12.DENEME

Muhammed Uzunay
Flashcards by Muhammed Uzunay, updated more than 1 year ago
Muhammed Uzunay
Created by Muhammed Uzunay about 6 years ago
2293
0

Description

Flashcards on 12.DENEME, created by Muhammed Uzunay on 02/05/2015.

Resource summary

Question Answer
Siir yazmaya tarih dusurme ile baslamistir tophane cesmesi ve adile sultan sarayina oldukça basarili tarihler dusurmustur A) agah efendi B)akif pasa C)ethem pertev pasa D)sinasi E)namik kemal CEVAP:D [gelecektime.com]
Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’in, yıllardır devam eden savaşlarda sevdiklerini kaybetmiş genç kadınların acınası durumlarına dikkat çektiği şiirlerinden biridir? a) İsyan ve Dua b) Yetim Çocuk Yahut Ahmet’in Kaygusu c) Şehit Yahut Osman’ın Yüreği d) Ah Analık Yahut Zeynep’in Duası e) Nişanlı CEVAP:E
Gökalp, Türk masal ve efsanelerini manzum şekilde düzenleyerek yeniden yazmak istemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu türdeki eserlerinden biri değildir? a) Kızılelma b) Şen kitap c) Altın yurt d) Millet e) Alageyik CEVAP:B
Ziya Gökalp’ın şiirlerini ve mektuplarını bir araya getiren isim aşağıdakilerden hangisidir? a) Fevziye Abdullah Tansel b) Haluk İpekten c) Zeki Korkmaz d) Fuat Köprülü e) Halid Fahri CEVAP:A
Mehmet Emin’in Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan felaketler karşısında şahsi duygularını ifade ettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir? a) Ey Türk Uyan b) Turan’a Doğru c) İsyan ve Dua d) Zafer Yolunda e) Anadolu’dan Bir Ses Yahut Cenge Giderken CEVAP:C
Türkçe ve Sümerce'de 168 kelimenin ortak olduğunu tespit edip bu iki dil arasında akrabalık olduğunu iddia eden araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Talat Tekin B) Muharrem Ergin C) Osman Nedim Tuna D)Ahmet Temir E) Tuncer Gülensoy CEVAP:C
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Nehçü'l Feradis, Türk edebiyatindaki kırk hadis çevirilerinin ilk örneğidir. B. Kısasü'l Enbiya, Rubgazi tarafından yazılan Farsça bir eserin Türkçeye uyarlanmış halidir. C. Muinü'l Mürid, İslam tarafından Arapça bilmeyen Türkmenlere fıkıh ve tasavvufla ilgili bilgiler vermek için yazılmıştır. D. Muhabbetname, Harezmi tarafından mesnevi tarzda yazılmış, içinde gazel ve Farsça beyitler bulunan bir eserdir. E. Arapça-Türkçe-Moğolca bir sözlük olan Hilyetü'l Lisan ve Hulbetü'l Beyan anonim bir eserdir. CEVAP:E
Bazi şairler vardir ki siirlerini ayri ayri divanlarda toplayıp ayri divanlar meydana getirirler ve bunlari farkli isimlerle adlandirirlar. 1. Sabit 2. Ali Sir Nevai 3. Gelibolulu Ali Yukaridaki sairlerden hangileri paragrafa uygun divan oluşturmuştur ? A. Yalniz I B. Yalniz II C. I ve II D. II ve III E. I, II, III CEVAP:D
Mesneviler ; kendi icinde ask mesnevileri, tasavvuf mesnevileri ve hem ask hem tasavvuf mesnevileri adi altinda basliklara ayrilir. Aşağıdakilerden hangisi hem ask hem de tasavvuf konulu bir mesnevidir ? A. Vamik u Azra B. Salaman u Absal C. Şah u geda D. Gülşen i Envar E. Guy u Cevgan CEVAP:E
Mevcut bilgilere göre varlığından haberdar olabildigimiz en eski divan aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Edirneli Nazmi B. Ahmedi C. Nesimi D. Kadı Burhaneddin E. Hasanoğlu CEVAP:E
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Malov'un günışığına çıkardığı Altun Yaruk'un üzerine ilk kez Radloff çalışmıştır. B. Sekiz Yükmek, uydurma sutralardan biridir. C. Maitrisimit, hem bir avdana hem de bir sutradır. D. Bir fal kitabı olan Irg Bitig, Uygur alfabesiyle yazılmış, içinde Maniheizme ait unsurlar içerir. E. Huastvanift, tövbe etmek için yazılan önemli eserlerden biridir. CEVAP:D
Yunan mitolojisindeki Odysseus Efsanesi ile Dede Korkut Hikayelerinde bulunan hangi hikayeler arasında benzerlik vardır? A) Bamsı Beyrek-Tepegöz-Deli Dumrul B) Salur Kazan- Kazılık Koca Oğlu Yegenek- Uşun Koca Oğlu Segrek C) Bamsı Beyrek-Salur Kazan-Uşun Koca Oğlu Segrek D) Begil Oğlu Emre-Tepegöz- Kazılık Koca Oğlu Yegenek E) Deli Dumrul-Salur Kazan-Begil Oğlu Emre CEVAP:A
Türkçe z'nin Çuvaşça r sesine, ş'nin ise l sesine denk geldiğini bulan kişi W. Schoott'tur. Bu denkliğin Türkçe ve Moğolca arasında olduğunu ortaya koyan kişi aşağıdakilerden hangisine? A) Poppe B) Ramsted C) Castren D) Stein E) Müller CEVAP:B
Eserin konusu, bir Burkan adayının canlı varlıkların sıkışık anlarında Hızır gibi yetişerek onlara yardım etmesini ve Nirvana yolunu göstermesidir. Çinceden çevrilen eserin kim tarafından tercüme edildiği bilinmemektedir. Eser üzerinde Şinasi Tekin çalışma yapmıştır. Yukarıda bilgisi verilen eser hangisidir? A. Karmavacana B. Vinayavibhanga C. Kuanşi İm Pusar D. Yitiken Sudur E. Kşanti Kılguluk Nom Bitig CEVAP:C
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki kullanılmıştır? A) edgüti eşid B) yırıgaru tün ortasınaru C) ol emti anıg yok D) tüpütke kiçig tegmedim E) ilte bun yok CEVAP:B
Eserlerinde Rumeli ağız özellikleri bulunur, Yeniçeri saz şairi olduğu bildirilir.Yasami hakkında fazla bilgi bulunmayan şairin yaşamıyla ilgili bilgileri Şah İsmail'in torunu Haydar Mirzayi anlattığı şiirinde öğreniyoruz. Kimi kaynaklarda asıl adının Ali olduğu ve türkü türünün ilk örneklerine yazdığı murabbalarda rastladığı belirtilir. Yukarıda tanıtılan halk sanatçısı kimdir? A Kul Mehmet B Hayalî C Öksüz Dede D Feymani E Turabî CEVAP:C
Türk edebiyatının ilk Kısasü’l-Enbiya’sı aşağıdakilerden hangisine aittir? A)Rabguzi B)Kerderli Mahmut b. Ali C)Şeyh Şerif D)Nevai E)Zemahşeri CEVAP:A
19.yüzyılda yaşamıştır.Kayseri'nin Develi ilçesinde doğmuştur.Hem aruz hem heceyle şiir yazmıştır.Bu aşık şiir geleneğiyle yazan şairimiz kimdir? A) Feymani B) Seyrani C) Hayali D) Gülşehri E) Devhani CEVAP:B
Hangisi Altay dil birliğini kabul etmeyen ve Altay dillerini akrabalığı konusunda çekimser kalan bilim adamlarından biri değildir? a) Gerard Clauson b) Alman Gerhard Doerfer c) Penti Aalto d) Rus Aleksandr Mihayloviç Sçerbak e) Karl Gronbech CEVAP:C
Her hanenin sonundaki sözcük ya da sözcük öğesinin bir sonraki hanenin sonunda tekrar edilmesi ile yapılan koşmadır? A Zincirleme koşma B Musammat koşma C Zincirbent koşma D Yedekli koşma E Şarkı kosma CEVAP:C
Halk hikayeleri şekil bakımından incelendiğinde gelenekteki anlatış bakımından belli bir sırayı izler. Bu sıralama aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? A.Dua-muhavere-fasıl- döşeme B. Giriş-karavelli- fasıl- bitiş C. Fasıl-döşeme- karavelli- dua D. Dua- fasıl- karavelli- döşeme E. Fasıl- dua- karaveli - döşeme CEVAP:C
Aşağıdakilerden hangisi Stein'in Bin Buda Mağarası'nda bulduğu eserlerden değildir? A) Irk bitig B) Sekiz yükmek C) Anı teg oruntularda D) Altun yaruk E) Huastnf CEVAP:C
Aşağıda verilen yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) Kemalettin Kamu- Bingöl Çobanları b) Ömer Bedrettin – Yayla Dumanı c) Zeki Ömer Defne- Bu Memleket Böyle Ağlar d) Arif Nihat Asya- Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor e) Orhan Şaik Gökyay – Karadut CEVAP:E
17.yy.ın ikinci yarısıyla 18.yy ilk yarısında yaşamıştır.Asıl adı Mehmet ya da Mustafa'dır.Hem hece hem aruz ölçüsüyle şiirler söylemiştir.Müzikle de ilgilenmiştir.Türk müziğinde kendi adıyla bilinen bir makam da vardır.Hangisidir? a) Gevheri b) Aşık Ömer c) Katibi d) Levni e) Karacaoğlan CEVAP:A
Edip Cansever aşağıdaki kitaplarının hangisiyle İkinci Yeni'nin öncüleri arasına girer? A-Yerçekimli Karanfil B-Arkadaş C-İkindi Üstü D-Dirlik Düzenlik E-Ben Ruhi Bey Nasılım CEVAP:A
Aşağıdakilerin hangisinde folkloru şiire taşıyan sanatçılar bir arada verilmiştir? a) A.Kutsi Tecer-B.Rahmi b)Kemalettin Kamu-Ömer Bedrettin c)Z.Ömer Defne- Behçet Kemal d)A.Kutsi Tecer-Ömer Bedrettin e)Z.Ömer Defne- B.Rahmi CEVAP:A
Aşağıdakilerden hangisi Halk Şiiri geleneğinden yararlanmamıştır? A)Bedri rahmi b)Ahmet kutsi c)Behçet kemal d)Ahmet muhip dıranas e)Zeki ömer defne CEVAP:D
Aşağıdakilerden hangisi Hamasi şairlerden değildir? A)behçet kemal b)orhan şaik c)hüseyin nihat d)arif nihat e)zeki ömer defne CEVAP:E
Gurbet şairi olarak tanınan sanatçı şiirlerinde Mehmetçik teması başta olmak üzere genellikle yurt duygularını işler. Türkün İlahisi şiirini İzmir'in işgali üzerine yazmıştır. Ayrıca “Ben gurbette değilim / Gurbet benim içimde” dizelerinin de sahibi olan şair ? A) Can Yücel B) Kemalettin Kamu C) Cemal Süreyya D) Bedrettin Rahmi Eyüboğlu E) Fazıl Hüsnü Dağlarca CEVAP:B
İsmet Özel'in Marksist İdeoloji'den, İslami dünya görüşüne dönüşümünü simgeleyen şiir hangisidir? A-Acının Omuzlanışı B-Aynı Adam C-Bakmaklar D-Amentü E-Akla Karşı Tezler CEVAP:D
Aşağıdakilerden hangisi Anadoluda 13. yüzyılda yazılan ilk Türkçe eserdir? A) Çarh-name B) Risaletün Nushiye C) Mantıkut-Tayr D) Kıssa-i Yusuf E) İbtida-name CEVAP:A
Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Refik Halit Karay-Yezidin Kızı B) Ahmet Hamdi Tanpınar-Mahur Beste C)Mehmet Rauf-Değirmen D) Halide Edip Adıvar-Mev'ud Hüküm E)Falih Rıfkı Atay-Çankaya CEVAP:C
Cönkler ile ilgili hangisi yanlıştır? A herhangi bir düzenleri yoktur B kimilerine sığır-dana dili adları da verilmiştir C yaprak numarasi olmayan cönklere supara adı verilir D Conkler yukarıdan aşağıya açılan deri kaplamalı defterlerdir. E Genellikle Arap harfleri ile yazılmıştır CEVAP:D
Türküler, ezgilerine göre usulsüzler ve usullüler olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdaki türkü çeşitlerinden hangisi ezgisine göre diğerlerinden farklıdır? a) Oturak b) Divan c) Hoyrat d) Kayabaşı e) Bozlak CEVAP:A
Hangisi 19 yy halk edebiyatı şairlerinden değildir? a)bayburtlu zihni b)erzurumlu emrah c)aşık dertli d)dadaloğlu e)kuloğlu CEVAP:E [gelecektime.com]
Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE Biology Quiz
Andrea Leyden
Marriage and Family Life - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 3
nicolalennon12
Writing successful GCSE English essays
Sarah Holmes
2PR101 1.test - 7. část
Nikola Truong
1PR101 2.test - Část 20.
Nikola Truong
GLOBALIZACIÒN,ESTADO Y DEMOCRACIA
michel katherine
Aumento de la densidad
julian david ramirez villegas
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
damary acevedo
Metodología de la planeación normativa.
ulises leon
FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE
George Edward Vilchez Quichua
Consejos para Realizar un Resumen
marianela aguilera