Trafik

Frida Jingblad
Quiz by Frida Jingblad, updated more than 1 year ago
Frida Jingblad
Created by Frida Jingblad about 4 years ago
36
3

Description

Quiz on Trafik, created by Frida Jingblad on 10/31/2016.

Resource summary

Question 1

Question
När ska du rapportera en hastighetsöverträdelse?
Answer
 • Från 3 km/h över tillåten gräns
 • Från 6 km/h över tillåten gräns
 • Från 8 km/h över tillåten gräns

Question 2

Question
Nollvisionen följer ett antal trafiksäkerhetsmarkörer, vilka?
Answer
 • Hastighet på Statligt vägnät
 • Hastighet på kommunalt vägnät
 • Nykterhet i trafik
 • Bilbältesanvändning
 • Användning av cykelhjälm
 • Användning av hjälm på moped
 • Säkra bilar
 • Säker MC (ABS)
 • Säkra gång-, cykel och mopedpassager
 • Underhåll av gång och cykelvägar

Question 3

Question
Vilka påståenden stämmer in på polisens trafiksäkerhetsstrategi?
Answer
 • Verksamheten ska vara enhetlig i hela landet
 • Alla poliser ska delta i trafiksäkerhetsarbetet
 • Rapportering ska utföras med ordningsbot i varje möjligt fall
 • Alkoholutandningsprov vid varje kontakt med fordonsförare
 • Rapporteftergift ges endast i undantagsfall

Question 4

Question
Vem kan utfärda en OBOT?
Answer
 • Polis
 • Åklagare
 • Kustbevakning
 • Tull

Question 5

Question
En förutsättning för att du ska kunna skriva en OBOT på ett brott är att rabattering ges vid flera brott.
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
När får en OBOT inte utfärdas?
Answer
 • När någon är föremål för vård enligt LPT
 • När någon är föremål för vård enligt LVM
 • När någon är föremål för vård enligt LVU
 • När någon lider av allvarlig psykisk störning
 • När någon är intagen på kriminalvårdsanstalt eller liknande
 • När någon förnekar brott
 • Bör inte utfärdas när någon är under 18 år och bötesbeloppet är 2000kr eller mer.

Question 7

Question
Hur länge sparas ett godkänt föreläggande för ordningsbot?
Answer
 • 3 år
 • 5 år
 • 10 år
 • Livstid

Question 8

Question
Hur länge sparas makulerade/återkallande föreläggande för ordningsbot?
Answer
 • 3 år
 • 5 år
 • 10 år
 • Livstid

Question 9

Question
[blank_start]Trafikverket[blank_end] får meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten på en väg ska vara 80, 90, 100 eller 110 kilometer i timmen.
Answer
 • Trafikverket

Question 10

Question
Efterföljande med polisbil/MC, vilket/vilka av nedanstående påståenden stämmer?
Answer
 • Efterföljandet sker i minst 300 m
 • Avståndet till fordonet som efterföljs skall vara samma eller minskande
 • Kräver ingen specialutbildning
 • Konstant hastighet på helt 10-tal.
 • Vid samma avstånd skall ett avdrag om minst 15 km /h göras.
 • Vid ett förnekande skall ett hastighetsintyg på det egna fordonet bifogas ärendet samt RDT (rikstäckande databas för att trafikföreskrifter) för gällande hastighet på plats

Question 11

Question
En väg som korsar en cykelöverfart ska vara begränsad till 30 km/h.
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
Vid ett bevakat övergångsställe ska en förare lämna gående som på rätt sätt gått ut på övergångsstället möjlighet att passera. Detta gäller även om föraren får korsa övergångsstället efter tecken av polisman.
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
Du uppmärksammar en bilförare som kör vingligt på vägen och du misstänker att personen smsar samtidigt som han/hon kör. Du stoppar bilen och bekräftar dina misstankar. Du skriver en ordningsbot.
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
Vad står STRADA för? [blank_start]Swedish[blank_end] [blank_start]TRaffic[blank_end] [blank_start]Accident[blank_end] [blank_start]Data[blank_end] [blank_start]Acquisition[blank_end]
Answer
 • Swedish
 • Traffic
 • Accident
 • Data
 • Acquisition

Question 15

Question
Polisen måste rapportera en vägtrafikolycka med personskada till Transportstyrelsen. Hur snabbt?
Answer
 • Inom 3 dagar
 • Inom 7 dagar
 • Inom 10 dagar
 • Inom 14 dagar

Question 16

Question
Om någon avlider inom 30 dagar till följd av en vägtrafikolycka, måste polisen rapportera detta till Transportstyrelsen. Hur snabbt?
Answer
 • Inom 3 dagar från att polisen fått kännedom om det
 • Inom 5 dagar från att polisen fått kännedom om det
 • Inom 7 dagar från att polisen fått kännedom om det
 • Inom 10 dagar från att polisen fått kännedom om det

Question 17

Question
Vilka länder går under de så kallade EES reglerna?
Answer
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Slovakien
 • Tjeckien
 • Slovenien
 • Estland
 • Luxemburg
 • Malta
 • Schweiz
 • Norge

Question 18

Question
Vilket undantag gäller vid automatiskt körförbud? Du får köra;
Answer
 • kortaste vägen till besiktning
 • kortaste vägen till verkstad.

Question 19

Question
Vilket undantag gäller vid kvalificerat körförbud? Du får köra;
Answer
 • kortaste lämpliga vägen till besiktning
 • kortaste lämpliga vägen till verkstad

Question 20

Question
Du har ett avställt fordon. Fordonet är trafikförsäkrat och det finns inte några obetalda fordonsskatter. Vilka nedanstående påståenden stämmer?
Answer
 • Du får köra fordonet kortast lämpliga väg till eller från närmaste besiktning
 • Fordonet får bogseras
 • Du får inte köra fordonet alls
 • Du får köra fordonet kortast lämpliga väg till eller från verkstad

Question 21

Question
Vilken säkerhetsmarginal har Evidenzern?
Answer
 • 10%
 • 15%
 • 25%

Question 22

Question
Med vilken genomsnittlig hastighet minskar alkoholhalten?
Answer
 • 0,05 promille/h
 • 0,10 promille/h
 • 0,15 promille/h

Question 23

Question
Inom vilken tidsram efter färd kan du kan du kontrollera någon med Evidenzer?
Answer
 • 30 min
 • 1 h
 • 2 h
 • 3 h

Question 24

Question
För vilka fordon gäller inte fordonslagen?
Answer
 • militära fordon
 • motordrivna fordon som är avsedda att föras av gående
 • fordon som uteslutande används inom inhägnade områden (järnvägs-, industri- och tävlingsområden och liknande)
 • lekfordon
 • tung lastbil
 • personbil klass 2
 • buss

Question 25

Question
Vad händer om man missar att besiktiga bilen enligt regleringen?
Answer
 • Man får kvalificerat körförbud
 • Man får automatiskt körförbud
 • Man får användarförbud

Question 26

Question
En olastad släpvagn har fått körförbud som grundas på bristfälliga bromsar. Vad gäller?
Answer
 • Du får köra kortast lämpliga väg till verkstad för reparation och kortast lämpliga väg till besiktningsorgan för besiktning i max 30 km/h
 • Du får endast köra kortast lämpliga väg till besiktningsorgan för besiktning i max 30 km/h
 • Du får köra kortast lämpliga väg till verkstad för reparation och kortast lämpliga väg till besiktningsorgan för besiktning i max 50 km/h
 • Du får endast köra kortast lämpliga väg till besiktningsorgan för besiktning i max 50 km/h

Question 27

Question
Hur länge får du bruka ett utlandsregistrerat fordon i Sverige om du har din egentliga hemvist här?
Answer
 • 1 v
 • 1 mån
 • 1 år

Question 28

Question
Vad heter skylten?
Answer
 • Gångfartsområde

Question 29

Question
Vad betyder skylten?
Answer
 • Att jag har stopplikt om 100 meter.
 • Att jag har väjningsplikt om 100 meter.

Question 30

Question
Vad heter skylten?
Answer
 • Förbud mot infart med fordon

Question 31

Question
Vad heter skylten?
Answer
 • Förbud mot trafik med fordon

Question 32

Question
Vad heter skylten?
Answer
 • Återvändsväg

Question 33

Question
Vad heter skylten?
Answer
 • Parkeringsfri zon

Question 34

Question
Vem/vilka får ingripa mot rattfylleribrott?
Answer
 • Polis
 • Tullverket
 • Kustbevakningen

Question 35

Question
Vad av följande stämmer?
Answer
 • Transportstyrelsens övergripande funktionsmål är tillgänglighet, hänsyn, säkerhet, miljö och hälsa.
 • Trafikverkets uppgift är att besluta om körkortsingripanden, meddela föreskrifter samt att vara huvudman i försöksverksamheten med villkorade körkort med föreskrift om alkolås.
 • Trafikverket har huvudansvaret för trafiksäkerheten i landet och skall i sin roll vara samlande, stödjande och pådrivande.
 • Transportstyrelsen är support för SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) och har kurser om alkohol, övriga droger och trafik m.m.

Question 36

Question
Onykterhet hos en förare kan i sig utgöra grund för vårdslöshet i trafik.
Answer
 • True
 • False

Question 37

Question
Vad betyder INVIT? [blank_start]Insats[blank_end] [blank_start]mot[blank_end] [blank_start]vaneförbrytare[blank_end] [blank_start]i[blank_end] [blank_start]trafiken[blank_end]
Answer
 • Insats
 • mot
 • vaneförbrytare
 • i
 • trafiken

Question 38

Question
Vad stämmer angående en 23:22?
Answer
 • Vi bör inleda FU
 • Vi behöver inte hålla förhör
 • Det som nedtecknas är en utsaga/förhörsutsaga
 • Misstänkt ska delges misstanke (skälig misstanke)
 • Misstänkt upplyses ej om rätt till försvarare
 • Misstänkt bör få del av utredningen
 • Endast en redogörelse för utsagans väsentliga innehåll från hörda personen
 • Det behöver ej framgå om misstänkt erkänner eller förnekar brottet.

Question 39

Question
Vid vilka av nedanstående brott kan du lämpligen använda dig av en 23:22?
Answer
 • Snatterier
 • Stöld
 • Brott mot knivlagen
 • Hastighetsöverträdelser
 • Olovlig körning
 • Inbrott

Question 40

Question
Grovt rattfylleri är när föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgår till minst [blank_start]1,0[blank_end] promille i blodet eller [blank_start]0,5[blank_end] milligram per liter luft i utandningsluften. (Använd , och inte . om du vill använda decimaler)
Answer
 • 1,0
 • 0,5

Question 41

Question
Fyll i rutorna [blank_start]AM[blank_end] = Moped klass I = [blank_start]15[blank_end] år [blank_start]B[blank_end] = Personbil/lätt lastbil = [blank_start]18[blank_end] år [blank_start]A2[blank_end] = Mellanstor motorcykel = [blank_start]18[blank_end] år [blank_start]A[blank_end] = Tung motorcykel = [blank_start]24[blank_end] år, [blank_start]20[blank_end] år vid 2 års innehav av A2 behörighet [blank_start]D[blank_end] = Buss = [blank_start]24[blank_end] år [blank_start]A1[blank_end] = Lätt motorcykel = [blank_start]16[blank_end] år [blank_start]C[blank_end] = Tung lastbil med totalvikt över 3,5 ton = [blank_start]21[blank_end] år
Answer
 • AM
 • 15
 • B
 • 18
 • A2
 • 18
 • A
 • 24
 • 20
 • D
 • 24
 • A1
 • 16
 • C
 • 21

Question 42

Question
Skriv villkorskoderna för: Prövotid- [blank_start]100[blank_end] Glasögon/linser- [blank_start]01.06[blank_end] Glasögon- [blank_start]01.01[blank_end] Utökad B- [blank_start]96[blank_end] Automat- [blank_start]78[blank_end] Linser- [blank_start]01.02[blank_end] Alkolås- [blank_start]107[blank_end]
Answer
 • 100
 • 01.06
 • 01.01
 • 96
 • 78
 • 01.02
 • 107

Question 43

Question
Benämn skyltarna.
Answer
 • Tävlingsskylt
 • Interimskylt
 • Saluvagnsskylt
 • Militärskylt
 • Beskickningsskylt
 • Taxiskylt

Question 44

Question
Vem har fastställt Nollvisionen?
Answer
 • Riksdagen
 • Regeringen
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Polisen

Question 45

Question
Straffbarhetsgränsen för rattfylleri är [blank_start]0,10[blank_end] mg/l utandningsluft eller [blank_start]0,2[blank_end] promille i blodet. (Använd , ej . om du vill ange decimaler).
Answer
 • 0,10
 • 0,2
Show full summary Hide full summary

Similar

Övningsprov trafik
Emelie Forsell
Mind Maps Essay Template
linda_riches
AQA Biology B2 Questions
Bella Statham
4 Lesson Planning Tips for Teachers
Micheal Heffernan
2PR101 1.test - 10. část
Nikola Truong
Mind Maps Essay Template
rooby sheikh
EL AMOR
Justin Sanchez
Art & Design in Context
Rosario Flores Arroyo
CLASES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCUMENTOS
jennifer Garcia buitrago