ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน การคลังและการธนาคาร

Description

Mind Map on ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน การคลังและการธนาคาร, created by 541046 on 09/19/2014.
541046
Mind Map by 541046, updated more than 1 year ago
541046
Created by 541046 about 9 years ago
615
0

Resource summary

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน การคลังและการธนาคาร
 1. วิวัฒนาการของเงิน
  1. สมัยโบราญก่อนที่จะมีการเริ่มใช้เงิน มนุษย์ใช้วิธีการแลกเปลื่ยนแบบของต่อของ
   1. ซึ่งเป็นการแลกเปลื่ยนโดยตรง ในระยะแรกสิ่งที่นำมาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลื่ยน
    1. เป็น "เงิน" จะเป็นสิ่งของที่คนในสั่งคมนั้นยอมรับ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ล่ะท้องถิ่น เช่น
     1. ขนสัตว์ ใบชา ยาสูบ เปลือกหอย ลูกปัด เป็นต้น
      1. สำหรับวิวัฒนาการของเงินไทย มีการใช้มาตั้งแตายุคทวาราวดี ศรีวิชัย สุโขทัย ศรีอยุธยา
  2. ความหมายของเงิน
   1. สิ่งที่สังคมและประชาชนยิมรับเป็นสื่อกลางในการแลกเปลื่ยนเมื่อนำไปซื้อสินค้าและบริการรวม
    1. ทั้งสมารถนำไปชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย เงินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับระบบเศรษฐฐกิจ
     1. เนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยให้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปได้สะดวก ราบรื่น ไม่ถูกจำกัด
      1. อยู่กับระบบการแลกเปลื่ยนโดยตรงดังนั้น เงินจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
       1. และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
   2. หน้าที่ของเงิน
    1. 1.เป็นสื่อกลางในการแลกเปลื่ยน นับได้ว่าเป็นหน้าที่อับดับแรกที่มีความสำคัญ ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจ
     1. มีการขยายตัวขึ้น เนื่องจากการหมุนเวียนของเงินจะมีส่วนกระตุ้นการผลิตและการบริโภคการลงทุนของประเทศ
      1. 2. เป็นเครื่องวัดมูลค่า หรือใช้มาตรฐานในการวัดค่า อย่างไรก็ตามเมื่อมีการใ้เงินในระบบเศรษฐกิจ เงินจะเป็น
       1. หน่วยกลางวัดค่าของสินค้าและบริการทุกชนิด คือ ทำให้สามารถกำหนดราคา สินค้าทุกชนิดเป็นหน่วยยเงินตราได้เหมือนกัน
        1. 3. เป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ภายหน้า เงินเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้า และบรการต่าง ๆ
         1. กู้ยืมเงินหรือชำระเงิน ทำให้สามารถเลื่อนเวลาการชำระหนี้จากปัจจุบันเป็นอนาคตได้ แต่มูลค่าของเงินต้องไม่เปลื่ยนแปลง
          1. 4. เป็นเครื่องสะสมมูลค่า มนุษย์นิยมสะสมเงิน มากกว่าสะสมทรัพย์สินอื่นๆ เพราะกาลเวลาอาจทำให้ทรัพย์สินเปลื่ยนแปลง
           1. มูลค่า เช่น สินค้าล้าสมัย หรือหุ้นราคาตก เมื่อไหร่ราคาของเงินเปลื่ยนแปลงรวดเร็ว เงินก็จะขาดความเชื่อถือ
    2. ความหมายของเงินเฟ้อ
     1. เงินเฟ้อ เป็นภาวะทางเศรษฐกิจที่ระดับราคา และบริการโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ หรือเป็นภาวะที่ค่าหน่วยเงินตราลดลงไปเรื่อยๆ
      1. เงินเฟ้อ เป็นภาวะทางเศรษฐกิจที่ระดับราคาและบริการโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ หรือเป็นภาวะที่ค่าหน่วยเงินตราลดลงไปเรื่อยๆ
       1. สาเหตุที ่ทำให้เกิดเงินเฟ้อ ประการแรก ต้นทุนสินค้าเพิ่ม ทำให้ผู้ผลิต ต้องปรับราคาสินค้าขึ้น สาเหตุที่ทำ ให้ต้นทุน การผลิตสูงขึ้น อาทิ การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน การเกิดวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ การเพิ่มกำไร ข องผู้ประกอบการ การเปลี่ยนแปลงของราคา สินค้านำเข้า ซึ่งอาจเพิ่มไปตามภาวะ ตลาดโลก หรือผลของอัตราแลกเปลี ่ยน
        1. ดัชนีราคา คือ เครื่องวัดราคาเฉลี่ยของสินค้าและบริการจำนวนหนึ่งของปีใดปีหนึ่ง เปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยของสินค้าและ
         1. บริการในปีฐาน ซึ่งหมายถึง ปีที่ภาวะเศรษฐกิจเป็นปกติ ไม่เกิดภาวะเงินเฟ้อ หรือการว่างงานในอัตราสูง พฤติกรรมของหน่วย เศรษฐกิจต่างๆ ดำเนินไปอย่างปกติ ดัชนีราคาจะขึ้นอยู่กับระดับราคาเฉลี่ยแต่มิได้ถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ
     Show full summary Hide full summary

     Similar

     Biology Unit 1
     anna.mat1997
     Psychology | Unit 4 | Addiction - Explanations
     showmestarlight
     Characters in Lord of the Flies
     lowri_luxton
     IB Bio - Mitosis Quiz
     j. stu
     Business Studies - KEY TERMS
     Dani Whitrick
     GCSE Chemistry C4 (OCR)
     Usman Rauf
     Mind Maps with GoConqr
     Elysa Din
     Ancient China - Glossary of Terms
     Ms M
     Renal System A&P
     Kirsty Jayne Buckley
     Vampires, Dracula, and Morality Victorian Anxieties!
     Anna-Maria Kotulski
     Two years and no baby
     Zahra Habeeb