JURIDIKBEGREPP

Therese Wermdin
Flashcards by Therese Wermdin, updated more than 1 year ago
Therese Wermdin
Created by Therese Wermdin over 5 years ago
3
0

Description

different words and their meanings (business law) in swedish

Resource summary

Question Answer
ANBUD/OFFERT FÖRETAG SKICKAR ETT ERBJUDANDE
ANDELSKÖP KÖPEKONTRAKT DÄR NÅGON KÖPER DEL AV FÖRETAG
BEVISVITTNE VITTNEN FÖR AVTAL (ÄVEN OM FORMKRAV EJ INGÅR) - UNDERLÄTTA VID FRAMTIDA KONFLIKT
DISPOSITIV PARTERNA HAR MÖJLIGHET ATT KOMMA ÖVERENS OM NÄR DE SKA BLI BUNDNA AV AVTALET
FORMALAVTAL SÅ PASS VIKTIG M. BEVISNING ATT FORMKRAV FINNS I AVTAL FÖR ATT DET SKA BLI GILTIGT (ÄKTENSKAPSFÖRORD/BODELNING)
FULLGÖRELSE FÖRPLIKTELSE, FULLGÖRA NÅGOT, NÅGOT SKA GENOMFÖRAS
FULLMAKTSGIVARE / HUVUDMAN PERSON SOM GER ANNAN RÄTTEN ATT UTFÖRA NÅGOT - KÖP/SÄLJ/HÄMTA UT
FULLMÄKTIG PERSON SOM UTFÖR NÅGOT ÅT NÅGON ANNAN - KÖP/SÄLJ/HÄMTA UT
FÖRETAGSKÖP KÖPEKONTRAKT - REGLERAR UPPGÖRELSEN NÄR NÅGON KÖPER ETT FÖRETAG AV NÅGOM ANNAN
GENERALKLAUSUL PARAGRAF/BESTÄMMELSE I LAG = TÄCKER IN MÅNGA OLIKA SITUATIONER
INKRÅMSÖVERLÅTELSE KÖPER FÖRETAGS INVENTARIER & IMMATERIALRÄTT (PATENT OCH VARUMÄRKE)
JOINT VENTURE UTFÖRA UPPDRAG/FÖRETAG IHOP, FÖRETAG SOM GÅR IHOP M. LIKA MYCKET INFLYTANDE
KOMPANJONSAVTAL REGLERAR ANSVARS - OCH ERSÄTTNINGSFRÅGORNA MELLAN DELÄGARE I FÖRETAG
KONKLUDENT HANDLANDE INGÅR AVTAL UTAN ATT TÄNKA PÅ DET: PARKERA BIL PÅ PARKERINGSPLATS
KONSULTAVTAL EXPERT FÅR PENGAR MOT ATT GE RÅD INOM SITT EXPERTOMRÅDE (JURIST, EKONOM, TEKNIKER)
KONTRAKTSPRINCIPEN VID FORMALAVTAL BLIR PARTERNA BINDANDE NÄR DE SKRIVIT UNDER
KREDITAVTAL KREDITGIVARE LÅNAR UT PENGAR > KREDITTAGARE
LEGAL ACCEPTFRIST TID FÖR ANBUD > MOTTAGARE, MOTTAGARES BETÄNKETID, MOTTAGARE SKICKAR TILLBAKA SVAR > ANBUDSGIVARE
LETTER OF INTENT VID STÖRRE UPPDRAG: FINNS EN VILJA ATT INGÅ AVTAL, SÅ ATT ANDRA PARTEN INTE TECKNAR AVTAL MED NÅGON ANNAN
LÖFTESPRINCIPEN DEN SOM LÄMNAR ANBUD ÄR BUNDEN AV DETTA FRÅN ATT MOTTAGAREN FÅTT ANBUDET TILLS DEN ACCEPTERAT INOM ANGIVEN TIDSFRIST
NEGATIV AVTALSBINDNING KAN EJ BLI BUNDEN AV AVTAL UTAN ATT VARA AKTIV
OKLARHETSPRINCIPEN AVTALSFORMULERINGEN ÄR OTYDLIG = NACKDEL FÖR AVTALSSKRIVAREN
OPTIONSAVTAL GER AVTALSTECKNAREN RÄTT ATT INOM BESTÄMD TID KÖPA/SÄLJA NÅGOT TILL FÖRUTBESTÄMT PRIS
OREN ACCEPT ÄNDRING I PRIS/FÄRG ETC - RÄKNAS SOM NYTT ANBUD
PACTA SUNT SERVANDA AVTAL SKA HÅLLAS
PACTUM TURPE OLAGLIGT/OMORALISKT SYFTE, OMORALISKA AVTAL: ÖVERENSKOMMELSE ATT BEGÅ BROTT
PARTSVILJAN VAD DEN ENA PARTEN VILL FÅ UT AV AVTALET
PRAXIS SEDVÄNJA, "OSKRIVEN LAG"
PROKURA FULLMÄKTIGE HAR RÄTT ATT TECKNA AVTAL ÅT BOLAG - ALLA AFFÄRSSAMMANHANG - FÖRUTOM SÄLJANDE AV EGNA FÖRETAGET/FASTIGHET I SIG
RATIHABERA FÖRMYNDARE (OMYNDIG) KAN I EFTERHAND GODKÄNNA AVTALET
SEN ACCEPT FÖRSENT SVAR - RÄKNAS SOM NYTT ANBUD
SKÄLIG BETÄNKETID TIDEN MOTTAGAREN FÅR PÅ SIG ATT FUNDERA
SOLENNITETSVITTNE VITTNEN FÖR AVTAL (VID FORMKRAV)
STANDARDAVTAL AVTAL DÄR DE FLESTA/ALLA BESTÄMMELSERNA ÄR STANDARDISERADE AV EN PART/ORGANISATION - HYRESAVTAL T.EX. (GENERALISERAD FÖR OLIKA SAMMANHANG)
STÄLLNINGSFULLMAKT GRÄNSEN FÖR VAD ANSTÄLLD/FULLMÄKTIGE FÅR GÖRA
TRÅNGMÅL OCKER, UTNYTTJAR NÅGONS BEROENDESTÄLLNING - NÖDLÄGE, BRIST PÅ PENGAR T.EX.
Show full summary Hide full summary

Similar

Contract Law
sherhui94
INSOLVENCY
Nadzeera Afiqah
Life insurance
b_serong
Forms of Business Ownership Quiz
Noah Swanson
Unit 3 Business Studies
Lauren Thrower
How Parliament Makes Laws
harryloftus505
A-Level Law: Theft
amyclare96
AQA Business Unit 1
lauren_binney
What is Marketing?
Stephanie Natasha
Digital Marketing Strategy - The Essentials
Micheal Heffernan
AQA AS LAW, Unit 1, Section A, Parliamentary Law Making 1/3
Nerdbot98