Základy práva - 10. část

Gábi Krsková
Quiz by Gábi Krsková, updated more than 1 year ago More Less
Nikola Truong
Created by Nikola Truong over 4 years ago
Gábi Krsková
Copied by Gábi Krsková about 4 years ago
117
7

Description

24 otázek

Resource summary

Question 1

Question
Mezi závazné prameny práva ES/EU patří:
Answer
 • nařízení
 • směrnice
 • rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
 • doporučení
 • stanoviska

Question 2

Question
Nařízení EU na úpravu vnitrostátních vztahů (poměrů) členských států:
Answer
 • nepůsobí nikdy
 • působí vždy přímo - od okamžiku jejich přijetí
 • působí jen v případě, že si to účastníci vztahu dohodnou
 • působí, jsou-li začleněna do vnitrostátního práva
 • působí přímo jen, nejsou-li v rozporu s vnitrostátní právní úpravou

Question 3

Question
Směrnice EU na úpravu vnitrostátních vztahů (poměrů) členských států:
Answer
 • nepůsobí nikdy, mají jen doporučující charakter
 • působí vždy přímo - od okamžiku jejich přijetí
 • působí jen v případě, že si to účastníci vztahu dohodnou
 • působí, jsou-li začleněna do vnitrostátního práva
 • působí přímo jen, nejsou-li v rozporu s vnitrostátní právní úpravou

Question 4

Question
Relativně neplatný právní úkon (neplatné právní jednání):
Answer
 • musí to být sankcionován(o), protože jde o protiprávní jednání
 • nevyvolává předpokládáné právní následky, státní orgány k neplatnosti přihlížejí z úřední povinnosti a dovolat se jí může každý
 • nevyvolává předpokládané právní následky, státní orgány k neplatnosti přihlížejí z úřední povinnosti, ale dovolat se jí může jen konkrétně oprávněná osoba
 • vyvolává právní důsledky do doby, než se oprávněná osoba neplatnosti dovolá
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 5

Question
O relativní neplatnosti právních úkonů (právního jednání) platí:
Answer
 • daný právní úkon nebyl nikdy platný (dané právní jednání nebylo nikdy platné)
 • může se jí dovolat kdokoliv
 • může se jí dovolat smluvní strana
 • nemůže se jí dovolat nikdo
 • soud k ní přihlíží jen z úřední povinnosti

Question 6

Question
Absolutně neplatný právní úkon (absolutně neplatné právní jednání):
Answer
 • musí být sankcionován(o), protože jde o protiprávní jednání
 • nevyvolává předpokládané právní následky, státní orgány k neplatnosti přihlížejí z úřední povinnosti a dovolat se jí může každý
 • nevyvolává předpokládané právní následky, státní orgány k neplatnosti přihlížejí z úřední povinnosti, ale dovolat se jí může jen konkrétní oprávněná osoba
 • vyvolává právní důsledky do doby, než se oprávněná osoba neplatnosti dovolá
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 7

Question
Mezi právní úkony (jednání), které rozlišujeme podle vyjadřovacích prostředků, nepatří:
Answer
 • deklaratorní
 • konkludentní
 • tacitní (mlčky)
 • výslovné
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 8

Question
Disimulace je:
Answer
 • právní úkon (jednání) vyjádřený(é) konkludentně
 • právní úkon (jednání) vyjádřený(é) tacitně (mlčky)
 • právní úkon (jednání) vyjádřený(é) výslovně
 • právní úkon zastřený (zastřené právní jednání) (předstíraný(é))
 • protiprávní úkon (jednání)

Question 9

Question
Disimulace je:
Answer
 • jedna z forem rozhodnutí správního orgánu
 • opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu
 • protiprávní vztah
 • protiprávní úkon (jednání)
 • předstíraný(é) (zastřený(é)) právní úkon (jednání)

Question 10

Question
U právního úkonu (jednání) je třeba splnit:
Answer
 • náležitosti aktu aplikace práva
 • náležitosti projevu vážné vůle
 • náležitosti subjektu
 • obsahové náležitosti
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 11

Question
Podle vyjadřovacích prostředků lze rozlišovat právní úkony (jednání):
Answer
 • konkludentní
 • mlčky
 • náležité
 • okamžité
 • s rezervací
 • tacitní
 • výslovné

Question 12

Question
Relativní účinnost je právní institut:
Answer
 • absolutní
 • na obranu dlužníka před věřitelem
 • na obranu soudu
 • na obranu věřitele
 • působí vůči všem
 • týkající se neúčinnosti právního jednání dlužníka

Question 13

Question
Právním aktem (jednáním) je např.:
Answer
 • protiprávní stav
 • smlouva
 • trestný čin
 • uznání dluhu
 • vlastnické právo

Question 14

Question
O absolutní neplatnosti právních úkonů (právního jednání) platí:
Answer
 • může se jí dovolat kdokoliv
 • může se jí dovolat pouze smluvní strana
 • nemůže se jí dovolat nikdo
 • právní úkon nebyl nikdy platný (právní jednání nebylo nikdy platné)
 • soud k ní přihlíží z úřední povinnosti

Question 15

Question
U právního aktu (jednání) je třeba splnit:
Answer
 • náležitosti projevu vůle
 • náležitosti předmětu
 • náležitosti rozhodnutí
 • náležitosti vůle
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 16

Question
Právní úkon (jednání), který(é) nevyvolává předpokládané právní následky, se nazývá [blank_start]absolutně[blank_end] neplatným.
Answer
 • absolutně

Question 17

Question
[blank_start]Relativně[blank_end] neplatný(é) právní úkon (jednání), je takový(é), který(é) se považuje za platný(é) do té doby, než se oprávněná osoba neplatnosti dovolá.
Answer
 • Relativně

Question 18

Question
Věcná břemena lze zřídit na:
Answer
 • cenný papír
 • movité věci
 • nemovitosti
 • obchodní podíl
 • pohledávku

Question 19

Question
O věcných břemenech platí:
Answer
 • vznikají pouze na základě písemné smlouvy
 • vznikají vkladem do katastru nemovitostí
 • vztahují se k věcem nemovitým
 • vztahují se pouze k věcem movitým
 • žádná odpověď není správná

Question 20

Question
O věcných břemenech neplatí:
Answer
 • vznikají pouze na základě písemné smlouvy
 • vznikají vkladem do katastru nemovitostí
 • vztahují se k věcem nemovitým
 • vztahují se pouze k věcem movitým
 • žádná odpověď není správná

Question 21

Question
Služebnost průhonu:
Answer
 • je právem zástavním
 • je věcným právem k věci cizí
 • představuje právo doživotního užívání služebního pozemku
 • zakládá právo hnát zvířata přes služebný pozemek
 • zakládá právo chůze přes služebný pozemek
 • zakládá právo pastvy na služebném pozemku
 • je věcným břemenem

Question 22

Question
Služebnosti jsou:
Answer
 • požívací právo
 • právo na svod dešťové vody
 • právo na vodu
 • právo na pastvy
 • právo podzástavní
 • právo stavby
 • právo zadržovací
 • právo zástavní
 • služebnost okapu
 • služebnost průhonu

Question 23

Question
Správa cizího majetku:
Answer
 • je svěřena beneficientovi
 • je svěřena insolvenčnímu správci
 • je svěřena likvidátorovi
 • je svěřena správci
 • je úplatná
 • podléhá zákonnému režimu

Question 24

Question
Mezi věcná práva k věci cizí obvykle řadíme věcná břemena, právo zástavní, právo podzástavní a právo: [blank_start]zadržovací[blank_end]
Answer
 • zadržovací
Show full summary Hide full summary

Similar

A-level French Vocabulary
daniel.praecox
PHR SPHR Labor Union Terminology
Sandra Reed
Britain and World War 2
Sarah Egan
Diagnostico Organizacional Mapa Conceptual
ana viviana ortega
Control of Microbial Growth
minna baraili
mi mapa conceptual
juan marcelo
EQUILIBRIO QUIMICO
Joel Tapia
LOS IMPUESTOS
Maria Paula Cardona Aux
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AMADO S JOHAN
auditoria administrativa
karen cortes
English Language Techniques
beata adrian