Lektion 10 Välkomna! Vokabeln

barracuda
Flashcards by barracuda, updated more than 1 year ago
barracuda
Created by barracuda about 6 years ago
16
0

Description

Siehe Titel!!

Resource summary

Question Answer
täglich daglig dagligt dagliga
Die Gewohnheit en vana vanan vanor
Die häußlichen Pflichten/Beschäftigung en syssla sysslan sysslor
Der Haushalt et hushåll
übereinkommen komma överens
Die Mitteilung et meddelande meddelandet meddelanden
Staubsaugen dammsuga dammsuger dammsög dammsugit
Kaffeetrinken fika fikar fikade fikat
schneiden klippa klipper klippte klippt
Der Rasen en gräsmatta gräsmattan gräsmattor
Die Kindertagesstätte et dagis
schaufeln skotta skottar skottade skottat
bügeln stryka stryker strök strukit
langweilig tråkig tråkigt tråkiga
notwendig nödvändig nötvändigt nödvändiga
unnötig onödig onodigt onödiga
Der Zeitpunkt/Glockenschlag et klockslag
schlafen gehen gå och lägga sig
aufhören/beenden sluta slutar sutade slutat
aufstehen stiga upp stiger upp steg upp stigit upp
Neuigkeit/Nachricht nyhet nyheten nyheter
vor före
duschen duscha duschar duschade duschat
Die Gymnastik en gymnastik
Journalist journalist journalisten journalisten
befragen/interviewen intervjua intervjuar intervjuade intervjuat
Beruf yrke yrket yrken
gut gott
schwierig svår svårt svårta
sich waschen tvätta sig tvättar sig tvättade sig tvättat sig
sich anziehen klä på sig klär på sig klädde på sig klätt på sig
bevor innan
wecken väcka väcker väckate väckat
ganz/völlig alldeles
von zu Hause hemifrån
Pause en rast rasten raster
Der Unterricht en undervisning undervisningen
länger längre
Ja, das muß ich sagen Ja det får jag säga
sich beeilen skynda sig skyndar sig skyndade sig skyndat sig
Abendessen/Hauptmahlzeit des Tages en middag middagen middagar
satt mätt mätt mätta
sehen/ansehen/kontrollieren kolla kollar kollade kollat
Die Post en post
Das Putzen en städning
solcher/solche/solches sådan sådant sådana
spät sen sent sena
der Meinung sein/finden tyck tycker tyckte tyckt
durstig törstig törstigt törstiga
einschlafen somna somnar somnade somnat
absolut/unbedingt absolut
träumen drömma drömmer drömde drömt
saubermachen städa städar städade städat
das Bett machen bädda bäddar bäddade bäddat
telefonieren ringa samtal ringer samtal ringde samtal ringt samtal
(ab)holen hämta hämtar hämtade hemtad
pflegen sköta sköter skötte skött
krank sjuk sjukt sjuka
berichten redogöra redogör redogjorde redogjord
kommentera kommentera kommenterar kommenterade kommenterat
langweilig, lästig tråkig tråkigt tråkiga
eingießen hälla i häller i hällade i hällat i
Behälter en behållare
Kaffemaschine en kaffebyggare
leuchten lysa lyser lyste lyst
hineinlegen lägga i lägger i lade i lagt i
Filter (Kaffeefilter) et filter filtret filter
Teelöffel en tesked teskeden teskedar
anstellen, anschalten sätta på sätter på satte på satt på
durchlaufen, durchfließen rinna igenom rinner igenom rann igeom runnit igenom
servieren servera serverar serverade serverat
Maschine en maskin maskinen maskiner
herausziehen dra ur drar ur drog ur dragit ur
Schalter, Stecker en kontakt kontakten kontakter
Kanne en kanna kannan kannor
leer tom tomt tomma
setzen, plazieren sätta sätter satte satt
leeren tömma tömmer tömde tömt
einstecken sätta i sätter i satte i satt i
Steckdose et vaggutag vaggutaget Plural??
ähnlich liknande
Art, Weise et sätt
Haushaltsapparat -gerät en hushållsapparat hushållsapperaten hushållsapperater
Gebrauchsanleitung en bruksanvisning bruksanvisningen bruksanvisningar
Spülmittel et diskmedel diskmedelet diskmedel
Fach, Kammer et fack facket Kein Plural
hineinstellen sätta in sätter in satte in satt in
Geschirr et porslin porslinet Singular = Plural
Besteck et bestick besticket Singular = Plural
Tür, Klappe en lucka luckan luckor
einstellen, (anstellen, in Betrieb nehmen) ställa in ställer in ställde in ställt in
Programm et programm programmet Singular = Plural
teilen dela delar delade delat
erledigen, mit etwas fertig werden klara av klarar av klarade av klarat av
übereinkommen komma överens kommer överens kom överens kommit överens
Lust haben ha lust har lust hade lust haft lust
etwas gut können vara bra på är bra på var bra på varit bra på
sich verabreden stämma träff stämmer träff stämmde träff stämmt treff
Versicherung en försäkring försäkringen försäkringar
Doktor en Doktor doktorn doktorer
Mitteilung et meddelande meddelandet meddelanden
aufnehmen (einer Nachricht, um sie weiterzugeben...) tala in talar in talade in talat in
drücken trycka trycker tryckte tryckt
am Apparat bleiben dröja kvar dröjer kvar dröjde kvar dröjt kvar
(telefonisch) verbinden kopplar kopplar kopplade kopplart
Vorstellung en förestellning förrestellningen förestellningar
spät sent
zu spät kommen komma för sent kommer för sent kom för sent kommit för sent
üben öva övar övade övat
Aussprache et uttal uttalet
Begegnung/Sitzung et möte mötet möten
Zahnarzt en tändläkare tändläkaren Plural = Singular
grüßen, weitersagen hälsa hälsar hälsade hälsat
wiederholen upprepa upprepar upprepade upprepat
Gesprächspartner en samtalspartner samtalspartnern Plural = Singular
Punkt en punkt punkten punkter
vorstellen, überbringen framför framföra framförde framfört
Grußformel nach einem Besuch (Danke für das letzte Mal!!) Tack för senast!
sehr schön, nett jätterolig jätteroligt jätteroliga
Musikfestival en musikfestival musikfestivalen musikfestivaler
hin und wieder - dann und wann då och då
schon redan
sich fragen, wissen wollen undra undrar undrade undrat
Semester en termin terminen terminer
Ende i slutet av
transportieren transportera transporterar transporterade transporterat
notwendig nödvendig nödvendigt nödvendiga
Fahrt, Ausflug en tur turen turer
Weihnachten en jul julen jular
zu Weihnachten i jul
noch eine Sache en sack till
Bescheid et besket keine weitere bestimmte- oder Pluralform
sogar till och med
vorher före
übernachten övernatta övernattar övernattade övernattat
einfach enkel enkelt enkla
während under
es wäre nett det vore snällt
Tisch decken duka dukar dukade dukat
Buffet gående bord
zusehen se till ser till såg till sett till
erleichtern underlätta underlättar underlättade underlättat
Sorte en sort sorten sorter
Show full summary Hide full summary

Similar

HISTOGRAMS
Elliot O'Leary
IB Chem Flashcards
j. stu
A-level Psychology Key Terms & Definitions
Andrea Leyden
Guia rápido: Bem-vindo a GoConqr
miminoma
PSBD TEST # 3_1_1
yog thapa
General questions on photosynthesis
Fatima K
Mapa Conceptual
Brisa Jimenez Robles
NORMAS DE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA EN EXCURSIONES Y CAMPAMENTOS
Christian Goncalves
Clasificación de las Tesis
Stephanie cobeña
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante
MAPA CONCEPTUAL DE POLITICAS PUBLICAS
Cristian Camilo Quintero Ramirez