Tema 3B. Física. Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i potència. Principi de conservació de l’energia.

Jaouad OB
Quiz by Jaouad OB, updated more than 1 year ago
10
1
0

Description

- bombers (orbita Geronina) Quiz on Tema 3B. Física. Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i potència. Principi de conservació de l’energia., created by Jaouad OB on 04/18/2016.

Resource summary

Question 1

Question
Quina de les següents afirmacions sobre el Sistema Internacional no és correcta?
Answer
 • Treballa sobre 7 unitats de base que es corresponen amb les magnituds fonamentals.
 • És un sistema pràctic d’ unitats de mesura per tal d’unificar-les internacionalment.
 • A més de les unitats bàsiques hi ha dues suplementàries (angle pla i angle sòlid).
 • Va ser creat per la IX Conferència General de Pesos i Mesures.

Question 2

Question
En quin d’aquests processos es crea energia?
Answer
 • En una reacció nuclear.
 • En una reacció química.
 • En una diferència de potencial.
 • En cap d’ells ja que l’energia no es crea sinó que es transforma.

Question 3

Question
La velocitat d’un cos que descriu un moviment rectilini uniformement accelerat, amb una acceleració constant negativa:
Answer
 • Augmenta.
 • És constant.
 • Disminueix.
 • Roman aturat.

Question 4

Question
Quin dels següents objectes tindrà una major energia potencial?
Answer
 • Una bola d’acer de 10 kg ubicada al cim de l’Everest.
 • Una bola d’acer de 10 kg ubicada al cim del Tibidabo.
 • Una bola d’acer de 1 kg al cim del Tibidabo.
 • Una bola de fusta de 10 kg que sura al mar.

Question 5

Question
Quina magnitud es mesura en pascals?
Answer
 • Força.
 • Acceleració.
 • Energia potencial.
 • Pressió.

Question 6

Question
Què és la física?
Answer
 • La ciència que estudia l’ estructura, propietats i transformacions de la materia o substància a partir de la seva composició atòmica.
 • La ciència que descriu i prediu les condicions de repòs o moviment dels cossos sota l’acció de forces i la seva evolució en el temps.
 • La ciència que intenta explicar el comportament de la matèria i l’energia.
 • Disciplina científica que té per objecte l'estudi de les estructures de caràcter mecànic que existeixen en els éssers vius.

Question 7

Question
“Quan un cos pot moure’s lliurement, és que actua una força; el cos adquireix una acceleració en la mateixa direcció i sentit de la força, i aquesta acceleració és directament proporcional a la massa del cos”. Aquesta definició correspon a la Llei:
Answer
 • De l’Acció-Reacció.
 • De la Dinàmica.
 • De Hooke.
 • De la Inèrcia.

Question 8

Question
Quina de les següents no és una llei de Newton?
Answer
 • Llei de la inèrcia.
 • Llei de conservació de l’energia.
 • Llei d’acció-reacció.
 • Llei de la dinàmica.

Question 9

Question
Quin és el pes d’una làmpada de taula de 3 quilograms?
Answer
 • 30 N.
 • 30 kg.
 • 29’43 N.
 • 29’43 kg.

Question 10

Question
Quina de les següents lleis no es compleix sempre degut al límit d ’elasticitat?
Answer
 • Llei de la Dinàmica.
 • Llei de la Inèrcia.
 • Llei de Hooke.
 • Llei de l’Acció-Reacció.

Question 11

Question
Quina magnitud es pot expressar en dines, quilograms-força i newtons?
Answer
 • Pes.
 • Acceleració.
 • Potència.
 • Treball

Question 12

Question
Què és l’acceleració?
Answer
 • És la variació de la posició amb el temps.
 • És una mesura de la rapidesa amb què canvia la velocitat.
 • És la força amb què la terra atrau les coses.
 • És la capacitat que tenen els cossos de produir treball.

Question 13

Question
Com es mesura la potència en el sistema cegesimal?
Answer
 • Ergio/segon.
 • Watts/segon.
 • Joules/segon.
 • Kilogrametre/segon.

Question 14

Question
Quina distància recorre la llum en el buit en un lapse de 1 / 299792458 segons?
Answer
 • Un centímetre.
 • Un metre.
 • Un quilòmetre.
 • És el temps que trigaria a recórrer tot l’equador terrestre.

Question 15

Question
Quina magnitud es mesura en mols?
Answer
 • Massa atòmica.
 • Quantitat de substància.
 • Intensitat lumínica.
 • Cap de les anteriors.

Question 16

Question
Quina de les següents afirmacions sobre la 3a Llei no és correcta?
Answer
 • Les forces d’acció-reacció s’anul·len entre sí, ja que actuen sobre cossos iguals.
 • Un exemple seria la d’un patinador que empenta un carret amb rodes d’un supermercat, ja que la massa dels dos cossos determinarà moviments i acceleracions diferents.
 • Aquesta llei diu que en aplicar una força a un cos perquè es mogui, el cos exerceix una resistència o força contrària a la que se li aplica.
 • La força d’acció i la de reacció seran iguals i tendiran a contrarestar-se.

Question 17

Question
Quina és l’acceleració mitjana d’un cotxe que assoleix els 50 m/s en 10 segons?
Answer
 • 1 m/s2.
 • 5 m/s2.
 • 10 m/s2.
 • 50 m/s2.

Question 18

Question
Què mesuren joules i watts en el SI, respectivament?
Answer
 • Treball i potència.
 • Força i energia.
 • Quantitat de calor i pressió.
 • Resistència elèctrica i dinàmica.

Question 19

Question
Quina és l’energia cinètica d’una persona de 83 Kg de massa que corre a 11 m/s?
Answer
 • 814’23 J.
 • 8956 J.
 • 456’5 J.
 • 5021’5 J.

Question 20

Question
Què s’entén per pes d’un cos i amb quines unitats del SI es mesura?
Answer
 • La massa d’aquest cos i es mesura en quilograms.
 • La massa d’aquest cos i es mesura en newtons.
 • La força que exerceix la gravetat de la terra sobre un cos i es mesura en dines.
 • La força que exerceix la gravetat de la terra sobre un cos i es mesura en newtons.
Show full summary Hide full summary

Similar

TEMA 1A: La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut general.
Jaouad OB
TEMA 1A: La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut general.
Pascual Perez
CHEMISTRY C1 7
x_clairey_x
Chemistry
Holly Bamford
Religious Studies- Marriage and the family
Emma Samieh-Tucker
Rights and Responsibilities Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
PSYA1 - attachment, AQA psychology
Tess W
Lesson Planning: 4 Organisational Tips for Teachers
miminoma
Biological Molecules
Alisa Poppen
FV modules 1-4 infinitives- ENTER SPANISH
Pamela Dentler
Salesforce Admin 201 Exam Chunk 6 (156-179)
Brianne Wright