2PR101 1.test - 3. část

Description

50 otázek
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong over 7 years ago
10064
196

Resource summary

Question 1

Question
Pro prezidenta České republiky platí:
Answer
 • má právo navrhovat zákony
 • může být zvolen nejvýše dvakrát za sebou
 • nemá právo vrátit Parlamentu ČR ústavní zákon
 • z výkonu své funkce je odpovědný Parlamentu ČR
 • žádná odpověď není správná

Question 2

Question
Mezi pravomoci prezidenta České republiky nepatří:
Answer
 • podepisuje zákony
 • rozpouští poslaneckou sněmovnu
 • předkládá návrhy zákonů
 • svolává zasedání Poslanecké sněmovny
 • jmenuje členy bankovní rady České republiky

Question 3

Question
Prezident republiky nemá pravomoc:
Answer
 • volby soudců Ústavního soudu
 • podepisování zákonů ČR
 • jmenování členů vlády
 • jmenovat soudce Ústavního soudu
 • jmenování prezidenta NKÚ
 • jmenovat soudce z povolání
 • zasahovat do trestního řízení
 • zasahovat do občanského soudního řízení
 • vrátit Parlamentu ústavní zákon
 • vyhlašovat volby do Parlamentu ČR

Question 4

Question
Zákonodárnou iniciativu nemá:
Answer
 • poslanec
 • Senát
 • vláda
 • zastupitelstvo kraje
 • žádná odpověď není správná

Question 5

Question
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR má:
Answer
 • 281 poslanců volených na dobu 5 let
 • 81 poslanců volených na dobu 4 let
 • 281 poslanců volených na dobu 4 let
 • 200 poslanců volených na dobu 5 let
 • 200 poslanců volených na dobu 4 let

Question 6

Question
Pro přijetí běžného zákona v Poslanecké sněmovně je třeba, aby:
Answer
 • byla přítomna alespoň polovina zvolených poslanců a pro přijetí návrhu hlasovala nadpoloviční většina přítomných
 • byla přítomna alespoň třetina zvolených poslanců a pro přijetí hlasovala nadpoloviční většina všech přítomných
 • pro přijetí hlasovala nadpoloviční většina všech zvolených poslanců
 • pro přijetí hlasovala třípětinová většina všech zvolených poslanců
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 7

Question
Vrátí-li prezident přijatý zákon Poslanecké sněmovně:
Answer
 • Poslanecká sněmovna o něm hlasuje znovu, a to ve znění pozměňovacích návrhů prezidenta - ke schválení je třeba nadpoloviční většiny všech zvolených poslanců
 • Poslanecká sněmovna o něm hlasuje znovu, a to v původním znění - ke schválení je třeba nadpoloviční většiny všech zvolených poslanců
 • Poslanecká sněmovna o něm hlasuje znovu, a to v původním znění - ke schválení je třeba nadpoloviční většiny všech přítomných poslanců
 • zákonodárný proces tím končí s tím, že zákon není schválen
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 8

Question
K přijetí ústavního zákona v Poslanecké sněmovně je třeba:
Answer
 • souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců (přičemž přítomna musí být alespoň třetina zvolených poslanců)
 • souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců (přičemž musí být alespoň polovina zvolených poslanců)
 • souhlasu třípětinové většiny přítomných poslanců (přičemž přítomna musí být alespoň třetina zvolených poslanců)
 • souhlasu nadpoloviční většiny všech zvolených poslanců
 • souhlasu třípětinové většiny všech zvolených poslanců

Question 9

Question
Zamítne-li Senát návrh zákona schválený Poslaneckou sněmovnou:
Answer
 • Poslanecká sněmovna o něm hlasuje znovu, a návrh je poté přijat, pokud je přijat nadpoloviční většinou přítomných poslanců
 • zákon je přijat, schválí-li ho místo Senátu prezident republiky
 • zákonodárný proces tím končí, přičemž zákon není přijat
 • Poslanecká sněmovna o něm hlasuje znovu, a návrh je poté přijat, pokud je přijat nadpoloviční většinou všech zvolených poslanců
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 10

Question
Přijaté zákony podepisuje:
Answer
 • předseda vlády, předseda Senátu a prezident republiky
 • předseda vlády, prezident republiky a předseda Poslanecké sněmovny
 • předseda vlády, předseda Senátu a předseda Poslanecké sněmovny
 • pouze prezident republiky
 • pouze předseda vlády

Question 11

Question
Mandát poslance nebo senátora zaniká:
Answer
 • spácháním trestného činu
 • odvoláním voliči
 • rozhodnutím Ústavního soudu
 • vzdáním se mandátu
 • vznikem neslučitelností funkcí

Question 12

Question
Návrh zákona nemůže podat:
Answer
 • poslanec
 • Senát
 • vláda
 • zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku
 • prezident
 • ombudsman
 • skupina poslanců

Question 13

Question
O prezidentovi platí:
Answer
 • může být zvolen do funkce nejvýše třikrát za sebou
 • jmenuje soudce obecných soudců na doživotí
 • může podat návrh zákona
 • může být stíhán pro velezradu
 • žádná odpověď není správná

Question 14

Question
Orgánem moci výkonné v České republice je:
Answer
 • poslanec
 • prezident republiky
 • Senát
 • Ústavní soud
 • vláda
 • žádná z uvedených možností

Question 15

Question
Pro prezidenta podle Ústavy České republiky platí:
Answer
 • je hlavou státu
 • je nedotknutelný
 • je volen v nepřímých volbách
 • je z výkonu své funkce odpovědný
 • žádná z uvedených možností

Question 16

Question
Reparační funkce právní odpovědnosti znamená:
Answer
 • náhrada vzniklé újmy
 • předcházení porušení zákona
 • zajištění postihu odpovědného subjektu
 • zajištění veřejné omluvy
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 17

Question
Represivní funkce právní odpovědnosti znamená:
Answer
 • náhradu způsobené újmy
 • postih zodpovědného subjektu (např. uložením pokuty)
 • předcházení porušení zákona
 • satisfakci formou veřejné omluvy
 • žádná z výše uvedených odpovědí není správná

Question 18

Question
K funkcím právní odpovědnosti nepatří:
Answer
 • funkce preventivní
 • funkce normativní
 • funkce reparační
 • funkce restriktivní
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 19

Question
Reparační funkce právní odpovědnosti neznamená:
Answer
 • předcházení porušení zákona
 • zajištění postihu odpovědného subjektu
 • náhrada vzniklé újmy
 • zajištění veřejné omluvy
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 20

Question
Represivní funkce právní odpovědnosti neznamená:
Answer
 • náhradu způsobené újmy
 • postih odpovědného subjektu (např. uložením pokuty)
 • předcházení porušení zákona
 • satisfakci formou veřejné omluvy
 • žádná z výše uvedených odpovědí není správná

Question 21

Question
Preventivní funkce právní odpovědnosti znamená:
Answer
 • předcházení porušení zákona
 • zajištění postihu odpovědného subjektu
 • zajištění veřejné omluvy
 • žádná z uvedených možností není správná
 • náhrada vzniklé újmy

Question 22

Question
Preventivní funkce právní odpovědnosti neznamená:
Answer
 • zajištění postihu odpovědného subjektu
 • zajištění veřejné omluvy
 • žádná z uvedených možností není správná
 • náhradu vzniklé újmy
 • přecházení porušení zákona

Question 23

Question
Funkci právní odpovědnosti, jejíž podstatou je postih odpovědného subjektu (např. uložením pokuty), označíme jako funkci: [blank_start]represivní[blank_end]
Answer
 • represivní

Question 24

Question
Funkce právní odpovědnosti, která směřuje k odstranění újmy nebo nahrazení vzniklé újmy, se nazývá: [blank_start]reparační[blank_end]
Answer
 • reparační

Question 25

Question
Funkce právní odpovědnosti, jejíž podstatou jed působení na vědomí lidí tak, že pod tlakem hrozby volí variantu chování v souladu s právem, se nazývá funkcí: [blank_start]preventivní[blank_end]
Answer
 • preventivní

Question 26

Question
Represivní funkce právní odpovědnosti se uplatňuje zejména v:
Answer
 • občanském právu
 • trestním právu
 • ve správním právu
 • obchodním právu
 • rodinném právu

Question 27

Question
Reparační funkce právní odpovědnosti se uplatňuje zejména v:
Answer
 • v právu obchodním
 • v právu trestním
 • v právu občanském
 • v právu správním
 • žádná odpověď není správná

Question 28

Question
K funkcím právní odpovědnosti patří:
Answer
 • funkce normativní
 • funkce preventivní
 • funkce reparační
 • funkce represivní
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 29

Question
Norma s klasickou strukturou neobsahuje:
Answer
 • sankci
 • hypotézu
 • derogační klauzuli
 • sankční hypotézu
 • dispozici

Question 30

Question
Ke klasické struktuře právní normy patří následující části:
Answer
 • úvod
 • hypotéza
 • sankce
 • určení právního řádu, podle kterého je třeba se řídit
 • dispozice

Question 31

Question
Dispozitivní právní normy jsou ty normy:
Answer
 • jejichž použití na upravované vztahy nelze vyloučit projevem vůle subjektů
 • které umožňují účastníkům právních vztahů upravit jejich práva a povinnosti dohodou (a pouze pro případ, že toho účastníci nevyužijí, řídí se jejich vztah právní normou)
 • které odkazují na jinou, jmenovitě určenou právní normu
 • které odkazují na právní řád určitého státu
 • které zrušují jiné právní normy

Question 32

Question
Kogentní právní normy jsou takové normy:
Answer
 • které nemají klasickou strukturu
 • které pouze stanoví, která ustanovení dřívějších předpisů se ruší
 • které umožňují účastníkům, aby svá práva a povinnosti upravili dohodou, pokud toho nevyužijí, jsou povinni se řídit kogentní normou
 • které určují právní řád určitého státu, podle kterého je třeba se řídit
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 33

Question
Právní normy, které formulují příkaz nebo zákaz, jsou normy:
Answer
 • blanketové
 • kolizní
 • zavazující
 • rozvazující
 • opravňující

Question 34

Question
Právní normy mezinárodního práva, které určují, jaký právní řád se vztahuje na daný příklad, jsou normy:
Answer
 • blanketové
 • kolizní
 • odkazující
 • opravňující
 • žádná odpověď není správná

Question 35

Question
Pro blanketovou normu platí:
Answer
 • je vždy normou mezinárodního práva
 • lze se od ní odchýlit projevem vůle subjektů právního vztahu
 • odkazuje v některé své části na jinou, jmenovitě uvedenou formu (zákon číslo, paragraf, odstavec,...)
 • vyskytuje se jen v Ústavě a ústavních zákonech
 • žádná odpověď není správná

Question 36

Question
Hypotéze právní normy stanoví:
Answer
 • důsledky porušení právní povinnosti vyplývající z normy
 • jaké pravidlo chování je závazné
 • podmínky, za kterých je třeba realizovat pravidlo chování obsažené v dispozici normy
 • podle jakého práva se má daný případ řešit
 • postup při vymáhání nároků u soudu

Question 37

Question
Mezi právní normy, které nemají klasickou strukturu, patří normy:
Answer
 • blanketové
 • kogentní
 • kolizní
 • dispozitivní
 • zavazující

Question 38

Question
Platnost právní normy nastane z uvedených možností:
Answer
 • vyhlášením na úřední desce Parlamentu
 • jejím vyhlášením ve Sbírce zákonů
 • vyhlášením v Obchodním věstníku
 • 15. dnem od vyhlášení
 • žádná odpověď není správná

Question 39

Question
Od kogentní normy:
Answer
 • se nelze odchýlit
 • se lze odchýlit pouze dvoustranným projevem vůle
 • se lze odchýlit pouze jednostrnným projevem vůle
 • se lze odchýlit pouze dispozitivní normou
 • se lze odchýlit kolizní normou

Question 40

Question
Dispozitivní právní normy se nevyznačují tím, že:
Answer
 • jejich použití na upravované vztahy nelze vyloučit projevem vůle subjektů
 • umožňují účastníkům právních vztahů upravit jejich práva a povinnosti dohodou (a pouze pro případ, že toho účastníci nevyužijí, řídí se jejich vztah dispozitivní normou)
 • odkazují na jinou, jmenovitě určenou právní normu
 • odkazují na právní řád určitého státu
 • zrušují jiné právní normy

Question 41

Question
Právní normy, jejichž použití na právní poměry, které upravují, nemůže být vyloučeno ani omezeno projevem odchylné vůle subjektů, se nazývají normy: [blank_start]kogentní[blank_end]
Answer
 • kogentní

Question 42

Question
Právní normy, které umožňují účastníkům právních vztahů, aby projevem souhlasné vůli určili obsah vzájemných oprávnění a povinností, se nazývají normy: [blank_start]dispozitivní[blank_end]
Answer
 • dispozitivní

Question 43

Question
Kogentní právní normy:
Answer
 • jsou označovány také za kategorické
 • jsou typické pro oblast soukromého práva
 • jsou typické pro oblast veřejného práva
 • jsou takové, od kterých je možné se odchýlit
 • jsou takové, od kterých není možné se odchýlit

Question 44

Question
Dispozitivní právní normy:
Answer
 • jsou označovány také za kategorické
 • jsou typické pro oblast soukromého práva
 • jsou typické pro oblast veřejného práva
 • jsou takové, od kterých není možné se odchýlit
 • jsou takové, od kterých je možné se odchýlit

Question 45

Question
Taxativní výčet:
Answer
 • opakem výčtu demonstrativního
 • žádná odpověď není správná
 • je výčet úplný
 • je výčet příkladný
 • může být uveden slovem zejména

Question 46

Question
Demonstrativní výčet:
Answer
 • je výčet úplný
 • je výčet příkladný
 • může být uveden slovem zejména
 • opakem výčtu taxativního
 • žádná odpověď není správná

Question 47

Question
Dispozici právní normy je ta část, která stanoví:
Answer
 • podmínky, za nichž se má norma realizovat
 • vlastní pravidlo chování (práva a povinnost)
 • důsledky porušení povinnosti
 • podmínky pro uplatnění sankce
 • kdy norma nabude účinnosti

Question 48

Question
Právní norma, která umožňuje účastníkům právních vztahů, aby svá práva a povinnosti upravili odchylně na základě shody, je normou:
Answer
 • kogentní
 • dispozitivní
 • kolizní
 • zavazující
 • blanketovou

Question 49

Question
O právní normě kogentní platí:
Answer
 • platí, jen pokud ji strany nevyloučí
 • je možné ji změnit ve správním řízení
 • je typická pro veřejnoprávní vztahy
 • je možno se od ní odchýlit dohodou
 • nelze se od ní odchýlit dohodou
Show full summary Hide full summary

Similar

Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić
Právo SEVERA v.1
Miroslav Heršálek