль ёсны тонуулиас хуваалцах
 • c. хууль ёсны тонуулыг зогсоох, хуваалцах
 • d. дээрх хариулт бүгд буруу

Question 29

Question
29. Ф.Бастиагын “Хууль” зохиолд “хуульчлагдсан тонуул”-ын тухай өгүүлдэг. Энэ төрлийн тонуул хэзээ дуусгавар болох вэ?
Answer
 • a. шударга ёс ноёрхох үед
 • b. хуульгүй болох үед
 • c. төргүй болох үед
 • d. хууль тогтоогчийн эдийн засгийн баталгааг хангах үед

Question 30

Question
30. Ф.Бастиагын “Хууль” зохиолд хууль ёсны тонуулын төлөвлөгөөг нэрлэсэн байдаг. Эдгээрийг ол.
Answer
 • a. гаалийн татвар
 • b. тэтгэмж
 • c. нийтийн сургууль
 • d. цалингийн доод хэмжээ
 • e. хүүгүй зээл

Question 31

Question
31. Ф.Бастиагын “Хууль” зохиолд “хууль ёсны тонуул”-ыг шийдвэрлэх замыг тодорхойлсон байдаг. Зөв хариултыг ол.
Answer
 • a. хэн ч хэнийг тонохгүй байх
 • b. насанд хүрээгүй хүнийг тонохгүй байх
 • c. эмэгтэй хүнийг тонохгүй байх
 • d. хүн бүр бие биенээ тонох
 • e. цөөнх олонхио тонох

Question 32

Question
32. Иргэний нийгэм төртэй харилцахдаа
Answer
 • a. түншлэх
 • b. хяналт тавих
 • c. хамтран ажиллах
 • d. дэмжих
 • e. хамгаалахыг эрхэмлэнэ

Question 33

Question
33. Ёс суртахуун хэм хэжээг яв цав хэрэгжүүлэх нь төрийн гол зорилго гэж үздэг онолын нэрлэнэ үү?
Answer
 • a. харьцангуй зорилгын онол
 • b. аз жаргал, элбэг баян амьдралыг цогцлуулах онол
 • c. хязгаарлагдмал зорилгын онол
 • d. дээрх хариулт бүгд буруу

Question 34

Question
34. “Төрийн үүсэл” гэсэн ойлголтыг нийгэм хүмүүнлэгийн бүх шинжлэх ухаанд ямар хандлагаар судалдаг вэ?
Answer
 • a. хэм хэмжээний бус хандлагаар судална
 • b. төрийн болон олон улсын нийтийн эрх зүйн хэм хэмжээний хандлагаар судална
 • c. хэм хэмжээний бус ба төрийн болон олон улсын нийтийн эрх зүйн хэм хэмжээний хандлагаар дараалан судална
 • хэм хэмжээний бус ба төрийн болон олон улсын нийтийн эрх зүйн хэм хэмжээний хандлагыг сонгож судална

Question 35

Question
35. “De jure” гэсэн ойлголтонд хамаарахыг ол.
Answer
 • a. хэд хэдэн улс нэгдэж нэг шинэ улс бий болох
 • b. эрх зүйн дэглэм тогтоох
 • c. нэг улсын бүрэлдэхүүнээс шинэ улс тасран гарах
 • d. үндсэн хууль батлах
 • e. чөлөөлөх хөдөлгөөний үр дүнд шинэ улс үүсэх

Question 36

Question
36. Энэтхэг улс 1955 онд БНМАУ-тай дипломат харилцаа тогтоон НҮБ-д гишүүнээр элсүүлэхийг тууштай дэмжиж байсан. Энэ ойлголт аль нь
Answer
 • a. de jure
 • b. de facto
 • c. ad hoc

Question 37

Question
37. Эрх мэдлийн дэглэмийн хувьд байгалын захиргаанаас нийтийн захиргаанд шууд шилжих боложтой юу?
Answer
 • a. удирдагчийн захиргааг дамжих ёстой
 • b. тухайн онцлого нөхцөлд тохируулан шууд шилжих боломжтой
 • c. нийтийн захиргаанаас байгалын захиргаанд шилжих боломжтой
 • d. дээрх хариулт бүгд буруу

Question 38

Question
38. Байгалын захиргаа гэдэг нь:
Answer
 • a. Улс төрийн нийтлэг бий болсоны өмнөх амьтны төрөлх араншин, зөн билэгт тулгуурласан цусан төрлийн холбоогүй овгийн зохион байгуулалт
 • b. Улс төрийн нийтлэг бий болохоос өмнөх амьтны төрөлх араншин, зөн билэгт тулгуурласан цусан төрлийн холбоо бүхий овгийн зохион байгуулалт
 • c. Улс төрийн нийтлэг бий болохоос дараа амьтны төрөлх араншин, зөн билэгт тулгуурласан цусан төрлийн холбоо бүхий овгийн зохион байгуулалт

Question 39

Question
39. Томас Хоббсын “Левиафан” зохиолын гол үзэл санаа
Answer
 • a. төрийг үгүй болгох (төр бидэнд хэрэггүй)
 • b. төргүй байснаас төртэй байсан нь арай дээр
 • c. байгалын захиргаа
 • d. төр улсын үүсэл хүний төрөлх мөн чанартай салшгүй холбоотой
 • e. дээрх хариулт бүгд зөв

Question 40

Question
40. Томас Хоббс байгалын захиргаанаас дайны захиргаанд аваачих үндэслэлийг юу гэж үзсэн бэ?
Answer
 • a. адил тэгш байдал
 • b. хомсдол
 • c. тодорхойгүй байдал
 • d. дээрх хариулт бүгд зөв

Question 41

Question
41. Томас Хоббс хүн байгалийн эрхшээлд байх үедээ бусдыг тодорхой шалтгааны улмаас довтолдог хэмээн дүгнэсэн. Аль нь вэ?
Answer
 • a. эд хөрөнгө хуримтлуулах
 • b. аюулгүй байдлаа хамгаалах
 • c. бусадтай найрсаг байх
 • d. нэр хүндтэй болох

Question 42

Question
42. Анархистууд “төргүй үед горим журмаар байгалийн захиргааны дутагдлыг засна” гэсэн үндэслэлийг дэвшүүлдэг. Тэгвэл энэ “горим журам”-ыг биелүүлэхгүй байх нь хариуцлага хүлээх үндэслэл болох уу?
Answer
 • a. тийм - хариуцлага хөнгөн
 • b. тийм- хариуцлага хүнд
 • c. үгүй
 • d. горим журмыг зохиох үед шийднэ (хариуцлага хүлээлгэх, эс хүлээлгэх)

Question 43

Question
43. Төр улсад нэгдэх анхны гэрээг нийгмийн гэрээний онол хэрхэн тайлбарладаг вэ?
Answer
 • a. зарлалгүй (дотроо) зөвшөөрөх (tacit consent)
 • b. тааварлан (төсөөлөн) зөвшөөрөх (hypothetical consent)
 • c. зарлан зөвшөөрөх
 • d. дээрх хариулт бүгд зөв

Question 44

Question
44. Хэрвээ нийгмийн гэрээг бодитой (хэлбэр) оршин байдаг хэмээн төсөөлбөл тухайн улсын Үндсэн хууль байх боломжтой юу?
Answer
 • a. тийм
 • b. үгүй
 • c. мэдэхгүй

Question 45

Question
45. Хэмжээгүй эрхт хаант засгын онцлог шинж аль нь вэ?
Answer
 • a. төрийн эрх мэдэл зөвхөн хааны бүрэн эрхэд төвлөрнө
 • b. үндсэн хуулиар зарим тохиолдолд бүрэн эрхийг нь хязгаарлаж болно
 • c. ард түмний хүсэл зориг, ашиг сонирхлыг илэрхийлсэн төлөөлөгчдийн байгуулагтай
 • d. зарим улсад зөвлөх хурал, парламент байх боловч хэлбэрийн төдий байдаг

Question 46

Question
46. Хэмжээт эрхт хаант засгын онцлог шинж аль нь вэ?
Answer
 • a. Хааны эрх хэмжээг үндсэн хуулийн дагуу төрийн эрх мэдлээр хязгаарлана
 • b. төрийн эрх мэдэл зөвхөн хааны бүрэн эрхэд төвлөрнө
 • c. зарим улсад зөвлөх хурал, парламент байх боловч хэлбэрийн төдий байдаг
 • d. дээрх бүгд зөв

Question 47

Question
47. Зөвхөн эрэгтэй талаас хааны угсаа залгамжлах тогтолцоо
Answer
 • a. австрийн тогтолцоо
 • b. салийн тогтолцоо
 • c. кастилийн тогтолцоо
 • d. зөв хариулт алга байна

Question 48

Question
48. Эрэгтэй талаас залгамжлах хүнгүй нөхцөлд эмэгтэй талаас хаан ширээ залгамжилдаг тогтолцоо
Answer
 • a. австрийн тогтолцоо
 • b. салийн тогтолцоо
 • c. кастилийн тогтолцоо
 • d. зөв хариулт алга байна

Question 49

Question
49. Хоёр болон хэд хэдэн улс нэг хааны эрх мэдэлд нэгдсэнийг
Answer
 • a. уни
 • b. импери
 • c. конфедераци
 • d. протекторат

Question 50

Question
50. Нэг эзэн хааны захиргаанд хэд хэдэн улс гэрээний бус аргаар нэгдсэнийг
Answer
 • a. импери
 • b. хувийн уни
 • c. конфедераци
 • d. протекторат
Show full summary Hide full summary

Similar

How well do you know GoConqr?
Sarah Egan
Turiin onol 301-367
Munkh Orgil
EZOnol 1-100
munkhorgil
Eruu 1-99
Munkh Orgil
EBSH 1-100
Munkh Orgil
EZOnol 101-200
munkhorgil
Zahirgaa 601-720
munkhorgil
Zahirgaa 301-400
Munkh Orgil
eruu 101-200
Munkh Orgil
Zahirgaa 201-300
munkhorgil
EBSH 201-300
Munkh Orgil