Účto - 3.část

Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong about 4 years ago
282
13

Description

Účto - teoretické otázky Quiz on Účto - 3.část, created by Nikola Truong on 01/04/2017.
Tags

Resource summary

Question 1

Question
21. Při vzniku závazku zvolte z následujících hospodářských operací tu, která zvýší bilanční sumu:
Answer
 • - nákup pozemku v hotovosti
 • - nákup zboží na obchodní úvěr
 • - úhrada dluhů vůči dodavatelům z pokladny
 • - úhrada dluhů vůči dodavatelům z běžného účtu

Question 2

Question
22. Úhrada ztráty z dosaženého zisku:
Answer
 • - nevede ke změně výše vlastního kapitálu
 • - zajistí zvýšení vlastního kapitálu
 • - ovlivní peněžní toky
 • - ovlivní bilanční sumu

Question 3

Question
23. Která z následujících položek výsledovky se přebírá do rozvahy jako výsledek hospodaření za běžné účetní období:
Answer
 • - zisk po zdanění
 • - hrubá obchodní marže
 • - zisk před zdaněním
 • - provozní zisk

Question 4

Question
24. Náklady příštích období se vykazují:
Answer
 • - na podrozvahových účtech
 • - v rozvaze v pohledávkách
 • - ve výsledovce
 • - v rozvaze v závazcích

Question 5

Question
25. V případě, že účetní jednotka účtuje o zásobách na základě průběžného způsobu evidence:
Answer
 • - Pak bude za předpokladu inflačního prostředí vykazovat na konci účetního období stejnou hodnotu zásob jako účetní jednotka, která využívá periodický způsob evidence
 • - Pak bude vykazovat na konci účetního období stejnou hodnotu zásob jako účetní jednotka, která využívá periodický způsob evidence
 • - Pak nesmí zároveň vést evidenci skladu
 • - Ani jedna odpověď není správná

Question 6

Question
26. Komponentní odepisování je postup, jimž se stanoví:
Answer
 • - velikost účetních odpisů za skupinu aktiv, u nichž se použije výkonový odpis
 • - úhrnná velikost účetních odpisů za jednotlivé hlavní skupiny dlouhodobých aktiv
 • - velikost účetních odpisů konkrétního dlouhodobého aktiva, rozděleného na (logické) celky
 • - náklady pro základ daně ze zisku tak, aby obsahovaly vždy maximální odpisy

Question 7

Question
27. Mezi základní účetní výkazy patří:
Answer
 • - účetní deník
 • -předvaha
 • - komentář k účetní závěrce
 • - daňové přiznání

Question 8

Question
28. Která z definic nejlépe vystihuje závazek:
Answer
 • - Ekonomický prostředek pod kontrolou účetní jednotky, který je výsledkem minulých událostí a očekává se od něj v budoucnu zvýšení ekonomického prospěchu plynoucího účetní jednotce.
 • - Jsou to hmotné a nehmotné statky, ke kterým má účetní jednotka vlastnické právo a pořídila je za úplatu od jiné účetní jednotky.
 • - Současná povinnost, která je výsledkem minulých událostí a v budoucnu se od jejího vypořádání čeká odtok ekonomického prospěchu z účetní jednotky.
 • - Přesně oceněné dluhy, které vzniknou na základě transakcí v budoucnu uskutečněných účetní jednotkou a v důsledku jejich úhrady se očekává odtok finančních prostředků z účetní jednotky.

Question 9

Question
29. Oceňovací technika LIFO vede (při růstu běžných cen) k vykázání:
Answer
 • - nižších hodnot zůstatku zásoby na skladě
 • - vyšších hodnot zůstatku zásoby na skladě
 • - zůstatku zásoby na skladě aktuálních prodejních cen
 • - zůstatku zásoby na skladě v předpokládaných prodejních cenách

Question 10

Question
30. Pokud v rámci testu na snížení hodnoty dlouhodobého aktiva bude stanovena zpětně získatelná částka nižší než aktuální účetní hodnota aktiva, pak:
Answer
 • - Rozdíl bude považovat za výnos a zaúčtuje předpisem MD Opravná položka a Dal Výnosy ze zhodnocení dlouhodobých hmotných aktiv.
 • - Účetní jednotka nebude provádět žádnou akci
 • - Rozdíl bude považovat za náklad a zaúčtuje předpisem MD Náklady na znehodnocení dlouhodobých hmotných aktiv a Dal Opravná položka
 • - Rozdíl bude považovat za náklad a zúčtuje předpisem MD opravná položka a Dal Náklady na znehodnocení dlouhodobých hmotných aktiv.
Show full summary Hide full summary

Similar

Geometry Formulas
Selam H
Fractions and percentages
Bob Read
Crime and Punishment Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
FUNCTIONALIST ROLE OF EDUCATION
ashiana121
Atomic numbers and mass numbers quiz
Sarah Egan
liderazgo y Emprendimiento del padre RGH
paula romero hernandez
MAPA MENTAL NEUROMARKETING
jerson agudelo
SMART TV
Iván Andrés
Characters in "An Inspector Calls"
Steve Whitmill
Inglés - Verbos Compuestos II (Phrasal Verbs)
Sharon Shen
CULTURAS ANCESTRALES ECUATORIANAS
Alejandra Ponce