2PR101 1.test - 7. část

Description

30 otázek
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong over 7 years ago
7569
163

Resource summary

Question 1

Question
Analogie:
Answer
 • je nepřípustná v právu občanském
 • je nepřípustná v právu obchodním
 • je přípustná v právu soukromém, zejména v občanském právu
 • je přípustná zejména v právu veřejném
 • připouští se v právu trestním

Question 2

Question
Použití analogie v českém právním řádu:
Answer
 • připouští ve všech právních odvětvích
 • připouští se pouze v právu veřejném
 • nepřipouští se v právu soukromém
 • připouští se v právu trestním a správním
 • připouští se zejména v právu občanském

Question 3

Question
Analogie zákona:
Answer
 • je to, co analogie práva
 • je to, co nepravá retroaktivita
 • je to, co pravá retroaktivita
 • představuje použití jiné normy daného právního předpisu
 • je přípustná v právu soukromém
 • představuje použití jiné normy jiného právního předpisu

Question 4

Question
Výklad práva, který zjišťuje širší smysl právní normy, než je její slovní vyjádření, je výklad: [blank_start]extenzivní[blank_end]
Answer
 • extenzivní

Question 5

Question
Mezi metody výkladu práva podle metody způsobu výkladu řadíme:
Answer
 • výklad doktrinální
 • výklad historický
 • výklad jazykový
 • výklad systematický
 • výklad teleogický

Question 6

Question
Mezi věcná práva k věci cizí neřadíme:
Answer
 • podzástavní právo
 • pronájem
 • věcná břemena
 • zadržovací právo
 • zástavní právo

Question 7

Question
Zadržovací právo se vztahuje na:
Answer
 • nemovitosti
 • obchodní podíly
 • podnik
 • pohledávky
 • věci movité

Question 8

Question
Společné jmění manželů tvoří:
Answer
 • majetek, který byl nabyt jedním z manželů před uzavřením manželství
 • majetek, který byl navrácen jednomu z manželů na základě zákona o restituci
 • majetek nabytý darováním
 • majetek nabytý dědictvím
 • žádná odpověď není správná

Question 9

Question
Společné jmění vypořádané fikcí:
Answer
 • lze vypořádat dohodou
 • lze vypořádat smluvně
 • lze vypořádat soudně
 • má stejný režim pro věci movité jako nemovité
 • nelze již smluvne vypořádat
 • nemá stejný režim pro věci movité jako nemovité

Question 10

Question
Do společného jmění manželů nepatří:
Answer
 • dluhy vzniklé manželům za trvání manželství
 • majetek získaný darem
 • majetek získaný dědictvím
 • majetek získaný jedním nebo oběma manžely za trvání manželství
 • majetek získaný na základě restitučních zákonů

Question 11

Question
Společné jmění manželů lze smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu:
Answer
 • odložit vznik ke dni zániku manželství
 • rozšířit
 • vyloučit
 • zúžit
 • žádná z předchozích není správná

Question 12

Question
Zástavní právo:
Answer
 • je absolutním právem
 • je hlavním závazkem
 • je relativním právem
 • je věcným právem
 • má akcesorickou povahu
 • má represivní funkci
 • má uhrazovací funkci
 • má zajišťovací funkci

Question 13

Question
Spoluvlastnictví zaniká:
Answer
 • dohodou spoluvlastníků
 • moratoriem
 • opuštěním věcí
 • promlčením
 • rozhodnutím soudu
 • smrtí všech spoluvlastníků
 • spotřebováváním věcí
 • vydržením
 • zánik věci

Question 14

Question
Do společného jmění patří:
Answer
 • dluhy převzaté za trvání manželství
 • dluhy týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů
 • osobní povahy
 • věci nabyté jedním z manželů za trvání manželství
 • věci nabyté společně oběma manželi za trvání manželství
 • věci získané darováním
 • věci získané dědictvím
 • věci získané restitucí
 • věci získané smrtí
 • zisk z majetku výhradně vlastněného jedním z manželů

Question 15

Question
Společné jmění má režim:
Answer
 • oddělených jmění
 • smluvený
 • zákonný
 • založený rozhodnutím soudu
 • založený správní úvahou

Question 16

Question
Společné jmění lze vypořádat:
Answer
 • dohodou
 • pouze na základě rozhodnutí soudu
 • právní fikcí
 • rozhodnutím soudu
 • rozhodnutím správního orgánu
 • smluvně

Question 17

Question
Společné jmění:
Answer
 • lze oddálit
 • lze rozšířit
 • lze vyloučit
 • lze vypořádat
 • lze zrušit
 • lze zúžit

Question 18

Question
Společné jmění:
Answer
 • vzniká i mezi nesezdanými právy
 • vzniká mezi manželi
 • vzniká mezi registrovanými partnery
 • vzniká mezi rodiči a dětmi
 • vzniká mezi sourozenci
 • vzniká i mezi rozvedenými manželi

Question 19

Question
Právo stavby:
Answer
 • je věcí movitou
 • je věcí nemovitou
 • je věcným právem k věci cizí
 • lze řídit jen jako dočasné
 • lze vydržet
 • lze zřídit i na dobu více než 100 let
 • vzniká i smlouvou
 • vzniká z něho předkupní právo pro stavebníka i pro vlastníka pozemku

Question 20

Question
Základní lidská práva a svobody jsou:
Answer
 • nezadatelná
 • nezcizitelná
 • nepromlčitelná
 • nezrušitelná
 • promlčitelná
 • zrušitelná
 • zcizitelná

Question 21

Question
Mezi základní práva a svobody řadíme:
Answer
 • práva na život
 • nedotknutelnost osoby a jejího soukromí
 • nedotknutelnost vlastnictví
 • svoboda pohybu
 • ochrana proti nuceným pracím
 • právo sdružovací
 • právo shromažďovací
 • právo na vzdělání
 • ochrana zdraví

Question 22

Question
Mezi politická práva neřadíme:
Answer
 • právo petiční
 • právo na podnikání
 • právo volební
 • svoboda sdružovací
 • svoboda projevu
 • právo shromažďovací
 • právo na hmotné zabezpečení
 • právo na vzdělávání

Question 23

Question
Mezi hospodářská, sociální a kulturní práva řadíme:
Answer
 • svoboda projevu
 • právo na svobodnou volbu povolání
 • právo shromažďovací
 • právo volební
 • právo na ochranu zdraví
 • právo na vzdělání
 • právo na život
 • právo na ochranu rodiny

Question 24

Question
Mezi politická práva řadíme:
Answer
 • právo volební
 • svoboda sdružovací
 • svoboda projevu
 • právo shromažďovací
 • právo na hmotné zabezpečení
 • právo na vzdělání
 • právo petiční
 • právo na podnikání

Question 25

Question
Mezi základní práva a svobody neřadíme:
Answer
 • právo na život
 • nedotknutelnost vlastnictví
 • ochrana proti nuceným pracím
 • právo sdružovací
 • právo shromažďovací
 • právo na vzdělání
 • ochrana zdraví

Question 26

Question
Mezi hospodářská, sociální a kulturní práva neřadíme:
Answer
 • svobodu projevu
 • právo na svobodnou volbu povolání
 • právo shromažďovací
 • právo volební
 • právo na ochranu zdraví
 • právo na ochranu rodiny
 • právo na vzdělání
 • právo na život

Question 27

Question
Základní lidská práva a svobody nejsou:
Answer
 • nezadatelná
 • nezcizitelná
 • nepromlčitelná
 • nezrušitelná
 • promlčitelná
 • zrušitelná
 • zcizitelná

Question 28

Question
Volební právo řadíme do skupiny ústavních práv občana ČR, která se nazývá práva: [blank_start]politická[blank_end]
Answer
 • politická

Question 29

Question
Svobodu projevu řadíme do skupiny ústavních práv občana ČR, které se nazývá práva: [blank_start]politická[blank_end]
Answer
 • politická

Question 30

Question
Postup, kdy neexistuje právní norma pro daný případ, a proto se rozhoduje podle právní normy, která upravuje nejpodobnější případ, nebo podle principů a obecných zásad používaných v daném odvětví práva, můžeme označit slovem: [blank_start]analogie[blank_end]
Answer
 • analogie
Show full summary Hide full summary

Similar

Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić
Právo SEVERA v.1
Miroslav Heršálek