TEST 6 2017

Olga Muñoz
Quiz by Olga Muñoz, updated more than 1 year ago
Olga Muñoz
Created by Olga Muñoz over 3 years ago
8
1

Description

12 i 15 A
Tags

Resource summary

Question 1

Question
Quins òrgans integren la Generalitat de Catalunya?
Answer
 • El Govern.
 • El Govern i el Parlament.
 • El Govern, el Parlament i la Presidència de la Generalitat.

Question 2

Question
Les relacions de la Generalitat amb l ́Estat es fonamenten en el principi de
Answer
 • Legalitat.
 • Lleialtat institucional.
 • Igualtat.

Question 3

Question
L'aprovació d'una llei de desenvolupament bàsic requerirá
Answer
 • Majoria absoluta.
 • Majoria de 3/5.
 • Majoria simple.

Question 4

Question
En matèria de defensa dels drets dels consumidors, la Generalitat tindrà competència
Answer
 • Exclusiva.
 • Compartida.
 • Executiva

Question 5

Question
El règim de sosteniment amb fons públics dels centres d'ensenyament serà una competència de la Generalitat de tipus
Answer
 • Exclusiva
 • Executiva.
 • Compartida

Question 6

Question
En matèria de regulació i ordenació de les activitats de serveis socials, la Generalitat tindrà competència
Answer
 • Compartida.
 • Exclusiva.
 • Ejecutiva.

Question 7

Question
Les llengues oficials a Catalunya són
Answer
 • El català.
 • El català i el castellà.
 • El català, el castellà i la llengua occitana.

Question 8

Question
Segons l ́Estatut, l'òrgan encarregat de tutelar els drets continguts als capítols 1o a 3o és
Answer
 • El Consell Executiu.
 • El Consell de Garanties Estatutàries.
 • El Síndic de Greuges.

Question 9

Question
La Sindicatura de Comptes i el Síndic de Greuges
Answer
 • Són institucions que han de regular-se mitjançant lleis de desenvolupament bàsic.
 • La Sindicatura de Comptes s'ha de regular mitjançant llei de desenvolupament bàsic i el Síndic de Greuges amb llei del Parlament.
 • El Síndic de Greuges està regulat amb una llei de desenvolupament bàsic i la Sindicatura de Comptes amb llei ordinària.

Question 10

Question
Les lleis del Parlament de Catalunya es promulguen
Answer
 • En nom del Rei.
 • En nom del President de la Generalitat.
 • En nom del poble de Catalunya.

Question 11

Question
El responsable d'ordenar la publicació d'un Decret-Llei és
Answer
 • El Rei.
 • El President de la Generalitat.
 • El President del Parlament.

Question 12

Question
El Síndic de Greuges serà escollit pel Parlament per majoria
Answer
 • Absoluta.
 • De 3/5.
 • De 2/3.

Question 13

Question
Els síndics de la Sindicatura de Comptes seran escollits per majoria
Answer
 • . Simple.
 • De 3/5.
 • . De 2/3.

Question 14

Question
La diferència entre un estat federal i un estat d ́autonomies és
Answer
 • La manca de soberania de les comunitats autònomes.
 • El caràcter limitat dels poders autonòmics.
 • Que els estats federals són uniformes.

Question 15

Question
Segons l ́Estatut de Catalunya, el Parlament està integrat
Answer
 • Per un mínim de 100 diputats i un màxim de 200.
 • Per un mínim de 100 diputats i un màxim de 150.
 • Per un mínim de 75 diputats i un màxim de 100.

Question 16

Question
Les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya
Answer
 • Només es publiquen al DOGC.
 • Es publiquen al DOGC i al BOP.
 • Es publiquen al DOGC i al BOE.

Question 17

Question
El Parlament de Catalunya funcionarà en
Answer
 • Ple.
 • Ple i comissions.
 • En ple i grups parlamentaris.

Question 18

Question
A efectes de l'entrada en vigor d'una Llei del Parlament
Answer
 • Serveix de referència la data de publicació al BOE.
 • Serveix de referència la data de publicació al DOGC.
 • Serveix de referència la data de publicació al BOP.

Question 19

Question
Els actes del Govern de la Generalitat es publicaran a
Answer
 • BOE.
 • BOE i DOGC.
 • DOGC.

Question 20

Question
L ́Administració de la Generalitat serveix amb objectivitat
Answer
 • Els interessos generals.
 • Els interessos socials.
 • A la Llei i al dret.

Question 21

Question
L ́Administració de la Generalitat exerceix les seves funcions al territori d ́acord amb els principis de
Answer
 • Desconcentració i descentralització.
 • Coordinació i legalitat.
 • Transversalitat i legalitat.

Question 22

Question
El màxim òrgan consultiu del Govern de la Generalitat és
Answer
 • El Consell de Garanties Estatutàries.
 • El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
 • La Comissió Jurídica Assesora.

Question 23

Question
Amb caràcter general, la representació col·lectiva dels funcionaris al servei de les Administracions públiques correspon a:
Answer
 • Delegats de personal i Juntes de personal.
 • No existeix cap òrgan de representació col·lectiva; en aquesta matèria, els funcionaris exerceixen els seus drets de forma individual.
 • Taules de negociació i Juntes de personal.

Question 24

Question
La durada del permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d'un familiar és de:
Answer
 • 3 dies laborables ampliables a 4 si el fet es produeix en municipi diferent del del centre de treball.
 • 3 dies laborables ampliables a 5 si el fet es produeix en municipi diferent del del centre de treball.
 • 2 dies laborables ampliables a 4 si el fet es produeix en municipi diferent del del centre de treball.

Question 25

Question
La borsa anual d'hores de flexibilitat recuperable per assumptes personals sense justificar és de:
Answer
 • 25 hores.
 • 12 hores.
 • 20 hores.

Question 26

Question
A un Ajuntament, la competència per sancionar correspon:
Answer
 • A l'Alcalde i no es pot delegar.
 • Al Ple i no es pot delegar.
 • A l'Alcalde i sí es pot delegar.

Question 27

Question
De quin termini disposaran els interessats per formular al·legacions en un procediment sancionador, després de la proposta de resolució?
Answer
 • 5 dies.
 • 10 dies.
 • 15 dies.

Question 28

Question
Una característica dels funcionaris interins és:
Answer
 • La inamovibilitat.
 • Que la seva relació laboral no es troba regulada a l'EBEP.
 • Que el seu cessament està vinculat a la finalització de la causa que va originar la necessitat de la contractació.

Question 29

Question
El procediment sancionador pot finalitzar:
Answer
 • Amb resolució sancionadora, sobreseïment o prescripció.
 • Amb resolució sancionadora, caducitat o silenci administratiu.
 • Amb resolució sancionadora, caducitat o sobreseïment.

Question 30

Question
Les resolucions sancionadores:
Answer
 • Són executives des del moment en què es dicten.
 • Són executives si no esgoten la via administrativa.
 • Són executives si esgoten la via administrativa.

Question 31

Question
A l'àmbit municipal, l'òrgan competent per nomenar el personal eventual és:
Answer
 • L'Alcalde/ssa.
 • El Ple.
 • El Ple, a proposta de l'Alcalde.

Question 32

Question
El termini màxim per dictar resolució en un procediment sancionador ordinari és de:
Answer
 • 1 mes.
 • 3 mesos.
 • 6 mesos.

Question 33

Question
El termini màxim per dictar resolució en un procediment sancionador abreujat és de:
Answer
 • 1 mes.
 • 3 mesos.
 • 6 mesos.

Question 34

Question
Serà necessària la constitució d'una Junta de personal en les unitats orgànicas, o dependències administratives de més de:
Answer
 • 39 funcionaris.
 • 49 funcionaris.
 • 79 funcionaris.

Question 35

Question
Durada de les vacances establerta a l'EBEP:
Answer
 • 30 dies naturals a l'any.
 • 26 dies hàbils a l'any.
 • 22 dies hàbils a l'any.

Question 36

Question
Durada del permís per trasllat de domicili:
Answer
 • 1 dia sense canvi de residència, i 2 dies en un altre cas.
 • 2 dies sense canvi de residència i 4 dies en un altre cas.
 • 1 dia sense canvi de residència i 4 dies en un altre cas.

Question 37

Question
Màxim de dies de permís per assumptes personals sense justificació:
Answer
 • 5 dies a l'any.
 • 6 dies a l'any.
 • 8 dies a l'any.

Question 38

Question
Durada del permís per maternitat:
Answer
 • 16 setmanes, de les quals, les primeres 6 són de descans obligatori per a la mare 
 • 18 setmanes, de les quals, les primeres 6 són de descans obligatori per a la mare.
 • 15 setmanes, de les quals, les primeres 4 són de descans obligatori per a la mare.

Question 39

Question
La durada del permís de paternitat és de:
Answer
 • 2 setmanes.
 • 3 setmanes.
 • 4 setmanes.

Question 40

Question
Si un procediment sancionador excedeix del termini màxim sense que s'hagi dictat resolució:
Answer
 • Es produeix la caducitat de l'expedient.
 • Es produeix la prescripció.
 • Es produeix silenci administratiu positiu.

Question 41

Question
Les hores de flexibilitat recuperable per assumptes personals sense justificar s'hauran de "recuperar":
Answer
 • Durant els 3 mesos posteriors a la seva realització.
 • Durant els 6 mesos posteriors a la seva realització.
 • En qualsevol cas, abans del 15 de gener de l'any següent.

Question 42

Question
Les retribucions dels funcionaris de carrera es classifiquen en:
Answer
 • Antiguitat, complements i pagues extraordinàries
 • Bàsiques i complementàries.
 • Bàsiques, complementàries i pagues extraordinàries.

Question 43

Question
En quin cas la sanció de suspensió d'ocupació suposarà la pèrdua del lloc de treball:
Answer
 • Quan la suspensió sigui superior a 6 mesos.
 • Quan la suspensió sigui superior a 3 mesos.
 • Quan la suspensió sigui superior a 1 any.

Question 44

Question
En un procediment sancionador, l'òrgan competent per a imposar la sanció
Answer
 • Haurà d'assumir necessàriament la proposta de resolució formulada per l'òrgan instructor.
 • No resta vinculat al contingut de la proposta de resolució i, en conseqüència, pot pronunciar-se amb total llibertat.
 • Pot separar-se de la proposta de resolució de forma fonamentada

Question 45

Question
En relació a les sancions econòmiques, en cas d'execució, l'Administració utilitzarà com a mesura preferent:
Answer
 • La compulsió sobre les persones.
 • La multa coercitiva.
 • El constrenyiment sobre el patrimoni.

Question 46

Question
Les resolucions sancionadores:
Answer
 • Seran sempre motivades.
 • No caldrà que siguin motivades.
 • Només s'hauran de motivar si l'òrgan competent per sancionar no considera la proposta de sanció formulada per l'òrgan instructor.

Question 47

Question
El cessament del personal eventual es produeix:
Answer
 • Quan cessa l'Alcalde/ssa.
 • Quan conclou el mandat de la corporació.
 • Quan cessa el càrrec que els va nomenar.

Question 48

Question
Quina de les següents no és causa de pèrdua de la condició de funcionari?
Answer
 • La renúncia.
 • La suspensió.
 • La separació.

Question 49

Question
Quin concepte retributiu correspon al grup del funcionari?
Answer
 • El sou.
 • Els triennis.
 • El complement específic.

Question 50

Question
Quin concepte retributiu correspon a la perillositat del lloc de treball del funcionari?
Answer
 • El complement de productivitat.
 • El complement de destinació.
 • El complement específic.

Question 51

Question
Quin concepte retributiu correspon al nivell del lloc de treball del funcionari?
Answer
 • El sou.
 • El complement de destinació.
 • El complement específic.

Question 52

Question
Quin concepte retributiu correspon a la realització d'hores extraordinàries per part d'un funcionari?
Answer
 • Les gratificacions.
 • Els triennis.
 • El complement específic.
Show full summary Hide full summary

Similar

Cell Structure
daniel.praecox
FCE Practice Quiz - B2
miminoma
An Inspector Calls: Mrs Sybil Birling
Rattan Bhorjee
Animal Farm CONTEXT
Lydia Richards2113
Conocimiento General de Aeronaves
Adriana Forero
Present Simple Vs Present Continuous
Luis Alcaraz
ARCO REFLEJO
Alejandra Garcia
Gestión de capital humano por Michelle Diaz Zacarias
Michelle Diaz
TRASTORNO DE LA AFECTIVIDAD
Elizabeth Flores
4ta "P" de la mezcla de mercadeo: PROMOCIÓN
Gabriela Sánchez Idrovo
FICHAS ETICA
JANIS LILIANA BAUTISTA