EZOnol 201-250

munkhorgil
Quiz by munkhorgil, updated more than 1 year ago
munkhorgil
Created by munkhorgil over 5 years ago
287
4

Description

Эрх зүйн онолын үндсэн тестийн төгсгөл

Resource summary

Question 1

Question
201. Эрх зүйн зөрчлийн объектив талын бүрэлдэхүүний шинж
Answer
 • a. орон зай
 • b. сэдэлт
 • c. цаг хугацаа
 • d. санаа
 • e. Зорилго

Question 2

Question
202. Эрх зүйн зөрчлийг нийгэмд учруулсан хор хохирлын шинжээр хэрхэн ангилдаг вэ?
Answer
 • a. гэмт хэрэг
 • b. иргэний хэрэг
 • c. сахилгын зөрчил
 • d. захиргааны зөрчил
 • e. гэмт хэргийн бус эрх зүйн зөрчил

Question 3

Question
203. Хууль зүйн хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл (үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. эрх зүйн хэм хэмжээ
 • b. эрх зүйн зөрчлийн факт
 • c. эрх зүйн ухамсар
 • d. эрх зүйг хэрэглэх акт

Question 4

Question
204. Хууль зүйн хариуцлага нь дараах шинжийг өөртөө агуулна
Answer
 • a. эрх зүйн хэм хэмжээ зөрчсөн байх
 • b. төрийн албадлага хэрэглэх
 • c. хууль зүйн факт дуусгавар болсон байх
 • d. зөрчигдсөн эрхийг сэргээн хангах
 • e. эрх зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох

Question 5

Question
205. Хууль зүйн хариуцлагын чиг үүрэг (үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. урьдчилан сэргийлэх
 • b. хүмүүжлийн нөлөөлөл үзүүлэх
 • c. зөрчигдсөн эрхийг нөхөн сэргээх
 • d. учруулсан хохирлыг арилгах
 • e. нийгэмд дэг журам тогтоох

Question 6

Question
206. Хууль зүйн хариуцлагын харилцааны үндсэн субъект
Answer
 • a. эрх зүйн зөрчил үйлдсэн этгээд ба төр
 • b. гэмт хэрэгтэн ба төрийн нэрийн өмнөөс санкци хэрэглэх эрх мэдэл бүхий байгууллага
 • c. хөдөлмөрийн сахилга алдсан этгээд ба шүүх
 • d. эрх зүйн хэм хэмжээ зөрчсөн этгээд ба төрийн нэрийн өмнөөс санкци хэрэглэх эрх мэдэл бүхий байгууллага

Question 7

Question
207. Хууль зүйн хариуцлага хүлээж буй этгээдийн субъектив эрх:
Answer
 • a. өөрийн үйлдсэн үйлдэл, эс үйлдэлд оногдуулж буй шийтгэл гаргасан зөрчилд тохирсон эсэхийг шаардах
 • b. хууль зүйн туслалцаа авах
 • c. ялыг ялгамжтай оногдуулахыг хүсэх
 • d. хуульд нийцсэн байхыг шаардах
 • e. хариуцлагыг хөнгөрүүлж үзэхийг хүсэх

Question 8

Question
208. Хууль зүйн хариуцлага хүлээлгэх журмыг:
Answer
 • a. эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүйн хэм хэмжээгээр тогтооно
 • b. хөдөлмөрийн эрх зүйн хэм хэмжээгээр тогтооно
 • c. иргэний эрх зүйн хэм хэмжээгээр тогтооно
 • d. иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүйн хэм хэмжээгээр тогтооно
 • e. захиргааны эрх зүйн хэм хэмжээгээр тогтооно

Question 9

Question
209. Хууль зүйн хариуцлага хүлээлгэхэд баримтлах зарчим (үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. шударга ёсны
 • b. гэм буруугүйд тооцох
 • c. хууль дээдлэх
 • d. үндэсний эв нэгдлийг хангах
 • e. ялгамжтай хандах

Question 10

Question
210. “Хуульд заагаагүй бол гэмт хэрэг гэж үзэхгүй” (nullum crimen sine lege) гэсэн үндэслэл аль зарчимд хамаарах вэ?
Answer
 • a. шударга ёсны зарчим
 • b. гэм буруугүйд тооцох зарчим
 • c. эрх зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэлд нь хариуцлага хүлээлгэх
 • d. хууль дээдлэх
 • e. ялыг ялгамжтай оногдуулах

Question 11

Question
211. Хууль зүйн хариуцлагын төрөл (үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. иргэний эрх зүйн хариуцлага
 • b. эрүүгийн хариуцлага
 • c. захиргааны хариуцлага
 • d. хөдөлмөрийн хариуцлага
 • e. сахилгын хариуцлага

Question 12

Question
212. “Гэм буруутай нь хуулийн дагуу шүүхээр нотлогдох хүртэл хэнийг ч гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож үл болно” гэсэн үндэслэл аль зарчимд хамаарах вэ?
Answer
 • a. шударга ёны зарчим
 • b. гэм буруугүйд тооцох зарчим
 • c. гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэлд нь хариуцлага хүлээлгэх
 • d. хууль дээдлэх
 • e. ялыг ялгамжтай оногдуулах

Question 13

Question
213. “Хуульгүйгээр ямар ч шийтгэл байх ёсгүй” (nulla poena sine lege) гэсэн үндэслэл аль зарчимд хамаарах вэ?
Answer
 • a. эрүүгийн хууль тогтоомжийг буцаан хэрэглэхийг хориглох
 • b. гэм буруугүйд тооцох зарчим
 • c. гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэлд нь хариуцлага хүлээлгэх
 • d. ялыг ялгамжтай оногдуулах

Question 14

Question
214. Хуулийн агуулгыг нээн илэрхийлэхтэй холбогдон гарах ойлголт:
Answer
 • a. Хууль зүйн системчлэл
 • b. Хууль тогтоох
 • c. Хуулийн бичвэр
 • d. Хуулийн кодификаци

Question 15

Question
215. Хуулийг боловсруулах, хэлбэршүүлэх, болон системчлэх арга, хэрэгслийн нийлбэр цогц гэсэн агуулга:
Answer
 • a. Хууль зүйн техник
 • b. Хуулийн бүрдүүлэлт
 • c. Хуулийн кодификаци
 • d. Хууль батлах

Question 16

Question
216. Хууль зүйн техникийн агуулга:
Answer
 • a. Эрх зүйн хэм хэмжээг бүтээх зарчим
 • b. Хууль зүйн техникийн журам
 • c. Хуулийг хэрэгжүүлэх арга, хэрэгсэл
 • d. Аль нь ч биш

Question 17

Question
217. Хуулийн нэгж илэрхийлэл:
Answer
 • a. Зарчим
 • b. Зүйл
 • c. Заалт
 • d. Горим журам

Question 18

Question
218. Иш татсан зүйл гэдэг нь:
Answer
 • a. Хуулийн заалтыг шууд заах
 • b. Өөр эх сурвалжид хандах
 • c. Олон улсын гэрээг хэрэглэхээр заах
 • d. Аль нь ч биш

Question 19

Question
219. Хуулийн техникийн шаардлага: (Үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. Хэм хэмжээ нь нийтлэг нөхцлөөр илрэх
 • b. Хэм хэмжээ нь агуулгатай байх
 • c. Үндсэн хэм хэмжээндээ захирагдсан байх
 • d. Нэр томъёо ойлгомжтой байх

Question 20

Question
220. Аль нь зөв бодомж вэ?
Answer
 • a. Хууль зүйн техник нь эрх зүйг боловсронгуй олгодог
 • b. Хууль зүйн техникээр “амьд” эрх зүйг танддаг
 • c. Эрх зүйн системчлэл нь хууль зүйн техникийг нөхцөлдүүлдэг
 • d. Бүгд зөв

Question 21

Question
221. Аль нь өргөн агуулгатай вэ?
Answer
 • a. Хууль зүйн бүтэц
 • b. Хууль зүйн нэр томъёо
 • c. Хууль зүйн техник
 • d. Хуулийн агуулгыг нээх арга

Question 22

Question
222. Эрх зүйн кодификацийн агуулга:
Answer
 • a. Хуулийг төрөлжүүлэн нэгтгэх
 • b. Хуулийг төрөлжүүлэн хуульчлах
 • c. Эрх зүйг задлан хөгжүүлэх
 • d. Хуулийг системчлэх

Question 23

Question
223. Хууль зүйн нэр томъёо нь:
Answer
 • a. Нийтэд ойлгомжтой байна
 • b. Хууль зүйн агуулгаа бүрэн илэрхийлж чадахуйц байна
 • c. Бие биендээ хамааралгүй байна
 • d. Нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн байна.

Question 24

Question
224. Хууль зүйн нэр томъёонд тавигдах шаардлага:
Answer
 • a. Уран зохиолын агуулгатай байж болно
 • b. Хоёрдмол санааг агуулахгүй байх
 • c. Энгийн, ойлгомжтой байх
 • d. Сонирхолтой байх ёстой

Question 25

Question
225. Аль нь зөв бодомж вэ?
Answer
 • a. Хууль зүйн хэл нь нийтлэг хэл зүйд захирагдана
 • b. Хууль зүйн хэл тусгай нэр томъёогоор онцлогтой
 • c. Хууль зүйн техник хууль зүйн хэлийг нөхцөлдүүлнэ
 • d. Хууль зүйн хэл нь энгийн хүмүүст зориулагдана

Question 26

Question
226. Эрх зүйн хэм хэмжээний актыг зохих түвшинд нэгтгэж эмхтгэл болгон гаргах замаар нэгтгэн төрөлжүүлэх ажиллагаа:
Answer
 • a. Хууль зүйн кодификаци
 • b. Хууль зүйн инкорпораци
 • c. Хууль тогтоомжийн консолидаци
 • d. Хууль тогтоомжийн бүртгэл

Question 27

Question
227. Хууль зүйн инкорпорацийн гол агуулга: (Үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. Эрх зүйн зохицуулалтын агуулгад өөрчлөлт оруулахгүй
 • b. Эрх зүйн зохицуулалтын агуулгад өөрчлөлт оруулдаг
 • c. Эмтхгэлд орж буй актын агуулгыг хөнддөггүй
 • d. Аль нь ч биш

Question 28

Question
228. Хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа эрх зүйн хэм хэмжээний олон тооны актуудыг хууль тогтоомжийн нэг томоохон акт болгон хянан төрөлжүүлэх ажиллагаа:
Answer
 • a. Хууль тогтоомжийн бүртгэл
 • b. Хууль тогтоомжийн кодификаци
 • c. Хууль тогтоомжийн инкорпораци
 • d. Хууль тогтоомжийн консолидаци

Question 29

Question
229. Нэг төрлийн буюу ойролцоо шинжтэй нийгмийн харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн хэм хэмжээнүүдийг нэгтгэн системчилсэн хуульчилсан акт:
Answer
 • a. Кодификаци
 • b. Кодекс
 • c. Органик хууль
 • d. Онцгой хууль

Question 30

Question
230. Кодексийн үндсэн шинж:
Answer
 • a. Хэм хэмжээтэй байх
 • b. Системчлэгдсэн байх
 • c. Тоо бүртгэлд хамрагдсан байх
 • d. Хэм хэмжээ нь энгийн, ойлгомжтой байх

Question 31

Question
231. Эрх зүйн төрөлжүүлэлт:
Answer
 • a. Хуулийн оюутанд судлахад төвөгтэй
 • b. Хуулийг логик, системлэг чанартай болгодог
 • c. Шүүхийн хараат бус, бие даасан байдлыг дээшлүүлдэг
 • d. Иргэний эрх зүйн соёлыг дээшлүүлдэг

Question 32

Question
232. Зөв бодомжийг ол
Answer
 • a. Хууль зүйн кодификаци нь хуулийн бүтцийг алдагдуулдаг
 • b. Хууль зүйн кодификаци нь хуулийг тодорхой болгодог
 • c. Кодекс нь парламентын үүргийг нэмэгдүүлдэг
 • d. Дээрхи бүгд зөв

Question 33

Question
233. Үндсэн хуулиас шууд эх авсан хууль:
Answer
 • a. Кодекс
 • b. Органик хууль
 • c. Хууль
 • d. УИХ-ын тогтоол

Question 34

Question
234. Иргэний хууль нь:
Answer
 • a. Органик хууль
 • b. Кодекс
 • c. Хууль
 • d. Хувийн эрх зүйд давуу чанартай хууль

Question 35

Question
235. Техник талаас сайн хууль гэдэг нь:
Answer
 • a. Агуулга нь эрх зүйн шинэтгэлийн бодлогод нийцсэн
 • b. Үг, үсгийн алдаа байхгүй
 • c. Бүтцийн хувьд зөв системчлэгдсэн
 • d. Хуулийн үйлчлэлийн хүрээг тодорхойлсон

Question 36

Question
236. Аль нь өргөн агуулгатай вэ?
Answer
 • a. Хуулийн бүлэг
 • b. Хуулийн хэсэг
 • c. Хуулийн зүйл
 • d. Нийтлэг үндэслэл

Question 37

Question
237. Бланкет зүйлийн агуулга:
Answer
 • a. Хэрэглэх зүйлийг нөхөн бичсэн байна
 • b. Хэрэглэх зүйлийг орхиж, шүүгчид өргөн боломж олгоно
 • c. Хандах өөр эх сурвалжийг заасан байна
 • d. Хуулийн зохицуулалтгүй бол өөр хууль хэрэглэх

Question 38

Question
238. Эрх зүйн хийдэл гэх ойлголтыг байх ёсгүй гэж үздэг эрх зүйн бүл
Answer
 • a. нийтлэг эрх зүйн бүл
 • b. иргэнлэг эрх зүйн бүл
 • c. шашинт эрх зүйн бүл
 • d. социалист эрх зүйн бүл

Question 39

Question
239. Эрх зүйн хийдэл гэх ойлголт нь дараах онолд хамаатай /үл хамаарахыг ол/
Answer
 • a. хууль тогтоох онол
 • b. процедурын онол
 • c. хууль дээдлэх онол
 • d. социалист эрх зүйн онол

Question 40

Question
240. "Хууль тогтоомж" гэсэн ойлголт нь багтаамжаараа
Answer
 • a. парламентаас баталсан эрх зүйн баримт бичгийн хүрээнд
 • b. шүүхэд хэрэглэгддэг эх сурвалжийн хүрээнд
 • c. хууль тогтоох болон гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдлээс гаргаж буй бүх баримт бичгийн хувьд
 • d. хууль тогтоох болон гүйцэтгэх эрх мэдлийн баримт бичгүүдийн хувьд ойлгогдоно

Question 41

Question
241. Эрх зүйн хэм хэмжээг уг хэм хэмжээг тогтоогчийн зүгээс тайлбарладаг тайлбарыг
Answer
 • a. аутентик тайлбар
 • b. казуаль тайлбар
 • c. үгчилсэн тайлбар
 • d. телеологийн тайлбар

Question 42

Question
242. Хууль зүйн баримт бичгийн реквизитүүд гэдэг нь
Answer
 • a. баримт бичигт тавигдах шаардлагын бүрдүүлбэр
 • b. баримт бичгийн хэлбэрийн шаардлага
 • c. баримт бичгийн дотоод бүтцийг илэрхийлсэн ойлголт

Question 43

Question
243. Эрх зүйн актын агуулгыг тайлбарлах багтаамж
Answer
 • a. хэм хэмжээ тогтоосон баримт бичиг төдий явцуу агуулгатай
 • b. хэм хэмжээ тогтоосон болон, тогтоогоогүй барим бичиг зэргийг багтаах өргөн агуулгатай
 • c. эрх зүйн баримт бичгээс гадна өргөн агуулгатай
 • d. эдгээрийн аль нь ч биш

Question 44

Question
244. Хууль тайлбарлахад баримтлах үндсэн аксиомууд
Answer
 • a. хүний эрхийг баталгаажуулсан ба дээшлүүлсэн тайлбар давуу эрхтэй байхыг чухалчилах
 • b. адил хүчинтэй эрх зүйн баримт бичигт зөрчилдөөн үүсвэл тэдгээрээс давуу хүчин чадалтай баримт бичигт үндэслэх
 • c. эрх зүйн баримт бичиг гарах үеийн түүхэн нөхцөл байдал, баталсан үндэслэлийг чухалчилах

Question 45

Question
245. Эрх зүйн либерал тайлбар гэдэг нь
Answer
 • a. хэм хэмжээг хөгжлийн түвшинд нь үнэлэн тайлбарлах явдал
 • b. хэм хэмжээг баталсан цаг үеийн үндэслэлд нь үнэлэн тайлбарлах явдал
 • c. эдгээрийн аль нь ч биш

Question 46

Question
246. Хууль хэрэглэх гэдэг нь
Answer
 • a. хууль тайлбарлахтай холбоотой
 • b. шүүхээс эх сурвалж хэрэглэх болон түүний процедуртай холбоотой
 • c. иргэд байгууллага хууль сахин биелүүлэх, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой ойлголт

Question 47

Question
247. Албан ёсны тайлбарт үл хамаархыг ол
Answer
 • a. аутентик
 • b. номлолын
 • c. казуаль

Question 48

Question
248. Тайлбарын аргачлалд үл хамаархыг ол
Answer
 • a. хэл зүйн
 • b. логикийн
 • c. системчилсэн
 • d. Аутентик

Question 49

Question
249. Эрх зүйн тайлбар нь
Answer
 • a. хууль зүйн шинжлэх ухаан, эрх зүйн соёл, шүүхийн практик зэргийг нэгтгэх боломжийг
 • b. хуулийг нэг мөр ойлгож, эрх зүйн хийдлийг даван туулах боломжийг
 • c. эрх зүй өөрөө хөгжиж, эрүүлжих боломжийг илүүтэй олгодог

Question 50

Question
250. Хууль хэрэглэх тайлбар нь
Answer
 • a. хууль тогтоох эрх бүхий байгууллага бусад байгууллагаас гаргасан эрх зүйн хэм хэмжээг тайлбарлаж буй тайлбар
 • b. тухайн тайлбарлаж буй хэм хэмжээг батлан гаргасан байгууллага өөрөө хийж буй тайлбар
 • c. шүүх эрх мэдлийн байгууллага хэм хэмжээний зохих хэсгийг тайлбарлаж байгаа тайлбар
 • d. зөвхөн тодорхой тохиолдолд тухайн хэсэгт хамаатай нэг удаагын шинжтэй тайлбар мөн
Show full summary Hide full summary

Similar

How well do you know GoConqr?
Sarah Egan
Turiin Onol 1-100
Munkh Orgil
Turiin onol 101-200
Munkh Orgil
Turiin onol 201-300
Munkh Orgil
EZonol Nemelt 50
munkhorgil
Zahirgaa 1-100
munkhorgil
EBSH 301-416
Munkh Orgil
Irgen 401-500
Munkh Orgil
Irgen 201-300
Munkh Orgil
Irgen 101-200
Munkh Orgil
A3 test
munkhorgil