2PR101 1. test - 5. část

Description

32 otázek
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong over 7 years ago
8169
192

Resource summary

Question 1

Question
"Zrušuje se zákon č.328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání" je normou:
Answer
 • blanketní
 • odkazující
 • kolizní
 • dispozitivní
 • derogační

Question 2

Question
"Strany si mohou sjednat, že kupující nabude vlastnické právo později, než je stanoveno v § 443" je normou:
Answer
 • kogentní
 • blanketní
 • derogační
 • kolizní
 • dispozitivní

Question 3

Question
V právní normě "Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo návrh, který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne." je hypotézou:
Answer
 • "Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo návrh, který je nesrozumitelný anebo neurčitý"
 • Insolvenční návrh
 • Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo návrh, který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne
 • inolvenční soud odmítne
 • neobsahuje hypotézu

Question 4

Question
V právní normě "Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků, je neplatný." je dispozicí:
Answer
 • Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje dohoda účastníků
 • Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon
 • "Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků, je neplatný."
 • neobsahuje dispozici
 • je neplatný

Question 5

Question
"Společník, který ve lhůtě podle odstavce 1 nesplatil předepsanou hodnotu peněžitého vkladu, je povinen platit úrok z prodlení ve výši 20% z nesplacené částky, nestanoví-li společenská smlouva jinak." je normou:
Answer
 • kogentní
 • blanketní
 • derogační
 • kolizní
 • dispozitivní

Question 6

Question
"Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou přenést svůj obchodní podíl na jiného společníka, nestanoví-li společenská smlouva jinak." je normou:
Answer
 • kogentní
 • blanketní
 • derogační
 • kolizní
 • dispozitivní

Question 7

Question
"Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tento zákon nevyžaduje většinu jinou. Stanovy mohou určit vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení." je normou:
Answer
 • kogentní
 • blanketní
 • derogační
 • kolizní
 • dispozitivní

Question 8

Question
"Valná hromada se koná nejméně jednou za rok ve lhůtě určené stanovami, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne účetního období." je normou:
Answer
 • kogentní
 • blanketní
 • derogační
 • kolizní
 • dispozitivní

Question 9

Question
Z § 140 odst. 1 trestního zákoníku: "Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let." vyplývá pro subjekt, který je regulován:
Answer
 • zákaz usmrcení
 • povinnost neusmrtit
 • oprávnění
 • právo
 • povinnost usmrtit

Question 10

Question
Z § 140 odst. trestního zákoníku: "Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let." vyplývá pro soud v případě naplnění právní normy:
Answer
 • povinnost uložit sankci
 • oprávnění uložit sankci
 • právo uložit sankci
 • možnost uložit sankci
 • žádná odpověď není správná

Question 11

Question
"Zrušuje se § 352 občanského zákoníku" je příkladem:
Answer
 • dispozitivní normy
 • kogentní normy
 • kolizní normy
 • derogační normy
 • blanketní normy

Question 12

Question
"Kupní smlouva se řídí právem státu kupujícího" je příkladem:
Answer
 • kogentní normy
 • kolizní normy
 • derogační normy
 • blanketní normy
 • dispozitivní normy

Question 13

Question
"Ujednání o omezení prodeje vyžaduje písemnou formou" je příkladem:
Answer
 • dispozitivní normy
 • kogentní normy
 • kolizní normy
 • derogační normy
 • blanketní normy

Question 14

Question
"Zákaz konkurence neplatí pro komanditistu, nestanoví-li společenská smlouva jinak, je příkladem:
Answer
 • dispozitivní normy
 • kogentní normy
 • kolizní normy
 • derogační normy
 • blanketní normy

Question 15

Question
"Při hlasování má každý společník jeden hlas, nestanoví-li společenská smlouva jinak" je příkladem:
Answer
 • dispozitivní normy
 • kogentní normy
 • kolizní normy
 • derogační normy
 • blanketní normy

Question 16

Question
V právní normě "Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo návrh, který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne." je dispozicí:
Answer
 • "Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo návrh, který je nesrozumitelný anebo neurčitý
 • nesrozumitelný anebo neurčitý
 • "Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo návrh, který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne."
 • insolvenční soud odmítne (insolvenční návrh)
 • neobsahuje dispozici

Question 17

Question
"Tato smlouva se řídí právem země prodávajícího" je příkladem normy:
Answer
 • odkazující
 • kolizní
 • kogentní
 • derogační
 • blanketní

Question 18

Question
V právní normě "Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje nebo dohoda účastníků, je neplatný." je hypotézou:
Answer
 • "Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje nebo dohoda účastníků
 • "Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje nebo dohoda účastníků, je neplatný."
 • neobsahuje hypotézu
 • je neplatný
 • obsahuje pouze dispozici

Question 19

Question
Obsahem právního vztahu (právního poměru) jsou:
Answer
 • jeho účastníci
 • nehmotné statky
 • objekt
 • práva a povinnosti jeho účastníků
 • právní odpovědnost
 • právní skutečnost
 • subjekty
 • věci

Question 20

Question
Obsahem právního vztahu (poměru):
Answer
 • je chování subjektu něco dát, konat, strpět, držet se
 • je souhrn oprávnění a právních povinností subjektů
 • jsou hodnoty lidské osobnosti (zdraví, život, čest člověka)
 • jsou výsledky duševní činnosti (např. know how, patenty)
 • žádná z výše uvedených možností není správná

Question 21

Question
Obsahem právního vztahu (poměru) se rozumí:
Answer
 • konkrétní práva a povinnosti
 • osoby fyzické, osoby právnické a stát
 • právní norma
 • právní skutečnost
 • primární a/nebo sekundární předmět

Question 22

Question
Podle počtu subjektů dělíme právní vztahy (poměry) na:
Answer
 • dvoustranné a vícestranné
 • hmotné a nehmotné
 • jednoduché a složené
 • relativní a absolutní
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 23

Question
Příkladem právního vztahu (poměru) nemůže být:
Answer
 • dluh
 • manželství
 • státní občanství
 • účast společníka ve společnosti s ručeným omezením
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 24

Question
Podle určitosti subjektů právních vztahů (poměrů) dělíme právní vztahy (poměry) na:
Answer
 • dvoustranné a vícestranné
 • hmotné a nehmotné
 • jednoduché a složené
 • relativní a absolutní
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 25

Question
Obsahem právního vztahu (poměru) nejsou:
Answer
 • jeho účastníci
 • nehmotné statky
 • objekt
 • práva a povinnosti jeho účastníků
 • právní odpovědnosti
 • právní skutečnosti
 • subjekty
 • věci

Question 26

Question
Předpoklady vzniku právního vztahu (poměru) jsou:
Answer
 • deklaratorní rozhodnutí soudu
 • objekt a obsah právních vztahů (poměrů)
 • právní norma
 • právní skutečnosti
 • subjekty právních vztahů (poměrů)

Question 27

Question
K předpokladům vzniku právních vztahů (poměrů) patří:
Answer
 • právní normy upravující práva a povinnosti subjektů
 • právní odpovědnost
 • právní skutečnost
 • právní vědomí
 • shoda právních norem s morálními pravidly uznávanými danou společností

Question 28

Question
Prvky právního vztahu (poměru) jsou:
Answer
 • deklaratorní rozhodnutí soudu
 • konstitutivní rozhodnutí soudu
 • objekt a obsah právních vztahů (poměru)
 • právní norma a právní skutečnost
 • subjekty právních vztahů (poměrů)

Question 29

Question
Objektem právního vztahu (poměru) je:
Answer
 • chování něco dát
 • chování něco konat
 • chování něco strpět
 • lidské chování v daných společenských vztazích
 • souhrn právních povinností a oprávnění

Question 30

Question
O právních vztazích (poměrech) platí:
Answer
 • lze je definovat jako vztahy mezi lidmi či jejich organizovanými kolektivy
 • právní vztah (poměr) existuje, je-li dána pouze právní norma
 • právní vztah (poměr) existuje, jestliže existuje pouze právní skutečnost
 • právní vztah (poměr) existuje, jestliže je dána právní norma a existuje právní skutečnost
 • prvkem jsou subjekt, obsah a objekt
 • vytvoření právních vztahů (poměrů) je stupněm realizace práva

Question 31

Question
Předpoklady vzniku právního vztahu (poměru) jsou:
Answer
 • odporovatelnost
 • právní norma
 • právní odpovědnost
 • právní skutečnost
 • subjekty, objekty a obsah

Question 32

Question
"Vznik a zánik věcných práv k věcem movitým řídí se právem místa, kde věc byla v době, kdy nastala skutečnost, která zakládá vznik nebo zánik tohoto práva." je normou:
Answer
 • derogační
 • dispozitivní
 • odkazující
 • blanketní
 • kolizní
Show full summary Hide full summary

Similar

Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić
Právo SEVERA v.1
Miroslav Heršálek