Please wait - loading…

Zahirgaa 501_600

Description

Захиргааны тест
munkhorgil
Quiz by munkhorgil, updated more than 1 year ago
munkhorgil
Created by munkhorgil over 6 years ago
118
2

Resource summary

Question 1

Question
501.Диспозитив зарчмын гол онцлог юу вэ?
Answer
 • a)       Маргааныг талуудын тавьсан шаардлагын хүрээнд л шийдвэрлэх.
 • b)       Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзах.
 • c)        Талууд эвлэрэх.

Question 2

Question
502.Тэгш байдлын зарчим:
Answer
 •                                     a)       Нотлох баримт гаргаж өгөхийг шүүхээс шаардах.
 •                                     b)       Шүүх ажиллагаанд биеэр оролцох.
 •                                     c)        Шүүгч татгалзан гарах.

Question 3

Question
503.Төрийн албатай холбоотой маргаан хянан шийдвэрлэхэд комиссын эрх үүрэг:
Answer
 •                                     a)       Маргаан хянан хэлэлцэх.
 •                                     b)       Шийдвэрийг гомдол гаргагчид мэдэгдэх.
 •                                     c)        Маргааныг шуурхай үнэн зөв шийдвэрлэх.

Question 4

Question
504.Захиргааны илт хууль бус акт:
Answer
 • a)       Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг ажлаас халсан тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр.
 • b)       Хөөн хэлэлцэх хугацаа нь өнгөрсөн шийдвэр.
 •                                     c)        Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр.

Question 5

Question
505.Аль нь ЗХШ-ийн түдгэлзүүлвэл зохих захиргааны акт:
Answer
 • a)       Бүрэн бус тээврийн хэрэгслийг журамлах тухай зохих албан тушаалтны шийдвэр.
 • b)       Лицензийг хүчингүй болгосон тухай шийдвэр.
 • c)        Овоо тахилгыг хориглох тухай Засаг даргын захирамж.

Question 6

Question
506.Нэхэмжлэлийн зүйлийн хоорондын гол ялгаа юу вэ?
Answer
 •                                     a)       Хууль зүйн хүчин төгөлдөр шинжээрээ.
 •                                     b)       Хууль бус шинжээрээ.
 •                                    c)       Захиргааны акт гаргах эрх бүхий субъектээрээ

Question 7

Question
507.Эдгээрээс аль нь Захиргааны процессын гомдолд тавигдах шаардлага:
Answer
 •                                     a)       Гомдол гаргагчийн харилцах утасны дугаар.
 •                                     b)       Гомдол гаргагчийн ажил, албан тушаал.
 •                                     c)        Бусад .

Question 8

Question
508.Захиргааны хэрэг УША-ны хөөн хэлэлцэх нийт хугацаа хэд хоног байдаг вэ?
Answer
 •                                     a)       30 хоног.
 •                                     b)       40 хоног.
 •                                     c)        90 хоног.

Question 9

Question
509.ЗХШ-д нэхэмжлэх эрх нээгдэх нөхцөл юу вэ?
Answer
 •                                     a)       Нийтийн эрх зүйн маргаан л бол.
 •                                     b)       Захиргааны акттай холбоотой маргаан бол.
 •                                     c)        Нийтийн эрх зүйн гэрээнээс үүссэн маргаан бол.

Question 10

Question
510.Монгол улсын ЗПЭЗ дэх захиргааны хэргийн ойлголтыг тодорхойлно уу?
Answer
 •                                     a)       Захиргаа, иргэний хоорондын захирах захирагдах харилцаанаас үүссэн маргаан.
 •                                     b)       Эрх тэгш харилцаанаас үүссэн маргаан.
 •                                     c)        Нийтийн эрх зүйн маргаан л бол.

Question 11

Question
511.Аль нь захиргааны процессын гомдолд тавигдах шаардлага вэ?
Answer
 •                                     a)       Гомдол нь захиргааны акттай холбоотой байх.
 •                                     b)       Гомдол гаргагчийн утасны дугаар байх.
 •                                     c)        Гомдол гаргасан он сар өдөр байх.

Question 12

Question
512.Захиргааны хэрэг УША-ны хянан хэлэлцэх үе шатыг тодорхойл.
Answer
 •                                     a)       Захиргааны акт хууль тогтоомжид нийцсэн эсэхийг шалгах.
 •                                     b)       Нотлох баримт цуглуулах.
 •                                     c)        Шинжээчийн дүгнэлт гаргуулах.

Question 13

Question
513.       ЗХШ-д нэхэмжлэх эрх нээгдэх нөхцлийг шүүгч шалгахад “эрх зүйн бүрэн чадамж”-тай эсэхийг аль хуулийг хэрэглэн тодорхойлох вэ?
Answer
 •                                     a)       ЗХХШХ.
 •                                     b)       ЗХХШХ, Иргэний хууль.
 •                                     c)        ИХШХШХ хэрэглэнэ.

Question 14

Question
514.Хүчингүй болгох нэхэмжлэлийг дараах зүйлүүдээс алинд нь холбогдуулан гаргах вэ?
Answer
 •                                     a)       Хууль бус эс үйлдэхүйд.
 •                                     b)       Биелэгдсэн захиргааны актад.
 •                                     c)        Бусад.

Question 15

Question
515.Тогтоох нэхэмжлэлийг дараах зүйлд холбогдуулан гаргана:
Answer
 •                                     a)       Иргэн А татварын хууль тогтоомжийн тодорхой хэм хэмжээг хэрхэн ойлгох талаар мэдэхийг хүссэн тохиолдолд.
 •                                     b)       Иргэн Б нь зан чанарын хувьд багшлах боломжтой гэдгийг тодорхойлуулахаар.
 •                                     c)        Бусад.

Question 16

Question
516.       Захиргааны актын улмаас учирсан хохирлоо арилгуулахаар нэхэмжлэх явцад хэргийн оролцогчид уг хохирлын хэмжээний талаар маргалдвал энэ маргааныг хэрхэн шийдвэрлэх вэ?
Answer
 •                                     a)       ЗХШ шийдвэрлэнэ.
 •                                     b)       Иргэний хэргийн шүүх шийдвэрлэнэ.
 •                                     c)        Арбитрын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

Question 17

Question
517.       Эрх бүхий албан тушаалтнаас ашигт малтмал ашиглах лицензийг цуцалсантай холбогдуулан ЗХШ-д дараах төрлийн нэхэмжлэлээс алийг нь гаргах вэ?
Answer
 •                                     a)       Хүчингүй болгуулах тухай нэхэмжлэл.
 •                                     b)       Илт хууль бус болохыг хүлээн зөвшөөрүүлэх тухай нэхэмжлэл.
 •                                     c)        Хохирлоо арилгуулах тухай нэхэмжлэл.

Question 18

Question
518.Захиргааны процессын эрх зүйн үндсэн шинжийг тодорхойлно уу?
Answer
 •                                     a)       Хосолмол
 •                                     b)       Дагнасан
 •                                     с)      Эрх, үүрэг хэрэгжүүлэх

Question 19

Question
519.Захиргааны процессын эрх зүйн зохицуулах зүйл:
Answer
 •                                     a)       Захиргааны эрх бүтээх ажиллагаа буюу харилцаа
 •                                     b)       Захиргааны эрх олгох ажиллагаа буюу харилцаа
 •                                     c)        Захиргаа, иргэн хоорондын захирах, захирагдах харилцаанаас үүссэн маргаан бүхий харилцаа

Question 20

Question
520.Захиргааны процессын эрх зүйн чиг үүрэг юу вэ?
Answer
 •                                     a)       Захирамжлах
 •                                     b)       Хяналт тавих
 •                                     c)        Зохион байгуулалтын

Question 21

Question
521.Аль нь захиргааны процессын эрх зүйн тусгай зарчим бэ?
Answer
 •                                     a)       Мөрдөн шалгах
 •                                     b)       Хууль дээдлэх
 •                                     c)        Ардчилсан ёсны

Question 22

Question
522.Захиргааны процессын эрх зүйн хэм хэмжээний онцлог юу вэ?
Answer
 •                                     a)       Захирах, захирагдах шинж бүхий харилцааг зохицуулах
 •                                     b)       Маргаан бүхий харилцааг зохицуулах
 •                                     c)        Зөвшмөл харилцааг зохицуулах

Question 23

Question
523.Захиргааны процессын эрх зүйн хэм хэмжээг нийцэл зохицлынх нь байдлаар хэрхэн ангилах вэ?:
Answer
 •                                     a)       Эрх олгосон
 •                                     b)       Үүрэг болгосон
 •                                     c)        Иш татсан

Question 24

Question
524.Захиргааны процессын эрх зүйн харилцааны онцлог юу вэ?
Answer
 •                                     a)       Удирдлагын шинжтэй
 •                                     b)       Үндсэн гурван субьект заавал оролцдог
 •                                     c)        Зохион байгуулалтын шинжтэй

Question 25

Question
525.Жагсаалтын зарчим:
Answer
 •                                     a)       Шүүх ямар маргаан хянан шийдвэрлэхийг нэг бүрчлэн тоочих аргаар зохицуулдаг
 •                                     b)       Шүүх ямар маргаан хянан шийдвэрлэхийг тоочих бус ерөнхий нэг заалтаар нийтлэг байдлаар зохицуулдаг

Question 26

Question
526.Жагсаалтын зарчмын сул тал юу вэ?
Answer
 •                                     a)       Захиргааны акт гаргах эрх бүхий зарим хариуцагч ЗХШ-ийн хяналтанд өртдөггүй
 •                                     b)       Шүүхээс тухайн тохиолдолд хэргийн харяалал тогтооход шүүгчдийн тулгамдах хийгээд маргалдах магадлалыг ихэсгэх талтай.

Question 27

Question
527.Урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагааны онцлог юу вэ?
Answer
 •                                     a)       Уг ажиллагааны хүрээнд гаргасан шийдвэр нь эцсийнх байдаг
 •                                     b)       Гомдлыг зөвхөн нэг л удаа хянуулах
 •                                     c)        УША нь процессын бие даасан ажиллагаа биш байдаг

Question 28

Question
528.Урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагааны чиг үүрэг юу вэ?
Answer
 •                                     a)       Шүүхийн ачааллыг багасгах
 •                                     b)       Эцсийн шийдвэр гаргах
 •                                     c)        Эвлэрүүлэх

Question 29

Question
529.Аль нь урьдчилан шийдвэрлүүлэх гомдол вэ?
Answer
 •                                     a)       Эсэргүүцэл
 •                                     b)       Өргөдөл
 •                                     c)        Гуйлт

Question 30

Question
530.Хүчин төгөлдөр бус захиргааны актын шинжийг тодорхойлно уу?
Answer
 •                                     a)       Захиргааны актын алдаа нь ялимгүй
 •                                     b)       Захиргааны актын алдаа нь ялимгүй биш
 •                                     c)        Захиргааны актын алдаа нь ноцтой хийгээд илэрхий

Question 31

Question
531.Маргаан бүхий захиргааны актын шалгуур шинж юу вэ?
Answer
 •                                     a)       Захиргааны актын алдаа нь ялимгүй биш
 •                                     b)       Захиргааны актын алдаа нь ялимгүй
 •                                     c)        Захиргааны актын алдааг засах боломжгүй байх

Question 32

Question
532.Аль нь нэхэмжлэгч хуулийн этгээд вэ?
Answer
 •                                     a)       Төрийн байгууллага
 •                                     b)       Нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд
 •                                     c)        Төрийн өмчит хуулийн этгээд

Question 33

Question
533.Захиргааны хэргийн хариуцагчыг нэрлэнэ үү?
Answer
 •                                     a)       Олон нийтийн радио телевиз
 •                                     b)       Хувийн эрх зүйн хуулийн этгээд
 •                                     c)        Холимог өмчийн хуулийн этгээд

Question 34

Question
534.Захиргааны хэргийн оролцогчийн шалгуур шинж юу вэ?
Answer
 •                                     a)       Албан үүргийн дагуу оролцож буй байдал
 •                                     b)       Бусдын эрх ашгийг хамгаалан оролцож буй байдал
 •                                     c)        Эрх ашиг нь хөндөгдөж буй байдал

Question 35

Question
535.Нотлох баримтыг амаар цуглууах зарчмын гол агуулгыг тодорхойл.
Answer
 •                                   a)         Хэргийн оролцогчийн асуулт тавих эрхийг хангах
 •                                   b)         Гэрчийн мэдүүлэг авах
 •                                   c)          үзлэг хийх

Question 36

Question
536.Шүүх хуралдаан даргалагчийн “тодруулах” үүрэг юу вэ?
Answer
 •                                   a)         Энэ бол хэргийн байдлыг тал бүрээс нь бүрэн бодитой тогтоох арга хэмжээ мөн
 •                                   b)         Хэргийн оролцогчийн байр суурьд нөлөөлөх гэсэн оролдлого
 •                                   c)          Энэ үүргийг шүх хуралдаан даргалагч хуулиар хүлээгээгүй

Question 37

Question
537.Аль нь ЗХШ-ийн шийдвэрийг төлөөлүүлэн гүйцэтгэж болохгүй ажиллагаанд хамаарах вэ?
Answer
 • a)       Захиргааны акт илт хууль бус болохыг хүлээн зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагаа.
 • b)       Маргаан бүхий захиргааны актыг хүчингүй болгосон шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагаа.
 • c)       Маргаан бүхий захиргааны акт гаргахыг даалгах шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагаа.

Question 38

Question
538.Шинээр илэрсэн нөхцөл байдал гэж юу вэ?
Answer
 • a)       Хүчин төгөлдөр үйлчилж буй шүүхийн шийдвэр, магадлал, тогтоолыг хүчингүй болгоход шууд хүргэхүйц нөхцөл байдал, үйл баримтыг хэлнэ.
 • b)       Туршилт, үзлэг, шинжилгээ хийлгэх зэргээр хэргийн оролцогчийн хүсэлтээр шүүх бүрдүүлбэл зохих үүргээ биелүүлээгүйгээс шүүхийн шийдвэр гарсны дараа уг нотлох баримт илэрснийг хэлнэ.
 • c)       Шүүхийн шийдвэр гарах үед мэдэгдэх боломжтой байсан нотлох баримт илэрснийг хэлнэ.

Question 39

Question
539.       Монгол Улсын нутгийн удирдлагын тогтолцоонд аль нь хамаарагдахгүй вэ?
Answer
 • a)     хот тосгоны захирагчийн зөвлөл
 • b)     багийн Засаг дарга
 • c)     ТЗТБ-ын орон нутгийн байгууллага
 • d)     ИТХ-ын Тэргүүлэгчид

Question 40

Question
540.       Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурал:
Answer
 • a)     Төрийн захиргааны байгууллага
 • b)     Гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллага
 • c)     Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага
 • d)     аль аль нь мөн

Question 41

Question
541.Засаг даргыг чөлөөлөх үндэслэл аль нь болох вэ?.
Answer
 • a)     гэмт хэрэг болгоомжгүйгээр үйлдсэн
 • b)     богино хугацааны сургалтад хамрагдсан
 • c)     өөр ажилд шилжих болж, хүсэлтээ гаргасан
 • d)     хүндээр өвдсөн

Question 42

Question
542.       Аль нь сумын ЗДТГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийг тогтоох вэ?
Answer
 • a)     УИХ тогтооно.
 • b)     Засгийн газар тогтооно.
 • c)     Аймгийн ИТХ тогтооно.
 • d)     Аймгийн Засаг Дарга тогтооно

Question 43

Question
543.       АЗД ба Сайд нарын хооронд маргаан үүсвэл хэрхэн шийдвэрлэх вэ?
Answer
 • a)     Хэрэг эрхлэх газрын дарга-сайд шийдвэрлэнэ
 • b)     Хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол Засгийн газар шийдвэрлэнэ.
 • c)     шүүх шийдвэрлэнэ.
 • d)     энэ талаар хуулиар зохицуулаагүй.

Question 44

Question
544.       Орон нутгийн төсөв гэдэг нь:
Answer
 • a)     ИТХ баталдаг төсөв
 • b)     Татаасар олгож байгаа хөрөнгө
 • c)     сум дүүрэгт орж байгаа хөрөнгө
 • d)     УИХ баталж, орон нутагт хуваарилдаг хөрөнгө

Question 45

Question
545.       Захиргааны хариуцлага хүлээлгэх эрх бүхий албан тушаалтан аль нь вэ?
Answer
 • a)     бүх шатны Засаг Дарга
 • b)     Сум дүүрэг, баг хорооны Засаг дарга
 • c)     зөвхөн сумын Засаг дарга
 • d)     зөвхөн багийн засаг дарга

Question 46

Question
546.       Засаг дарга үйл ажиллагаагаа явуулахдаа аль зарчмыг мөрдлөг болгох вэ?
Answer
 • a)     төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчмыг мөрдлөг болгоно.
 • b)     төрийн үйл ажиллагааны тусгай зарчмыг мөрдлөг болгоно.
 • c)     аль алийг нь мөрдлөг болгоно
 • d)     эдгээр зарчмыг мөрдлөг болгохгүй.

Question 47

Question
547.       НӨУБ нь:
Answer
 • a)     нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээний бүх асуудлыг шийдвэрлэнэ
 • b)     хуулиар тодорхойлсон асуудлыг л шийдвэрлэнэ
 • c)     дээд шатнаасаа зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр асуудлыг шийдвэрлэнэ.
 • d)     Нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгмийн асуудлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэнэ.

Question 48

Question
548.       Засаг даргын шийдвэр хууль тогтоомжид нийцээгүй бол яах вэ?
Answer
 • a)     ИТХ хүчингүй болгоно.
 • b)     өөрөө хүчингүй болгоно.
 • c)     Аймгийн Засаг даргын хувьд Засгийн газар хүчингүй болгоно.
 • d)     Прокурор хүчингүй болгоно

Question 49

Question
549.       НӨУБ нь хуульд аль байгууллага шийдэхийг заагаагүй нутаг дэвсгэрийн асуудлыг:
Answer
 • a)     өөрөө бие даан шийдвэрлэнэ.
 • b)     дээд шатны байгууллагадаа тавьж шийдвэрлүүлнэ.
 • c)     Хууль гарахыг хүлээж шийдвэрлэнэ.
 • d)     аль нь ч биш

Question 50

Question
550.       Дүүргийн ИТХ Засаг даргынхаа тайланг хэлэлцээд хангалтгүй гэж үзсэн тул түүнийг огцруулж ажлыг нь ЗД-ын орлогчид шилжүүлжээ. Энэ тогтоол хууль зүйн үндэслэлтэй юү?
Answer
 • a)     тийм.
 • b)     үгүй.
 • c)     тодорхой тохиолдолд л.
 • d)     Аль нь ч биш

Question 51

Question
551.       Нутгийн захиргааны байгууллага нь:
Answer
 • a)     төрийн удирдлагын нийтлэг чиг үүрэгтэй байгууллага;
 • b)     төрийн удирдлагын тусгай чиг үүрэгтэй байгууллага;
 • c)     төрийн удирдлагын салбарын чиг үүрэгтэй байгууллага.
 • d)     Төрийн удирдлагын байгууллага биш

Question 52

Question
552.       Хот тосгоны захирагч:
Answer
 • a)     тухайн нутагт оршин суугаа иргэдээс сонгогдоно.+
 • b)     Ерөнхий сайд томилно
 • c)     тухайн хотыг харьяалж буй ЗД томилно.
 • d)     Энэ талаар хуулиар зохицуулаагүй.

Question 53

Question
553.       ИНХ-ын сонгуулийн тогтолцоо нь:
Answer
 • a)     мажоритар
 • b)     пропорциональ
 • c)     холимог
 • d)     аль аль нь биш

Question 54

Question
554.       Засаг захиргааны хуваарийг өөрчлөх асуудал нь:
Answer
 • a)     зөвхөн УИХ-ын эрх хэмжээний асуудал
 • b)     Ерөнхийлөгчийн оролцоо заавал шаардлагатай
 • c)     Засгийн газар уг асуудалд оролцох албагүй
 • d)     ИТХ өөрсдөө шийдвэрлэнэ

Question 55

Question
555.       ЗЗНДНэгжийн хилийн цэсийг:
Answer
 • a)     УИХ тогтооно
 • b)     ИТХ тогтооно
 • c)     Засгийн газар тогтооно
 • d)     Иргэд өөрсдөө тогтооно

Question 56

Question
556.       Чойр бол ( 14,500 оршин суугчтай) хот:
Answer
 • a)     энэ бол буруу. Учир нь хүн амын шаардлага хангаагүй
 • b)     түүнийг хотод тооцож болох тусгай механизм бий.
 • c)     энэ талаар хуульд ямар нэг зохицуулалт байхгүй.
 • d)     Чойр бол аймаг

Question 57

Question
557.       Аймгийн ИТХ /нийт 35 төлөөлөгчтэй/ 15 тоот тогтоол гаргасныг Засаг дарга хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж түүнд хориг тавьжээ. ИТХ хуралдаанаараа /нийт 30 төлөөлөгч оролцсон/ хэлэлцэхэд Хоригийг хүлээж авъя гэж 17 төлөөлөгч, авахгүй гэж 13 төлөөлөгч саналаа өгчээ. Энэ тохиолдолд Засаг дарга
Answer
 • a)     15-р тогтоолыг хэрэгжүүлнэ
 • b)     Хэрэгжүүлэхгүй
 • c)     Огцрох өргөдлөө Ерөнхий сайдад гаргана
 • d)     Шүүхэд нэхэмжлэл гаргана

Question 58

Question
558.       Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн Засаг даргад нэр дэвшигч дараахи шаардлагыг хангасан байх ёстой :
Answer
 • a)     Эрх зүйн дээд боловсролтой байх;
 • b)     Тухайн нутгийн оршин суугч байх;
 • c)     Шүүхээр тогтоосон өр төлбөргүй байх;
 • d)     Ялгүй байх

Question 59

Question
559.       Баг, хорооны Хурал жилд хэдэн удаа хуралдах вэ?
Answer
 • a)     2-оос доошгүй удаа
 • b)     1-ээс дээшгүй удаа
 • c)     3-аас доошгүй удаа
 • d)     Хэдэн удаа хуралдахыг хуулиар тогтоогоогүй.

Question 60

Question
560.       Баг, хороо өөрийн гэсэн бие даасан төсөвтэй юу?
Answer
 • a)     Байна.
 • b)     Байхгүй.
 • c)     Уг асуудлыг хуулиар зохицуулаагүй.
 • d)     Байх шаардлагагүй.

Question 61

Question
561.       Сумын хурлын төлөөлөгч нь дараахи шаардлагыг хангасан байна:
Answer
 • a)     Тухайн суманд оршин суугч байна;
 • b)     Тухайн суманд оршин суугч байх шаардлагагүй.
 • c)     Тухайн суманд хөдөлмөр эрхлэгч байна.
 • d)     Уг асуудлыг хуулиар зохицуулаагүй.

Question 62

Question
562.       Хурлын төлөөлөгчийн бүрэн эрхэд аль нь хамаарахгүй вэ?
Answer
 • a)     Асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэхэд таслах эрхтэй оролцох;
 • b)     Асуудал хэлэлцүүлэхээр санаачлах;
 • c)     Хууль тогтоомжийг тайлбарлан таниулах;
 • d)     Засаг даргыг чөлөөлөх.

Question 63

Question
563.       Хурлын бүрэн эрх дараахи тохиолдолд хугацаанаасаа өмнө дуусгавар болно.
Answer
 • a) УИХ-ын бүрэн эрх хугацаанаасаа өмнө дуусгавар болсон;
 • b) Хурлын төлөөлөгчдийн олонхи хугацаанаас эь өмнө тараах санал гаргасан;
 • c) Тухайн нутаг дэвсгэрийн нийт сонгогчийн дийлэнхи олонхи нь Хурлын бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгвар болгох нь зүйтэй гэсэн санал гаргасан;
 • d) Дараагийн сонгуулиар сонгогдсон төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрсөн шийдвэр гарсан.

Question 64

Question
564.       Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чиг үүрэгт аль нь орохгүй вэ?
Answer
 • a)     тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн төлөөллийг хангах.
 • b)     тухайн нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудыг шуурхай удирдах.
 • c)     тухайн нутаг дэвсгэрт нийтээр дагаж биелүүлэх эрх зүйн норматив акт гаргаж мөрдүүлэх.
 • d)     Засаг даргад хяналт тавих.

Question 65

Question
565.       Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тогтоол “захиргааны акт” мөн үү?
Answer
 • a)     Зарим тохиолдолд мөн
 • b)     Захиргааны акт биш
 • c)     Хэм хэмжээ тогтоосон бол захиргааны акт болно.
 • d)    Хэм хэмжээний бус бол захиргааны акт болно

Question 66

Question
566.       ИТХ хууль бус шийдвэр гаргавал:
Answer
 • a)     Засаг дарга хүчингүй болгоно
 • b)     Шүүх иргэний нэхэмжлэлээр хүчингүй болгож болно
 • c)     Дээд шатны хурал хүчингүй болгоно
 • d)     Иргэд хүчингүй болгоно.

Question 67

Question
567.       Сумын ИТХ тогтоол гаргаж газрын төлбөрийн хэмжээг нэг га бүрээс 40 мян. төгрөг байхаар тогтоожээ. Х гэдэг компани газрын төлбөрийн хэмжээг Засгийн газар тогтоодог гэж үзэн уг тогтоолыг хууль бус гэж шүүхэд гомдол гаргав. Сумын ЗДТГ-ын Хуулийн зөвлөх шүүхэд ирүүлсэн тайлбартаа “хэдийгээр хуульд Засгийн газар тогтоох талаар заасан боловч тэд зөвхөн жишиг тогтоосон, тэгээд ч хуулиар хориглоогүй болгон зөвшөөрөгдсөн гэсэн зарчим үйлчилж байгаа” гэжээ. Хуулийн зөвлөх энэ зарчимд үндэслэн тайлбар өгсөн нь онолын хэр үндэслэлтэй вэ?
Answer
 • a)     энэ зарчимд тулгуурлаж болохгүй
 • b)     Нэгэнт л Үндсэн хуулиар энэ зарчмыг тунхагласан тул үүнд тулгуурлаж болно
 • c)     Тодорхой тохиолдолд л болно
 • d)     Аль аль нь биш

Question 68

Question
568.       Төрийн захиргааны төв болон орон нутгийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг зохицуулах чиг үүргийг:
Answer
 • a)     Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар хэрэгжүүлнэ
 • b)     Ерөнхий сайд хэрэгжүүлнэ
 • c)     Хууль зүйн сайд хэрэгжүүлнэ
 • d)   Өөрсдөө хэрэгжүүлнэ

Question 69

Question
569.       Шинээр томилогдсон Ерөнхий сайд “манай улсын засаг захиргааны хуваарь нь эдийн засгийн хөгжилд саад болж байна гэж үзэн санал болгосноор УИХ тогтоол гарган зарим аймаг, сумдыг нэгтгэжээ. Өөрчлөлтийн дараа Б суманд нэгдсэн А сумын иргэд УИХ тогтоол гаргахдаа бидний саналд үндэслээгүй гэж /Б сум нэгдэнэ. А сум нэгдэхгүй гэсэн санал өгсөн/ Үндсэн Хуулийн Цэцэд ханджээ. Цэц:
Answer
 • a)     УИХ-ын тогтоолыг хүчингүй болгоно
 • b)     УИХ-ын тогтоол Үндсэн хууль зөрчөөгүй гэж үзнэ.
 • c)     Асуудлыг түдгэлзүүлнэ
 • d)     Аль аль биш.

Question 70

Question
570.       Нэгэн сумын нутаг дэвсгэрт байгалийн гэнэтийн аюул тохиолдож тухайн сумын Засаг дарга нийт иргэдийг албан дайчилгаанд хамруулах захирамж гаргажээ. Гэтэл энэ сумын 3-р багийн иргэн Х уг дайчилгаанаас зайлсхийсэн тул уг багийн Засаг дарга түүнийг баривчлах шийдвэр гаргажээ. Энэ шийдвэрийн хувьд
Answer
 • a)     Х албан тушаалтнаас санаатай зайлсхийсэн тул үндэслэлтэй
 • b)     Х-ийн үйлдлийн талаар нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай
 • c)     Ямар ч тохиолдолд хууль зүйн үндэслэлгүй
 • d)   аль аль нь биш

Question 71

Question
571.       Аймаг, нийслэлийн төсөв гэдэг нь.
Answer
 • a)     Улсын төвлөрсөн төсвөөс орон нутагт хуваарилсан хөрөнгө
 • b)     Аймаг нийслэлийн ИТХ баталдаг төсөв
 • c)     Бүх шатны засаг дарга захиран зарцуулах төсөв
 • d)     Яамнаас орон нутагт хуваарилах мөнгөн хөрөнгө

Question 72

Question
572.       Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга нь:
Answer
 • a)     Төрийн жинхэнэ албан хаагч
 • b)     Захиргааны албан хаагч
 • c)     Тусгай албан хаагч
 • d)   Төрийн үйлчилгээний албан хаагч

Question 73

Question
573.       ИТХ-ын сонгуулийг :
Answer
 • a)     УИХ товлон зарлана
 • b)     ИТХ товлон зарлана
 • c)     ИТХ-ын Тэргүүлэгчид товлон зарлана.
 • d)     СЕХ товлон зарлана

Question 74

Question
574.       Газрыг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнээс чөлөөлөх эрх хэмжээ нь:
Answer
 • a)     ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн бүрэн эрх
 • b)     ИТХ-ын тэргүүлэгчид дараа тайлагнахаар эдэлж болох бүрэн эрх
 • c)     ИТХ-ын онцгой бүрэн эрх
 • d)     Аль аль нь биш

Question 75

Question
575.       Сумын Хурлын бүрэн эрхийн хугацаа нь:
Answer
 • a)     4 жил байна
 • b)     2 жил байна.
 • c)     Үүнийг хуулиар зохицуулна
 • d)     Аль аль нь биш

Question 76

Question
576.       ИТХ-аас тухайн нэгжийн Засаг даргад 2 дахь удаагаа нэр дэвшүүлсэн хүнийг дээд шатны Засаг дарга:
Answer
 • a)     Шууд томилох үүрэгтэй
 • b)     Шаардлага хангаагүй бол татгалзах эрхтэй
 • c)     Үндэслэл заахгүйгээр татгалзах эрхтэй
 • d)     Аль аль нь биш

Question 77

Question
577.       ИТХ тухайн аймагт нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон тогтоол гаргажээ. уг тогтоолыг :
Answer
 • a)     ХЗДХЯ-нд бүртгүүлэх ёстой
 • b)     Тус яаманд бүртгүүлэх ёсгүй
 • c)     Прокурор хянаж үзнэ
 • d)     Иргэний нэхэмжлэлээр ЗХШ хянаж үзэж болно.

Question 78

Question
578.       Багийн ИНХ-ийн хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа нь:
Answer
 • a)     Нутгийн өөрөө удирдах ёсны хамгийн энгийн хэлбэр
 • b)     Төлөөллийн биш учраас нутгийн өөрөө удирдах ёс гэж үзэж болохгүй
 • c)     Нутгийн өөрөө удирдах ёсонд угаас хамаарахгүй
 • d)     Аль аль нь зөв

Question 79

Question
579.       Орон нутгийн замыг арчлах үүрэг нь:
Answer
 • a)     Багийн Засаг даргын үүрэг
 • b)     Сумын удирдлагын үүрэг
 • c)     Энэ талаар нарийвчилсан зохицуулалт үгүй
 • d)     Аймгийн Засаг даргын үүрэг

Question 80

Question
580.       Нийслэлийн өмчийг хувьчлах шийдвэрийг:
Answer
 • a)     Нийслэлийн Засаг дарга гаргана
 • b)     Нийслэлийн ИТХ гаргана
 • c)     Нийслэлийн өмч хувьчлалын комисс гаргана
 • d)     Төрийн өмчийн хороо гаргана.

Question 81

Question
581.       Нутгийн захиргааны байгууллага нь яамтай...:
Answer
 • a)     Шууд харилцана
 • b)     Сайдаар дамжуулж харилцана
 • c)     Шууд харилцахгүй
 • d)     ТНБД-аар дамжуулж харилцана

Question 82

Question
582.       Хурлын төлөөлөгчийг огцруулах үндэслэл нь:
Answer
 • a)     Орон нутгаас шилжсэн
 • b)     Чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан
 • c)     Хүндээр өвдсөн
 • d)     Гэмт хэрэг үйлдсэн болох нь шүүхийн хүчин төгөлдөр шийтгэх тогтоолоор батлагдсан

Question 83

Question
583.Баг, хорооны хурлын бүрэн эрхэд аль нь хамаарахгүй вэ?
Answer
 • a)     Хурлын тэргүүлэгчийг сонгох
 • b)     Баг, хорооны иргэдэд дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг уламжлах
 • c)     Баг, хорооны засаг даргыг огцруулах
 • d)     Иргэний үүргийн биелэлтийг хангуулах

Question 84

Question
584.Сумын хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолыг
Answer
 • a)     Сумын хурал хүчингүй болгоно
 • b)     Сум дундын шүүх хүчингүй болгоно
 • c)      Аймгийн хурал хүчингүй болгоно
 • d)     Сумын Засаг дарга хүчингүй болгоно

Question 85

Question
585.       Хурлын хороо нь ажлаа
Answer
 • a)     Хурлын даргад хариуцан тайлагнана
 • b)     Хуралд хариуцан тайлагнана
 • c)     Засаг даргад хариуцан тайлагнана
 • d)     Сонгогчдод хариуцан тайлагнана

Question 86

Question
586.       Хурлын тогтоолыг
Answer
 • a)     Хурлын нийт гишүүдийн олонхийн саналаар батална
 • b)     Хурлын хуралдаанд оролцсон төлөөлөгчдийн олонхийн саналаар батална
 • c)     Хурлын нийт гишүүдийн 2/3-ийн санлаар батална
 • d)     Аль аль нь биш

Question 87

Question
587.       Хурлын тогтоолд
Answer
 • a)     Хуралдаан даргалагч гарын үсэг зурна
 • b)     Хурлын дарга гарын үсэг зурна
 • c)     Хурлын дарга, хурлын тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга тус тус гарын үсэг зурна
 • d)     Аль аль нь биш

Question 88

Question
588.       Хурлын тогтоол засгийн газрын шийдвэрт нийцээгүй бол
Answer
 • a)     Шүүх хүчингүй болгоно
 • b)     Засгийн газар хүчингүй болгоно
 • c)     Хурлын тэргүүлэгчид хүчингүй болгоно
 • d)     Аль аль нь биш

Question 89

Question
589.       Хурлын шийдвэрт тавьсан засаг даргын хоригийг
Answer
 • a)     15 хоногийн дотор хуралдаанаар хэлэлцэнэ
 • b)     10 хоногийн дотор хуралдаанаар хэлэлцэнэ
 • c)     30 хоногийн дотор хуралдаанаар хэлэлцэнэ
 • d)     Дараагийн хуралдаанаар хэлэцэнэ

Question 90

Question
590.       Засаг даргыг дараахь асуудлаар гаргасан шийдвэрт хориг тавих эрхгүй
Answer
 • a)     Төсвийн асуудлаар гаргасан шийдвэр
 • b)     Хурлын төлөөлөгчийг огцруулах асуудлаар гаргасан шийдвэр
 • c)     Анхдугаар хуралдаанаас гаргасан шийдвэр
 • d)     Аль аль нь биш

Question 91

Question
591.       Хүн амд шуудан хэвлэл хүргэх ажлыг зохион байгуулах нь:
Answer
 • a)     Аймгийн засаг даргын бүрэн эрх
 • b)     Сумын Засаг даргын бүрэн эрх
 • c)     Багийн засаг даргын бүрэн эрх
 • d)     Засаг даргын бүрэн эрх биш

Question 92

Question
592.       Аль нь байгаль орчныг хамгаалах төрийн чиг үүрэг вэ?
Answer
 • a)     Байгалийн нөөц баялаг ард түмний мэдэл, төрийн хамгаалалтад байх.
 • b)     Байгалийн объектыг цогцолбороор болон зарим төрөл зүйлийг хэсэгчлэн хамгаалах.
 • c)     Хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах зорилгоор байгаль орчинд хортой нөлөөлөхөөс болон байгаль орчны тэнцэл алдагдахаас сэргийлэн хамгаалах.
 • d)     Хүний амьдрах, хөдөлмөрлөх, амрах байгаль орчны тааламжтай нөхцөл бүрдүүлэх.

Question 93

Question
593.       Аль нь экологийн эрх зүйн харилцааны онцлог шинж вэ?
Answer
 • a)     Байгалийн гарал үүслийн шинжтэй тул бүтээж бий болгодоггүй.
 • b)     Байгаль-нийгмийн хэрэгцээг хангах шинжтэй байна.
 • c)     Байгалийн нөөцийн хүрээ хязгаар, журам нөхцөл, зөрчил хариуцлагыг төрөөс тогтоодог.
 • d)     Байгалийн зүй тогтол, улс нийгэм, төр, иргэний сонирхол, эрх ашгийг хамт илэрхийлж байдаг.

Question 94

Question
594.       Байгаль хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах “А” Нөхөрлөл нь гэрээ байгуулснаас эхлэн 8 сар байгаль хамгаалах чиглэлийн үйл ажиллагааг явуулаагүй бол:
Answer
 • a)     Тухайн шатны Засаг дарга гэрээг цуцалж, арга хэмжээ авна.
 • b)   Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга зогсоож, гэрээг цуцална
 • c)     Тухайн шатны Хурлын саналыг үндэслэн сум, дүүргийн Засаг дарга гэрээг цуцална.
 • d)     Шүүгч буюу байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч захиргааны шийтгэл ногдуулна.

Question 95

Question
595.       Анх газар нутгийг онголон дархлах хэм хэмжээг аль хуулиар хуульчилсан бэ?
Answer
 • a)     Их засаг.
 • b)     Монгол-Ойрдын хууль.
 • c)     Халх журам.
 • d)     Зарлигаар тогтоосон Их Цаазын бичиг.

Question 96

Question
596.       Аль нь экологийн эрх зүйн харилцааны төрөл вэ?
Answer
 • a)       Байгалийн нөөц баялгийг эзэмших, ашиглах, өмчлөхтэй холбогдож үүсэх харилцаа.
 • b)       Байгалийн нөөц баялгийг нөхөн сэргээх, хадгалахтай холбогдон үүсэх харилцаа
 • c)        Байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах талаар үүсэх харилцаа
 •   d)       Байгалийн нөөц баялгийг төрөөс журамлахтай холбогдож үүсэх харилцаа

Question 97

Question
597.Аль нь экологийн эрх зүйн харилцааны төрөлд хамаарахгүй вэ?
Answer
 • a)     Байгалийн нөөц баялгийг ашиглах эрх зүйн харилцаа.
 • b)     Байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах эрх зүйн харилцаа.
 • c)     Байгалийн нөөц баялгийг нөхөн олговор олгохтой холбогдсон харилцаа.
 • d)     Байгалийн нөөц баялгийг нөхөн сэргээхтэй холбогдсон харилцаа.

Question 98

Question
598.Аль нь экологийн эрх зүйн тусгай ангийн судлагдахуун бэ?
Answer
 • a)       Байгалийн нөөцийн өмчийн эрх зүй.
 • b)       Байгалийн нөөцийн төлбөрийн эрх зүй.
 • c)       Төрийн экологийн удирдлага.
 • d)       Экологийн зөрчил, хууль зүйн хариуцлага.

Question 99

Question
599.Төр байгаль орчныг хамгаалах чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ аль зарчмыг баримтлах вэ?
Answer
 • a)       Хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах зорилгоор байгаль орчинд хортой нөлөөлөхөөс болон байгаль орчны тэнцэл алдагдахаас сэргийлэн хамгаалах.
 • b)       Экологийн баримжаатай эдийн засгийг хөгжүүлж баййгаль орчны тэнцлийг хангах
 • c)       Байгалийн баялгийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй зохистой ашиглах нөхцөлийг хангах
 • d)       Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг ашиглах шийдвэр, үйл ажиллагаа ил тод байх

Question 100

Question
600.Аль нь экологийн эрх зүйн зөрчилд орох вэ?
Answer
 • a)       Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хууль тогтоомжийг зөрчиж гажуудуулсан гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг хэлнэ.
 • b)       Байгаль орчныг хамгаалах хууль тогтоомжийг зөрчиж хохирол учруулсан гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг хэлнэ.
 • c)       Байгаль орчныг зохицуулсан хууль тогтоомжийг зөрчиж, хүний экологийн эрх, эрүүл мэнд, байгаль орчинд хохирол учруулсан гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйгээр гажуудуулахыг хэлнэ.
 • d)       Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэрэгэхэд чиглэгдсэн хууль тогтоомжийг зөрчиж, хүний экологийн эрх, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө байгаль орчинд хохирол учруулсан гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйгээр гажуудуулахыг хэлнэ.
Show full summary Hide full summary

Similar

Zahirgaa 601-720
munkhorgil
Zahirgaa 301-400
Munkh Orgil
Zahirgaa 201-300
munkhorgil
Zahirgaa 101-200
munkhorgil
Zahirgaa 301-400
munkhorgil
German- Beginner
PatrickNoonan
Cold War (1945-1975)
sagar.joban
A Christmas Carol - Charles Dickens
chloeprincess10
Basic Physics Concepts
Andrea Leyden
Lord of the Flies - CFE Higher English
Daniel Cormack
Haemoglobin
Elena Cade